Referataf møde den 11. januar 2005

 

Til stede:

 

Bestyrelsen:

Jens Bigum, formand

Jens Ulrik Andersen

Dina Bloch

Jørgen Grønnegård Christensen

Kirsten Jacobsen

Sys Rovsing Koch

Anette Kruhøffer

Kasper G. Rasmussen

Johannes Riis

Arne Rolighed

Arild Underdal

Dekaner:

Bodil Due, Det Humanistiske Fakultet

Søren Mogensen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Tom Latrup-Pedersen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Carsten Riis, Det Teologiske Fakultet

Erik Meineche Schmidt, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Rektorat og direktør:

Niels Chr. Sidenius, rektor

Katherine Richardson, prorektor

Stig Møller, universitetsdirektør

Sekretariat:

Per Møller Madsen

Michael Viby Rasmussen

Mette Skovsbøll

Kirsten Skjødt deltog under pkt. 5

Ingelise Hosszu deltog under pkt. 5

Dagsorden

1.      Godkendelse af dagsorden

2.      Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 1. november 2004 ( Bilag )

3.      Meddelelser fra

-          Formanden
-          Rektor ( Bilag )

4.      Udviklingskontrakt ( Bilag )

5.      Budget 2005 ( Bilag )

6.      Opslag af rektorstilling (Lukket)

7.      Ansøgninger om godkendelse af nye uddannelser

7.a. Masteruddannelse i Kardiovaskulær Teknologi ( Bilag )
7.b. Masteruddannelse i Internetkommunikation ( Bilag )
7.c. Masteruddannelse i Miljø- og Energiret ( Bilag )

8.      Forretningsorden for Aarhus Universitets bestyrelse ( Bilag )

9.      Udpegning til bestyrelsen for UniConsult (fond) ( Bilag )

10.    Eventuelt

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Det blev besluttet at flytte dagsordenspunkt 6, således at det blev behandlet sidst på mødet. I øvrigt blev dagsordenen godkendt.

Ad. 2. Godkendelse af referat

Der var en teknisk rettelse til pkt. 7, hvor ”master-” skulle ændres til ”bachelor-”.

Jørgen Grønnegård Christensen nævnte, at referatet af pkt. 6 havde kunnet misforstås.

Med disse bemærkninger blev referatet godkendt.

Ad. 3. Meddelelser

 

Formanden:

Formanden havde den 9. december 2004 haft møde med bestyrelsesformand Svend Caspersen, Aalborg Universitet, vedrørende forslaget om at etablere en ny  lægeuddannelse i Ålborg.

Formanden orienterede om den nye revisionsordning for universiteterne, der var trådt i kraft 1. januar 2005. Formanden fik bemyndigelse til at indgå aftale om revisionsbistand i 2005. Sagen skulle forelægges i bestyrelsen igen med henblik på de følgende år.

Formanden orienterede om et planlagt møde mellem formandskollegiet og videnskabsministeren den 31. januar 2005.

Rektor:

I forlængelse af drøftelsen af Det Humanistiske Fakultets situation på sidste bestyrelsesmøde, var udsendt skriftlig orientering, senest orientering af 28. december 2005 om småfag på Det Humanistiske Fakultet.

Universitetet havde fået godkendt ansøgninger om kandidatuddannelser (civilingeniøruddannelser) inden for områderne:

  1. Teknisk Geologi
  2. Teknisk IT
  3. Procesteknologi

 

Ad. 4. Udviklingskontrakt

Rektor gennemgik hovedtrækkene i det udsendte forslag til udviklingskontrakt.

Kontrakten var opdelt efter universitetets hovedopgaver: Forskning, uddannelse, forskningsformidling og videnudveksling. Hertil kom et selvstændigt afsnit om samarbejde. Inden for hvert område var foreslået indikatorer for opgavevaretagelsen.

De ønskede resultater kunne sammenfattes i ordene kvalitet, internationalisering, effektivitet, samarbejde og synlighed.

Det nødvendige grundlag for kontrakten var dels rammeforudsætningerne i form af volumen og ressourcer, dels deltagelse og engagement hos alle medarbejdere, og endelig den politiske opbakning fra hele ledelsen.

Bestyrelsen roste resultatet af arbejdet og glædede sig over beskrivelsen af den positive proces, som de enkelte fakulteter havde været igennem.

Under drøftelsen blev det foreslået, at forslaget blev udbygget med bemærkninger på følgende punkter: præcisering af universitetets kerneopgaver, universitetets rolle i et samfund i opbrud, samt universitetets medvirken i samfundets demokratiske proces.

Desuden medbragte rektor fra formiddagens møde i universitetets Hovedsamarbejdsudvalg et ønske om, at ”medarbejderne” blev ændret til ”samtlige medarbejdere” i indledningen.

Bestyrelsen tilsluttede sig udviklingskontrakten med de foreslåede ændringer, og bemyndigede formanden til at godkende og indsende det tilrettede forslag til udviklingskontrakt.

Ad. 5. Budget 2005

Rektor bad kontorchef Kirsten Skjødt redegøre for den interne budgetlægningsproces.

Det bærende princip i budgetlægningen var, at det faglige og det økonomiske ansvar følges ad, idet dog fællesudgifter, herunder husleje og bygningsdrift, budgetteres særskilt.

Forudsætningerne for budgettet var det forventede finanslovstilskud til ordinær virksomhed fra MVTU samt universitetets egne prognoser for STÅ-indtægter. Det ordinære tilskud fra MVTU blev givet som et bloktilskud. Som noget nyt fra 2005 skulle budgettet omfatte et skøn over forventede nye eksterne midler og forbrug af allerede eksisterende midler. Desuden skulle budgettet udarbejdes som et omkostningsbudget, og ikke som hidtil et udgiftsbudget. Endelig skulle det omfatte et investeringsbudget.

Det direkte finanslovstilskud udgjorde en meget stor andel af indtægterne, og der var derfor stor sikkerhed på indtægtssiden. Desuden var det indtrykket, at fakulteternes skøn over forventede eksterne midler var foretaget konservativt, så der også her var stor sikkerhed og håb om, at indtægterne reelt blev højere end tallene viste.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2005.

Ad 7. Ansøgninger om godkendelse af nye uddannelser

Der var udarbejdet forslag om følgende nye uddannelser:

7.a. Masteruddannelse i Kardiovaskulær Teknologi

7.b. Masteruddannelse i Internetkommunikation

7.c. Masteruddannelse i Miljø- og Energiret.

Bestyrelsen godkendte de 3 ansøgninger.

Ad 8. Forretningsorden for Aarhus Universitets bestyrelse

Bestyrelsen godkendte det udsendte forslag til forretningsorden.

Ad. 9. Udpegning til bestyrelsen for UniConsult (fond)

Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen om genudpegning af afdelingsforstander Hans-Henrik Holm, direktør John Poulsen og lektor Karl Pedersen til fondens bestyrelse for perioden 1. januar 2005 – 31. december 2006.

Ad. 10. Eventuelt

Formanden konstaterede, at da forslaget til udviklingskontrakt var godkendt, var der ikke behov for et ekstraordinært møde i februar. Derfor ville næste bestyrelsesmøde blive den 11. april 2005 kl. 15.00.

Ad. 6. Opslag af rektorstilling

Bestyrelsen drøftede opslag af rektorstilling.

Mødet sluttede kl. 17.15.