Resume af bestyrelsesmøde den 27. maj 2005

Til stede:

Jens Bigum, formand

Jens Ulrik Andersen

Dina Bloch

Jørgen Grønnegård Christensen

Kirsten Jakobsen

Sys Rovsing Koch

Annette Kruhøffer

Kasper Rasmussen

Johannes Riis

Arne Rolighed

Arild Underdal

Rektorat, universitetsdirektør, deltog fra pkt. 1 til 10

Niels Chr. Sidenius

Katherine Richardson

Stig Møller

Sekretariat, deltog fra pkt. 1 til 10

Per Møller Madsen

Mette Skovsbøll

Claus Lindholm Jacobsen, statsaut. revisor, deltog under pkt. 4

Henrik Kragh, statsaut. revisor, deltog under pkt. 4

Kirsten Skjødt, Budgetkontoret, deltog under pkt. 4

Michael Harpøth, Budgetkontoret, deltog under pkt. 4

Torben Jensen, Regnskabskontoret, deltog under pkt. 4

 Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11. april 2005 ( bilag )
 3. Meddelelser fra (lukket punkt)
  - Formanden
  - Rektor

 

 1. Økonomi (lukket Punkt)
  4.A. Møde med revisorer
  4.B. Åbningsbalance
  4.C. Økonomi-rapport 1-2005
  4.D. Fysisk planlægning

 

 1. Samarbejde med andre institutioner (lukket punkt)

 

 1. Opfølgning på udviklingskontrakten: Styrkelse af internationalt samarbejde (lukket punkt)
 2. Tillægsaftale til Udviklingskontrakt for 2005 (bilag)

 

 1. Ligestillingshandlingsplan (bilag)

 

 1. Revision af prisopgaveregler ( bilag )

 

 1. Mødedatoer for efteråret 2006 (bilag)

 

 1. Eventuelt

 

 1. Rektoransættelse (lukket punkt)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11. april 2005

Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser (Lukket punkt)

Formanden

Formanden orienterede om Formandskollegiets seneste møde med videnskabsminister Helge Sander den 18. maj 2005.

Formandskollegiet havde desuden haft et fællesmøde med Rektorkollegiet den 25. maj 2005.

Rektor

Rektor orienterede om at:

 • Ministeriet havde godkendt  en ½-årig sundhedsfaglig suppleringsuddannelse.
 • Rektor havde godkendt   Department of Nursing Science som engelsk betegnelse for Afdelingen for Sygeplejevidenskab.
 • Aarhus Universitet havde svaret på henvendelser fra Underrvisningsministeriet og Videnskabsministeriet om universitetets samarbejde med Højskolen Østersøen om tyskundervisning.
 • Folketinget havde vedtaget lov nr. 337 af 18. maj 2005 om ændring af universitetsloven. Loven regulerede universiteternes internationale samarbejde og optaget af udenlandske studerende fra lande uden for Europa. En række fortolkningsproblemer var ved at blive afklaret.
 • Danmarks Forskningsråd havde i brev af 17. maj bedt universiteterne om at identificere og indberette kernefelter inden for forskning. Svarfristen var 16. september og emnet ville blive taget op på bestyrelsesmødet 15. september.
 • Indgåede samarbejdsaftaler med University of Fudan i Shanghai og Tsinghua University i Beijing.

4. Økonomi (lukket punkt)

4.A. Møde med revisorer

Bestyrelsen fik lejlighed til at møde revisorerne fra PriceWaterhouseCoopers.

4.B. Åbningsbalance

Revisorerne gennemgik det udsendte udkast til åbningsbalance,  institutionsrevisors protokollat om udkast til åbningsbalance pr. 1. januar 2005 og institutionsrevisors tiltrædelsesprotokollat.

Bestyrelsen godkendte udkastet til åbningsbalance pr. 1. januar 2005. Revisionsprotokollatet blev underskrevet.

4.C. Økonomi-rapport 1-2005

( Kirsten Skjødt redegjorde for Økonomirapport nr. 1-2005. Den samlede økonomiske situation efter 1. kvartal var stort set uændret i forhold til primobudgettet 2005.

Bestyrelsen tog økonomirapporten til efterretning.

4.D. Fysisk planlægning

Bestyrelsen diskuterede fysisk planlægning for Aarhus Universitet. Bestyrelsen tilsluttede sig en indstilling fra Teknisk Forvaltning vedrørende udnyttelse af resterende byggemuligheder.

5. Samarbejde med andre institutioner (lukket punkt)

Prorektor orienterede om status for arbejdet i arbejdsgruppen, der analyserede samarbejdsmuligheder mellem Aarhus Universitet og Handels- og IngeniørHøjskolen,  Herning.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning, og ville drøfte sagen igen, når arbejdsgruppens rapport forelå, om nødvendigt inden det planlagte næste bestyrelsesmøde.

6. Opfølgning på udviklingskontrakten: Styrkelse af internationalt samarbejde (lukket punkt)

Rektor orienterede om status for udmøntning af udviklingskontrakten, specielt hvad angår internationale samarbejder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig rektors initiativ til styrkelse af de internationale samarbejdsrelationer.

7. Tillægsaftale til Udviklingskontrakt for 2005

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling havde fremsendt en tillægsaftale til universitetets udviklingskontrakt for 2005. Aftalen vedrørte de midler til forøgelse af optaget på forskeruddannelse, der var afsat på Finansloven for 2005.

Tillægsaftalen angav størrelsen af de øgede midler pr. år frem til og med år 2008 samt den forøgelse af antallet af igangsatte ph.d.-forløb, som ministeriet ønskede for disse midler. Forøgelsen af optaget på forskeruddannelsen skulle  ske inden for det teknisk-, natur- og sundhedsvidenskabelige område.

I de økonomiske forudsætninger for tillægsaftalen var der forskellige uklarheder, der  efterfølgende var blevet undersøgt, og det viste sig, at der i bevillingen ikke var afsat midler til  ferie- og sygedagpenge samt til barselsperioder.

Bestyrelsen kritiserede dette og påpegede, at det var i modstrid med alle intentioner om flere kvinder i forskningen.

Med denne kommentar godkendte bestyrelsen, at rektor underskrev tillægsaftalen.

8. Ligestillingshandlingsplan

Aarhus Universitet søgte i forbindelse med den første udviklingskontrakt at iværksætte initiativer, der kunne åbne for at inddrage flere kvinder i en universitetskarriere.

Der var i foråret 2005 udarbejdet en konsulentrapport, der både viser problemerne, problemstillingens store kompleksitet og initiativers forskellige virkninger.

På baggrund af rapporten samt tidligere diskussioner på Aarhus Universitet og i Rektorkollegiet havde rektoratet udarbejdet forslag til en ligestillingshandlingsplan.

Bestyrelsen fandt, at der var tale om et godt initiativ, og tilsluttede sig målsætningen i papiret. Der blev under drøftelsen foreslået en række ændringer, både sprogligt og indholdsmæssigt.

Det blev vedtaget, at papiret skulle gennemarbejdes en gang til, og sættes på dagsordenen igen til mødet i september.

9. Revision af prisopgaveregler

Reglerne om prisopgaver var senest ændret 17. maj 2004.

Der var nu behov for en revision igen, bl.a. fordi den gamle bekendtgørelse om prisopgaver (bkg. 471 af 30. oktober 1972) var ophævet pr. 31. august 2004. Hjemmelen til at udskrive prisopgaver findes nu i eksamensbekendtgørelsens § 12.

Bestyrelsen godkendte ændringerne.

10. Mødedatoer for efteråret 2006

M øder er fastlagt for 2005:

15. – 16. september 2005 (bestyrelsesseminar)

14. november 2005 kl. 15.00

20. december 2005 kl. 15.00

Årsfest på Aarhus Universitet

Fredag den 9. september 2005

Møder fastlagt for 2006:

30. marts 2006 kl. 15.00

29. maj 2006 kl. 15.00

31. august – 1. september 2006

Årsfest på Aarhus Universitet

Fredag den 15. september 2006 (Årsfest)

Følgende mødedatoer vedtaget for resten af 2006 :

10. november 2006 kl. 15.00

19. december 2006 kl. 15.00

11. Eventuelt

Rektor orienterede på spørgsmål fra Kasper G. Rasmussen om Det Humanistiske Fakultets planer om at flytte Nordisk Institut fra Trøjborg til Nobelparken, og flytte Filosofi og Idehistorie til Hovedbygningen.

Rektor lovede, at hvis det større antal studerende skulle give anledning til pladsproblemer, ville der blive taget hånd om dette.

12. Rektorstillingen (lukket punkt)

Bestyrelsen drøftede rektorstillingen

Mødet sluttede kl. 18.15.