Referat af møde 15. september 2005 kl. 14.00

Til stede:

Jens Bigum, formand

Jens Ulrik Andersen

Jørgen Grønnegård Christensen

Kirsten Jakobsen

Sys Rovsing Koch (fra kl.15.00)

Annette Kruhøffer

Kasper Rasmussen

Arne Rolighed (fra kl.16.00)

Arild Underdal

Afbud fra:

Johannes Riis

Dina Bloch

Dekaner og andre

Dekan Bodil Due, deltog i pkt. 4 og 5

Dekan Søren Mogensen, deltog i pkt. 4

Dekan Tom Latrup-Pedersen, deltog i pkt. 4

Dekan Carsten Riis, deltog i pkt. 4 og 5

Dekan Erik Meineche-Schmidt, deltog under pkt. 4 og 5

Professor Søren Keiding, deltog under pkt. 5

Rektorat, universitetsdirektør,

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

Prorektor Katherine Richardson

Universitetsdirektør Stig Møller

Sekretariat

Per Møller Madsen

Mette Skovsbøll

Michael Viby Rasmussen

Claus Lindholm Jacobsen, statsaut. revisor, deltog under pkt. 3

Henrik Kragh, statsaut. revisor, deltog under pkt. 3

Kontorchef Kirsten Skjødt, Budgetkontoret, deltog under pkt. 3

Lars Tang, Charlotte Ivens og Niels-Henning Borger Rasmussen, Rigsrevisionen, deltog

under pkt. 3

Professor Claus Vastrup, deltog under pkt. 9

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøderne den 27. maj 2005 og 9. juni 2005
 3. Økonomi (lukket punkt)
  3.A. Møde med repræsentanter fra Rigsrevisionen
  3.B. Økonomi-rapport 2-2005
  3.C. Ændringer fra 2005 til 2006 på Forslag til Finanslov for 2006
 4. Udviklingskontrakten
  4.A. Status for udviklingskontrakten (bilag)
  4.B. Status for de 6 fokusområder (bilag)
  4.C. Ansøgninger om godkendelse af nyt uddannelser under UK2, jf. punkt 5.
  4.D. Samarbejde med HIH (bilag)
  4.E. Benchmarking (mundtlig orientering)
  4.F. Ikke-økonomiske nøgletal (bilag)
 5. Ansøgninger om godkendelse af nye uddannelser under UK2
  5.A. Bacheloruddannelse i arabisk og erhvervskommunikation (bilag)
  5.B. Kandidatuddannelse i International Studies (bilag)
  5.C. Nye ingeniøruddannelser (bilag)
 6. Ligestillingshandlingsplan (bilag)
 7. Bestyrelsesansvarsforsikring (lukket punkt)
 8. Udpegning af studentermedlemmer til Studenterhusfondens bestyrelse (bilag)
 9. ATV-rapport "Vækst af de offentlige forskningsinvesteringer", ATV, juni 2005 orientering v/professor Claus Vastrup (bilag)
 10. Meddelelser fra
  - Formanden
  - Rektor, herunder skriftlige meddelelser (bilag)
 11. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i februar 2006 (bilag)
 12. Eventuelt

Formanden bød velkommen, og rettede en særlig velkomst til Lauritz B. Holm-Nielsen og udtrykte ønsket om et godt samarbejde.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøderne den 27. maj 2005 og 9. juni 2005

Referatet af mødet 27. maj blev godkendt. Referatet af mødet 9. juni blev godkendt med den ændring, at formuleringen ”Bestyrelsen noterede sig dog ---” blev præciseret til ”Der blev rejst tvivl om rapporten som beslutningsgrundlag, og bestyrelsen noterede sig ---”.

Ad. 3.A. Møde med repræsentanter for Rigsrevisionen

Den 18. maj 2005 anmodede rigsrevisor i et brev til samtlige universiteters bestyrelsesformænd om et møde med de respektive bestyrelser for at redegøre for den nye revisionsordning på universiteterne pr. 1. januar 2005.

Kontorchef Lars Tang gav på mødet en redegørelse for § 9-aftalen mellem ministeren og rigsrevisor. Aftalen regulerede bl.a. institutionsrevisors opgaver, samarbejdet mellem Rigsrevisionen og institutionsrevisor samt de revisioner, som rigsrevisionen gennemfører. Han gav ligeledes en redegørelse for Rigsrevisionens afrapportering til bestyrelse og ledelse. Formanden understregede betydningen af, at universitetet modtog Rigsrevisionens bemærkninger så tidligt som muligt. Lars Tang gennemgik til sidst resultaterne af Rigsrevisionens revision af universiteterne i 2004.

Ad. 3.B. Økonomirapport nr. 2 – 2005 (halvårsrapport)

Der var udsendt økonomirapport for første halvår 2005. I Budget- og Planlægningskontorets notat af 11. august 2005 blev redegjort for hovedpunkterne i udviklingen. I bilagene blev vist halvårsregnskab og revideret budget for universitetet som helhed og fordelt på hovedområder og delregnskaber.

Rektor oplyste, at udviklingen var som forudsat i budgettet og at økonomien var sund og god. Der forventedes brugt 28 mio. kr. af opsparingen mod 21. mio. i primobudgettet, hvilket bl.a. skyldtes STÅ-udviklingen og en ikke tidligere fastlagt afskrivning for indretning af lejede lokaler. Rektor skønnede dog, at universitetet ved årets udgang ville have brugt mindre af reserven, end det så ud til nu.

Bestyrelsen drøftede problemerne om optag og gennemførelse på især humaniora. Rektor nævnte de strukturelle initiativer, der allerede var taget, og de igangværende drøftelser mellem de humanistiske dekaner og mellem universiteterne og Videnskabsministeriet om småfagene. Der var behov for at tænke strategisk, og der kunne være initiativer, der skulle med i næste udviklingskontrakt. Rektor ville sammen med det humanistiske fakultet arbejde for at få humaniora stærkt på banen. Teologi kunne have tilsvarende problemer. Formanden konkluderede, at bestyrelsen gerne deltog i dette arbejde, når et udspil fra ledelsen lå klar.

Bestyrelsen tog halvårsrapporten til efterretning. Der blev udtrykt tilfredshed med detaljeringsgraden i materialet.

Ad. 3.C. Ændringer fra 2005 til 2006 på forslag til finanslov for 2006

Der var udsendt en oversigt over hovedændringerne fra 2005 til finanslovsforslag 2006 i Aarhus Universitets forventede bevillinger til almindelig virksomhed. Den samlede nedgang i bevillinger var ca. 42 mio. kr. Hovedparten – næsten 36 mio. kr. – vedrørte tilskuddet til universitetets basisforskning. Derudover var der takstreduktioner vedr. undervisning og bygninger.

Desuden var udsendt oversigt over ufordelte puljer på universitetsområdet og over udviklingen i AU´s ramme 2006-09. Det forventedes, at universiteternes basisforskningsmidler på ændringsforslaget til FFL 2006 ville få tilført i alt 200 mio. kr.  i perioden 2006-2008 - heraf 100 mio. kr. i 2006 – til forskeruddannelse.

Rektor pegede på flytningen af midler fra basisforskning til puljemidler, der blev udbudt i konkurrence. Han så optimistisk på Aarhus Universitets muligheder for at konkurrerer sig til forskningsmidler og opnå mindst ”sin andel”, forudsat at konkurrencen om puljemidler blev åben og fair. Det var imidlertid en særlig problemstilling, at ikke alle fagområder havde lige mulighed for at søge de fagspecifikke puljer. Desuden var det nødvendigt for universitetet at have basismidler til at opretholde vækstlaget, og en fortsat flytning af midler fra basismidler til puljer gjorde det nødvendigt at se på overheadpolitikken.

Formanden konkluderede, at finanslovsforslaget for 2006 ikke så katastrofalt ud set fra Aarhus Universitets side.

Ad. 4. Udviklingskontrakten

4.A. Status for udviklingskontrakten

Der var udsendt en generel status for arbejdet med udviklingskontrakten. Den viste, at der var fremdrift i arbejdet og at flere af resultatmålsætningerne var opfyldt eller tæt på at være opfyldt. Rektor redegjorde for strukturen i bilagene. Han forventede, at bestyrelsen hvert år ved denne tid ville foretage en lignende behandling.

Rektor oplyste, at underskrivelsen af næste udviklingskontrakt skulle ske i marts 2006, for en periode, der startede allerede 1. januar. En ekstrapolering af 2005-kontrakterne i 2006 ville have været mere hensigtsmæssig.

Formanden understregede, at udviklingskontrakten var et væsentlig strategisk redskab for bestyrelsen. Spørgsmålet om kontraktens løbetid havde været drøftet meget grundigt i formandskollegiet og på mødet med ministeren 17. august. Ministeriet havde være meget afklaret om, at kontrakten skulle gælde 3 år. Man kan håbe på, at der kunne laves en mere fornuftig tidsplan om 3 år. Der var lagt op til dialog mellem rektorat og ministerium, men formanden skulle inddrages i alle principielle ting, så udviklingskontraktens forankring i bestyrelsen var sikret..

4.B. Status for de seks fokusområder

Der var udsendt sammendrag af indhold og status for de seks fokusområder. Selvom fokusområderne havde haft forskellige udgangspunkter, kunne der generelt meldes om fremdrift i arbejdet. På nogle af fokusområderne var arbejdet allerede i gang inden udnævnelsen til fokusområde, mens andre fokusområder først var blevet ”løbet i gang” efter udnævnelsen. Derfor var der på nogle fokusområder blevet arbejdet med konkrete aktiviteter og på andre med organisering af det fremtidige arbejde.

4.C. Ansøgninger om godkendelse af nye uddannelser under UK2 (jf. pkt. 5)

Bestyrelsens godkendte, at ansøgningerne blev sendt.

4.D. Samarbejde med HIH

Formanden oplyste, at der var meget stærk støtte til fusionen fra hele den nye region. Han oplyste endvidere, at formand og rektor ville få besøg af direktørerne for de to ministerier den følgende dag, hvor bl.a. økonomiske vilkår for en eventuel fusion skulle drøftes.

Jørgen Grønnegaard gjorde opmærksom på, at der i Det Samfundsvidenskabelige Fakultet var skepsis overfor fusionsrapporten og konsekvenserne af et samarbejde med HIH. Dekan Tom Latrup-Pedersen berettede at den afdeling, som vil være mest berørt af et HIH samarbejde befinder sig ”positiv afventende” for tiden. Han fandt det i øvrigt vigtigt, at Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og HIH snart kommer i direkte kontakt med hinanden.

Der blev orienteret om, at AU og HIH i fællesskab har søgt Viborg amt, Ringkøbing amt og Herning Kommun om økonomisk støtte til fusionen.

Det blev foreslået, at bestyrelsen på det kommende bestyrelsesseminar brugte tid til en generel drøftelse, med deltagelse af dekanerne, af strategi for samarbejde med andre uddannelsesinsititutioner.  

4.E. Benchmarking

Beslutning om benchmarking  var udsat, fordi Videnskabsministeriet ville fastsætte retningslinjer på området og havde iværksat en besøgsrunde, hvor besøget på Aarhus Universitet skulle finde sted 2. november.

Rektor oplyste, at han havde diskuteret emnet på ledelsesmødet i august, og at han havde taget initiativ til et møde med rektorerne fra universiteterne i Bergen, Gøteborg, Edinburgh, Utrecht, Kiel og  Helsinki, i forbindelse med det europæiske rektormøde den 21-22 oktober i Uppsala. Hensigten var at høre, om der var interesse for at etablere et samarbejde om benchmarking. Hvis der var interesse, kunne mødet følges op med en invitation til et arbejdsseminar på Sandbjerg, eventuelt med deltagelse af folk med benchmarkerfaring fra OECD i Paris..

4.F. Ikke-økonomiske nøgletal

Der var udsendt udkast til et skema til registrering af ikke-økonomiske nøgletal – herunder også indikatorerne for resultatmålene i UK2.

Rektor orienterede om arbejdet med at tilvejebringe et statistisk materiale til understøttelse af  udviklingskontrakten. Det var hensigten, at materialet skulle komme til at indeholde de seneste års tal, status samt årets måltal. Det udsendte udkast skulle ses som et første forslag til, hvordan det kunne se ud. Bestyrelsen ville til novembermødet få skemaet udfyldt med så mange statustal som muligt.

Bestyrelsen spurgte til studiemiljøet og  proaktiv handling med henblik på fastholdelse af de studerende. Rektor svarede, at der i høj grad er fokus på at styrke studiemiljøet som en nødvendig forudsætning for bedre gennemførelse og mindre frafald.

Bestyrelsen diskuterede finansiering af fokusområderne og det faktum, at der ikke inden for alle områder er udprægede muligheder for ekstern finansiering. Rektor og dekaner nævnte, at det var hensigten at foreslå de øgede midler i forskningsfonden brugt strategisk, f.eks. til at understøtte fokusområderne.

Bestyrelsen  rejste det spørgsmål, om der var behov for at vurdere den eksisterende studieportefølge, ligesom man vurderede forslag om nye uddannelser. Dekan Bodil Due pegede på, at  studerende på de ”gamle” uddannelser også kunne følge moduler på de nye, og at uddannelserne løbende blev tilpasset behovet, som når f.eks. sprogfag ændrede sig til områdestudier.

Rektor understregede behovet for synergi og koncentration omkring styrkepunkter, herunder for at sammentænke fokusområder, forskningens kerneområder,  og nye og eksisterende uddannelser.

4.G. Tidsplan for udkast til UK3

Bilaget til pkt. 4 A. indeholdt udkast til tidsplan: Første udkast til UK3 fremlægges på bestyrelsesmødet i november, færdigt udkast til UK3 fremlægges på decembermødet, universitetet skal fremsende udkast til Videnskabsministeriet i januar 2006, der holdes evt. ekstra bestyrelsesmøde i februar 2006, sidste frist for underskrivelse af kontrakten er 1. april 2006.

Med ovennævnte bemærkninger tog bestyrelsen redegørelsen til efterretning.

Ad. 5.A. Ansøgning om godkendelse af bacheloruddannelse i arabisk og kommunikation i samarbejde med Handelshøjskolen, Århus

Uddannelsen i Arabisk og kommunikation udbydes i et samarbejde mellem Handelshøjskolen i Århus (HHÅ) og Aarhus Universitet (AU) i henhold til samarbejdsaftale af 31. januar 2005.

Det er hensigten at skabe en uddannelse i det jyske område, der imødekommer det åbenlyse behov for at styrke uddannelsen i et af de udbredte indvandrersprog i Danmark, der samtidig er et af de store verdenssprog.

Bestyrelsen godkendte, at ansøgningen sendes til ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Ad. 5.B. Ansøgning om Kandidatuddannelse i International Studies

Ansøgningen om godkendelse af en kandidatuddannelse i International Studies er udarbejdet af en  arbejdsgruppe med deltagere fra Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Formålet har været at skabe en kandidatuddannelse, der giver særlige tværfaglige kompetencer til at bestride jobs i offentlige og private organisationer og virksomheder med væsentlige internationale relationer.

Bestyrelsen godkendte, at ansøgningen sendes til ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Ad. 5.C. Ansøgning om godkendelse af nye ingeniøruddannelser

Aarhus Universitet ønsker at udbyde et bredt spektrum af ingeniøruddannelser i løbet af de kommende år og søger derfor om godkendelse af en civilingeniøruddannelse i Optik og elektronik samt to teknisk videnskabelige bacheloruddannelser inden for områderne geoteknologi og bioteknologi.

Bestyrelsen godkendte, at ansøgningen sendes til ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Ad. 6. Ligestillingshandlingsplan

Bestyrelsen drøftede første udkast til en ligestillingshandlingsplan på sit møde den 27. maj 2005. Forslaget var nu gennemarbejdet igen.

Det blev konstateret, at handlingsplanen ikke umiddelbart udløser mange økonomiske ressourcer. Der var tale om et politik- papir, der angav en holdning og en retning.  Rektor medgav, at det kunne være et svært område, hvor forbedringer kun langsomt slog igennem. Prorektor gjorde opmærksom på, at Ligestillingsudvalget er blevet bedt om at komme med forslag til hvordan kvindenetværket skal etableres, og at behov for økonomiske ressourcer kan komme på tale der. Desuden indeholder den reviderede handlingsplan et afsnit om, at universitetet (og ikke den enkelte forsker) skal finde midler til barsel for de phd studerende, hvis stipendier ikke indeholder midler til barsel.

Med disse bemærkninger tilsluttede bestyrelsen sig handlingsplanen.

Ad. 7. Bestyrelsesansvarsforsikring

Universitetslovens § 11, stk. 5 bemyndiger bestyrelsen til at tegne sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.

Universitetsdirektøren redegjorde for sagen. Erfaringer fra andre universiteter viste, at en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring, der dækker bestyrelse og direktion samt ansatte i øvrigt, som vil kunne pådrage sig selvstændigt ledelsesansvar, kan tegnes for en rimelig præmie.

Bestyrelsen gav formanden mandat til at forhandle og tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.

Ad. 8. Udpegning af studentermedlemmer til Studenterhusfondens bestyrelse

Aarhus Universitets bestyrelse udpeger efter indstilling fra rektor 3 medlemmer blandt universitetets studerende.

Bestyrelsen godkendte rektors indstilling af følgende medlemmer til Studenterhusfondens bestyrelse:

Stud.scient.pol. Kirstine Rask Lauridsen, Randersvej 188, 8200 Århus N.

Stud.mag. Kasper Thaarup, Silkeborgvej 128 st.tv., 8000 Århus C
Stud.mag. Kirsten Marie Kristensen, Ingerslevs Boulevard 14, 3. tv., 8000 Århus C

Ad. 9. ATV-rapport ”Vækst af de offentlige forskningsinvesteringer”, ATV, juni 2005 orientering v/ professor Claus Vastrup

Professor Claus Vastrup gav bestyrelsen en grundig redegørelse for tankerne i ATV-rapporten.

Rapporten anbefalede dels en betydelig forøgelse af de offentlige investeringer i forskning, dels at en meget stor del af de nye forskningsmidler blev udmøntet gennem en ny licitationsmodel, hvor det var universitetsledelserne, der kunne byde ind med forslag til større langsigtede forskningssatsninger.

Gennemgangen gav anledning til en grundig drøftelse, hvor der blandt andet blev peget på, at konkurrencetankegangen var fornuftig, at de eksisterende forskningsråd fungerede glimrende, men blot havde for få midler og at universitetsledelserne ville få mere indflydelse, hvis der blev fastsat højere overheadprocenter.

Der blev desuden peget på, at det var nødvendigt at se på balancen mellem privatfinansieret og offentlig forskning – hvor Danmark med kun 20 % offentlig forskning ligger lavest blandt alle sammenlignelige lande – og mellem konkurrencemidler og de basismidler, der også skulle kunne finansiere et vækstlag.

Der blev peget på, at det var vigtigt med konkurrence, og vigtigt at få beslutningerne ud af det politiske system, men at det var helt afgørende, hvem der fastsatte fordelingskriterierne, og hvordan disse blev.

Endelig blev peget på to helt afgørende forskelle mellem f.eks. USA og Danmark: Amerikanske universiteter kunne konkurrere om de bedste forskere ved hjælp af  frie løn- og ansættelsesforhold, og havde overheadprocenter op til 120%, hvor den danske er 20.

Formanden takkede for Claus Vastrups indlæg og for diskussionen og konkluderede, at universiteterne i fællesskab skulle prøve at påvirke det politiske system.

Ad. 10.  Meddelelser fra formanden

 • - Rektorskiftet: Rektorskiftet 8. august 2005 var gennemført på rolig og værdig måde.
 • - Fusion med HIH: Der var 8. juli 2005 indsendt en fælles ansøgning til de to ministerier om fusion mellem AU og HIH.
 • - Møde med videnskabsministeren 17. august: Som bilag 10.A.1. var udsendt brev af 1. september 2005 fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling vedr. opfølgning på mødet mellem videnskabsministeren og kredsen af formænd for universitetsbestyrelserne den 17. august 2005.
 • - Brev fra videnskabsministeren om frihedsgrader: Som bilag 10.A.2. var udsendt brev af 9. september 2005 fra videnskabsministeren til bestyrelsesformændene vedr. frihedsgrader. Formanden orienterede om sin samtale med videnskabsministeren

Ad 10. Meddelelser fra rektor

 • Bestyrelse og universitet: Rektor takkede for den tillid, bestyrelsen havde vist ham. Han omtalte bestræbelserne på at finde det rigtige forhold mellem bestyrelsen og det øvrige universitetet, f.eks. i forbindelse med årsfesten, og han havde med glæde noteret, at Johannes Riis ville være festtaler ved teologis årsfest. Det var væsentligt også at finde en god måde, hvorpå man kunne inddrage dekanerne i samarbejdet med bestyrelsen.
 • Ny ranking : En ny ranking af top 500 universiteter i verden viste, at AU nærmede sig top 100, og lå mellem nr. 25 og 50 i Europa.
 • Høring om kernefelter i dansk forskning: Danmarks Forskningspolitiske Råd har i maj måned iværksat en høring om kernefelter i dansk forskning. Rådet ønsker at medvirke til en kvalificering af det grundlag, hvorpå forskellige forsknings­politiske beslutninger og prioriteringer vedrørende fordeling af forskningsbevillinger foretages. Brev af 17. maj 2005 samt brev af 14. juni 2005 fra Danmarks Forskningspolitiske Råd var udsendt. Der blev omdelt en oversigt over de kernefelter, som fakulteterne havde meldt ind, samt et notat om sammenhængen mellem fokusområder og kernefelter Rektor gav en supplerende mundtlig orientering.
 • Diplomuddannelse i Oral Helse: Undervisningsministeriet har ved brev af 13. juni 2005 godkendt udbud af en diplomuddannelse i Oral Helse.
 • Natlys-projektet: Bestyrelsen har på sit møde den 24. marts 2004 godkendt en ansøgning om en diplomuddannelse i Naturfagenes Didaktik (formalisering af Natlys-projektet). Undervisningsministeriet har ved brev af 17. juni 2005 til JCVU godkendt videreførelse af uddannelsesaktiviteten, således at der udløses taxametertilskud fra UVM til AU og således at kursisterne gives adgang til voksen-SU. Samtidig godkender UVM en overgangsordning for de eksisterende uddannelsesaktiviteter inden for Natlys-projektet, så de kan danne bro til de kommende aktiviteter inden for rammerne af en ny pædagogisk diplomuddannelse. Den nye uddannelse ventes iværksat på JCVU og på CVU Storkøbenhavn, understøttet af en forskningstilknytningsaftale med Aarhus Universitet.
 • Masteruddannelse i it: Bestyrelsen har på sit møde den 11. april 2005 godkendt en ansøgning om en masteruddannelse i it (ITEV), under it-vest, Ministeriet har ved brev af 29. juni 2005 godkendt uddannelsen under betingelse af, at den evalueres efter to gennemløb.
 • Afslag på masteruddannelse i kardiovaskulær teknologi: Ministeriet har ved brev af 29. juni 2005 meddelt, at uddannelsen ikke kan godkendes, da omkostningerne nu pålægges staten, hvor det tidligere var amterne, der løftede byrden, og da uddannelsen primært er rettet mod og baseret på optag af udenlandske studerende. Ministeriet noterer sig, at universitetet udbyder uddannelsen uden statstilskud og med fuld deltagerbetaling. Ministeriet overvejer at søge hjemmel til at godkende masteruddannelser uden taxametertilskud.
 • Ny sundhedsplejerskeuddannelse :SUN har i et høringssvar til Sundhedsstyrelsen udtrykt interesse for at stå for en ny sundhedsplejerskeuddannelse gerne i form af en masteruddannelse.
 • Valg til kollegiale organer: Der er udskrevet valg for de studerende ved Aarhus Universitet til hhv. bestyrelsen, de akademiske råd samt studienævn. Valget afholdes 24. november 2005.
 • Danmarks Fiskeriundersøgelser: Der har i gennem en årrække været forskningsmæssigt samarbejde mellem forskere ved Aarhus Universitet og forskere ved Danmarks Fiskeriundersøgelser, og der har været ønske om at formalisere og synliggøre dette samarbejde i en generel samarbejdsaftale mellem de to institutioner. Der er nu forhandlet og indgået en samarbejdsaftale mellem parterne.
 • Kandidatuddannelse i journalistik : Universitetet vil igen søge om godkendelse af en kandidatuddannelse i journalistik. VTU har tidligere givet afslag.
 • Styregruppe på økonomiområdet: Der var nedsat en styregruppe med repræsentanter for PriceWaterhouseCoopers til at opdatere universitetets regnskabsinstruks og forretningsgange på økonomiområdet.
 • Opslag af prorektorstilling: Der var ved at blive udarbejdet et brev til Videnskabsministeriet om normering af prorektorstillingen.
 • Opslag af dekanstillinger: Der var udarbejdet tids- og procesplan for ansættelse af dekaner og opslag var under udarbejdelse inspireret af opslaget af rektorstilling. Rektor lovede, at bestyrelsen ville få tilsendt tidsplan og opslag og blive holdt orienteret om forløbet.
 • Møderække: Rektor orienterede om afholdelse af en række uformelle møder med bl.a. dekaner, centerledere og studerende

Ad. 11. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i februar 2006

Det blev besluttet at fastsætte datoen 27. februar 2006 for et ekstra bestyrelsesmøde i februar til evt. forhandling af udviklingskontrakten med ministeriet.

Det blev endvidere besluttet, at mødet den 30. marts 2006 flyttes til den 24. april 2006 , således der skaffes den nødvendige tid til samtlige revisionsmæssige opgaver i forbindelse med årsrapporten 2005.

Ad. 12. Eventuelt

Annette Kruhøffer henviste til den store forskel i fakulteternes evne til at tiltrække eksterne midler og opfordrede bestyrelsen til at overveje, om man kunne komme med gode ideer på området.

Mødet sluttede kl. 18.50