Referat af bestyrelsesmøde den 11. november 2005

Til stede:

Jens Bigum, formand

Jens Ulrik Andersen

Dina Bloch

Jørgen Grønnegård Christensen

Kirsten Jakobsen

Sys Rovsing Koch

Annette Kruhøffer

Kasper Rasmussen

Johannes Riis

Arne Rolighed

Arild Underdal

Rektorat, universitetsdirektør,

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

Prorektor Katherine Richardson

Universitetsdirektør Stig Møller

Sekretariat

Per Møller Madsen

Mette Skovsbøll

Michael Viby Rasmussen

Desuden deltog

Kontorchef Kirsten Skjødt

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 15. september 2005 (bilag)
 3. Økonomi (lukket punkt)
  3.A. Kvartalsrapport III
 4. Udviklingskontrakt II
  4.A. Generel status
  4.B. Ikke-økonomiske nøgletal 
 5. Udviklingskontrakt III, inkl. benchmarking og kvalitetssikring (lukket punkt)
 6. Indstilling af medlem til bestyrelsen for Naturhistorisk Museum (bilag)
 7. Udpegning af bestyrelse for Det Danske Institut i Athen og Det Danske Institut i Damaskus (bilag)
 8. Meddelelser fra

-         Formanden

-         Rektor, herunder skriftlige meddelelser (bilag)

 1. Eventuelt

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Det blev drøftet, hvordan der kunne informeres om de lukkede punkter. Konklusionen blev, at medlemmerne i princippet måtte holde sig til den officielle information, f.eks. i referatet, og i tvivlstilfælde tage kontakt med formanden.

Der var enighed om, at man ikke skulle lukke flere punkter end nødvendigt, og at der ikke var grund til at lukke punkt 4 om status for UK II.

Med disse bemærkninger godkendte bestyrelsen dagsordenen.

Ad. 2. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

I relation til referatet blev det oplyst, at HIH havde indkaldt til mini-konference mandag den 14, november om fusionen mellem Aarhus Universitet og HIH. Videnskabsministeren ville deltage. Desuden var HIH den 15. november indkaldt til møde i Undervisningsministeriet for at blive orienteret om ministeriets krav til fusionen. Prorektor Katherine Richardson ville deltage i mødet.

Ad. 3. Økonomi

Der var udarbejdet økonomirapport for de 3 første kvartaler af 2005.  Primobudgettet var vedtaget af bestyrelsen d. 11. januar 2005 under pkt. 5.

På baggrund af 3. kvartalsrapporten 2005 forventedes årets regnskabsresultat at blive et underskud på godt 18 mio. kr. mod godt 21 mio. kr. i primobudgettet. Rektor konstaterede, at det gik helt som forventet. Kirsten Skjødt bemærkede, at regnskabsomlægningen nu var kommet så langt, at alle afskrivninger var medtaget. Kun feriepengeregnskabet manglede. 

Formanden bemærkede, at staten ved universiteternes udskillelse fra statskassen havde glemt feriepengeforpligtelsen. Feriepengeforpligtelsen på ca. 145 mio. kr. reducerede universitetets egenkapital og reducerede mulighederne for at bruge af de opsparede midler. Rektorkollegiet ville udarbejde  et papir til ministeriet bl.a. vedr. denne problemstilling.

Rektor oplyste, at budgettet for 2006 ville blive fremlagt for bestyrelsen på mødet den 20. december 2005.

Ad. 4. Udviklingskontrakt II

4.A. Generel status

Der var udsendt en oversigt over status for arbejdet med udviklingskontraktens enkelte resultatmål. For flere af resultatmålene skulle fremdriften på området nu følges ved hjælp af de ikke-økonomiske nøgletal (pkt. 4.B.). Prorektor oplyste, at der var fulgt op på alle resultatmål. På benchmarkingsområdet havde rektor som adviseret på sidste bestyrelsesmøde  holdt møde med en række udenlandske rektorer i oktober måned og der var flere tilsagn om samarbejde.

Der blev spurgt til status for de reultatmål, der ikke bliver videreført i UK III. Rektor oplyste, at en række af målene ville komme til at fremgå af brødteksten til UK III, ligesom der ville ske  opfølgning i form af indsamling af ikke-økonomiske nøgletal.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med det arbejde, der er foregået indtil videre i forbindelse med udviklingskontrakten og opfølgning på denne, ligesom man var meget tilfreds med at få den løbende orientering om status.

4.B. Ikke-økonomiske nøgletal

På bestyrelsesmødet den 15. september 2005 præsenteredes en skabelon for ikke-økonomiske nøgletal for Aarhus Universitet. Der forelå nu  en opdateret version med de nyeste tal. Skemaet var endnu ikke komplet og arbejdet med at indsamle de ikke-økonomiske nøgletal og etablere procedurer samt systemunderstøttelse for den fremtidige indsamling ville fortsætte.

Ad. 5. Udviklingskontrakt III, inkl. benchmarking og kvalitetssikring

Aarhus Universitet skal indgå en ny udviklingskontrakt med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling for perioden 2006-2008.

Et første udkast, med karakter af arbejdspapir, til den nye udviklingskontrakt var vedlagt til drøftelse i bestyrelsen. Det var hensigten, at et endeligt forslag skulle forelægges for bestyrelsen på mødet den 20. december 2005, og at kontrakten skulle kunne sendes til godkendelse i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling inden udgangen af 2005.

Udkastet indeholdt forslag til universitetets strategiske mål inden for områderne: forskning, uddannelse, bidrag til videnssamfundet, internationalisering, og kvalitetsudvikling

Vedr. benchmarking orienterede rektor om sit møde den 21. oktober i Uppsala med rektorer og prorektorer fra universiteterne i Bergen, Göteborg, Edinburgh og Kiel. Der var positiv interesse for at indgå i et  benchmarkingssamarbejde. Der skulle udarbejdes en kort liste over fælles indikatorer, udpeges kontaktpersoner, og Aarhus Universitet skulle tage initiativ til et fællesmøde på Sandbjerg  i april/maj 2006 med såvel de deltagende universiteter på mødet i Uppsala som universiteterne i Utrecht og Helsinki. Desuden ville blive indbudt repræsentanter for organisationer med erfaring i benchmarking. Det var rektors vurdering, at der kunne etableres en model, der var nyttig og overkommelig. Formanden pegede på, at det var vigtigt at udvælge samarbejdspartnere således, at der blev sikret stor stabilitet i arbejdet.

Rektor orienterede om et møde 2. november mellem repræsentanter for universitetets ledelse og studerende og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og EVA om turnusevalueringer. Ministeriet ønskede som udgangspunkt en plan, hvorefter alle fag bliver turnusevalueret i løbet af en 5-års periode. Aarhus Universitet havde som alternativ model foreslået en turnusauditering af alle fakulteter over en 5-års periode kombineret med en stikprøvevis evaluering af enkelte uddannelser eller grupper af uddannelser efter ministeriets valg. Ministerierepræsentanterne havde lyttet med interesse og forslaget  ville indgå i universitetets oplæg til udviklingskontrakt.

Ad. 6 Indstilling af medlem til bestyrelsen for Naturhistorisk Museum

Bestyrelsen godkendte rektors indstilling af dekan Søren Mogensen, som universitetets repræsentant i bestyrelsen for Naturhistorisk Museum.

Ad. 7. Udpegning af bestyrelse for Det Danske Institut i Athen og Det Danske Institut i Damaskus

Aarhus Universitet deltager i samarbejdet om Det Danske Institut i Athen.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling havde i brev af 13. oktober 2005 foreslået, at kompetencen til at udpege medlemmerne til den selvejende institutions bestyrelse overflyttes fra Videnskabsministeren til Aarhus Universitets bestyrelse.. På tilsvarende måde havde ministeriet foreslået, at kompetencen til at udpege bestyrelsen for Det Danske Institut i Damaskus overflyttes til bestyrelsen for Københavns Universitet.

Bestyrelsen  bemyndigede formanden til at behandle sagen på bestyrelsens vegne, når forudsætningerne for ændringerne var afklaret.

Ad. 8. Meddelelser fra formanden

-         Rektors ansættelse : Formalia omkring rektors ansættelse var nu i orden.

-         Møde med videnskabsministeren : Repræsentanter for formandskollegiet havde haft et møde med videnskabsministeren
          14. oktober 2005, hvor man bl.a. havde drøftet forskningsfinansiering og universiteternes frihedsgrader.

  Ad 8. meddelelser fra rektor

Uddannelse  i medicin i Aalborg :

Aarhus Universitet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  havde den 31. oktober 2005 afgivet høringssvar om et forslag om oprettelse af en bachelor- og kandidatuddannelse ved Aalborg Universitet i medicin med industriel specialisering.

Universiteternes frihedsgrader :

Rektorkollegiet havde udarbejdet  et notat af 1. november 2005 om universitetsforligets udmøntning – specielt vedr. nye frihedsgrader.

- Kvalitetsudvikling og benchmarking :

Universitetet havde den 2. november 2005  haft besøg af repræsentanter for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling som led i ministeriets møderække med universiteterne om kvalitetsudvikling og benchmarking.

Evaluering af forskeruddannelsen :

Universitetet havde den 4. november 2005 afsendt sin selvevaluering som led i den evaluering af dansk forskeruddannelse, som Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har iværksat. Universitetets ledelse og forskningscentrene BRICS og iNANO havde  haft besøg af evalueringspanelet 24.-25. oktober 2005.

Styrkelse af forskeruddannelsen :

Rektor orienterede om universitetets planer for en betydelig styrkelse af forskeruddannelsen.

Årsrapport 2005 :

Rektor gav bestyrelsen en foreløbig orientering om årsrapport 2005, der ville komme til at indeholde afsnit om afrapportering af udviklingskontrakt II.

Møderække :

Rektor orienterede om, at han fortsatte sin række af uformelle møder med bl.a. de forskellige grupper i de akademiske råd, institutledere, centerledere og administrative afdelinger.

Regionale udviklingsfora :

Aarhus Universitets bestyrelsesformand og rektor havde fået en væsentlig rolle i de regionale udviklingsfora.

Ad. 9 Eventuelt

Rektor orienterede kort om processen omkring dekanansættelserne.

Mødet sluttede kl. 12.20