Referat af bestyrelsesmøde 24. april 2006

Til stede:

Jens Bigum, formand

Jens Ulrik Andersen

Anne Bundgaard Christensen

Jørgen Grønnegård Christensen

Kirsten Jakobsen

Annette Kruhøffer

Simon Krøyer

Johannes Riis

Arne Rolighed

Sys Rovsing

Arild Underdal

Rektorat, universitetsdirektør

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

Prorektor Katherine Richardson (til 15.40)

Universitetsdirektør Stig Møller

Sekretariat

Tove Bæk Jensen

Mette Skovsbøll

Michael Viby Rasmussen (pkt. 1-3)

Desuden deltog

Kommunikationschef Anders Frølund (pkt. 1-3)

Kontorchef Kirsten Skjødt (pkt. 1-3)

Specialkonsulent Morten Vils Sørensen (pkt. 1-3)

Fuldmægtig Arne Skov (pkt. 1-3)

Statsautoriseret revisor Claus Lindholm Jacobsen, PriceWaterhouseCoopers (pkt. 1-3)

Statsautoriseret revisor Henrik Kragh, PriceWaterhouseCoopers (pkt. 1-3)

Dagsorden:

1.      Godkendelse af dagsorden

2.      Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27. februar 2006 (bilag)

3.      Årsrapport 2005, herunder økonomirapport nr. 4 (bilag)

4.      Investeringspolitik (bilag)

5.      Samarbejde med andre institutioner (lukket punkt)

-         Evt. integration af universiteter og sektorforskning

-         Andet

6.      Overdragelsesaftale mellem Aarhus Universitet og HIH (bilag)

7.      Vedtægtsændringer for Studenterhusfonden af 1991 (bilag)

8.      Nye uddannelser
-       Ansøgning om godkendelse af masteruddannelse i Naturfagenes Didaktik (bilag)

9.      Meddelelser fra

-         Formanden

-         Rektor, herunder skriftlige meddelelser

10.  Eventuelt

Ad.1.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Ad. 2.

Bestyrelsen godkendte referatet af bestyrelsesmødet 27. februar 2006.

Ad. 3.

Det eksterne regnskab blev fremlagt i form af kapitel 6 i årsrapport 2005, mens det interne regnskab blev fremlagt som 4. kvartalsrapport 2006. Årets resultat er et overskud på 1,9 mio. kr. Resultatet af ordinær drift er et underskud på 10,8 mio. kr. Årets ordinære driftsindtægter er 2.402,6 mio. kr., årets driftsomkostninger 2.413,4 mio. kr. og de finansielle poster udgør netto 12,7 mio. kr. Den likvide beholdning er 589 mio. kr. pr. 31. december 2005 og egenkapitalen er på 109,2 mio. kr.

Årets resultat og egenkapitalen ultimo 2005 blev bedre end forventet i det vedtagne budget og i 3. kvartalsrapport. Dette skyldes primært godtgørelse af energiafgifter, som er medtaget i regnskabet, da det nu er afklaret, at universiteterne har ret til denne godtgørelse.

Rektor konstaterede, at årets resultat var tilfredsstillende.

Institutionsrevisor gennemgik protokollatet vedrørende årsrapport 2006. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Bestyrelsen godkendte herefter regnskabet.

Bestyrelsen gennemgik beretning og målrapportering i årsrapporten. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med årsrapporten, som den fandt dynamisk, læseværdig og meget informativ. Det var bestyrelsens opfattelse, at årsrapporten ville gennemgå en stadig udvikling, men at det første resultat var absolut tilfredsstillende. Bestyrelsen diskuterede den forøgede likviditet og konstaterede, at over halvdelen af den samlede likviditet vedrører bundne tilskud.

Med disse bemærkninger underskrev bestyrelsen årsrapporten og revisionsprotokollatet.

Ad. 4.

Efter overgangen til selvejende institution skal universitetet placere sin overskydende likviditet efter Bekendtgørelse af 11. maj 2005 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler. Dette skal ske efter en af bestyrelsen vedtaget investeringspolitik. Bestyrelsen besluttede, at den samlede investering af overskydende likviditet indtil videre placeres inden for den beskrevne definition over lav risikoramme for investeringsperioderne 1-3 år og 3-5 år.

Bestyrelsen vedtog det fremlagte forslag til investeringspolitik, dog således at investering i aktier undlades, idet bestyrelsen lagde vægt på en konservativ og lav risikoprofil såvel økonomisk som etisk.

Bestyrelsen foreslog, at ledelsen indhentede tilbud fra mere end én aktør.

Ad. 5.

Bestyrelsen havde fået tilsendt samtlige universiteters og sektorforskningsinstitutioners svar på videnskabsministerens brev af 9. februar 2006 om sektorforskningens integration i universiteterne samt eventuelle tilkendegivelser af mulig integration af Aarhus Universitet med andre universiteter.

På baggrund af bestyrelsens diskussion på mødet den 27. februar 2006, det fremsendte materiale, samt bestyrelsesformandens og rektors orientering om status, drøftede bestyrelsen de muligheder og udfordringer, som Aarhus Universitet står overfor.

Ad. 6.

Bestyrelserne for Aarhus Universitet og HIH havde den 8. juli 2005 sendt ansøgning til Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om sammenlægning af de to institutioner.

Undervisningsministeriet havde i brev af 31. januar 2006 forhåndsgodkendt sammenlægningen på en række betingelser. En betingelse var, at der skulle udarbejdes en overdragelsesaftale mellem de to institutionsbestyrelser. Aftalen skulle efterfølgende godkendes af undervisningsministeren.

Der var udarbejdet udkast til en overdragelsesaftale efter retningslinjerne i Undervisningsministeriets brev. Overdragelsestidspunktet var sat til 1. august 2006 dog således, at overdragelsen regnskabs­mæssigt får tilbagevirkende kraft til 1. januar 2006.

Aftalen var godkendt og underskrevet af HIH’s bestyrelse på dennes møde den 28. marts 2006.

Bestyrelsen godkendte og underskrev overdragelsesaftalen.

Ad. 7.

Studenterhusfonden af 1991 er stiftet af ”Direktør M.C. Holst's Legat til Fordel for Aarhus Universitet”. Fonden er oprettet som driftsorganisation for Studenternes Hus ved Aarhus Universitet, herunder for kantine- og restaurationsvirksomheden i Studenternes Hus.

Studenterhusfondens bestyrelse havde besluttet følgende ændringer, som Aarhus Universitets bestyrelse skulle høres om i medfør af den nuværende vedtægts § 12:

-         Præcisering af, at Århus Tandlægeskoles Spisestuer nu indgår i fondens drift og heraf følgende ændring af grundkapitalen.

-         Bestyrelsen udvides fra de nuværende 10 personer til 12 personer.

-         Den kompetence, der i dag er tillagt Aarhus Universitets bestyrelse mht. udpegning og høring i forbindelse med vedtægtsændringer og opløsning flyttes til rektor.

Bestyrelsen godkendte vedtægtsændringerne.

Ad. 8.

Det Naturvidenskabelige Fakultet havde udarbejdet et forslag til ansøgning om en ny masteruddannelse i Naturfagenes Didaktik.

Uddannelsen har til formål at efter- og videreuddanne naturfagslærere på Centre for Videregående Uddannelser (CVU) gennem en integration af forskningsresultater og praksiserfaring.

Det nyligt indgåede forlig om læreruddannelsen (28. marts 2006) aktualiserer behovet for en masteruddannelse i naturfagenes didaktik, idet omfanget af linjefagene i fysik/kemi og natur/teknik øges fra 0,55 årsværk til 1,2 årsværk samtidig med, at der lægges op til en kraftig styrkelse af det pædagogiske/fagdidaktiske indhold i uddannelsen. Da Undervisningsministeren allerede har fremlagt et lovforslag, der forventes vedtaget i denne folketingssamling med virkning fra 1. januar 2007, haster det med at få etableret et efter- og videreuddannelsesforløb i naturfagenes didaktik for undervisere på CVU. 

Universitetet har efter aftale med Undervisningsministeriet overdraget den pædagogiske diplomuddannelse i Naturfagenes Didaktik (Natlys-uddannelsen) til Center for Anvendt Naturfagsdidaktik (CAND) ved Jysk Center for Videregående Uddannelser.  CAND blev oprettet i december 2005, men er først blevet operationsdygtigt i februar i år. Det er i høj grad CAND´s fortjeneste, at der kan ses frem til et hold af passende størrelse (af seminarielærere), der ønsker at starte en masteruddannelse i Naturfagenes Didaktik pr. 1. september 2006. Undervisningsministeriet har i forbindelse med oprettelsen af CAND udtrykt støtte til etableringen af en masteruddannelse i Naturfagenes Didaktik baseret ved Aarhus Universitet.

Bestyrelsen godkendte forslaget om ansøgning om godkendelse af en ny masteruddannelse i Naturfagenes Didaktik.

Bestyrelsen fandt modulpriserne lave og efterlyste information om baggrunden herfor og om mulighederne for højere priser. Rektor ville viderebringe spørgsmålet.

Rektor orienterede i forlængelse heraf om igangværende overvejelser om et yderligere samarbejde mellem universitetet og folkeuniversitetet om sammenbygning af det uformelle og det formelle uddannelsessystem . Man kunne f.eks. gennem folkeuniversitetets uddannelsestilbud forberede studerende til optagelse på masteruddannelser.

Ad. 9.

Meddelelser fra formanden

Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om, at han med sit givne mandat havde besluttet at forlænge aftalen med PriceWaterhouseCoopers Revisionsaktieselskab for en periode på 2 år.

Bestyrelsesformanden orienterede desuden om, der var udpeget ny formand for Formandskollegiet, Erik Bonnerup, KVL. Jens Bigum havde selv indvilget i at fortsætte om næstformand i endnu en periode. Formandskollegiet overvejede et mere formaliseret samarbejde med Rektorkollegiet.

Meddelelser fra rektor

Rektorkollegiet

Rektor orienterede bestyrelsen om, at han var blevet næstformand for rektorkollegiet.

Benchmarking

Rektor orienterede i forlængelse af tidligere orientering om universitetets benchmarkingsamarbejde med en række forskningstunge nordeuropæiske universiteter og om status for processen.

Med i samarbejdet om benchmarking er nu universiteterne i Gøteborg, Bergen, Turku, Kiel, Utrecht og Leuven.

Der er nedsat en administrativ planlægningsgruppe, som er i gang med at forberede en workshop for de deltagende universiteter 12. – 13. juni 2006 på Sandbjerg Gods. Til juni forventes underskrevet en rammeaftale for samarbejdet samt igangsættelse af benchmarking inden for foreløbig to emner: Ekstern forskningsfinansiering og internationale master programmer (herunder international rekruttering til ph.d. området).

Ud over benchmarking inden for de nævnte områder vil universiteterne stille sig velvilligt til rådighed med informationer og erfaringer, som kan være af interesse for de andre deltagende universiteter.

Status for ansøgning om en kandidatuddannelse i journalistik

Rektor orienterede i forlængelse af bestyrelsens tidligere godkendelse af en ansøgning om en kandidatuddannelse i journalistik og oprettelsen af Center for Journalistiske kandidatuddannelser om, at universitetet efter anmodning fra Videnskabsministeren havde belyst en række forhold yderligere samt indgået en samarbejdsaftale om styrkelse af journalistuddannelse og forskning med Danmarks Journalisthøjskole og Syddansk Universitet, således at ministeren vil kunne godkende udbud af en forskningsbaseret kandidatuddannelse i Aarhus.

Ad. 10.

Anne Bundgaard Christensen spurgte rektor om status for de rektorale udvalg. Rektor svarede, at de nuværende udvalg fortsatte arbejdet indtil videre, og at han ville tage stilling til udvalgsstrukturen, når institutlederstillingerne var besat.

Bestyrelsens studentermedlemmer foreslog, at der på et kommende bestyrelsesmøde blev orienteret om universitetets arbejde med kvalitet i undervisningen, evt. ved en repræsentant fra Universitetspædagogisk Udviklingsenhed.

Formanden fandt emnet både væsentligt og interessant og ville gerne drøfte det nærmere indhold og forberedelse af en sådan eventuel orientering med de studerende.

Mødet sluttede kl. 18.50.