Referat af bestyrelsesmøde den 29. maj 2006

Til stede:

Jens Bigum, formand

Jens Ulrik Andersen

Anne Bundgaard Christensen

Jørgen Grønnegård Christensen

Kirsten Jakobsen

Annette Kruhøffer

Simon Krøyer

Johannes Riis

Arne Rolighed

Arild Underdal

Afbud fra:

Sys Rovsing

Rektorat, universitetsdirektør

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

Prorektor Katherine Richardson (til 15.40)

Universitetsdirektør Stig Møller

Sekretariat

Per Møller Madsen

Mette Skovsbøll

Desuden deltog

Chefkonsulent Bo Bjerre Jakobsen (pkt. 10)

 1. Dagsorden

  1.      Godkendelse af dagsorden

  2.      Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. april 2006 (bilag)
  3.      Økonomirapport for 1. kvartal 2006 (bilag)
  4.      Aarhus Universitets Forskningsfond
          4.A. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond (bilag)
          4.B. Rektors orientering vedr. Aarhus Universitets Forskningsfond
  5.      Sammenlægning af HIH med Aarhus Universitet (bilag)
  6.      Nye uddannelser
          6.A. Kandidatuddannelse i Architectural Engineering (bilag)
  7.      Drøftelse af program og gæsteliste til årsfesten 2006
  8.      Mødeplan for 2007 (bilag omdelt)
  9.      Drøftelse af samarbejde med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner (lukket punkt)
  10.  Strategiplan, foreløbig drøftelse (lukket punkt)
  11.  Meddelelser fra -        
           Formanden -        
           Rektor, herunder skriftlige meddelelser
  12.  Eventuelt

Ad. 1

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2

Referatet blev godkendt.

Ad. 3

Bestyrelsen godkendte i december 2005 et budget med et forventet underskud på 22,4 mio. kr. og en forventet egenkapital ult. 2006 på 22,2 mio. kr. Forecastet efter 1. kvartal 2006 udviste en forøgelse af driftsunderskuddet med 7,3 mio. kr. til i alt 29,7 mio. kr. Egenkapitalen forventes imidlertid at blive på 79,5 mio. kr. ult. 2006 mod forventet 22,2 mio. kr. Denne forbedring af egenkapitalen skyldtes et bedre resultat for 2005 end forventet ved budgetvedtagelsen for 2006, jf. bl.a. kompensation for energiafgifter.

Rektor gennemgik i hovedtræk ændringerne i forhold til budgettet. Ændringerne skyldtes især forhold, der ikke var kendt på budgetteringstidspunktet. Han forventede fortsat, at der som budgetteret blev brugt 20-30 mio. kr. af egenkapitalen i 2006.

Kirsten Skjødt gennemgik mere detaljeret kvartalsrapporten, der var udarbejdet efter de af revisor foreslåede retningslinjer, herunder specifikationerne i noterne.

Der blev stillet spørgsmål til stigningen i fællesområdets omkostninger og Kirsten Skjødt redegjorde for de poster, der var nævnt i notatets side 2, herunder hensættelse af flere midler til feriepengeforpligtelsen, et ønsket øget forbrug af ledelsespuljen, samt flere ressourcer til central administrativ støtte til de i udviklingskontrakt 2006-08 prioriterede områder, jf. rektors bemærkninger ved bestyrelsens behandling af regnskab 2005 på mødet den 24. april 2006. Rektor redegjorde nærmere for den planlagte forøgelse af administrationen, bl.a. på innovationsområdet, hvor Center for Entrepreneurship nu var en del af universitetet.

Kirsten Skjødt redegjorde for afvigelserne vedr. indtægter og omkostninger på fakulteterne i forhold til det vedtagne budget, men påpegede, at disse ændringer kun i ringe grad ville påvirke årets forventede resultat. Det blev oplyst, at HIH’s fusionering med Aarhus Universitet endnu ikke var indarbejdet i 1. kvartalsrapport 2006, ligesom renoveringen af tandlægeklinikken (klinikstole) heller ikke var indarbejdet, da renoveringsprojektets finansiering og start fortsat var uafklaret.

Formanden understregede behovet for en tæt økonomistyring, og det blev vedtaget, at der fra 2007 skulle udarbejdes kvartalsbudgetter.

Bestyrelsen tog 1. kvartals økonomirapport, herunder de indeholdte budgetafvigelser, til efterretning.

Ad. 4

4.A.

Ifølge fundatsen for Aarhus Universitets Forskningsfond udpeges indtil 4 medlemmer af fondens bestyrelse af Aarhus Universitets bestyrelse efter indstilling fra rektor.

Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 4-årig, således at halvdelen af medlemmerne udpeges hvert andet år.

Universitetets bestyrelse havde på sit møde den 17. maj 2004 udpeget professor dr.oecon. Ole Øhlenschlæger Madsen, kontorfuldmægtig Ane Mette Tønder Jensen og stud.mag. Kirsten Marie Kristensen som medlemmer af AUFF´s bestyrelse for perioden 1. juni 2004 - 31. maj 2008.

Efter indstilling fra rektor genudpegede universitetets bestyrelse statsautoriseret revisor Jørgen Dissing om medlem af fondsbestyrelsen for perioden 1. juni 2006 – 31. maj 2010.

4.B.

Rektor gav bestyrelsen en orientering om Aarhus Universitets Forskningsfonds aktiviteter og fremtidsudsigter. Han nævnte, at  forskningsfondens årsberetning 2005 ville blive udsendt til bestyrelsens medlemmer i løbet af få dage. Rektor erindrede om indbydelsen til ph.d.-pris-arrangementet den 7. juni.

Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning.

Ad. 5

Bestyrelsen havde på det seneste møde (BM 2-2006) godkendt overdragelsesaftalen mellem Aarhus Universitet og HIH.

Det var på en række møder mellem universitetets ledelse og HIH´s ledelse drøftet en formulering af en centervedtægt for AU-HIH, og der var opnået enighed om, at den mest hensigtsmæssige indplacering af HIH i universitetets organisation er som et center under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, med dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet som ansvarlig i henhold til universitetsloven for godkendelse af studieordninger, gennemførelse af ansættelser i videnskabelige stillinger i henhold til universiteternes stillingsstruktur samt ph.d.-uddannelsesprogrammer.

Hvis man valgt en løsning, hvor HIH blev indplaceret som et center under et fakultet, blev det ikke nødvendigt at foretage ændringer i vedtægten for Aarhus Universitet.

Bestyrelsen roste forhandlingsparterne for det konstruktive og fremadrettede arbejde der var lagt for dagen i denne proces og godkendte oprettelsen af centeret og vedtægten for dette.

Ad. 6

Rektor påpegede det gode fundament for ingeniøruddannelser i Århus i form af samarbejdsmulighederne mellem bl.a. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet og Teknologisk Institut. Bestyrelsen fandt, at ingeniøruddannelserne var en værdifuld del af universitetets virksomhed.

Bestyrelsen godkendte en ansøgning til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

om en ny civilingeniøruddannelse i Architectural Engineering.Uddannelsen var planlagt udbudt fra februar 2007 og var udviklet i samarbejde mellem Det Naturvidenskabelige Fakultet og Ingeniørhøjskolen i Århus samt Arkitektskolen Aarhus.

Ad. 7

Bestyrelsen diskuterede formen af årsfesten, og der var enighed om, at den nuværende form, hvor det højtidelige og formelle foregår i Aulaen og det festlige afslappede under middagen, fastholdes.

Bestyrelsen havde enkelte supplerende forslag til invitationslisten.

Ad. 8

Forslag til mødeplan blev omdelt på mødet. Det blev aftalt, at mødeplanen for 2007 skulle vedtages  endeligt på næste bestyrelsesmøde.

Ad. 9

På baggrund af universitetets interessetilkendegivelse til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt en orientering fra formanden om en række efterfølgende møder havde bestyrelsen en længere drøftelse.

Der blev efterlyst oplysning om det politiske systems rationale bag fusionsplanerne og efterlyst et skriftligt grundlag for bestyrelsens stillingtagen.

Formanden pegede på, at den politiske proces var skredet meget hurtigt frem og understregede, at der foreløbig var tale om en orientering og drøftelse.

Bestyrelsen fandt det vigtigt, at der også blev orienteret nedad i systemet om arbejdet, og formanden påpegede, at dette bestemt også var hensigten og det man i øvrigt gjorde, men at processen havde haft en vis grad af fortrolighed, og at man derfor ikke havde kunnet informere i fuld udstrækning. Rektor orienterede i den forbindelse om sine møder med forskellige grupper af ansatte.

Der blev aftalt et ekstraordinært møde i bestyrelsen søndag den 11. juni 2006, hvor alene fusionsplanerne var på dagsordenen.

Ad. 10

Som lovet på et tidligere bestyrelsesmøde var fremlagt et første udkast til en strategiplan, der, rettet mod en bred målgruppe, kunne præsentere de centrale temaer fra Udviklingskontrakten for 2006-2008. Der var udsendt et detaljeret udkast til disposition med stikord til indholdet samt et gennemskrevet udkast til strategiplanens afsnit vedr. forskning. 

Formanden bemærkede, at fusionsplanerne ville medføre behov for en strategidrøftelse med et helt andet indhold. Der blev peget på behovet for at se strategiarbejde og fusionsdrøftelser i sammenhæng og der blev peget på, at der skulle vælges vægtige emner ud til drøftelse på bestyrelsesseminaret 31. august-1.september.

Med disse bemærkninger tilsluttede bestyrelsen sig, at arbejdet med strategiplanen blev fortsat efter den fremlagte disposition.

Ad. 11

Formanden:

Ingen yderligere meddelelser.

Rektor:

 • Overførsel af ejendomme: Bestyrelsen havde modtaget kopi af regeringens aktstykke 147 vedr. overførsel af donerede ejendomme. Aktstykket var endnu ikke endeligt vedtaget.
 • Grundfos-prisen: Professor Flemming Besenbacher havde modtaget Grundfos-prisen på 1 mio. kr.
 • Forskningens døgn: Forskningens døgn, som var landsdækkende, havde været en succes. Der var ved samme lejlighed iværksat en konkurrence mellem forskellige universitetsteams om at løse en bestemt forskningsopgave inden for 1 døgn. Konkurrencen var blevet vundet af teamet fra Århus-regionen med professor Karl Anker Jørgensen som leder.
 • Auditering: Den første auditering på Aarhus Universitet var foregået på Det Teologiske Fakultet, og resultatet var rigtigt godt.
 • Prorektorstillinger: Universitetet havde fået godkendt 2 prorektorstillinger i lønramme 38, den ene midlertidigt for 6 år.

Ad. 12

Jørgen Grønnegaard Christensen opfordrede til, at bestyrelsen i nær fremtid evaluerede, om bestyrelsens arbejdsform var fornuftig og hensigtsmæssig. Formanden lovede, at der ville blive taget initiativ hertil.

Der blev peget på emner som omfang af økonomiorientering, rækkefølge af punkter på dagsordenen, krav til beslutningsmateriale og den tidsmæssige placering af det årlige bestyrelsesseminar.

Mødet sluttede kl. 19.50