Referat af bestyrelsesmøde 1. september 2006

Til stede:

Jens Bigum, formand

Sys Rovsing

Jens Ulrik Andersen

Anne Bundgaard Christensen

Jørgen Grønnegård Christensen

Kirsten Jakobsen

Annette Kruhøffer

Simon Krøyer

Arne Rolighed

Arild Underdal

Afbud fra:

Johannes Riis

Dekaner (under den indledende drøftelse af punkt 4):

Bodil Due, HUM

Søren Mogensen, SUN

Svend Hylleberg, SAM

Carsten Riis, TEO

Erik Meineche Schmidt, NAT

Øvrige:

Kontorchef Kirsten Skjødt, under pkt. 3

Rektorat, universitetsdirektør

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

Prorektor Katherine Richardson

Universitetsdirektør Stig Møller

Sekretariat

Kontorchef Per Møller Madsen

Chefkonsulent Bo Bjerre Jakobsen

Afdelingsleder Mette Skovsbøll

Dagsorden:

Godkendelse af dagsorden

2.      Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder den 29. maj 2006 samt 11. juni 2006 (bilag)

3.      Økonomi (lukket punkt)
        Bilag 3 A. Kvartalsrapport 2-2006

4.      Fusionsforhandlinger (lukket punkt)

5.      UK3 Status (bilag)

6.      Godkendelse af nye uddannelser

         a.      Ny civilingeniøruddannelse i biomedicinsk teknologi (bilag)

         b.      Kandidatuddannelse i oplevelsesøkonomi (bilag)

         c.      Bachelor- og kandidatuddannelse i molekylær medicin (bilag)

         d.      Ansøgning om godkendelse af becheloruddannelse i it (udvikling-produktion-forretning) (bilag)

         e.      Ansøgning om bacheloruddannelse i Digital design og kommunikation (bilag)

         f.      Ansøgning om godkendelse af nye kandidatuddannelser inden for molekylære aspekter af ernæring og                  fødevareteknologi, veterinær medicin samt miljømedicin (bilag)

7.      Nedlæggelse af Finsk-studiet ved Det Humanistiske Fakultet (bilag)

8.      Meddelelser fra
- Formanden

- Rektor , herunder skriftlige meddelelser

9.      Eventuelt

- Formanden

- Rektor , herunder skriftlige meddelelser

9.      Eventuelt

Ad 1.

Dagsordenen blev godkendt

Ad 2.

Referatet fra mødet 29. maj 2006 blev godkendt.

Referatet fra mødet 11. juni 2006 blev godkendt.

Ad 3.

Der var udsendt økonomirapport for første halvår af 2006. Kirsten Skjødt orienterede.

På baggrund af regnskabet for første halvår forventedes nu en forbedring af årets resultat på 2,8 mio. kr., primært begrundet i en forventning om flere renteindtægter. Egenkapitalen forventedes at blive på knap 90 mio. kr. ult. 2006. Der var modtaget og brugt flere eksterne midler end man havde regnet med ved årets start, men disse ændringer påvirkede kun i ringe grad årets forventede resultat. Der forventedes en forbedring af likviditeten pr. 31. december 2006 på godt 50 mio. kr. Investeringsbudgettet for anlægsanskaffelser forventedes fortsat at holde sig inden for den udmeldte investeringsramme.

HIH’s fusionering med Aarhus Universitet var ikke indarbejdet i kvartalsrapporten, ligesom renovering af tandlægeklinikken (klinikstole) ikke var indarbejdet, da renoveringsprojektets finansiering og start fortsat var uafklaret.

Der blev stillet spørgsmål til udviklingen i STÅ-produktionen. Kirsten Skjødt henviste til 9-måneders tallene i materialet. Det var endnu for tidligt at sige noget om tallene for hele året, men  der var ingen indikationer for, at der ville blive problemer i år.

Rektor konstaterede, at økonomien fulgte budgettet, idet universitetet nok kom lidt bedre ud af regnskabsåret, end man havde regnet med.

Universitetet havde 29.8.2006 modtaget forslag til finanslov 2007. Taxameterordningen var ændret, men i udgangssituationen indebar FFL 2007 ikke større ændringer for universitetet. Der var i Finansministeriets regi afsat en pulje på 2, 4, 6 og 8 mia. kr. i årene 2007-10 til realisering af globaliseringsaftalen. Puljen skulle på ÆF 2007 udmøntes inden for områderne forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri. Ud fra et forsigtigt skøn måtte man gå ud fra, at det nuværende Aarhus Universitet ville få en vækst i bevillingerne i størrelsesordenen 150-200 mio. pr. år. Der var usikkerhed om, hvordan fordelingen mellem basismidler og konkurrencemidler ville blive og om, hvilke områder der ville blive vægtet politisk, men Aarhus Universitet ville stå pænt på alle punkter, uanset hvilken strategi der blev valgt. Rektor sagde, at situationen så bedre ud end den havde gjort i lang tid. Der var lagt op til en fornuftig og kvalitativ udvikling af universitetet.

Formanden konkluderede, at der var grund til optimisme og at alt tydede på, at Aarhus Universitet ville få flere midler i de kommende år. Bestyrelsen tog økonomirapport nr. 2-2006, herunder budgetafvigelserne, til efterretning.

Ad 4.

På bestyrelsens ekstraordinære møde den 11. juni 2006 blev bestyrelsesformanden bemyndiget til sammen med rektor at udarbejde og underskrive en hensigtserklæring om at indlede forhandlinger om fusion med DMU og DJF og eventuelt tillige med HHÅ, DJH og KVL.

Efter at have modtaget institutionernes indmeldinger udsendte videnskabsministeriet den 20. juni 2006 en pressemeddelelse om hovedlinjerne i et ”nyt danmarkskort på universitets- og sektorforskningsområdet”. VTU holdt herefter møder med de mulige fusionspartnere, herunder møde 22. juni 2006 med Aarhus Universitet og Handelshøjskolen i Århus og møde den 23. juni 2006 med Aarhus Universitet, Danmarks Jordbrugsforskning, Danmarks Miljøundersøgelser, Fødevareministeriet og Miljøministeriet. På møderne fik institutionerne frist til 15. september 2006 til at beskrive de faglige synergier og gevinster ved en fusion. Kravene til og tidsplanen for arbejdet med beskrivelserne blev lagt fast. Statusmøder med VTU blev fastlagt til 22. august 2006. Desuden havde VTU udsendt udkast af 30. juni 2006 til notat om rammebetingelser for de nye universiteter i relation til integrationen af sektorforskningen. En revideret udgave af notatet var planlagt udsendt ca. 14. august 2006.

Der havde i løbet af sommeren været ført intensive og særskilte forhandlinger mellem på den ene side Aarhus Universitet og på den anden side dels DJF og DMU, dels Handelshøjskolen i Århus (ASB). Forhandlingerne havde dels været ført mellem bestyrelsesformænd og rektorer/direktører, dels i fusionsarbejdsgrupper med bredere sammensætning. Der har desuden været afholdt møder om samarbejdsmuligheder mellem Aarhus Universitet og bl.a. Danmarks Journalisthøjskole, GEUS og Socialforskningsinstituttet. Forhandlingerne mellem AU, DJF og DMU havde indtil videre resulteret i et udkast af 3. august 2006 til notat om integration mellem Danmarks Jordbrugsforskning, Danmarks Miljøundersøgelser, Handelshøjskolen i Århus og Aarhus Universitet. Notatet blev udsendt til bestyrelsen med formandens brev af 4. august 2006. Forhandlingerne mellem de tre parter om et fælles fusionsgrundlag var herefter fortsat. Sideløbende hermed arbejdedes der med at beskrive samarbejdsmulighederne mellem Aarhus Universitet og Handelshøjskolen i Århus.

Der blev omdelt udkast af 30. august 2006 til et fælles brev fra Aarhus Universitet, Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser, og eventuelt Handelshøjskolen i Århus. Brevet var seneste version af det udsendte bilag 4. E.

Rektor understregede, at fusionerne ikke skulle ske for deres egen skyld, men som led i regeringens opfølgning af Globaliseringsrådets anbefalinger, der bl.a. også omfattede flere midler til forskning, fordeling af forskningsmidler efter kvalitet, akkreditering af uddannelserne og en massiv satsning på ph.d.-området.

Under drøftelsen af udkastet blev det understreget, at problematikken mellem myndighedsopgaver og universitetsnormer klart burde fremgå af brevet.

Jørgen Grønnegaard orienterede om en kommende kronik i Politiken om universitetsfusionerne.

Formanden noterede sig, at bestyrelsen efter mange gode drøftelser nu i enighed stod bag det brev, der indsendes til Videnskabsministeriet.

Rektor orienterede om en række andre samarbejdsrelationer, der ikke indgik i brevet.

Universitetet indgik konstruktivt i en arbejdsgruppe med Danmarks og Grønlands Geologiske undersøgelser (GEUS) og Københavns Universitet om etablering af en samarbejdsorganisation, Geocenter Danmark, med deltagelse af de tre geologiske forskningsmiljøer i Danmark. Fra Aarhus Universitet deltog dekanen for Det Naturvidenskabelige Fakultet og institutlederen for Geologisk Institut.

Der havde været møder mellem Socialforskningsinstituttet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Statskundskab og Institut for Økonomi, og der forventedes indgået en samarbejdsaftale mellem Socialforskningsinstituttet og Aarhus Universitet.

Arbejdsmiljøinstituttet har udtrykt ønske om at bevare det tætte faglige samarbejde med Aarhus Universitet og der forventedes indgået en samarbejdsaftale.

Institut For Folkesundhed forventedes fusioneret med Syddansk Universitet, og der forventedes  indgået en samarbejdsaftale med Aarhus Universitet.

Journalisthøjskolen ønskede at fortsætte som selvstændig institution, og mulighederne for et øget fremtidigt samarbejde var uafklarede.

Formanden takkede for drøftelsen og  konkluderede at punktet var tilstrækkeligt belyst, og at bestyrelsen  efter denne grundige redegørelse for forhandlingerne havde bemyndiget bestyrelsen formanden til sammen med rektor at fortsætte forhandlingerne om en fusion mellem AU, DJF, DMU og eventuelt ASB med henblik på, at et svar til VTU kunne afsendes senest 15. september 2006.

Ad 5.

I april 2006 blev Aarhus Universitets udviklingskontrakt med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling for perioden 2006-2008 underskrevet. En første statusrapport for universitetets arbejde med udviklingskontrakten var udsendt til bestyrelsens orientering. Denne første rapport var primært beskrivende med redegørelse for eksisterende og planlagte aktiviteter, som bidrog til at opfylde udviklingskontraktens mål. I forbindelse med præsentation af universitetets årsrapport for 2006 ville bestyrelsen også blive præsenteret for status for kontraktens kvantitative mål.

I statusrapporten blev gjort opmærksom på de få områder, hvor der umiddelbart kunne tegne sig problemer med at opfylde udviklingskontraktens mål. Det drejede sig eksempelvis om antallet af planlagte tværgående graduate schools, hvor mange af universitetets fakulteter nu vurderede, at det ville være mere hensigtsmæssigt at samle nuværende og kommende graduate schools i større enheder.

Rektor pegede på en række punkter i rapporten. Udviklingen i fokusområderne går fint, og nogle ville blive indarbejdet i de normale aktiviteter hurtigere end beregnet. Der var afsat midler fra Aarhus Universitets Forskningsfond til fokusområderne. Opslag af de nye professorater inden for civilingeniørområdet forløb efter planen. Bestyrelsen drøftede optagelsestal og gennemførsel med udgangspunkt i universitetets nedsættelse af antallet af studiepladser på en række humanistiske uddannelser.

Bestyrelsen tog statusrapporten til efterretning.

Ad 6.

6.A.

Bestyrelsen godkendte en ansøgning til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om en ny civilingeniøruddannelse i biomedicinsk teknologi.

6.B.

Bestyrelsen godkendte en ansøgning til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om en ny kandidatuddannelse i oplevelsesøkonomi. Uddannelsen var udarbejdet i et samarbejde mellem Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Humanistiske Fakultet, Arkitektskolen i Århus og Handelshøjskolen i Århus.

6.C.

Bestyrelsen godkendte en ansøgning til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklingom en bachelor- og en kandidatuddannelse i molekylær medicin. Uddannelsen var udarbejdet i et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet.

6.D.

Bestyrelsen godkendte en ansøgning til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om en ny bacheloruddannelse i it (udvikling-produktion-forretning).

6.E.

Bestyrelsen godkendte en ansøgning til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om en bacheloruddannelse i digital design og kommunikation.

6.F.

Bestyrelsen godkendte, at universitetet søger Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklingom godkendelse af en eller flere kandidatuddannelser inden for molekylære aspekter af ernæring og fødevareteknologi, veterinær medicin samt miljømedicin.

Ad 7.

Bestyrelsen godkendte en indstilling om nedlæggelse af bachelor- og kandidatuddannelsen i finsk ved Aarhus Universitet. Det humanistiske Fakultet ville udarbejde en plan for afvikling af uddannelsen således, at alle studerende fik mulighed for at færdiggøre deres uddannelse.

Med et meget begrænset optag var det økonomiske grundlag for at opretholde faget uholdbart, efter at der i efteråret 2005  var indgået en ny aftale om finanslovens småfagsbevilling, hvorefter  Det Humanistiske Fakultet havde mistet småfagsbevillingen til faget finsk.

Ad 8.

Formanden:

- AU-HIH: Formanden erindrede om receptionen på AU-HIH mandag den 4. september 2006 i anledning af fusionen.

Rektor:

  • Finanslovsforslag 2007: Der var orienteret om FFL 2007 under dagsordenens pkt. 3.  
  • Rammebevillinger til forskerskoler: Der var afsat 113 mio. kr. i 2007 stigende til 194, 218 og 213 mio. kr. i BO-årene til forskerskoler. AU’s andel havde hidtil været ca. 17 % i gennemsnit.
  • Lederudvikling: Rektor havde indbudt institutlederkredsen samt en række chefer i administrationen til sammen med ledelsen at diskutere et ledelsesudviklingsprogram på et seminar på Sandbjerg den 2. – 3. oktober 2006.
  • Status for benchmarking-projektet: I juni 2006 blev to Common Interest Groups (CIG’er) nedsat på tværs af de deltagende universiteter. Universitetet i Bergen er udpeget til at være tovholder for en forskningsfinansieringsgruppe, mens universitetet i Leuven vil fungere som tovholder for arbejdet med internationale masterprogrammer. Aarhus Universitet varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet. Foråret 2007 mødes de deltagende universiteter til drøftelse af de første resultater med benchmarkingen.
  • Status for ECTS-label: ECTS-projektet, der indgår i udviklingskontrakten, er måske AU's til dato største fælles udfordring på uddannelsesområdet. Fra august 2006 er der ansat en projektleder og ledelsen har tiltrådt projektlederens projektbeskrivelse, herunder projektorganisation, overordnet budget samt tidsplan.
  • Årsfest 2006 : Afholdes fredag den 15. september 2006

Ad 9.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 2. november 2006, men det kunne blive nødvendigt at afholde et ekstraordinært møde.

Formanden erindrede om, at det var ved at være tiden, hvor sammensætningen af en ny bestyrelse skulle overvejes. Den nuværende bestyrelses funktionsperiode udløber den 31. januar 2008 og det skulle tages i betragtning, at fusionerne ville få betydelig indflydelse på en ny bestyrelses sammensætning.

Mødet sluttede kl. 12.15.