Referat fra konstituerende møde den 19. december 2006

 

Til stede:

Jens Bigum

Sys Rovsing

Jens Ulrik Andersen

Jørgen Grønnegård Christensen

Erik Højsholt

Kirsten Jakobsen

Jens Kampmann

Svend Krarup

Simon Krøyer

Thomas Ommen

Johannes Riis

Arne Josefsen Rolighed

Peter Borgen Sørensen

Anne Bundgaard Christensen (observatør)

Freja Boe-Hansen (observatør)

 

Rektorat, universitetsdirektør

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

Universitetsdirektør Stig Møller

 

Sekretariat

Per Møller Madsen

Bo Bjerre Jakobsen

 

Desuden deltog

Anders Frølund

 

 

Dagsorden:

  1. Præsentation af bestyrelsens medlemmer
  2. Valg af formand og stedfortræder for formanden
  3. Planlægning af bestyrelsesarbejdet, herunder mødeplan for 2007
  4. Eventuelt

 

 

Ad 1

Jens Bigum bød velkommen til bestyrelsen og særligt til de nye medlemmer. Bestyrelsen havde herefter en præsentationsrunde.

 

Ad 2

Jens Bigum oplyste, at det ifølge reglerne er det gamle Aarhus Universitets bestyrelse, der skal udpege formanden for og medlemmerne samt observatørerne af Aarhus Universitets bestyrelse fra 1. januar 2007.

 

Bestyrelsen for det gamle Aarhus Universitet havde på et netop afsluttet møde valgt Jens Bigum som ny formand for perioden 1. januar 2007 – 31. januar 2011. Denne beslutning blev konfirmeret af bestyrelsen.

 

På forslag fra formanden blev Sys Rovsing valgt som stedfortræder for formanden for perioden 1. januar 2007 – 31. januar 2011.

 

Ad 3

Bestyrelsen fastlagde følgende bestyrelsesmøder og -seminarer i 2007:

 

BM 2-2007 den 26. februar 2007, kl. 14.00

BM 3-2007 den 15.-16. marts 2007, kl. 12.00 (bestyrelsesseminar)

BM 4-2007 den 26. april 2007 kl. 14.00

BM 5-2007 den 13. juni 2007 kl. 14.00

BM 6-2007 den 23.-24. august 2007 kl. 12.00 (bestyrelsesseminar)

BM 7-2007 den 8. november 2007 kl. 14.00

BM 8-2007 den 20. december 2007 kl. 10.00 

 

Ad 4

Rektor orienterede bestyrelsen om en række konkrete aktiviteter i relation til fusionen herunder særligt den igangsatte proces med henblik på udarbejdelsen af en strategi for Aarhus Universitet. Første strategiseminar har været afholdt medio december med et godt og konstruktivt udbytte. Bestyrelsen er tænkt grundigt ind i den kommende proces.

 

Formanden bad om basisinformation vedrørende fusionen til de nye bestyrelsesmedlemmer. Rektor henledte i første omgang opmærksomheden på fusionshjemmesiden, der løbende opdateres.

 

Arne Rolighed oplyste, at bestyrelsen på det gamle Aarhus Universitet på det netop afholdte møde har fået en god redegørelse om Aarhus Universitets Forskningsfond og Auriga. Forholdet vil blive diskuteret principielt på næste bestyrelsesmøde.

 

På et spørgsmål om tidsplanen for udarbejdelse af vedtægt oplyste rektor, at man på linje med de øvrige universiteter har meddelt VTU, at fristen bør udskydes til oktober. Det vil være uforsvarligt at forcere udarbejdelsen.

 

På et spørgsmål om udviklingskontrakt for 2007 oplyste rektor, at de gældende udviklingskontrakter for det gamle Aarhus Universitet og Handelshøjskolen, samt resultatkontrakterne for DJF og DMU, stadig er gældende.

 

Der blev efterspurgt kontaktoplysninger for bestyrelsesmedlemmerne. Disse vil blive udsendt af sekretariatet og desuden lagt på nettet.

 

 

Mødet sluttede kl. 18.15