Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 11. juni 2006

Til stede:

Jens Bigum, formand

Sys Rovsing

Jens Ulrik Andersen

Anne Bundgaard Christensen

Jørgen Grønnegård Christensen

Kirsten Jakobsen

Annette Kruhøffer

Simon Krøyer

Johannes Riis

Arne Rolighed

Arild Underdal

Rektorat, universitetsdirektør

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

Prorektor Katherine Richardson

Universitetsdirektør Stig Møller

Sekretariat

Per Møller Madsen

Mette Skovsbøll

Dagsorden

1.      Godkendelse af dagsorden

2.      Stillingtagen til samarbejde med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner (lukket punkt)

3.      Aarhus Universitets Forskningsfond
        3.A. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond (bilag)

4.      Mødeplan for 2007

5.      Meddelelser fra

-         Formanden

-         Rektor, herunder skriftlige meddelelser

6.      Eventuelt

Ad. 1.

Dagsordenen blev godkendt

Ad. 2.

I forlængelse af universitetets brev af 3. april 2004 til Videnskabsministeren om mulig integration med andre institutioner havde VTU anmodet om, at det udvirkedes, at bestyrelsesformanden sammen med rektor fik bemyndigelse af universitetets bestyrelse til at udarbejde og underskrive en hensigtserklæring om at indlede forhandlinger om fusion med DMU og DJF og evt. tillige med HHÅ, DJH og KVL.

Bestyrelsen havde den 8. juni 2006 fået tilsendt et notat, der belyste de synergimuligheder, der kunne være forbundet med en indfusionering af en række institutioner i Aarhus Universitet.

I notatet blev der udover mulighederne peget på, at universitetet var bevidst om det konfliktpotentiale på myndighedsberedskabsområdet, der erfaringsmæssigt kunne være knyttet til forholdet mellem universitetet og de respektive sektorministerier, der skulle have løst politisk definerede opgaver. For at sikre en nye enheds grundfinansiering i samme omfang som grundfinansieringen af universitetets øvrige aktiviteter måtte universitetet derfor forudsætte, at institutioner, der blev indfusioneret kom til at indgå i universitetet med ubeskårne basisforskningsmidler, og at der med de respektive sektorministerier som minimum blev indgået 4-årige kontrakter med virkning fra fusionstidspunktet om løsning af myndighedsopgaverne.

Formanden redegjorde for en række møder, der siden sidste bestyrelsesmøde den 29. maj havde været holdt eller var aftalt mellem universitetets ledelse og mulige fusionspartnere.

Det udsendte notat var i tråd med universitetets tidligere udmeldinger og indeholdt en udbygget argumentation for de muligheder, der lå i fusionerne. Rektor nævnte, at han på møder med forskellige grupper på universitetet havde hørt kritik af, at forhandlingsprocessen havde været for lukket, men der havde ikke været kritik af målene.

Der blev rejst spørgsmål om økonomien i fusionerne. Det var vigtigt at se på, om fusionspartnernes økonomi var i balance og det var vigtigt at være opmærksom på, at sektorforskningen kunne miste sit marked, hvis kunderne ikke fik de svar, de ønskede. Det var imidlertid vigtigt at værne om universitetets værdier og frihedsgrader.

Jørgen Grønnegård Christensen og Jens Ulrik Andersen var enige i, at der var perspektiver i en fusion med en eller flere andre institutioner. Det var imidlertid vigtigt at gennemføre det på den rigtige måde. De havde udarbejdet og omdelte et notat om de udredningsopgaver, der burde gennemføres forud for indgåelse af bindende aftale om sammenlægninger, og som kunne afdække omfanget og karakteren af såvel positive som negative synergier ved en fusion. Herunder var det vigtigt, at man i forhandlingerne fik sikret det finansielle grundlag.

Der blev givet udtryk for, at Jørgen Grønnegård Christensen og Jens Ulrik Andersens oplæg var godt og konstruktivt og indeholdt relevante spørgsmål, der glimrende supplerede det udsendte notat.

Formanden bemærkede, at også bestyrelsesformændene bekymrede sig om økonomien i fusionerne og ville sende et notat til videnskabsministeren herom.

Det blev nævnt, at det var en spændende men uoverskuelig situation, hvor der skulle forhandles med både ministerier og de øvrige institutioner samtidigt. Det var vigtigt at få mest muligt kontrol med synergipotentialet. Der kunne blive stillet betingelser, der gjorde, at synergieffekten ikke blev opnået og en række synergimuligheder var alternative og ikke komplementære.

Det blev nævnt, at det var vigtigt at inddrage samarbejdsparterne i arbejdet. I den aktuelle situation var synergi ikke ensbetydende med besparelser, men med udvikling af uddannelserne og forskningen og en forberedelse på at modtage de øgede forskningsbevillinger, som politikerne havde stillet i udsigt.

Det blev fremført, at man burde nedtone notatets mange henvisninger til samarbejdet med erhvervslivet og koncentrere sig mere om de nye muligheder for at udvikle undervisningen.

Rektor var enig i bemærkningerne om notatets fokus, men det fokuserede på erhvervslivet for at vise, at Aarhus Universitet var langt mere åbent end sit rygte. Universitetet skulle værne om sine værdier, og der var ting, der ikke stod til forhandling, f.eks. Aarhus Universitets brand, den høje internationale profil og høj kvalitet.

Muligheden for en fusion med KVL blev drøftet specielt.

Formanden redegjorde for det forventede tidsforløb i den politiske beslutningsproces. Han forventede, at der forelå en afklaring Enten i slutningen af uge 24 eller begyndelsen af uge 25, hvorefter universitetet måtte være klart til at melde sine synspunkter ud. Der blev peget på behovet for kommunikation fra bestyrelsen.

Den endelige politiske beslutning om fusioner skulle være truffet inden 1. januar 2007, og der kunne blive behov for flere ekstraordinære bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen bemyndigede som afslutning på drøftelsen bestyrelsesformanden til sammen med rektor at udarbejde og underskrive en hensigtserklæring om at indlede forhandlinger om fusion med DMU og DJF og eventuelt tillige med HHÅ, DJH og KVL.

Ad.3.

Ifølge fundatsen for Aarhus Universitets Forskningsfond udpeges indtil 4 medlemmer af fondens bestyrelse af Aarhus Universitets bestyrelse efter indstilling fra rektor.

Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 4-årig, således at halvdelen af medlemmerne udpeges hvert andet år.

Den siddende studenterrepræsentant Kirsten Marie Kristensen havde ønsket at udtræde af fondens bestyrelse og i stedet for havde Studenterrådet indstillet til rektor, at stud.scient.pol Dina Bloch indtrådte i hendes sted.

Bestyrelsen godkendte indstillingen fra rektor om, at stud.scient.pol Dina Bloch indtræder som medlem af forskningsfondens bestyrelse for perioden 11. juni 2006 – 31.- maj 2008.

Ad. 4.

Bestyrelsen havde ved sidste møde fået præsenteret en mødeplan for hele 2007.

Bestyrelsen godkendte mødeplanen som den forelå:

BM 1-2007 mandag den 26. februar 2007

BM 2-2007 torsdag den 26. april 2007

BM 3-2007 onsdag den 13. juni 2007

BM 4-2007 bestyrelsesseminar 30.-31. august 2007

BM 5-2007 torsdag den 8. november 2007

BM 6-2007 torsdag den 20. december 2007

Ad. 5. Meddelelser fra formanden

- Ingen meddelelser under dette punkt.

Ad 5. Meddelelser fra rektor

  • AUFF. Som supplement til orienteringen på sidste møde henviste rektor til det efterfølgende udsendte brev med årsberetning for 2005. Han oplyste, at fondsbestyrelsens forretningsudvalg i løbet af efteråret ville formulere en revideret uddelingsstrategi, med udgangspunkt i et uddelingsniveau, der skulle søges fordoblet i løbet af en årrække.
  • Midler til Forskeruddannelse. Aarhus Universitet havde fået 73 mio. ud af 240 mio. kr, der var uddelt fra Koordineringsudvalget for Forskningen, dvs. ca. 30%. Dette indikerede, at universitetets arbejde var godt, og at målene i udviklingskontrakten på forskeruddannelsesområdet var realistiske.
  • Bestyrelsesseminaret . Der var bestilt plads på Kongebrogården i Middelfart til bestyrelsesseminaret 31. august-1. september. Rektor foreslog, at man som tema valgte f.eks. 3 større emner ud fra udviklingskontrakten og drøftede dem nærmere med udgangspunkt i korte oplæg. Det blev nævnt, at undervisningsudvikling kunne være et emne. Også fusioner kunne være et emne, afhængigt af udviklingen

Mødet sluttede kl. 15.00