Referat af bestyrelsesmøde (BM 3-2007) 16. marts 2007

 

Til stede:

Jens Bigum

Sys Rovsing

Jens Ulrik Andersen

Jørgen Grønnegård Christensen

Erik Højsholt

Kirsten Jakobsen

Jens Kampmann

Svend Krarup

Simon Krøyer

Johannes Riis

Arne Josefsen Rolighed

Peter Borgen Sørensen

Freja Boe-Hansen (observatør)

Fraværende:

Thomas Ommen

 

Rektorat, universitetsdirektør

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

Universitetsdirektør Stig Møller

 

Sekretariat

Per Møller Madsen

Tove Bæk Jensen

Desuden deltog

Biskop Kjeld Holm, Kontorchef Flemming Larsen (under punkt 6)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. februar 2007 ( bilag )

3. Ansættelse af prorektor for det akademiske område (lukket punkt)

4. Byggesager
    A. Moesgård (lukket punkt) (bilag)

5. Orientering om DJF’s strukturovervejelser (lukket punkt) (bilag)

6. Status for fusionsarbejdet ( bilag )

7. Bestyrelsens mødeplan for 2008

8. Flytning af studerende

9. Meddelelser fra
    - Formanden
    - Rektor

10. Eventuelt

Formanden bød velkommen, herunder særligt til Kjeld Holm, som forventes udpeget til bestyrelsen, når fusionen mellem Aarhus Universitet og DPU er godkendt.

Ad 1

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et nyt punkt 8 om flytning af studerende.

Ad 2

Referatet blev godkendt.

Ad 3

Rektors indstilling med CV samt tidsplan med beskrivelse af udvælgelsesprocessen blev omdelt. Bestyrelsen besluttede på baggrund af rektors indstilling at ansætte professor Nina Smith, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, i stillingen som prorektor for det akademiske område per 15. april 2007.

Indstilling vedrørende stillingen som prorektor for videnspredning ventes forelagt bestyrelsen på mødet den 26. april 2007 (BM 4-2007).

Ad 4

På sit møde den 1. november 2004 havde bestyrelsen tilsluttet sig planerne om en udbygning og ombygning af Moesgård Museum, herunder universitetets deltagelse i en projektkonkurrence med henblik på valg af arkitektrådgiver til det nye museumsbyggeri.

Der har siden da været afholdt arkitektkonkurrence, og museet har været i kontakt med en række fonde med henblik på støtte til byggeriet.

Forud for det egentlige projekteringsarbejde skal der udarbejdes et aktstykke, hvilket forudsætter indgåelse af en procesaftale med Universitets- og Bygningsstyrelsen. Sagens hastende karakter taget i betragtning har formanden følt sig nødsaget til at godkende indgåelsen af procesaftalen.

Bestyrelsen tog indgåelsen af procesaftalen til efterretning.

 

Ad 5

DJF’s ledelse har gennem en årrække foretaget en række strukturtilpasninger, som har haft til formål at styrke DJF’s driftsøkonomi. Tiltagene har bl.a. omfattet personaletilpasninger og en forbedret udnyttelse af faciliteterne. 

Den tidligere bestyrelse for DJF traf på sit møde d. 2. marts 2006 en principbeslutning om at flytte aktiviteter fra Forskningscenter Bygholm til Forskningscenter Foulum. Beslutningen var begrundet i et ønske om at styrke muligheden for at gennemføre forsøg til gavn for økologisk jordbrug og som led i en fortsat udvikling af den jordbrugstekniske forskning. Samtidig var beslutningen begrundet i ønsket om en forbedret udnyttelse af DJF’s faciliteter med deraf følgende driftsmæssige besparelser.

To rapporter danner i øjeblikket baggrund for drøftelser, som rektor og dekanen for DJF gennemfører med berørte parter, herunder Horsens Kommune, med henblik på udarbejdelsen af en indstilling til Aarhus Universitets bestyrelse i første halvår 2007.

Bestyrelsen fandt det væsentligt, at der tages hensyn til medarbejdernes situation, således at disse bliver inddraget før der træffes beslutninger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 6

Den første fase og det indledende arbejde i fusionsstyregruppen, fusionssekretariatet og i de nedsatte arbejdsgrupper har taget sigte på at sikre driften umiddelbart efter 1. januar. De væsentligste opgaver i denne sammenhæng har været at sikre medarbejdernes formelle overgang til den nye organisation, at skabe overblik over budget- og regnskabsforholdene specielt vedrørende 2006 og 2007 og i særlig grad i forhold til EU kontrakterne. Den anden fase har især omhandlet strategiprocessen. De senere strategiske valg forberedes i en lang række arbejdsgrupper, der er nedsat eller er ved at blive nedsat.

Grupperne arbejder fortsat videre med at identificere og afhjælpe evt. spørgsmål med relation til ønsket om sikker drift. Herudover foretages der i grupperne en grundig gennemgang af status på de enkelte enheder inden for gruppens arbejdsområde. Udvalgene er også blevet bedt om at forberede senere beslutninger ved f.eks. at gennemføre analyser med henblik på (eventuelle) fremtidige fælles systemer og retningslinjer.

Den formelle godkendelse af fusionen med DPU er endnu ikke på plads. DPU vil dog meget hurtigt komme til at indgå i Fusionssekretariatet og der er allerede kontakt med DPU med henblik på at supplere de nedsatte arbejdsgrupper med medarbejdere fra DPU.

Både centralt og decentralt er der igangsat en række initiativer, der skal føre til udnyttelse af fusionen og den faglige synergi. Initiativerne vedrører både uddannelsesmæssige, forskningsmæssige og formidlings- og rådgivningsmæssige tiltag.

På det administrative område ventes fusionen at kunne medføre en effektivisering af fælles centrale opgaver. På det faglige område ventes fusionen også at kunne medvirke til at skabe en merværdi.

Bestyrelsen fandt det vigtigt at få beskrevet en basislinje, med registrering og beskrivelse af udgangssituationen og af hvilke udfordringer og muligheder, universitetet står overfor. Denne kan senere medvirke til transparens, sammenlignelighed og beskrivelse af såvel positive som negative effekter af fusionen. En oversigt forelægges bestyrelsen første gang til seminaret til august.

Fusionshjemmesiden www.fusion.au.dk  udbygges fortsat som et aktivt medie i kommunikationen om fusionsarbejdet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 7

Bestyrelsen har tidligere besluttet følgende mødeplan for 2007

BM 2-2007 den 26. februar 2007, kl. 14.00

BM 3-2007 den 15.-16. marts 2007, kl. 12.00 (bestyrelsesseminar)

BM 4-2007 den 26. april 2007 kl. 14.00

BM 5-2007 den 13. juni 2007 kl. 14.00

BM 6-2007 den 23.-24. august 2007 kl. 12.00 (bestyrelsesseminar)

BM 7-2007 den 8. november 2007 kl. 14.00

BM 8-2007 den 20. december 2007 kl. 10.00

Bestyrelsen besluttede følgende mødeplan for 2008:

BM 1-2008 den 18. februar 2008, kl. 14.00

BM 2-2008 den 28. april 2008, kl. 14.00

BM 3-2008 den 9. juni 2008, kl. 14.00

BM 4-2008 den 1.-2. september 2008 kl. 12.00 (bestyrelsesseminar)

BM 5-2008 den 10. november 2008 kl. 14.00

BM 6-2008 den 18. december 2008 kl. 10.00 

 

Ad 8 Flytning af studerende

Repræsentanterne for de studerende ønskede med baggrund i en konkret sag en beslutning om, at studerendes vilkår ikke kunne ændres i løbet af uddannelsen, f.eks. med hensyn til geografisk placering af undervisningen.

Bestyrelsens flertal fandt ikke behov for en sådan beslutning, men fandt derimod at det var væsentligt, særligt på kandidatuddannelsen, at tilbyde de studerende en forskningstilknyttet uddannelse, selvom dette betød, at dele af uddannelserne ville foregå der, hvor forskningen foregik, hvilket f.eks. er tilfældet med dele af lægeuddannelsen, der delvist foregår på Århus Universitetshospital, herunder på Aalborg Sygehus.

Bestyrelsen tog i øvrigt til efterretning, at det generelt ikke var universitetets hensigt at flytte studerende geografisk efter optagelsen, at den konkrete sag forud havde været drøftet i akademisk råd og i studienævnet, at der var tale om en række misforståelser, og at rektor og fakultetets ledelse var i gang med at finde en løsning på den konkrete sag.

 

Ad 9

Intet.

Mødet sluttede kl. 11.10