Referat af bestyrelsesmøde den 13. juni 2007 (BM 5-2007)

Til stede:

Jens Bigum
Sys Rovsing
Jens Ulrik Andersen
Jørgen Grønnegård Christensen
Erik Højsholt
Jens Kampmann
Svend Krarup
Simon Krøyer
Arne Josefsen Rolighed
Peter Borgen Sørensen
Thomas Ommen
Freja Boe-Hansen (observatør) 

Fraværende:

Johannes Riis
Kirsten Jakobsen

Rektorat, universitetsdirektør

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen
Prorektor Nina Smith
Prorektor Mette Bock
Universitetsdirektør Stig Møller

Sekretariat

Per Møller Madsen
Tove Bæk Jensen

Desuden deltog

Biskop Kjeld Holm, kontorchef Kirsten Skjødt under punkt 3, dekan Just Jensen og fuldmægtig Knud Warming under punkt 6 samt kommunikationschef Anders Frølund under punkt 9.

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. april 2007 (BM 4-2007) ( bilag )
 3. Økonomirapport 1 (2007) (lukket punkt) (bilag)
 4. Udpegninger
  A. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Aarhus Universitet (lukket punkt) (bilag)
  B. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond (lukket punkt) (bilag)
 5. Nye uddannelser
  A. Tværfaglig uddannelse ved AU ( bilag )
  B. Civilingeniøruddannelse i mekanik ( bilag )
 6. Bygholm (lukket punkt) (bilag)
 7. Ansættelse af universitetsdirektør (lukket punkt)
 8. Vedtægt for Aarhus Universitet ( bilag )
 9. Meddelelser fra
  - Formanden
  - Rektor ( bilag )
 10. Eventuelt
 11. Etablering af Institut for Idræt ( bilag )

Formanden bød velkommen og rettede herunder en særlig velkomst til Mette Bock.

Ad 1

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2

Referatet blev godkendt.

Ad 3

Rektor præsenterede resultatet for første kvartal. Første kvartal var gået som forventet, og resultatet lå som tilsigtet tæt på nul.
Rapport nr. 1. 2007 bør tages med det forbehold, at regnskabsprincipperne endnu ikke er ens for det samlede AU og at der ikke er udarbejdet en sammenlægningsbalance endnu. Tallene i økonomirapporten er en første foreløbig konsolidering efter det gamle Aarhus Universitets skabelon.
Rektoratet orienterede om den igangværende professionalisering af forskningsstøtten. Bestyrelsen ville fremover blive orienteret om tal for uddelinger fra større puljer, både nationale og europæiske puljer, og om universitetets placering ved uddeling af konkurrenceudsatte midler.

Bestyrelsen tog økonomirapporten til efterretning.

Ad 4 A

I medfør af bekendtgørelsen om styrelsesregler for en række universiteter som følge af sammenlægning med andre forskningsinstitutioner, udpeger Aarhus Universitet et udefra kommende medlem til bestyrelsen efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Danmarks Pædagogiske Universitet.

Bestyrelsen udpegede på baggrund af en indstilling fra Danmarks Pædagogiske Universitet Kjeld Holm som medlem af bestyrelsen ved Aarhus Universitet for perioden 1. juni 2007 - 31.januar 2009, og ønskede Kjeld Holm velkommen i bestyrelsen.

Ad 4 B

Ifølge fundatsen for Aarhus Universitets Forskningsfond udpeger bestyrelsen for Aarhus Universitet indtil 4 medlemmer af forskningsfondens bestyrelse efter indstilling fra rektor. Af disse 4 medlemmer kan 1 medlem udpeges blandt universitetets tekniske og administrative medarbejdere og 1 medlem kan udpeges blandt de studerende. 1-2 medlemmer kan udpeges mellem andre personer, der er kyndige i virksomheds-, bestyrelses-, eller forskningsarbejde. 
Kontorfuldmægtig Ane Mette Tønder Jensen, der var udpeget for perioden 1. juni 2004 – 31. maj 2008, var fratrådt sin stilling ved Aarhus Universitet pr. 1. april 2007, og der skulle derfor udpeges et nyt medlem for den resterende del af udpegningsperioden.

Bestyrelsen udpegede Rita Claumarch Bundgaard, institutsekretær ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, til bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond for perioden 15. juni 2007 - 31. maj 2008.
Bestyrelsen vil fremover årligt blive orienteret om fondens virksomhed.

Ad 5

Øvrige forslag til nye uddannelser vil samlet blive forelagt bestyrelsen på seminaret den 23.-24. august 2007 med henblik på en forventet ansøgningsfrist 1. eller 15. september til Akkrediteringsrådet. Fremover vil der årligt blive udarbejdet en samlet oversigt i ensartet form over nye uddannelser med henblik på drøftelse i bestyrelsen.

Ad 5 A

Handelshøjskolen har som led i det fælles arbejde med etableringen af nye tværfaglige uddannelser som følge af fusionen, i samarbejde med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Det Naturvidenskabelige Fakultet samt Ingeniørhøjskolen i Århus, formuleret en vision om skabelsen af en ny ramme for en række kandidatuddannelser under cand.techn.merc. uddannelsen, idet der ønskes en ramme på samme måde, som det er tilfældet for cand.merc. uddannelsen, hvor institutionen selv kan fastlægge en række linjer.
Linjerne vil blive udbudt af Handelshøjskolen og udviklet i samarbejde med de uddannelsesområder, der tænkes at udbyde adgangsgivende bacheloruddannelser. I startfasen har især det jordbrugsvidenskabelige og det naturvidenskabelige fakultet samt Ingeniørhøjskolen i Århus været involveret i processen. For også at sikre en tilgang af udenlandske bachelorer er undervisningen engelsksproget.

Bestyrelsen godkendte forslaget og tilsluttede sig, at der arbejdes videre såvel administrativt som politisk for gennemførelsen af forslaget.  

Ad 5 B

Civilingeniøruddannelsen i Mekanik (Applied Mechanics) er udviklet i samarbejde mellem Det Naturvidenskabelige Fakultet og Ingeniørhøjskolen i Århus og planlægges udbudt fra sommeren 2008. Repræsentanter fra erhvervslivet har været konsulteret som led i planlægningen af uddannelsen.
Universitetet har som målsætning, at der på civilingeniørområdet oprettes 10 professorater til styrkelse af de teknisk-/naturvidenskabelige område og i forlængelse heraf arbejdes igennem et udbygget samarbejde med Ingeniørhøjskolen i Århus, mod at få det nuværende antal civilingeniørstuderende på ca. 250 til at stige til 300 studerende over de næste år. Begge målsætninger fremgår af Aarhus Universitets udviklingskontrakt med VTU for 2006-2008.
Der er både et behov for, og regionale ønsker om, at der etableres en civilingeniøruddannelse på maskiningeniørområdet. Der er i dag stor efterspørgsel efter civilingeniører, og det er derfor vigtigt, at Aarhus Universitet har et bredt dækkende udbud af civilingeniøruddannelser.

Bestyrelsen godkendte ansøgningen om en Civilingeniøruddannelse i Mekanik.

Bestyrelsen ville gerne på et senere tidspunkt modtage en orientering om samarbejdet med Ingeniørhøjskolen i Århus og evt. andre uddannelsesinstitutioner. Rektor orienterede på denne baggrund om samarbejdet i Campus Århus.

Ad 6

Bestyrelsen for Danmarks JordbrugsForskning (DJF) traf på sit møde den 2. marts 2006 principbeslutning om flytning af aktiviteterne fra Forskningscenter Bygholm til Forskningscenter Foulum. Begrundelsen for denne beslutning var dels et ønske om en yderligere fokusering, udvikling og fastholdelse af aktiviteterne på FB, dels et ønske om at optimere driften af DJF’s forskningscentre.
DJF’s direktion nedsatte på den baggrund en Task Force med repræsentation fra de involverede enheder. Denne Task Force nedsatte to tekniske arbejdsgrupper vedrørende henholdsvis faciliteter til forskning i økologisk jordbrug og i jordbrugsteknik. Arbejdsgrupperne udarbejdede to rapporter, som efterfølgende dannede baggrund for et særskilt notat vedrørende de økonomiske konsekvenser mv. ved flytning af aktiviteterne fra Forskningscenter Bygholm til Forskningscenter Foulum.
På grundlag af det udarbejdede baggrundsmateriale vurderede dekanen, at en flytning og reorganisering af aktiviteterne på Forskningscenter Bygholm ville indebære en væsentlig styrkelse af såvel den økologiske forskning som de forskningsaktiviteter, der gennemføres i forskergruppen for miljø- og klimateknologi samt i forskergruppen for automation og systemteknologi ved Institut for Jordbrugsteknik.
Det var endvidere vurderingen, at en flytning og reorganisering af aktiviteterne ville medvirke til en væsentlig driftsbesparelse, som i stedet ville kunne anvendes til at fremme forskningen inden for området.
En fastholdelse og styrkelse af forskergruppernes kompetencer ville være en afgørende forudsætning for en succesfuld proces. Blandt medarbejderne i to grupper var der en modstand imod en flytning, bl.a. fra medarbejdere, som lagde vægt på det tætte samarbejde mellem de enkelte enheder på Forskningscenter Bygholm. Det var derfor afgørende, at der i en flytteproces skete en maksimal inddragelse af medarbejdernes synspunkter, således at de nye arbejdsforhold blev særdeles attraktive for såvel nuværende som fremtidige medarbejdere. Rektor og dekan havde desuden holdt møde om sagen med borgmesteren og kommunaldirektøren for Horsens Kommune.
Peter Borgen Sørensen redegjorde for synspunkter fra medarbejderne på Bygholm, herunder en manglende oplevelse af at have været inddraget tilstrækkeligt i processen og grundlaget for beslutningen, samt eksempler på negative konsekvenser af indstillingen. Peter Borgen Sørensen foreslog, at et uvildigt udvalg opstillede to scenarier, med og uden bevarelse af Bygholm som samlet forskningscenter, som grundlaget for en beslutning.

Bestyrelsen fandt ikke behov for et uvildigt udvalg og fandt heller ikke fordele ved at forlænge en proces, der på nuværende tidspunkt havde været behandlet i to bestyrelser.

Bestyrelsen, med undtagelse af Peter Borgen Sørensen, der fandt at beslutningen blev truffet på et mangelfuldt grundlag, tilsluttede sig rektors indstilling om at

 • Der etableres faciliteter på Forskningscenter Foulum til forskning i økologisk jordbrug og forskningsaktiviteterne på Rugballegaard indstilles.
 • Forskergruppen for Miljø og Klimateknik flyttes til Forskningscenter Foulum med etablering af de nødvendige faciliteter.
 • Med baggrund i en hensigtserklæring fra Vitus Bering arbejdes der videre med en forankring af forskergruppen for Automation og Systemteknologi med udgangspunkt i, at forskergruppen fysisk placeres ved Vitus Bering i Horsens og organisatorisk sikres en uddannelsesmæssig forankring ved Aarhus Universitet i tilknytning til civilingeniøruddannelsen ved Graduate School of Engineering.
 • Den præcise fremtidige placering af arbejdssted for hver enkelt medarbejder på Forskningscenter Bygholm vil afhænge af en konkret vurdering af indholdet i den enkelte stilling og en vurdering af, hvordan udviklingsmulighederne sikres bedst muligt for den enkelte medarbejder.
 • Der etableres en kommerciel aktivitet til drift af afprøvningsfaciliteter.

Der optages forhandlinger med Universitets- og Byggestyrelsen (UBST) om etablering af nye faciliteter ved Forskningscenter Foulum og med Horsens Kommune om afvikling af de ikke-kommercielle aktiviteter på Forskningscenter Bygholm.

Medarbejderne ville blive orienteret på et møde næste morgen, hvorefter en pressemeddelelse ville blive udsendt om beslutningen.

Ad 7

Rektors indstilling blev omdelt. Bestyrelsen besluttede på baggrund af rektors indstilling at ansætte administrerende direktør i Region Syddanmark, Niels Højberg, som universitetsdirektør fra 1. september 2007.

Ad 8

Bestyrelsen besluttede på mødet den 26. februar 2007 (BM 2-2007) at nedsætte et vedtægtsudvalg bestående af Jens Bigum, Sys Rovsing, Jørgen Grønnegård Christensen, Erik Højsholt, Svend Krarup og Simon Krøyer. Udvalget havde holdt 3 møder og havde udarbejdet udkast til ny vedtægt som følge af den gennemførte fusion og de netop gennemførte ændringer af universitetsloven.
I udkastet ændres og forenkles vedtægten. Der udover var der indholdsmæssige ændringer på følgende hovedpunkter:

 • Universitetets nye opgaver (myndighedsrådgivning)
 • Universitetsskoler og DMU
 • Proceduren i forbindelse med bestyrelsesudpegning
 • Bestyrelsessammensætning (ingen opdeling i våde og tørre områder), fortsat 11 medlemmer på længere sigt
 • Aftagerråd og aftagerpaneler
 • Ph.d.-skoler og -udvalg
 • Ansættelsesperioder for rektor, prorektorer, dekaner og institutledere følger almindelige åremålsregler

Vedtægtsudvalget havde desuden hørt Handelshøjskolens aftagerråd (Aftagerrådets udtalelse blev omdelt) og overvejet hensynet til de indgåede fusionsaftaler, en mulig aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer, Universitetssamvirkets rolle ved udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer samt forankring af de regler, der udgår af vedtægten, indtil nye regler fastsættes i løbet af efteråret. Indtil nye regler er vedtaget, fungerer udgåede regler fra den hidtidige vedtægt således som bestyrelsens regler.
Vedtægtsudvalget havde på det sidste møde umiddelbart inden bestyrelsesmødet indføjet nogle få rettelser af teknisk karakter.

Bestyrelsen godkendte udkastet til ny vedtægt for Aarhus Universitet. Udkastet ville umiddelbart efter mødet blive indsendt til ministeren til godkendelse.

Ad 9

Formanden

 • Ændring af vedtægt for Aarhus Universitet
  Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 26. april 2007 (BM 4-2007) at ændre vedtægtens § 26, således at det nuværende formelle krav om, at prorektor skal være forsker, kun gælder for den prorektor, der er stedfortræder for rektor. Videnskabsministeren har den 22. maj 2007 godkendt vedtægtsændringen.
 • Sammenlægning af Aarhus Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitet
  Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 26. februar 2007 (BM 2-2007) at indstille til Videnskabsministeren, at Aarhus Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitet fusionerer. Videnskabsministeren har den 22. maj 2007 godkendt sammenlægningen ned virkning fra den 1. juni 2007.
 • Arbejdsgruppen om frihedsgrader
  Formanden orienterede om arbejdsgruppens arbejde.
 • Ændring af mødedato
  Bestyrelsens møde den 18. februar 2008 blev flyttet til den 20. februar 2008.

Rektor

Rektor henviste til de skriftlige meddelelser vedrørende:

 • Status for universitetets fusionsproces.
 • Status for universitetets strategiproces med vedlagt udkast af 23. maj 2007 til strategi for Aarhus Universitet 2008-2012. På bestyrelsesseminariet den 23. – 24. august 2007 vil bestyrelsen få mulighed for at drøfte strategien nærmere inden endelig stillingtagen på novembermødet.
 • Markedsføring af Forskningens Døgn 2007 samt henvendelse herom fra en gruppe medarbejdere. Der er planlagt retningslinjer for sponsorering og der er et svar på vej til de pågældende medarbejdere.
 • Ny lovgivning vedrørende universiteter (skriftlig meddelelse blev omdelt).

Rektor orienterede desuden om

 • Folketingets Videnskabsudvalgs besøg den 14. – 15. juni 2007
 • Mødet for samtlige medarbejdere den 14. juni 2007, med præsentation af det nye rektorat

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Ad 10

Erik Højsholt orienterede om arbejdet i Det Nationale Fødevareforum. 

Bestyrelsesseminaret den 23. – 24. august afholdes på Gl. Skovridergaard i Silkeborg.

Ad 11

Idrætsuddannelsen ved Aarhus Universitet blev etableret i 1996 og var fra etableringen organiseret direkte under Konsistorium.  I 2000 blev idrætsuddannelsen og idrætsforskningen organiseret som et center under Det Naturvidenskabelige Fakultet.

For at sikre den fornødne faglige støtte til centret i opbygningsfasen, blev der ved centrets oprettelse etableret en bestyrelse med medlemmer fra såvel De Humanistiske og Samfundsvi­den­skabelige Fakulteter som fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Bestyrelsesformanden fik ansvaret for centrets videnskabelige opbygning, mens centerlederen blev ansvarlig for den daglige drift.

Centret er nu så fagligt velkonsolideret, at den fremtidige udvikling bedst sikres inden for rammerne af et normalt institut under ledelse af en institutleder med ansvar for instituttets samlede aktiviteter.

Den faglige sammensætning i den nuværende bestyrelse for centret har vist sig hensigtsmæssig og fakultetet agter også fremover af have et tværfagligt, rådgivende organ knyttet til instituttet.

Bestyrelsen godkendte etableringen af Institut for Idræt med den engelske betegnelse Department of Sports Science med virkning fra 1. januar 2008.

Mødet sluttede kl. 18.10