Referat af bestyrelsesmøde den 24. august 2007 (BM 6-2007)

Til stede:
Jens Bigum, bestyrelsesformand
Sys Rovsing, stedfortræder
Erik Højsholt
Jens Kampmann
Svend Krarup
Kjeld Holm
Johannes Riis
Arne Josefsen Rolighed
Jens Ulrik Andersen
Jørgen Grønnegård Christensen
Peter Borgen Sørensen
Kirsten Jakobsen
Simon Krøyer
Thomas Ommen
Freja Boe-Hansen, observatør

Rektorat
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen
Prorektor Nina Smith
Prorektor Mette Bock
Universitetsdirektør Stig Møller
Universitetsdirektør (fra 1. september 2007) Niels Højberg  

Sekretariat
Kontorchef Per Møller Madsen
Souschef Tove Bæk Jensen 

Desuden deltog
Statsautoriseret revisor Claus Jacobsen, statsautoriseret revisor Henrik Kragh samt kontorchef Kirsten Skjødt under punkt 3 samt kontorchef Flemming Larsen under punkt 4. 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. juni 2007 (BM 5-2007) ( bilag )
 3. Økonomi
  A. Økonomirapport 2 (2007) (lukket punkt) (bilag)
  B. Budget (DPU) (lukket punkt) (bilag)
  C. Sammenlægningsbalance ASB, DPU og AU pr. 1. januar 2007 (lukket punkt) (bilag)
  D. Afrapportering af PWCs gennemgang af udvalgte områder på DJF og DMU (Due diligence) (lukket punkt) (bilag)

3.1. Renovering og udvidelse af væksthusene

 1. Strategi for Aarhus Universitet 2008-2012 ( bilag )
 2. Udviklingskontrakt
  A. UK3 Status ( bilag )
  B. Udviklingskontrakt 2008-10 ( bilag )
 3. Uddannelser ( bilag )
 4. Valgregler ( bilag )
 5. Udpegning til bestyrelsen for parkkollegierne (lukket punkt) (bilag)
 6. Meddelelser fra
  - Formanden
  - Rektor ( bilag )
 7. Eventuelt

Formanden bød velkommen og rettede herunder en særlig velkomst til Niels Højberg.

Ad 1
Dagsordenen blev godkendt. 

Ad 2
Referatet blev godkendt. 

Ad 3 A
Rektor præsenterede resultatet for andet kvartal. Der var samlet godkendt et budget med omkostninger på 4.471 mio.kr. og et forventet budgetoverskud på 8,4 mio.kr. Efter andet kvartal forventedes et årsresultat omkring 0.

Rektor illustrerede derudover fordelingen af globaliseringsmidlerne 2007-2010 mellem universiteterne samt den interne fordeling af midlerne. Universitetet følger løbende såvel fordelingen af konkurrenceudsatte midler som den interne fordeling.

Bestyrelsen tog økonomirapporten til efterretning. Tredje kvartalsrapport kan ikke foreligge til bestyrelsesmødet den 8. november, men vil blive fremsendt så snart den foreligger med henblik på behandling på bestyrelsesmødet den 20. december.  

Ad 3 B
Budgetterne for 2007 for de øvrige tre nye enheder i Aarhus Universitet – Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Handelshøjskolen (ASB) - blev præsenteret på bestyrelsens møde den 26. februar 2007, hvor fusionen med Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) endnu ikke var godkendt og hvor budgettet for DPU derfor ikke blev præsenteret. Det fremlagte budget for 2007 for DPU var vedtaget af DPU’s bestyrelse 8. december 2006.

Bestyrelsen tog budgettet for 2007 til efterretning. 

Ad 3 C
Claus Jacobsen, PricewaterhouseCoopers, gennemgik den udsendte åbningsbalance pr. 1. januar 2007 for fusionen mellem Aarhus Universitet, Handelshøjskolen i Århus og Danmarks Pædagogiske Universitet. 

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Danmarks Miljøundersøgelser ville først indgå i universitetets officielle regnskab fra 2008, idet de i 2007 fortsat er omfattet af Statsregnskabet.

Revisionen og bestyrelsen konstaterede, at statsforskrivningen på 200 mio. kr. i overensstemmelse med ministeriets beslutning indgår i universitetets egenkapital. Statsforskrivningen er midlertidig og udløber ultimo 2011. Den korrigerede egenkapital pr. 1. januar 2007 for Aarhus Universitet er herefter på 473,4 mio. kr. inkl. statsforskrivningen.

Bestyrelsen godkendte åbningsbalancen og underskrev revisionsprotokollatet herom.

Ad 3 D
Claus Jacobsen, PricewaterhouseCoopers, gennemgik det udsendte sammendrag af revisionens gennemgang af regnskabsmæssige forhold pr. 1. januar 2007 for Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Danmarks Miljøundersøgelser (due diligence), og henviste til de to udarbejdede rapporter herom.

Begge hovedområder er en del af statsregnskabet og er underlagt Rigsrevisionen i 2007 og skal først med i universitetets åbningsbalance pr. 1. januar 2008. 

Rektor supplerede gennemgangen med en præsentation af hovedtal for resultatopgørelse og balance samt en præsentation af nøgletal med en sammenligning med andre danske og udenlandske universiteter, hvoraf nogle har væsentligt andre økonomiske vilkår.

Bestyrelsen fandt det udsendte materiale særdeles veltilrettelagt og pædagogisk og tog gennemgangen af de regnskabsmæssige forhold pr. 1. januar 2007 på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Danmarks Miljøundersøgelser til efterretning.

Ad 3.1
Der er behov for en renovering af væksthusene, især tropehuset, og for indretning af formidlingsaktiviteter. Væksthusene i Botanisk Have ejes af Universitets- og Bygningsstyrelsen og drives af Aarhus Universitet, Biologisk Institut. Grunden stilles vederlagsfrit til rådighed af Århus Kommune.  Brugsaftalen blev i oktober 2000 forlænget for en 30 års periode, - forlængelsen på 30 år er dog betinget af, at der inden 1. maj 2010 er gennemført nybygning af væksthusene. Opfyldes denne betingelse ikke, udløber brugsaftalen 1. maj 2010. 

Bestyrelsen godkendte igangsættelse af væksthusprojektet, således at der kan afholdes arkitektkonkurrence og udarbejdes projektmateriale så langt frem som til projektforslaget. Projektet ville blive forelagt for bestyrelsen igen, når projektforslaget foreligger. Der vil på det tidspunkt være afholdt udgifter i størrelsesordenen 2 – 2,5 mio. kr. til arkitektkonkurrence og rådgiverhonorarer.

Ad 4
Bestyrelsen havde dagen før gennemgået og drøftet et foreløbigt udkast til strategi med rektoratet og lederne af universitetets hovedområder. Strategien skulle danne rammen om det strategiarbejde, der skulle foregå på hovedområder og institutter. 

I udkastet sigtedes mod at opnå sammenfald mellem udviklingskontraktens og strategiens målepunkter, hvor dette var relevant og muligt. Bestyrelsen fandt det hensigtsmæssigt at lægge stor vægt på sammenhængen mellem målsætninger, midler og mål i strategien, selv om dette betød, at der ikke blev nøjagtigt sammenfald mellem strategiens overordnede mål og de mere konkrete mål i udviklingskontrakten. Bestyrelsen fandt desuden, at universitetets særpræg og grundlaget i Magna Charta med fordel kunne fremhæves yderligere.

Bestyrelsen tilsluttede sig på baggrund af præsentationen og drøftelserne heraf, at rektoratet arbejdede videre med det fremlagte udkast på baggrund af bestyrelsens bemærkninger, herunder om form og systematik.

Strategien vil på bestyrelsens møde i november 2007 blive forelagt for bestyrelsen til endelig godkendelse.

Ad 5 A
Halvårsstatus for UK3 var udsendt i form af et skema. UK3 udløber ved udgangen af 2007, et år tidligere end oprindeligt planlagt, og årsrapport 2007 bliver derfor en slutrapportering. Halvårsstatus var dog lavet i forhold til de oprindelige mål for 2008. 

Skemaet omhandlede ikke de nye hovedområders udviklingskontrakter. Som bilag var derfor udsendt korte notater fra ASB, DJF og DMU med halvårsstatus.

DPU havde ikke yderligere og nye bemærkninger i forhold til vurderingen i årsrapport 2006 for DPU.

Bestyrelsen tog UK3 status til efterretning.  

Ad 5 B
Universitets- og Bygningsstyrelsen havde ved brev af 25. juni 2007 bedt universiteterne om at indsende et udkast til udviklingskontrakt for 2008 – 2010. Indkaldelsen var vedlagt en oversigt over nøgletal, der blev foreslået indarbejdet i kontrakten. 

Universitets- og Bygningsstyrelsen lagde således op til en ensretning af udviklingskontrakterne med mulighed for benchmarking mellem universiteterne. Opgørelserne skulle i videst muligt omfang baseres på tal, der i forvejen registreres af Rektorkollegiet (RK-nøgletal). Hvor det ikke var muligt, blev universiteterne bedt om forslag til egne definitioner af nøgletallene.

Universitetet havde udarbejdet forslag til definition af nøgletal, og udgangstallene for 2006/2007 var under indsamling. Der var desuden indkaldt bidrag fra hovedområderne til milepæle og måltal for de enkelte nøgletal.

Aarhus Universitets udkast til udviklingskontrakt skulle indsendes til UBST senest den 12. oktober. På bestyrelsesmødet den 8. november, ville bestyrelsen kunne drøfte det foreløbige forhandlingsresultat, således at forhandlingerne kunne afsluttes med henblik på endelig godkendelse af udviklingskontrakten på bestyrelsesmødet den 20. december.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og bemyndigede formanden til at godkende udkastet til udviklingskontrakt før indsendelsen til UBST.

Ad 6
Der var udsendt 12 forslag til nye uddannelser, som blev foreslået indsendt til Akkrediteringsrådet, når den endelige frist for indsendelse af ansøgninger om nye uddannelser kendes. Fristen var fastsat til 28. september 2007, for godkendelse af uddannelser med studiestart 1. september 2008. 

Det havde endnu ikke været muligt at færdiggøre beskrivelsen af læreruddannelsen på samme detaljeringsniveau som de øvrige forslag til nye uddannelser. Læreruddannelsen var tænkt gennemført i et tæt samarbejde med seminarier.

Kjeld Holm gav udtryk for betænkelighed ved at forcere en ansøgning om læreruddannelsen, og fandt, at det var vigtigt først at inddrage seminarierne og andre interessenter.

Rektoratet redegjorde for de elementer, der indgik i overvejelserne bag forslaget, herunder betydningen af at overholde den ventede ansøgningsfrist.

Bestyrelsen godkendte at uddannelsesforslagene blev indsendt til Akkrediteringsrådet, men besluttede samtidigt, at forslaget til læreruddannelsen skulle drøftes igen på næste bestyrelsesmøde, hvor forslaget ville være færdigudarbejdet, således at der kunne træffes endelig beslutning om godkendelse.

Bestyrelsen bemærkede, at ingeniøruddannelserne så vidt muligt burde holdes samlet under ét studienævn, samt at masteruddannelserne i ledelse på sigt på burde samles organisatorisk.

Bestyrelsen godkendte, at universitetet søger om akkreditering af følgende nye uddannelser:

 • Læreruddannelse (med forbehold for endelig godkendelse)
 • Bacheloruddannelse i biologisk produktion
 • Kandidatuddannelse i jordbrugsproduktion
 • Kandidatuddannelse i landbrug, natur og miljø
 • Kandidatuddannelse i biosystemteknologi
 • Kandidatuddannelse i IT-didaktisk design
 • Masteruddannelse i evaluering af læring, undervisning og uddannelse
 • Bacheloruddannelse i internationale kulturstudier og sprog
 • Kandidatuddannelse i idræt
 • Masteruddannelse i ledelse
 • Bachelor- og kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab
 • Kandidatuddannelse ”Nordic Master in the Religious Roots of Europe”

Ad 7
I vedtægtsforslaget, som bestyrelsen vedtog på mødet den 13. juni 2007 og som var indsendt til Videnskabsministeren den 14. juni fremgik det af § 36, at bestyrelsen fastsætter nærmere regler om valg til bestyrelsen, akademiske råd, ph.d.-udvalg og studienævn. 

De valgregler, der blev fastsat af bestyrelsen, skulle blandt andet erstatte valgbestemmelserne i den nugældende vedtægt. Desuden blev en række generelle bestemmelser (om kandidatopstilling, opgørelse af valget m.v.) flyttet fra rektors årlige valgcirkulære til bestyrelsens mere permanente valgregler.

Valgreglerne skulle træde i kraft samtidig med, at den ændrede vedtægt træder i kraft. Det var således en forudsætning, at videnskabsministeren godkendte den indsendte vedtægt, eller som minimum godkendte dennes bestemmelser om valg, dvs. dels reglerne om bestyrelsens sammensætning og valg til bestyrelsen, dels hjemmelen til, at bestyrelsen kan udstede valgregler. Efterårets valg til bestyrelsen kunne kun afholdes, hvis videnskabsministeren forinden havde godkendt vedtægten.

Bestyrelsen godkendte valgreglerne under forudsætning af, at videnskabsministeren godkendte hjemmelsbestemmelsen i vedtægten. Formanden blev bemyndiget til at godkende evt. mindre justeringer.

Ad 8
Ifølge § 9 i fundatsen for parkkollegierne i Universitetsparken skal bestyrelsen for Aarhus Universitet vælge en repræsentant til bestyrelsen for kollegierne. Valgperioden er 2 år. 

Det nuværende medlem lektor Vibeke Lehmann Nielsen, Institut for Statskundskab var villig til at blive udpeget igen. 

Bestyrelsen genudpegede lektor Vibeke Lehmann Nielsen

Ad 9
Formanden:

Formanden henviste til den udsendte skriftlige meddelelse vedr.

 • Statsforskrivning
  Universitets- og Bygningsstyrelsen havde ved brev af 6. juni 2007 fremsendt en statsforskrivning på 200.000.000,00 til universitetet. Statsforskrivningen var underskrevet af bestyrelsesformanden og returneret til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Universitetet havde tilkendegivet at være uenig i vilkårene, men havde under de givne forudsætninger accepteret denne.

Formanden orienterede desuden om:

 • Regelsanering og frihedsgrader
  Formanden orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen vedrørende regelsanering og frihedsgrader.
 • Tilsynskonceptet
  Formanden orienterede om et møde i ministeriet vedrørende et udspil fra Universitets- og Bygningsstyrelsen om rammerne for det fremtidige tilsyn med universiteterne.

Rektor:
Rektor henviste til de udsendte skriftlige meddelelser vedrørende:

 • Udskydelse af introduktionen af en fordeling af basismidler efter kvalitet 
 • Fredagsbarer
 • Konsekvensberegninger m.h.t. administrative forbedringer og effektiviseringer som følge af fusionen
 • Afgørelse i Helmuth Nyborg-sagen
 • Orientering om UNIK

Rektor orienterede desuden om planen for annoncering af dekanstillingen på DPU. 

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Ad 10
Rektor orienterede om baggrunden for ændringerne af årsfestens form. Samme dag afholder de studerende idrætsdag og koncert i universitetsparken. 

Formanden takkede Stig Møller for samarbejdet med bestyrelsen.

Mødet sluttede kl. 13.10