Referat af bestyrelsesmøde den 8. november 2007 (BM 7-2007)

 

Til stede

Jens Bigum, bestyrelsesformand
Erik Højsholt
Jens Kampmann
Svend Krarup
Kjeld Holm
Johannes Riis
Arne Josefsen Rolighed
Jens Ulrik Andersen
Jørgen Grønnegård Christensen
Peter Borgen Sørensen
Kirsten Jakobsen
Simon Krøyer
Thomas Ommen
Freja Boe-Hansen, observatør

Afbud
Sys Rovsing, stedfortræder

Rektorat
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen
Prorektor Nina Smith
Prorektor Mette Bock
Universitetsdirektør Niels Højberg

Sekretariat
Vicedirektør Ole Olsen
Kontorchef Per Møller Madsen
Souschef Tove Bæk Jensen

Desuden deltog
Kontorchef Flemming Larsen under punkt 1 - 3 og kontorchef Kirsten Skjødt under punkt 1 - 4.A.

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2007 (BM 6-2007) ( bilag )
 3. Strategi for Aarhus Universitet 2008-2012 ( bilag )
 4. Udviklingskontrakt 2008-2010 ( bilag )

4.A. Orientering om budgetlægning på AU

 1. Uddannelser
  A. Læreruddannelsen( bilag )
 2. Ændring af vedtægt for Aarhus Universitetsforlag ( bilag )
 3. Udpegninger (lukket punkt)
   A. Bestyrelsen for UniConsult International (fond) (bilag)
 4. Meddelelser fra
   - Formanden
   - Rektor ( bilag )
 5. Eventuelt

Formanden bød velkommen til mødet.

Som indledning til mødet orienterede dekan Børge Obel om ASB’s virksomhed.

Ad 1

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et nyt punkt 4. A., Orientering om budgetlægning på AU.

Ad 2

Referatet blev godkendt. Fremover ville referatet indeholde en oversigt over kommende møder.

Ad 3

Udkastet til universitets overordnede strategi 2008-2012 var efter bestyrelsens drøftelser på bestyrelsesseminariet 23. – 24. august 2007 (BM 6-2007) blevet gennemskrevet og justeret. Rektoratet præsenterede udkastet og redegjorde for struktur og hovedpunkter.

Efter drøftelsen af strategien på bestyrelsesseminariet den 23. august er

 • Indledningen styrket blandt andet med fokus på de udfordringer universitetet står overfor og med en præcisering af, hvor AU adskiller sig fra de øvrige universiteter
 • Strategiens sproglige tone revurderet
 • Målsætninger (AU’s mål)og midler (AU har besluttet) styrket til fordel for de oprindelige mål og milepæle, som i stedet ville blive fremtrædende konkret i blandt andet hovedområdernes delstrategier samt den kommende udviklingskontrakt

Strategien ville udgøre den overordnede ramme for universitetets virksomhed, inden for hvilken udviklingskontrakten med ministeriet ville blive aftalt.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med rektoratets bearbejdelse af udkastet efter dialogen med bestyrelsen. Bestyrelsen gennemgik herefter udkastet side for side og drøftede konkrete justeringer af formuleringer.

Universitetets hovedområder ville i den videre proces færdiggøre en udmøntning af strategiens temaer i lokale strategier. Hovedområdernes strategier vil blive præsenteret for bestyrelsen på mødet den 20. december 2007.

Opfølgning på strategien ville derudover årligt blive forelagt bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte strategien for Aarhus Universitet 2008-2012, idet rektoratet ville indarbejde de sidste justeringer på baggrund af bestyrelsens drøftelse, hvorefter strategien ville blive offentliggjort og oversat til engelsk.

Ad 4

Efter bestyrelsesmødet 6-2007 har der været arbejdet på udviklingskontrakten for 2008 – 2010. Rektoratet har konkret vurderet de indikatorer, Universitets- og Bygningsstyrelsen havde foreslået i indkaldelsen af udkast til udviklingskontrakt for den kommende periode.  Dette har medført nogle justeringer; visse forslag er ikke vurderet som relevante for at dokumentere Aarhus Universitets aktiviteter, mens andre er tilføjet for netop at supplere det samlede billede. Med udgangspunkt heri er der indsamlet konkrete bidrag fra hovedområderne med udgangstal for 2006 eller 2007, milepæle for 2008 og 2009 samt måltal for 2010.

Rektoratet har gennemført bilaterale forhandlinger med hovedområderne, hvilket har resulteret i en række justeringer af indmeldingerne og tilpasninger af, hvilke indikatorer der burde indgå i udviklingskontrakten, hvorefter det samlede udkast til udviklingskontrakten, med præsentation af måltal på institutionsniveau, er drøftet på et strategiseminar. Udkastet indeholder 15 aktiviteter målt gennem 28 indikatorer inden for forskning, uddannelse, videnspredning og forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Indikatorerne er konfereret med universitetets revision med henblik på at sikre, at resultatet vil være reviderbart. Der vil dog være behov for supplerende interne indikatorer, f.eks. vedrørende nedbringelse af frafald, hvor der ikke er taget højde for studieskift.

Udkastet til udviklingskontrakt er godkendt af formanden og indsendt til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Der er endnu ikke reaktion fra styrelsen, hvor første forhandlingsmøde afholdes tirsdag den 13. november 2007. Forhandlingerne forventedes gennemført så der kan ske en endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 20. december 2007.

Ad 4 A

Universitetsdirektøren orienterede om status for universitetets budgetlægning for 2008, idet budgettet vil blive forelagt bestyrelsen til godkendelse på det kommende bestyrelsesmøde den 20. december.

Der er en række strukturelle udfordringer ved budgetlægningen i det fusionerede AU, herunder at en række centrale puljer endnu ikke er udmøntet fra ministeriet, implementering af ny model for fordeling af fællesudgifter på 8000 C, konsekvenser af for lavt overhead på eksterne forskningsbevillinger, af underfinansiering af ph.d.-satsningen, udhulningen af SEA-ordningen omkring udgifter til bygninger og STÅ-taxameter, investeringsudgifter til fælles it, studieadministrative systemer og økonomisystem etc., omkostninger ved fusionen; fusionsaftaler, centrale administrative udgifter og omkostninger ved start af nye uddannelser.

Budgetprocessen har internt omfattet udmelding af rammer ud fra finanslovsforslaget og kendte interne udfordringer samt drøftelser med hovedområder om budgetsituationen (fremover egentlige budgetforhandlinger), idet hovedområderne skal aflevere budgetforslag medio november. Budgetsituationen vil blive revurderet i lyset af finanslovsforhandlingerne efter valget, herunder udmøntning af ændringsforslag til finanslov, og der arbejdedes med en ”budgetreguleringskonto”, der vil sikre hovedområderne ro til at forberede væksten de kommende år og engangsinvesteringer til opfølgningen på fusionen overvejedes afholdt over egenkapitalen.

En række eksterne processer vil have betydning for universitetets budgetlægning: Finanslovsprocessen, regelforenklingsarbejdet, overenskomstforhandlingerne, omlægning af overhead på eksterne forskningsmidler samt en ny aftale om koordineret orientering om bevilling af eksterne offentlige forskningsmidler.

Rektoratet forventer at kunne forelægge et budget i balance, dog med et behov for en række engangsinvesteringer inden for fælles it-systemer, økonomisystem mv.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med orienteringen, men efterlyste samtidig et overblik over konsekvenser i form af rationaliserings- eller andre administrative gevinster.

Ad 5 A

Rektoratet supplerede det udsendte materialet med en uddybende redegørelse for status og for processen i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen om en læreruddannelse siden bestyrelsens foreløbige behandling på mødet den 24. august 2007 (BM 6-2007). Der forventes svar fra Akkrediteringsrådet senest ved årets udgang. Akkrediteringsrådet har indtil nu ikke henvendt sig vedr. læreruddannelsen, men sagsbehandlingen af de øvrige indsendte ansøgninger om nye uddannelser forekommer meget grundig, dokumentations- og detaljeorienteret.

Ansøgningen bygger på den akademiske lærerbachelors tre integrerede søjler, fag/fagdidaktik/videnskabsteori, pædagogiske fag og praktik. Derudover indeholder ansøgningen mere fag-faglighed (105 ECTS i alt), udvalgte ”liniefag” inden for naturfag og humaniora, større sammenhæng mellem læreruddannelserne på professionshøjskolerne og universitetet samt perspektiver for en kandidatuddannelse med to spor: Grundskole og gymnasieskole.

Universitetet har inddraget interessenterne, professionshøjskolerne, Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening. Det hører til udfordringerne, at ansøgningen ressortmæssigt ligger mellem to ministerier, og at reformen af læreruddannelsen endnu ikke er et år gammel, mens det hører til mulighederne, at universitetet satsede på fremtidens læreruddannelse og på sammenhæng i læreruddannelsesniveauerne.

Bestyrelsen komplimenterede rektoratets arbejde med ansøgningen og gav sin fulde støtte til fremsendelsen til Akkrediteringsrådet.

Ad 6

Bestyrelsen tilsluttede sig forlagsbestyrelsens forslag til ændring af vedtægten for universitetsforlaget, således at vedtægten tilpasses det nye universitet med nu 9 hovedområder. Ændringerne vedr. bestyrelsesudpegning indebar samtidig, at kompetencen vedrørende udpegning og vedtægtsændring overgår til rektor.

De studerende i bestyrelsen foreslog rektor ved udpegningen også at udpege studerende til bestyrelsen.

Ad 7 A

UniConsult International er en erhvervsdrivende fond stiftet af Aarhus Universitet. I øjeblikket er fonden uden aktiviteter, men det skønnedes hensigtsmæssigt at opretholde fonden som beredskab til eventuelle kommende opgaver.

Bestyrelsen bekræftede genudpegningen af afdelingsforstander Hans-Henrik Holm, direktør John Poulsen og tidligere dekan Karl Pedersen for den resterende del af perioden 1. januar 2007 til 31. december 2008 og genudpegede direktør Jørn B. Jensen og professor Martin Paldam for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2010.

Ad 8

Formanden:
Formanden orienterede om

 • Arbejdet i arbejdsgruppen om regelsanering. Formanden bad bestyrelsens medlemmer behandle orienteringen fortroligt, eftersom arbejdet på enkelte områder endnu ikke var afsluttet.
 • Universitetskollegiet, en ny organisation som samler formandskollegiet og rektorkollegiet med ét fælles sekretariat
 • Vedtægten, der mundtligt var godkendt umiddelbart før mødet

Rektor:

Rektoratet henviste til de udsendte skriftlige meddelelser vedrørende:

 • Finansloven
 • Revision af universiteterne 2007
 • Rigsrevisionens undersøgelse af kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af universitetsuddannelserne

Rektoratet orienterede desuden om

 • UNIK
 • Finansieringsmodellen
 • Havebrugsforskningen

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Ad 9

Formanden fandt, at universitetets årsfest dette år havde indebåret fornyelse og været meget vellykket. Han vil dog gerne opfordre til, at flere af bestyrelsens medlemmer deltager i årsfesten. Datoen for årsfesten ville derfor også fremover fremgå af referatet.

Rektoratet ville på forespørgsel fra de studerende undersøge muligheden for at etablere en brevstemmeordning for ASB.

Mødet sluttede kl. 17.45.


Kommende møder mv.

BM 8-2007 den 20. december 2007 kl. 10.00 (Konferencecenteret, mødelokale 1)
BM 1-2008 den 20. februar 2008, kl. 14.00
BM 2-2008 den 28. april 2008, kl. 14.00
BM 3-2008 den 9. juni 2008, kl. 14.00
BM 4-2008 den 1.-2. september 2008 kl. 12.00 (bestyrelsesseminar)
BM 5-2008 den 10. november 2008 kl. 14.00
BM 6-2008 den 18. december 2008 kl. 10.00

Aarhus Universitets årsfest: fredag den 12. september 2008 kl. 13.30