Referat af bestyrelsesmøde den 20. februar 2008 (BM 1-2008)

Til stede
Jens Bigum, bestyrelsesformand
Erik Højsholt
Jens Kampmann
Svend Krarup
Arne Josefsen Rolighed
Kjeld Holm
Martin Tang Sørensen
Erik Strange Petersen
Kirsten Jakobsen
Christian Jølck

Afbud
Sys Rovsing, stedfortræder
Johannes Riis
Mikkel Freltoft Krogsholm  

Rektorat
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen
Prorektor Nina Smith
Universitetsdirektør Niels Højberg

Sekretariat
Vicedirektør Ole Olsen
Kontorchef Per Møller Madsen
Souschef Tove Bæk Jensen

Desuden deltog
Dekan Erik Meineche Schmidt under punkterne 5A og 5B
Kontorchef Kirsten Skjødt under punkt 9

Forud for selve mødet bød dekan Just Jensen velkommen til Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og orienterede om hovedområdets aktiviteter. Forskningsleder Christian Bendixen fremviste Genomlab og fortalte om Genomcentrets arbejde og professor Erik Jeppesen fra DMU orienterede om iCLIMA (integrated Climate Change Ecosystems Research).

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. december 2007 (BM 8-2007) ( bilag )
 3. Bestyrelsens mødeplan for 2008 og 2009 ( bilag )
 4. Årsrapport(er) ( bilag )
 5. Byggesager (lukket punkt)
  A. STENO-museet (bilag)
  B. Laboratoriekompleks til brug for naturvidenskab (iNano mv.) (bilag)
 6. UNIK-ansøgninger (lukket punkt) (bilag)
 7. Stillingen som prorektor for videnspredning
 8. Status for fusionsarbejdet ( bilag )
 9. Meddelelser fra
  - Formanden
  - Rektor ( bilag )
 10. Eventuelt

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet og rettede herunder en særlig velkomst til de nyvalgte medlemmer i bestyrelsen fra 1. februar 2008: Martin Tang Sørensen, Erik Strange Petersen og Christian Jølck. Derudover var Mikkel Freltoft Krogsholm også nyvalgt til bestyrelsen, men var fraværende ved dette møde.

Ad 1
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2
Referatet blev godkendt.

Ad 3
Bestyrelsen fastlagde følgende mødeplan:
BM 2-2008 mandag den 28. april 2008, kl. 14.00
BM 3-2008 mandag den 9. juni 2008, kl. 14.00
BM 4-2008 mandag – tirsdag den 1.- 2. september 2008 kl. 12.00-12.00 (seminar)
BM 5-2008 mandag den 10. november 2008 kl. 14.00
BM 6-2008 torsdag den 18. december 2008 kl. 10.00

BM 1-2009 mandag den 23. februar 2009, kl. 14.00
BM 2-2009 mandag den 27. april 2009, kl. 14.00
BM 3-2009 mandag den 15. juni 2009, kl. 14.00
BM 4-2009 mandag – tirsdag den 21.-22. september 2009 kl. 12.00-12.00 (seminar)
BM 5-2009 mandag den 9. november 2009 kl. 14.00
BM 6-2009 mandag den 21. december 2009 kl. 10.00

Mødeplanen ville fremover blive tilføjet oplysninger om mødested. Som del af en kommende evaluering af bestyrelsens arbejde, ville formanden gennemføre samtaler med hvert enkelt medlem af bestyrelsen.

Ad 4
Aarhus Universitets Årsrapport 2007 ville følge vejledning udsendt af Økonomistyrelsen og grundlæggende have samme struktur og indhold, som Årsrapport 2006. DMU og DJF skal i 2007 udarbejde egne årsrapporter til VTU på grund af det særlige overgangsår, og de to årsrapporter ville derfor indgå som bilag til Årsrapport 2007 med egne regnskabsmæssige opgørelser. 2007 er i denne sammenhæng et særligt år, fremover ville der kun blive udarbejdet en samlet årsrapport for hele universitetet.

Årsrapport 2007 ville så vidt muligt blive organiseret i overensstemmelse med strategiens fire søjler. Aktiviteter, der understøtter strategien ville blive fremhævet. Beretningsdelene ville omfatte en redegørelse for den forskningsbaserede myndighedsrådgivning i årets løb. Der vil blive afrapporteret tre udviklingskontrakter for henholdsvis oprindelige AU, ASB samt DPU.

Bestyrelsen ville få forelagt Årsrapport 2007 til godkendelse på mødet den 28. april 2008 (BM 2-2008).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.                                                                                 

Ad 5 A
Rektoratet orienterede generelt om finanslovsforslagets udsættelse af bygge- og vedlige­holdelses­arbejder og om konsekvenserne heraf for universitetet vedrørende byggeprojekter på såvel STENO Museet som 2. etape på DPU.

På bestyrelsens møde den 24. marts 2004 (BM 3-2004) tilsluttede bestyrelsen sig etableringen af et inspiratorium i tilknytning til STENO Museet. På grund af specielle jordbundsforhold viste projektet sig at være vanskeligere og dyrere end først antaget. Der blev afholdt licitation i foråret 2007. Priserne bar på det tidspunkt præg af en kraftig overophedning i byggesektoren generelt, og resultatet af licitationen var en merudgift på 10-12 mio. kr. i forhold til de budgetsatte 48 mio. kr. Byggeriet blev derfor sat i bero.

I efteråret 2007 havde der med ekstern bistand være gennemført en analyse af STENO Museet. Den resulterende rapport anbefalede bl.a. en omlægning af museets aktiviteter inden for de eksisterende fysiske rammer, og foreslog i konsekvens heraf, at Inspiratorieprojektet standses eller i hvert fald udsættes på ubestemt tid.

Erik Meineche Schmidt redegjorde for rapportens anbefalinger og uddybede fakultetets ønske om at følge disse. Rektoratet og Erik Meineche Schmidt uddybede desuden den generelle bygningsmæssige situation og de fremtidige perspektiver såvel på bygningsområdet som på museumsområdet.

I forlængelse heraf omdeltes en indstilling fra dekanen om organisatoriske ændringer, hvorved Steno Museet ville blive udskilt fra Steno Instituttet og videreført som en selvstændig enhed under Det Naturvidenskabelige Fakultet, der udover det nuværende museum skulle omfatte væksthusene i Botanisk Have og Ole Rømer Observatoriet. Den nye enhed ville indtil videre fortsætte under navnet ”Steno Museet”.

Det tilbageblevne institut, som omfattede videnskabshistorie og naturfagenes didaktik ville fortsætte som institut ved fakultetet under navnet ”Institut for videnskabsstudier”. Udskillelsen af museet fra instituttet var en af de centrale anbefalinger i rapporten fra den arbejdsgruppe, der i efteråret 2007 havde analyseret museet.

Bestyrelsen tog standsningen af byggeprojektet til efterretning. Bestyrelsen tilsluttede sig samtidig de organisatoriske ændringer.

Ad 5 B
På bestyrelsens møde den 20. december 2007 (BM 8-2007) blev der givet en status for byggeriet af et laboratoriekompleks til brug for naturvidenskab (iNano mv.) med en skønnet byggeudgift på 235 mio. kr. Byggeriet forventedes færdigt i maj 2011. Dette ville på ibrugtagningstidspunktet udløse en skønnet årlig husleje på 19,8 mio. kr. og skønnede driftsudgifter i øvrigt på 4,4 mio. kr. Hertil kom etableringsudgifter til løst inventar og udstyr, af Kuben i december 2005 skønnet til 17,6 mio. kr.

Som bilag til punktet var udsendt brev af 5. februar 2008 (bilag 5.B.1) hvor Det Naturvidenskabelige Fakultet redegjorde for økonomien i Nano-huset i forhold til den forventede samlede udvikling i fakultetets økonomi frem mod 2011. Tallene i fakultetets afsnit om Nano-husets økonomi var baseret på det samlede nano-projekt, inkl. det allerede påbegyndte byggeri af rentrum. De samlede udgifter til huset inkl. rentrum udgjorde 321 mio. samt årlige udgifter til husleje og bygningsdrift på 31 mio. kr. Erik Meineche Schmidt uddybede mundtligt redegørelsen, herunder finansieringen af projektet.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at universitetet kunne gå videre med udarbejdelsen af et aktstykke til forelæggelse for Finansudvalget, om nødvendigt før næste bestyrelsesmøde, med udgangspunkt i en fortsat projektering samt opførelse af laboratoriekompleks til brug for naturvidenskab (iNano) med en samlet byggeudgift på 235 mio. kr. Bestyrelsen betingede sig, at den på mødet i april (BM 2-2008) ville blive blev forelagt et aktstykke, eventuelt et udkast til aktstykke, samt et mere udfoldet budget med en samlet, detaljeret aktivitetsplan og projektbeskrivelse.

Ad 6
Som led i globaliseringsstrategien har regeringen afsat midler til en pulje til Universitetsforskningens InvesteringsKapital (UNIK). Puljen uddeles i konkurrence mellem universiteterne. De enkelte universiteters ledelser skal inden den 1. april 2008 byde ind med forslag til store forskningssatsninger på områder, som er fagligt og strategisk vigtige for det enkelte universitet og for dansk forskning. Aarhus Universitet har mulighed for at fremsende fem ansøgninger. I alt kan universiteterne fremsende 29 ansøgninger. Det forventedes, at 5 ud af i alt 29 forslag vil opnå støtte.

Videnskabsministeren har nedsat et internationalt ekspertpanel, der skal bedømme ansøgningerne. Panelets formand er rektor ved Universitet i Tromsø, professor Jarle Aarbakke (formand for Universitets- og Høgskolerådet, den norske pendant til Danske Universiteter). Udover formanden består UNIK-ekspertpanelet af ti medlemmer, hvoraf halvdelen af panelet kommer fra Skandinavien, de øvrige er fra Tyskland, Belgien, Holland, Storbritannien og USA.

Rektoratet orienterede om den interne procedure for indkaldelse af i første omgang interessetilkendegivelser til UNIK. Rektoratet havde modtaget i alt 16 interessetilkendegivelser jf. det udsendte oversigtsskema (bilag 6.1). Disse var herefter drøftet i universitetets forskningsudvalg, dekankredsen og rektoratet. På denne baggrund var 5 ansøgere anmodet om at udforme egentlige UNIK-ansøgninger. Ansøgningerne vil ikke blive prioriteret, men fremsendt som ligestillede.

Alle indsendere af interessetilkendegivelser ville blive indkaldt til en samtale med rektoratet, med henblik på at drøfte hvordan de mange gode forslag eventuelt kunne fremmes på anden vis. Bestyrelsen gav udtryk for bekymring i forhold til den generelle samfundsmæssige prioritering mellem fagområder, og særligt for det humanistiske fagområdes muligheder for at få del i konkurrenceudsatte midler. Universitetet arbejder for at styrke det humanistiske områdes position i forhold til at kunne søge eksterne midler.

Bestyrelsesformanden blev bemyndiget til at godkende og fremsende universitetets endelige UNIK-ansøgninger.

Ad 7
Rektoratet orienterede om opslaget af stillingen som prorektor for videnspredning og om den interne proces.

Ad 8
Universitetet er på en lang række områder i færd med at udnytte fusionens muligheder for faglige synergier på forsknings-, myndighedsrådgivnings- og uddannelsesområdet.

Flere af de senest ansøgte nye uddannelser, herunder f.eks. læreruddannelsen og uddannelserne på det jordbrugsvidenskabelige område, er umiddelbare resultater af de faglige muligheder, der er etableret med fusionerne. Derudover er der etableret en lang række kontakter på tværs af hovedområderne om spørgsmål inden for uddannelsesområdet rækkende fra foreløbige drøftelser om fælles uddannelsesarbejde til snævre fagkoordinationer og fælles fagudvikling for enkelte fag.

På forskningsområdet er universitetet ved at færdiggøre de 5 UNIK-ansøgninger, jf. dagsordenens punkt 6. Alle de fem meget stærke UNIK ansøgninger udnytter de brede faglige muligheder på universitetet. Aarhus Universitets Forskningsfond har givet bevilling til 16 forskningsprojekter, der alle indebærer nye forskningsmæssige samarbejder på tværs af hovedområderne. Decentralt er der ligeledes iværk­sat en række initiativer med henblik på tværgående forskningssamarbejde.

Fusionens muligheder har derudover været anvendt til at planlægge og afholde internationale forskningskonferencer. Universitetet har også udnyttet den faglige bredde til store satsninger på u-landsforskning og indsatsen i forhold til Kina. Medio februar - for en 2-årig periode – er der oprettet et klimasekretariat, som skal stå for koordinering af universitetets aktiviteter op til klimatopmødet i København i 2009.

En række administrative forandringer er iværksat på baggrund af fusionen og den vedtagne strategi, med det mål at de administrative funktioner organiseres og tilrettelægges så de optimalt og effektivt understøtter universitetets strategiske kerneaktiviteter (forskning, uddannelse, talentudvikling, myndighedsrådgivning/videndeling) og samtidig sikrer, at universitetet lever op til de legale krav. Målet er, at universitetet, med mange hovedområder fordelt geografisk i hele landet, som helhed får realiseret strategien så effektivt som muligt. Et overordnet mål for den administrative forandrings­proces er at udforme fælles systemer, fælles standarder for anvendelsen af de fælles systemer og fælles standarder for produktion af data m.v.

Bestyrelsen gav udtryk for sin fulde støtte til projektet.

Rektoratet vurderede, at processen som helhed forløb godt, og at rektoratet havde et positivt og aktivt samarbejde med alle dekaner, med stor ansvarlighed overfor forandringerne på alle dele af universitetet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen ville i forbindelse med seminaret i august blive præsenteret for en status også på andre områder, bl.a. biblioteksområdet.

Ad 9
Formanden:

Formanden orienterede om

 • Arbejdet vedrørende frihedsgrader for universiteterne.
 • Danske Universiteters nye organisation

Rektoratet:
Rektoratet henviste til den udsendte skriftlige meddelelse vedrørende nye uddannelser. Rektoratet uddybede processen omkring ansøgningen om læreruddannelsen og pressedækningen heraf. Rektoratet orienterede desuden om:

 • Status for flytningen af aktiviteterne på Bygholm
 • Et igangværende arbejde vedrørende revision af navne på universitetets enheder. Resultatet heraf ville senere blive forelagt bestyrelsen.
 • Status vedrørende Erasmus Mundus uddannelser, ministerens brev til Videnskabsudvalget samt universitetets vurdering af sagen. Ministeren havde nedsat et udvalg, med Nina Smith som deltager, der skulle foreslå løsningsmuligheder, der kunne muliggøre fortsat udbud af Erasmus Mundus uddannelser. Ministeriet var ligeledes i færd med at overveje en løsning for den igangværende optagelse, idet Aarhus Universitet dog indtil en sådan løsning forelå, havde stillet optagelsen på disse uddannelser i bero.
 • FFL 08 II. Sagsfremstilling med orientering om FFL 2008 II (februar 2008) blev omdelt sammen med et samlet skøn over budgeteffekten 2008 af FFL 08 på AU (bilag 9.B.1) samt et faktaark vedrørende overenskomstresultatet på statens område. Universitetsdirektøren præsenterede finanslovforslagets konsekvenser for universitetet, særlige problemer og finanslovsprocessen.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Ad 10
Bestyrelsen drøftede på baggrund af et konkret tilfælde bestyrelsens rolle i forbindelse med læserbreve og politiske debatter i pressen.

Mødet sluttede kl. 18.50.


Kommende møder mv.
BM 2-2008 mandag den 28. april 2008, kl. 14.00
BM 3-2008 mandag den 9. juni 2008, kl. 14.00
BM 4-2008 mandag – tirsdag den 1.- 2. september 2008 kl. 12.00-12.00 (seminar)
BM 5-2008 mandag den 10. november 2008 kl. 14.00
BM 6-2008 torsdag den 18. december 2008 kl. 10.00

BM 1-2009 mandag den 23. februar 2009, kl. 14.00
BM 2-2009 mandag den 27. april 2009, kl. 14.00
BM 3-2009 mandag den 15. juni 2009, kl. 14.00
BM 4-2009 mandag – tirsdag den 21.-22. september 2009 kl. 12.00-12.00 (seminar)
BM 5-2009 mandag den 9. november 2009 kl. 14.00
BM 6-2009 mandag den 21. december 2009 kl. 10.00

Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris (50-året for den første prisuddeling) den 28. maj 2008.

Uddeling af Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser til særligt fremragende ph.d.-projekter den 11. juni 2008.

Aarhus Universitets årsfest (80-års jubilæum) den 12. september 2008 kl. 13.30.