Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008 (BM 2-2008)

Til stede
Jens Bigum, bestyrelsesformand
Sys Rovsing, stedfortræder
Johannes Riis
Jens Kampmann
Svend Krarup
Kjeld Holm
Martin Tang Sørensen
Erik Strange Petersen
Kirsten Jakobsen
Christian Jølck
Mikkel Freltoft Krogsholm

Afbud
Erik Højsholt
Arne Josefsen Rolighed

Rektorat
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen
Prorektor Nina Smith
Universitetsdirektør Niels Højberg

Sekretariat
Vicedirektør Ole Olsen
Kontorchef Per Møller Madsen
Souschef Tove Bæk Jensen

Desuden deltog
Kontorchef Kirsten Skjødt og statsautoriseret revisor Claus Jacobsen under punkt 3 og 4 

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. februar 2008 (BM 1-2008) ( bilag )
 3. Årsrapport for 2007 (lukket punkt) (bilag)
  A. Udkast til årsrapport for 2007 og revisionsprotokollat
  B. Institutionsrevisors ajourførte tiltrædelsesprotokollat      
 4. Internt regnskab for 2007 (lukket punkt) (bilag)
 5. Campusplan/Visionsplan (lukket punkt) (bilag)
 6. Byggesager (lukket punkt)
  A. Laboratoriekompleks til brug for Naturvidenskab (iNANO mv.) (bilag)
  B. Påskehøjgård
 7. Ansættelse af prorektor for videnspredning (lukket punkt)
 8. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond (lukket punkt) (bilag)
 9. Meddelelser fra
  - Formanden
  - Rektor
 10. Eventuelt 

Ad 1

Dagsordenen blev godkendt. 

Ad 2

Referatet blev godkendt. 

Ad 3 A

Rektor præsenterede årsrapporten for 2007. Årsrapporten omhandlede virksomheden på Aarhus Universitet efter fusionen, dog således at Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Danmarks Miljøundersøgelser for året 2007 skulle aflægge særskilte årsrapporter til VTU. Årsrapporterne for DJF og DMU var vedlagt som bilag til AU årsrapporten, der grundlæggende havde den samme struktur og indholdsfortegnelse som årsrapport 2006. 

Fire kerneaktiviteter (fremragende forskning, fokuseret forskertalentudvikling, inspirerende rådgivning og videnudveksling samt uddannelser og formidling i verdensklasse) udgjorde rammen for årsrapportens afrapportering af de faglige aktiviteter. 

Følgende fire områder var udvalgt til grundigere analyse, da disse alle havde spillet en central rolle i de tre udviklingskontrakter: Forskeruddannelse, formidling og publicering, ekstern forskningsfinansiering samt gennemførsel og ophør. De tre udviklingskontrakter afrapporteredes i fuld form i bilag til årsrapporten. Slutrapporteringen blev aflagt ét år før tid på 8000C, ASB og DPU’s udviklingskontrakter, der alle oprindeligt løb 2008 ud. Halvdelen af målene var nået et år før tiden, yderligere en fjerdedel af målene ville sandsynligvis være nået hvis kontrakterne havde løbet tiden ud, mens en femtedel af målene sandsynligvis ikke ville være nået. 

Blandt årets faglige højdepunkter var Poul Nissens artikler i Nature, EliteForsk-priserne (2 ud af 5 til AU), stigning i den eksterne forskningsfinansiering, grundforskningscentrene (13 ud af 41), 450 nyoptagne ph.d.-studerende (1200 i alt) 6006 nye studerende i 2007, internationale rankings med positive resultater, Nobels fredspris til FNs klimapanel med AU-forskere samt arrangementer med Bill Clinton, Kofi Annan, Francis Fukuyama etc. 

Statsautoriseret revisor Claus Jacobsen henviste til og gennemgik det udsendte revisionsprotokollat om udkast til årsrapport 2007. Revisionen havde ikke givet anledning til forbehold. 

Rigsrevisionens erklæring af 22. april 2008 om Aarhus Universitets årsrapport samt beretning om de udførte revisioner blev omdelt og kommenteret af Claus Jacobsen. Rigsrevisionens revision havde heller ikke givet anledning til forbehold. 

De studerende så gerne et samarbejde om en undersøgelse af studiemiljø og frafald. Rektoratet ville gerne indgå i et sådant samarbejde i Studieudvalgets regi. 

Bestyrelsen takkede for rektoratets og revisionens meget professionelle arbejde med årsrapport og regnskab. Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2007 og underskrev årsrapport 2007 og protokollat til årsrapporten. 

Ad 3 B

Institutionsrevisors ajourførte tiltrædelsesprotokollat var udsendt til mødet. Protokollatet var uændret bortset fra rettelser som følge af nye personer i ledelsen. 

Bestyrelsen underskrev tiltrædelsesprotokollatet.  

Ad 4

Det interne regnskab var udsendt til mødet i form af 4. kvartalsrapport 2007 og omfattede i modsætning til regnskabstallene i Årsrapport 2007 en resultatopgørelse for hele Aarhus Universitet. 

Universitetsdirektøren gennemgik regnskabet i årsrapporten samt det interne regnskab og en række økonomiske hovedtal. Årets resultat i årsrapporten var et underskud på 15,8 mio. kr., men resultatet for det samlede AU, dvs. alle 9 hovedområder, i 2007 var et overskud på 1,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 8,5 mio. kr. Årets omsætning for det samlede AU var på 4, 3 mia.

Egenkapitalen uden DJF og DMU var på 257,6 mio. kr. og inkl. statsforskrivningen på 200 mio. kr., på i alt 457,6 mio. kr. Balancen ultimo var på 2,0 mia. kr. og likviditeten på 1,0 mia. kr. PricewaterhouseCoopers ville udarbejde en samlet åbningsbalance for hele Aarhus Universitet. 

Driftsindtægterne blev lavere end budgetteret, hvilket primært skyldes et lavere tempo i udmøntning af globaliseringsmidlerne i forhold til det forventede og en mindre vækst i aktiviteter finansieret af eksterne tilskudsmidler end forventet. Der er dog stadig tale om en vækst i brugen af eksterne midler på over 10 % (i løbende priser) i forhold til 2006.  

Universitetsdirektøren redegjorde desuden for vækstparametre, budgetopfølgning, likviditet, uforbrugte tilsagn, samt for betydningen af den vedtagne finanslov 08 for Aarhus Universitet. Ledelsen vil sætte fokus på uforbrugte tilsagn af eksterne tilskudsmidler og på placeringen af universitetets samlede likviditet. I forbindelse med overheadreformen, fandt bestyrelsen det vigtigt at få overheadbidraget op på et realistisk niveau. 

Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2007. 

Ad 5

Rektor præsenterede Visionsplan 2008-2028 for den fysiske udbygning i Århus. Planen var udarbejdet i samarbejde med Århus Kommune og Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST). Prognoserne for den forventede fremtidige omsætning lød på en fordobling og planen havde til formål at sikre de nødvendige fysiske rammer hertil. Visionsplanen koncentrerede sig om universitetets aktiviteter i Århus-området, idet de største ændringer forventedes at ske her. Øvrige aktiviteter ville efterfølgende blive behandlet med henblik på en fastlæggelse af deres udviklingsbehov. 

Hovedkonklusionen i visionsplanen var, at selv om samtlige påviste udbygningsmuligheder i Århus kunne realiseres, ville der knap nok være plads til den forventede vækst frem til 2028. Der var derfor behov for at undersøge mulighederne for at finde yderligere udbygningsmuligheder inden for nærområdet.   

Kollegiebyggeri og andre boliger til studerende indgik i kommuneplanen. Bestyrelsen fandt det vigtigt, at det sikres, at der er gode boliger til de studerende i nærheden af uddannelserne og udtrykte tilfredshed med, at rektoratet var i dialog med kommunen om planerne herfor. 

Repræsentanter for de studerende og personalet bad rektoratet nævne betydningen af arbejds- og studiemiljø i teksten og opfordrede rektoratet til at være opmærksom på behovet for store auditorier. 

Bestyrelsen vurderede, at campusområdet var et af universitetets største aktiver, og godkendte visionsplanen. Visionsplanen ville via UBST blive fremsendt til Finansudvalget sammen med den førstkommende aktuelle byggesag.     

Ad 6 A

Universitetsdirektøren henviste til det udsendte materiale og redegjorde for byggesagens aktuelle status.  

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. På grund af en verserende klage i Naturklagenævnet, der måtte forudses at forsinke det samlede byggeri, bemyndigede bestyrelsen rektoratet til at arbejde videre med en eventuel faseopdeling af byggeriet, der kunne muliggøre mest muligt byggeri inden for den gældende lokalplan, selvom dette måtte betyde øgede udgifter til byggeriet. 

Ad 6 B

Bestyrelsen gav sin principielle tilslutning til, at der arbejdes videre med planlægningen af et svinestaldsbyggeri på Påskehøjgård frem til hovedprojekt. Der vil til den tid være udløst udgifter til rådgiverhonorarer på knap 2 mio. kr.  

Ad 7

Rektoratets indstilling med CV blev omdelt. Bestyrelsen besluttede på baggrund af rektors indstilling at ansætte direktør Søren E. Frandsen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet, som prorektor for videnspredning. 

Rektoratet ville efter den nye prorektors tiltræden drøfte den interne arbejdsfordeling blandt rektoratets medlemmer. Resultatet af drøftelserne ville blive forelagt bestyrelsen. 

Ad 8

Ifølge fundatsen for Aarhus Universitets Forskningsfond udpeger bestyrelsen for Aarhus Universitet indtil 4 medlemmer af forskningsfondens bestyrelse efter indstilling fra rektor. Af disse 4 medlemmer kan 1 medlem udpeges blandt universitetets tekniske og administrative medarbejdere og 1 medlem kan udpeges blandt de studerende. 1-2 medlemmer kan udpeges mellem andre personer, der er kyndige i virksomheds-, bestyrelses-, eller forskningsarbejde.  

Der skulle foretages udpegning for en ny funktionsperiode 1. juni 2008 – 31. maj 2012. Bestyrelsen besluttede:

 • at professor, dr.oecon. Ole Øhlenschlæger Madsen genudpeges for perioden 1. juni 2008 - 31. maj 2012.
 • at driftsleder Uffe Pilegård Larsen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr, Forskningscenter Flakkebjerg, udpeges til bestyrelsen som repræsentant for universitetets tekniske og administrative medarbejdere for perioden 1. juni 2008 – 31. maj 2012.
 • at næstformand i Studenterrådet, stud.mag. Troels Bo Knudsen udpeges som repræsentant for de studerende for perioden 1. juni 2008 – 31. maj 2012. 

Ad 9

Formanden:
Formanden orienterede om

 • Undervisningsministerens svar af 14. april 2008 vedrørende prioritering af puljen på 30 mio. kr. til ingeniørhøjskolerne. Svaret blev omdelt.
 • Det årlige møde mellem formændene for universiteterne og folketingets udvalg for forskning og uddannelse, hvor arbejdet vedrørende frihedsgrader for universiteterne blev drøftet og hvor Nina Smith holdt et indlæg om Erasmus Mundus.
 • Forskningens Døgn og besøg af Kronprinsessen og Videnskabsministeren.
 • Fødevareministerens besøg i Foulum i forbindelse med Forskningens Døgn.
 • Forsvarsministerens besøg samme dag i forbindelse med åbning af Center for Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser. 

Rektoratet:

Rektoratet orienterede om:

 • Nørre Boulevards Skole på Nørrebrogade, hvor uddannelserne under Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet vil blive placeret.
 • Kommunens planer om letbane, der blandt andet betyder fældning af de nuværende træer langs Nørrebrogade. Der plantes erstatningstræer, så allé-præget bevares.
 • Forskningsstøtte og succesrater for ansøgninger til Det Frie Forskningsråd, udmøntningen i 2007 og universitets placering i forhold til såvel samtlige ansøgere som til andre universiteter.
 • Erasmus Mundus, hvor universitetet endnu ikke havde modtaget krav om erstatning. Universitetet har besluttet at fortsætte optaget for 2008. Udbyderne af uddannelserne vil med Rektorkollegiet som sekretariat søge at finde en fremadrettet løsning i samarbejde med ministeriet, der sikrer at Erasmus Mundus-uddannelserne fortsat kan udbydes.
 • Læreruddannelsen, hvor universitetets ansøgning var afslået med begrundelse i samfundsmæssige forhold. Der er nedsat et embedsmandsudvalg, som skal se på de overordnede rammer for udbuddet af læreruddannelsen. Universitetet afventer resultatet af dette udvalgs arbejde.
 • Eliteuddannelser, hvor der er truffet beslutning om 12 eliteuddannelser, hvoraf Aarhus Universitet har fået de to (med et højere taxameter): Kandidatuddannelsen Cognitive Semiotics samt International Master of Science in Quantitative Economics.
 • Pilotakkrediteringen, som start på, at samtlige eksisterende uddannelser i løbet af de næste 5 år skal akkrediteres.
 • Rektors medlemskab af Afrika Kommissionen.
 • Rektors medlemskab af EUAs bestyrelse.
 • Prorektors deltagelse i Nordisk Globaliseringforums møde.
 • Rektors deltagelse i Nordisk Ministerråds møde med Nordiske uddannelses- og forskningsministre.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning. 

Ad 10

De studerende efterlyste en mulighed for rullende udskiftning af repræsentanterne for de studerende i bestyrelsen. Formanden ville drøfte dette med repræsentanterne for de studerende på et møde. 

Formanden omdelte oversigt over kommende møder med angivelse af mødesteder. 

Mødet sluttede kl. 18.00


 

Kommende møder mv.

BM 3-2008 mandag den 9. juni 2008, kl. 14.00, bestyrelsens mødesal
BM 4-2008 mandag – tirsdag den 1.- 2. september 2008 kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
BM 5-2008 mandag den 10. november 2008 kl. 14.00, DMU
BM 6-2008 torsdag den 18. december 2008 kl. 10.00, bestyrelsens mødesal 

BM 1-2009 mandag den 23. februar 2009, kl. 14.00, DPU
BM 2-2009 mandag den 27. april 2009, kl. 14.00, bestyrelsens mødesal
BM 3-2009 mandag den 15. juni 2009, kl. 14.00, bestyrelsens mødesal
BM 4-2009 mandag – tirsdag den 21.-22. september 2009 kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
BM 5-2009 mandag den 9. november 2009 kl. 14.00, bestyrelsens mødesal
BM 6-2009 mandag den 21. december 2009 kl. 10.00, bestyrelsens mødesal

Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris (50-året for den første prisuddeling) Onsdag den 28. maj 2008

Uddeling af Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser til særligt fremragende ph.d.-projekter

Onsdag den 11. juni 2008 

Aarhus Universitets årsfest (80-års jubilæum)

Fredag den 12. september 2008 kl. 13.30