Referat

Referat af bestyrelsesmøde den 23. februar 2009 (BM 1-2009)
kl. 14.00
på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU)

 

Til stede
Jens Bigum, bestyrelsesformand
Sys Rovsing, stedfortræder
Michael Christiansen
Erik Højsholt
Arne Josefsen Rolighed
Johannes Riis
Svend Krarup
Martin Tang Sørensen
Kirsten Jakobsen
Mikael Bomholt Nielsen

Fraværende
Kjeld Holm
Erik Strange Petersen
Christian Jølck

Rektorat
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen
Prorektor Nina Smith
Fungerende universitetsdirektør, prorektor Søren E. Frandsen

Sekretariat
Vicedirektør Ole Olsen
Chefjurist Per Møller Madsen
Souschef Tove Bæk Jensen

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde den 18. december 2008 ( BM 6-2008 ) samt ekstraordinære bestyrelsesmøder den 4. og den 8. januar 2009 (bilag)
 3. Aktuelle temaer inden for uddannelsesområdet ( bilag )
 4. Afmelding af Rigsrevisionens besøg på Aarhus Universitet (lukket punkt) (bilag)
 5. Etablering af forskningsfaciliteter på Forskningscenter Foulum til Institut for Jordbrugsteknik ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (lukket punkt) (bilag)
 6. Stillingen som universitetsdirektør (lukket punkt) (bilag)
 7. Evaluering af universitetsområdet i 2009 ( bilag )
 8. Orientering om status for forandringsprocessen
 9. Meddelelser fra
   - Formanden
   - Rektoratet ( A: Succesrater på forskningsområdet, B: Analyse af universiteternes finansiering )
 10.  Eventuelt

Formanden bød velkommen til de to nye medlemmer af bestyrelsen, Michael Christiansen og Mikael Bomholt Nielsen.

Dekan Lars Qvortrup og chefkonsulent Thomas Møller Kristensenindledte mødet med en kort rundvisning og præsentation af DPU.

Ad 1
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2
Referaterne blev godkendt.

Formanden orienterede om at han havde underskrevet aftalen om myndighedsbetjening mellem Universitetet og Miljøministeriet.

Formanden orienterede desuden om at han arbejdede på en afklaring af honorarforhold for observatørerne.

Ad 3
Prorektor Nina Smith redegjorde for universitetets arbejde og synspunkter vedrørende en række aktuelle temaer inden for uddannelsesområdet: Akkreditering af uddannelser, retningslinjer for universitetets indre uddannelsesmarked, ansøgningen om ECTS-label ( European Credit Transfer System ) til EU-Kommissionen samt om taxametersystemet.

Rektoratet fandt at akkrediteringen med fordel kunne udføres mere fleksibelt. Det var rektoratets opfattelse at akkrediteringsinstitutionens godkendelseskrav blev administreret unødigt og uhensigtsmæssigt restriktivt og dermed virkede som en barriere for udvikling af nye uddannelser, og dermed også for opfyldelse af nogle af formålene med fusionerne. Desuden var opgaven med genevaluering af eksisterende uddannelser unødigt resursekrævende.

De studerende gjorde opmærksom på at sikring af en entydig studienævnstilknytning var vigtig i forbindelse med uddannelser på tværs af fagområder. De studerende så også gerne større åbenhed om praksis i sager om merit. Rektoratet henviste til de studerendes indflydelse herpå i studieudvalget og i studienævnene.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

Ad 4
Fungerende universitetsdirektør, prorektor Søren E. Frandsen henviste til Rigsrevisionens brev af 30. januar 2009, der var udsendt som bilag 4.1.

Rigsrevisionen havde under sit besøg på AU i oktober 2008 fokuseret på to emner: 1) Universitetets målopstilling i den nye udviklingskontrakt for 2008-2010 og procedurerne for målregistrering og rapportering af udviklingskontrakten og af interne strategiske mål i 2008 samt 2) Universitetets håndtering af deltagerbetaling, herunder beregningsgrundlag for deltagerbetaling samt indberetning og regnskabsføring af ressourceudløsende aktiviteter under deltidsuddannelser til Videnskabsministeriet.

Rigsrevisionen vurderede begge områder som tilfredsstillende. Rigsrevisionen anbefalede, at universitetet koordinerede beregningsgrundlaget for deltidsuddannelser, så det blev sikret at fastsættelsen af deltagerbetalingen skete på et ensartet grundlag.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Formanden orienterede om at Rigsrevisionen ville deltage i bestyrelsesmødet den 27. april 2009 (BM 2-2009).

Ad 5
Søren E. Frandsen redegjorde for etableringen af forskningsfaciliteter på Forskningscenter Foulum til Institut for Jordbrugsteknik ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.

Bestyrelsen havde tidligere (BM 5-2007) tilsluttet sig, at Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultets hidtidige aktiviteter på Forskningscenter Bygholm blev flyttet til Forskningscenter Foulum og at der på Forskningscenter Foulum etableres de nødvendige forsknings- og forsøgsfaciliteter. Byggeriet, der forventes afsluttet i 2010, finansieres af Universitets- og Bygningsstyrelsen og vil på huslejesiden være udgiftsneutralt for fakultetet.

Bestyrelsen tilsluttede sig det konkrete forslag om etablering af forskningsfaciliteter til Institut for Jordbrugsteknik ved Forskningscenter Foulum.

Rektoratet ville arbejde videre med kommunikationen om anlægssager og ville på et senere tidspunkt forelægge bestyrelsen en visionsplan for den del af universitetet, der ikke var omfattet af ” Visionsplan 2008-2028 for den fysiske udbygning i Århus ”, der blev behandlet af bestyrelsen i 2008 (BM 2-2008).

Ad 6
Rektoratets indstilling med CV blev omdelt. Bestyrelsen besluttede på baggrund af rektors indstilling at ansætte hospitalsdirektør Jørgen Jørgensen, Rigshospitalet, som universitetsdirektør med tiltrædelse den 1. april 2009.

Ad 7
Universitets- og Bygningsstyrelsen havde med deadline den 22. april indkaldt bidrag til en baggrundsrapport til evalueringspanelet med redegørelser fra universiteterne om temaerne for evalueringen på universitetsområdet i 2009. Bestyrelsen undrede sig over, at den ikke i ministeriets materiale var nævnt selvstændigt, herunder at være inddraget som bidragyder, f.eks. med hensyn temaet frihedsgrader.

Søren E. Frandsen orienterede om baggrund og temaer for evalueringen samt om tidsplan, baggrundsmateriale og den interne proces på universitetet. Processen omfattede bl.a. åben debat på hovedområderne, fokusgrupper på tværs af hovedområderne og ”Digital brainstorming” – mulighed for tilkendegivelser på nettet. Debatten på universitetet fortsætter året ud – uafhængigt af afleveringsfristen for baggrundsmaterialet og besøget af evalueringspanelet.

Bestyrelsen besluttede at holde et ekstraordinært møde til behandling af universitetets redegørelse. Det ekstraordinære bestyrelsesmøde holdes mandag den 20. april 2009, kl. 10.15, og afvikles som videokonference på DPU i København og i bestyrelsens mødesal i Århus. Materiale til mødet sendes så vidt muligt til bestyrelsens medlemmer fredagen før mødet.

Ad 8
Søren E. Frandsen fremlagde en status for forandringsprocessen, dens omkostninger og gevinster samt organisering og ledelse af processen med inddragelse af universitetsledelsen, styregruppen og referencegruppen, sporledere, sporgrupper og referencegrupper. Sporene opretter projekter og arbejdsgrupper, der p.t. involverer ca. 200 medarbejdere.

Bestyrelsen takkede for orienteringen. Bestyrelsen udtrykte sin støtte til rektoratets arbejde med forandringsprocessen og opfordrede til at rektoratet udnyttede bestyrelsens erfaringer i arbejdet.

Ad 9
Formanden:
Ingen

Rektoratet: Rektoratet uddybede de udsendte skriftlige meddelelser om succesrater på forskningsområdet og om analyse af universiteternes finansiering.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Ad 10
Formanden oplyste, at fotograferingen af bestyrelsen på grund af flere afbud til mødet var flyttet til næste ordinære møde den 27. april 2009 (BM 2-2009).

Mødet sluttede kl. 18.15.


Kommende møder
Ekstraordinært møde mandag den 20. april 2009, kl. 10.15, videokonference på DPU og i bestyrelsens mødesal i Århus

BM 2-2009 mandag den 27. april 2009, kl. 14.00, bestyrelsens mødesal
BM 3-2009 mandag den 15. juni 2009, kl. 14.00, bestyrelsens mødesal
BM 4-2009 mandag – tirsdag den 21.-22. september 2009 kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
BM 5-2009 mandag den 9. november 2009 kl. 14.00, bestyrelsens mødesal
BM 6-2009, torsdag den 17. december 2009 kl. 14.00, bestyrelsens mødesal

BM 1-2010 mandag den 1. marts 2010, kl. 14.00, i bestyrelsens mødesal
BM 2-2010 onsdag den 28. april 2010 kl. 14.00, i bestyrelsens mødesal
BM 3-2010 mandag den 14. juni 2010, kl. 14.00 , i bestyrelsens mødesal
BM 4-2010 mandag – tirsdag den 20.- 21. september 2010, kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
BM 5-2010 mandag den 1. november 2010, kl. 14.00, i bestyrelsens mødesal
BM 6-2010 torsdag den 16. december 2010, kl. 14.00, i bestyrelsens mødesal

Andre arrangementer
Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris
samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser:
Onsdag den 27. maj 2009

Aarhus Universitets årsfest:
Fredag den 11. september 2009