Referat

Referat af bestyrelsesmøde
Den 27. april 2009 (BM 2-2009) kl. 14.00 i bestyrelsens mødesal 

 

Til stede
Jens Bigum, bestyrelsesformand
Sys Rovsing, stedfortræder, under punkt 3 - 7
Michael Christiansen
Erik Højsholt
Arne Josefsen Rolighed
Johannes Riis
Martin Tang Sørensen
Erik Strange Petersen
Christian Jølck
Kirsten Jakobsen
Mikael Bomholt Nielsen
Svend Krarup, observatør
Kjeld Holm, observatør

Fraværende
Ingen

Rektorat
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, under punkt 1 - 7
Prorektor Nina Smith
Prorektor Søren E. Frandsen
Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen

Sekretariat
Vicedirektør Ole Olsen
Chefjurist Per Møller Madsen
Souschef Tove Bæk Jensen

Desuden deltog
Kontorchef Kirsten Skjødt, Budget- og Planlægningskontoret
Kontorchef Lars Tang og chefkonsulent Charlotte Carvalho, begge Rigsrevisionen, under punkt 3
Statsautoriseret revisor Claus Jacobsen og statsautoriseret revisor Henrik Kragh, begge
PricewaterhouseCoopers (institutions­revisor), under punkterne 3 og 4.

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde den 23. februar 2009 ( BM 1-2009 ) samt ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 20. april 2009 ( BM E2-2009 )
 3. Udkast til Årsrapport 2008 og revisionsprotokollat
 4. Internt regnskab for 2008
 5. Nye uddannelser
 6. Byggesag, Påskehøjgård
 7. Evalueringen af universitetsområdet i 2009, tema E.  Frihedsgrader
 8. Orientering om Det Naturvidenskabelige Fakultets formidlingsaktiviteter v/ kommunikationschef Jens Holbech
 9. Meddelelser fra
  - Formanden
  - Rektoratet
 10. Eventuelt

Formanden bød velkommen, herunder til universitetsdirektør Jørgen Jørgensen samt til repræsentanterne for PricewaterhouseCoopers og for Rigsrevisionen. 

Ad 1
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2
Referaterne blev godkendt.

Ad 3
Prorektor Søren E. Frandsen præsenterede Årsrapport 2008, der rummede en afrapportering af hele virksomheden på Aarhus Universitet efter fusionerne i 2006 og 2007.  I forhold til Årsrapport 2007 var rapporten forenklet på flere områder, med én udviklingskontrakt og ét samlet regnskab.

Årets resultat i 2008 var et underskud på 16 mio. kr. Egenkapitalen var ved årets udgang på 648,2 mio. kr.  inkl.  statsforskrivningen på 239,8 mio. kr.

Blandt årets udvalgte faglige resultater var flotte placeringer på Shanghai og Times Higher rankings, en vækst på 18 % i eksterne forskningsbevillinger, en UNIK-bevilling og to infrastrukturbevillinger, vækst i antal peer reviewede artikler, vækst i den forskningsbaserede myndighedsbetjening, studiemiljøundersøgelsen med en høj grad af tilfredshed med uddannelse og med studiemiljø, samt vækst i antal foredrag og arrangementer hos Folkeuniversitetet.

I universitetets udviklingskontrakt var 25 af 40 mål nået for 2008, mens 9 mål viste en klar positiv udvikling i 2008. 6 mål var ikke nået for 2008.

Statsautoriseret revisor Claus Jacobsen gennemgik det udsendte revisionsprotokollat om årsrapporten. Revisionen havde ikke givet anledning til forbehold.

Resultatet for 2008 udgjorde en positiv budgetafvigelse på 80,5 mio. , svarende til 1,7 % af de samlede indtægter. Revisionen vurderede at afvigelsen var på et acceptabelt niveau, men at universitetet med fordel kunne forbedre budgetteringsproceduren på enkelte poster.

Revisionen fandt generelt universitetets økonomiforvaltning velfungerende, god og pålidelig.

Kontorchef Lars Tang, Rigsrevisionen, redegjorde for Rigsrevisionens erklæring og beretning om revisionen af Aarhus Universitet og oplyste at Rigsrevisionen kunne tilslutte sig institutionsrevisors konklusioner. Rigsrevisionens erklæring ville også være uden forbehold. 

Rigsrevisionen fandt universitetets afrapportering af udviklingskontrakten særdeles klar og veldisponeret med fine kommentarer på udvalgte mål.

Rektor orienterede om erstatning til en række Erasmus Mundus-studerende samt status for ansøgningen til et nyt Erasmus Mundus program. Såfremt lovgrundlaget ikke var afklaret inden juli 2009, måtte universitetet meddele samarbejdspartnerne i den ellers succesfulde uddannelse ”Master i Journalism and Media within Globalisation” at dansk lovgivning ikke gør det muligt for universitetet at deltage.

Bestyrelsen fandt at det ville være hensigtsmæssigt med en anden afgrænsning af årsrapportens tal for personaleomsætning, så dette kun omfattede fastansat personale. Lars Tang ville undersøge om der var mulighed for at ændre den SLS standardrapport, som var grundlag for opgørelsen.

Formanden takkede institutionsrevisor og Rigsrevisionen for det gode samarbejde og for deltagelsen i mødet. Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2008 og underskrev årsrapport 2008 samt protokollatet.

Ad 4
Søren E. Frandsen redegjorde for universitetets interne regnskab for 2008, der omfattede en resultatopgørelse for hvert enkelt hovedområde.

Væsentlige forklaringer på afvigelsen mellem forecast 3 og regnskabet for 2008 var indtægtsførsel af tvungen opsparing, en relativ stor afvigelse på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet som følge af betydelig forskel mellem de regnskabs- og budgetteringsprincipper, som de tidligere sektorforskningsinstitutioner tidligere var underlagt, og den tilskuds- og regnskabsbekendtgørelse, der gælder for universitetet samt generel tilbageholdenhed på omkostningssiden. Som i tidligere år havde der desuden været en tendens til at overvurdere aktivitetsniveauet samt at undervurdere diverse indtægter.

Universitetet arbejdede fortsat med det godkendte budget for 2009. Rektoratet forventede at kunne orientere bestyrelsen nærmere om budgettet og forecastet for 2009 i forbindelse med fremlæggelsen af første kvartalsrapport på mødet den 15. juni 2009 (BM 3-2009).

Bestyrelsen godkendte det interne regnskab for 2008.

Ad 5
Prorektor Nina Smith redegjorde for de tre foreslåede uddannelser, bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab, masteruddannelsen i narkotika- og alkoholforskning samt kandidatuddannelsen i IT.

Alle tre uddannelser kunne rummes inden for den eksisterende bygningsmasse og var planlagt udbudt 1. september 2010.

Ansøgningerne var planlagt indsendt til ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen til fristen den 1. september 2009.

Prorektor Nina Smith orienterede desuden om det fortsatte arbejde med et forslag om en ny læreruddannelse.

Bestyrelsen godkendte masteruddannelsen i narkotika- og alkoholforskning samt kandidatuddannelsen i IT til videre udvikling og ansøgning om akkreditering og godkendelse.

Bestyrelsen ønskede før endelig godkendelse af bacheloruddannelsen i uddan­nelsesvidenskab at blive informeret yderligere om dokumentation for arbejdsmarkedsrelevans – herunder aftagerinddragelse.

Bestyrelsen så gerne på et senere møde en nærmere orientering om it-miljøet på Katrinebjerg.

Ad 6
Rektor orienterede om det planlagte svinestaldsbyggeri på Påskehøjgård til brug for Klinisk Instituts forskning i samarbejde med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.

Byggeriet ville blive finansieret af Universitets- og Bygningsstyrelsen og udgiften til den forventede huslejestigning var medregnet i universitetets bud­get fra og med juni 2010. Gennemførelsen af projektet forudsatte dog at der blev udstedt byggetilladelse uden betingelse om nyt vejforløb.

Bestyrelsen tilsluttede sig byggeriet.

Rektor oplyste i forlængelse heraf, at Universitets- og Bygningsstyrelsen havde modtaget og arbejdede videre på grundlag af universitetets ” Visionsplan 2008-2028 for den fysiske udbygning i Århus ”.

Rektor orienterede desuden om:

 • Status for byggeriet af et laboratoriekompleks til brug for Naturvidenskab (iNano mv.).
 • Universitetets planer for et højhus på ”Lille Barnow”-grunden. Rektoratet ville orientere nærmere om planerne for højhuset på et senere møde.

Ad 7

Rektor redegjorde for det materiale, der var udsendt til punktet:

 • Notat af 2. april 2009 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen om ”Universiteternes frihedsgrader – kompetencefordelingen mellem staten og universiteterne”.
 • PricewaterhouseCoopers rapport ”Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet”, februar 2009, som er offentliggjort den 2. april 2009.
 • Finansministeriets og en række andre ministeriers rapport ”Selvejende institutioner – styring, regulering og effektivitet”, april 2009.
 • Danske Universiteters e-mail af 23. marts 2009, med notater af 23. marts 2009, marts 2007 og 5. december 2008, om henholdsvis frihedsgrader, status for universiteternes selvstyre og regelforenkling på uddannelsesområdet.
 • Notat fra Ledelsessekretariatet af 23. april 2009 om drøftelse af temapapir om universiteternes frihedsgrader. Tema E. Frihedsgrader ville indgå som det sidste kapitel i universitetets rapport til brug for evalueringen på universitetsområdet 2009.

Chefjurist Per Møller Madsen uddybede evalueringsprocessen for dette tema og gennemgik det udsendte notat af 23. april 2009. Universitetets frist for bemærkninger var den 25. maj 2009.

Bestyrelsen drøftede grundigt de forskellige emner, der kunne og burde indgå i universitetets høringssvar.  Bestyrelsen fandt at universitetets svar burde struktureres med en beskrivelse af den overordnede ramme for et ideelt fremtidigt universitet og derudover kommentarer til udvalgte hovedtemaer, på baggrund af bestyrelsens bemærkninger.

Bestyrelsen bemyndigede formanden til at godkende universitetets endelige høringssvar.

Ad 8
Dagsordenens punkt 8 blev udsat til et senere møde. 

Ad 9
Formanden:

 • Honorar til observatører i bestyrelsen ville blive udbetalt på lige fod med øvrige eksterne medlemmer af bestyrelsen.
 • Universitetets aftale med institutionsrevisor var udløbet. Bestyrelsen bemyndigede formanden til at forlænge aftalen med institutionsrevisor for 2009-10.
 • Ingeniørhøjskolen i Århus og Aarhus Universitet forstærker samarbejdet og etablerer nu en ny fælles universitetsskole for ingeniøruddannelser, Aarhus School of Engineering, ASE. Der etableres en styregruppe med deltagelse fra bestyrelserne for Ingeniørhøjskolen og Aarhus Universitet. Fra Universitetets bestyrelse deltager Jens Bigum og Erik Højsholt.

Rektoratet:

 • En rapport om McKinsey undersøgelsen vil foreligge i maj måned. Universitetet vil få mulighed for skriftlig kommentering.
 • Universitetet har i årets kvote 2-ansøgningsrunde haft en markant stigning i antallet af ansøgere, der har Aarhus Universitet som førsteprioritet.
 • Universitetet har fået godkendt fem elitemoduler. Modulerne, der er halvårsmoduler, bliver en del af de studerendes eksisterende uddannelse.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning. 

Ad 10
Erik Højsholt var blevet valgt som formand for bestyrelsen for Auriga Industries A/S.  Bestyrelsen fandt ikke at dette havde nogen habilitetsmæssig betydning for arbejdet i universitetets bestyrelse og ønskede Erik Højsholt tillykke med posten.

Mødet sluttede kl. 18.00 


Kommende møder
BM 3-2009 mandag den 15. juni 2009, kl. 14.00, bestyrelsens mødesal
BM 4-2009 mandag – tirsdag den 21.-22. september 2009 kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
BM 5-2009 mandag den 9. november 2009 kl. 14.00, bestyrelsens mødesal
BM 6-2009, torsdag den 17. december 2009 kl. 14.00, bestyrelsens mødesal

BM 1-2010 mandag den 1. marts 2010, kl. 14.00, i bestyrelsens mødesal
BM 2-2010 onsdag den 28. april 2010 kl. 14.00, i bestyrelsens mødesal
BM 3-2010 mandag den 14. juni 2010, kl. 14.00 , i bestyrelsens mødesal
BM 4-2010 mandag – tirsdag den 20.- 21. september 2010, kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
BM 5-2010 mandag den 1. november 2010, kl. 14.00, i bestyrelsens mødesal
BM 6-2010 torsdag den 16. december 2010, kl. 14.00, i bestyrelsens mødesal

Andre arrangementer
Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris
samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser:
Onsdag den 27. maj 2009, kl. 11.00

Aarhus Universitets årsfest:
Fredag den 11. september 2009