Referat

Referat af bestyrelsesmøde
Den 15. juni 2009 (BM 3-2009) kl. 14.00 i bestyrelsens mødesal

Til stede
Jens Bigum, bestyrelsesformand
Sys Rovsing, stedfortræder
Michael Christiansen
Erik Højsholt
Arne Josefsen Rolighed
Johannes Riis
Martin Tang Sørensen
Erik Strange Petersen
Christian Jølck
Kirsten Jakobsen
Mikael Bomholt Nielsen

Fraværende
Svend Krarup, observatør
Kjeld Holm, observatør

Rektorat
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen
Prorektor Nina Smith
Prorektor Søren E. Frandsen
Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen

Sekretariat
Vicedirektør Ole Olsen
Chefjurist Per Møller Madsen
Souschef Tove Bæk Jensen

Desuden deltog
Vicedirektør Søren Trangbæk og kontorchef Kirsten Skjødt, Budget- og Planlægningskontoret, under punkt 3, Lektor Torben K. Jensen, Center for Læring og Uddannelse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, under punkt 6, kommunikationschef Jens Holbech, Det Naturvidenskabelige Fakultet, under punkt 10.

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden 
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2009 (BM 2-2009) ( bilag )
 3. Økonomi (lukket punkt)
  A. Økonomirapport 1 (bilag)
  B. Investeringspolitik – likvid beholdning (bilag)
 4. Orientering om AUFF ( bilag
 5. Udgået
 6. Orientering om APV-undersøgelsen ( bilag) v/Torben K. Jensen
 7. Indledende drøftelse om vedtægtsændring og nedsættelse af arbejdsgruppe ( bilag )
 8. Nye uddannelser (bilag) 
 9. Byggesager (lukket punkt)
  A. IT-hjørnet (bilag)
  B. INCUBA Science Park A/S, bygninger på Gustav Wieds Vej (”Forskerparken”) (bilag)
 10. Orientering om Det Naturvidenskabelige Fakultets formidlingsaktiviteter v/ kommunikationschef Jens Holbech
 11. Meddelelser fra
  - Formanden
  - Rektoratet
 12. Eventuelt 

Bestyrelsen markerede indledningsvist at universitetet netop var blevet tildelt EU’s ECTS-label.

Ad 1
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2
Formanden henviste i forlængelse af bestyrelsens sidste møde til universitetets kommentarer til temapapiret om universiteternes frihedsgrader, til sin brevveksling med Rigsrevisionen samt til punktet vedrørende nye uddannelser, der skulle genbehandles på dette møde. Referatet blev godkendt.

Ad 3A
Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen præsenterede 1. kvartalsrapport.

Universitetet forventede efter 1. kvartal, at årets resultat blev -50 mio. kr. Dermed var forventningerne i overensstemmelse med det budgetterede resultat for 2009.

Universitetet forventede at have en samlet balance ultimo 2009 på 2.700 mio. kr. og en likviditet, der nærmede sig 1.100 mio. kr. Der var mindre budgetafvigelser på de fleste hovedområder, dog en mere markant afvigelse på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, hvorfor der særligt på dette område blev arbejdet på en bedre tilpasning af den interne økonomistyring til universitetets fælles regnskabsprincipper samt på et oplæg i forbindelse med 2. kvartalsrapport.

Forventningerne til årets resultat var således fastholdt på det budgetterede niveau, men der var væsentlige usikkerhedsfaktorer med hensyn til indtægter fra den nye færdiggørelsesbonus, fra producerede STÅ (studenterårsværk), størrelsen af årets kommende optag af studerende, deltagerbetaling fra deltidsuddannelser, som er afhængig af arbejdsgiveres betaling for deltagelse i efteruddannelse, samt succesrater for ansøgninger om eksterne midler.

Til belysning af de særlige forhold vedr. it-vest var udsendt et notat om de formelle forhold, ansvarsforhold omkring den særlige konstruktion, der var neutralt økonomisk.  

Bestyrelsen tog økonomirapporten til efterretning.

Ad 3B
Bestyrelsen godkendte en revideret investeringspolitik for universitetets likvide midler, herunder mulighed for en investeringsperiode på op til 10 år.

Rektor orienterede om den interne budgetproces for 2010, hvor der i drøftelser med hovedområderne arbejdedes på at få alle enheder ind i et fælles system. Det var nødvendigt at starte den interne proces før finanslovsforhandlingerne.

Ad 4
Rektor orienterede om Aarhus Universitets Forskningsfond, hvis formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet, om fondens organisering, formål og hovedtal, fondens uddelinger i 2008 samt om Forskningsfondens Ejendomsselskabs ejendomsportefølje.

Ansøgninger til Forskningsfonden blev behandlet og prioriteret af universitetets forskningsudvalg og af universitetets publiceringskomite. Fonden havde i 2008 uddelt 68,8 mio. kr. til formålet. Fonden arbejdede på at omlægge forskningsstøtten fra mange små bevillinger til at større puljer med henblik på bedre at kunne understøtte universitetets strategiske satsninger og udviklingsmuligheder.

Bestyrelsen fandt det tilfredsstillende, at forskningsfondens uddelingspolitik lå i direkte forlængelse af bestyrelsens strategi for Aarhus Universitet. Bestyrelsen udtrykte ligeledes tilfredshed med Cheminovas CSR (Corporate Social Responsibility) -rapport for 2008 og med virksomhedens planer for udfasning af klasse I produkter.

Ad 5
Punktet ”Statusrapport for strategi” udgik, da dette ville blive behandlet på dagsordenen på seminaret i september.

Ad 6
Lektor Torben K. Jensen, Center for Læring og Uddannelse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet præsenterede universitetets netop gennemførte psykiske arbejdspladsvurdering (APV) og redegjorde for strategiske og metodiske valg, undersøgelsens hovedresultater samt undersøgelsen som arbejdsredskab.

Undersøgelsens resultater forelå i 11 rapporter, der også alle lå på universitetets hjemmeside via www.arbejdsmiljo.au.dk. De 11 rapporter bestod af rapporter for henholdsvis det samlede Aarhus Universitet og otte hovedområder, fællesadministrationen samt en teknisk rapport. På Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) havde man netop igangsat en tilsvarende APV-undersøgelse.

Undersøgelsen viste at trivsel, engagement og samarbejde generelt var godt, selv om medarbejderne arbejdede meget.

Rektor redegjorde for rektoratets planer for opfølgning på undersøgelsen, herunder inddragelsen af hovedsamarbejdsudvalget. En af de største udfordringer for det gode arbejdsmiljø på universitetet var at sikre en god og synlig ledelse.

Bestyrelsen fandt undersøgelsen meget veltilrettelagt, interessant og relevant som den daglige ledelses redskab til både at løse og forebygge problemer på arbejdspladsen.

Ad 7
Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe, der, i lyset af de erfaringer, universitetet har gjort sig siden vedtægtsændringen i 2007 og de anbefalinger og vurderinger, der bliver resultatet af den igangsatte evaluering af universitetsområdet, skulle vurdere behovet for en justering af Aarhus Universitets vedtægt og udarbejde forslag til eventuelle ændringer.

Den nedsatte arbejdsgruppe består af Jens Bigum, Sys Rovsing, Erik Strange Petersen, Erik Højsholt, Mikael Bomholt Nielsen samt, som særlig sagkyndig, professor Jørgen Grønnegaard Christensen, Institut for Statskundskab.

Ad 8
Bestyrelsen havde på mødet den 27. april 2009 (BM 2-2009) ønsket at blive informeret yderligere om arbejdsmarkedsrelevansen, herunder aftagerinddragelse, for bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab før endelig godkendelse af uddannelsen. På den baggrund var der udarbejdet en revideret uddannelsesbeskrivelse med fokus på behov og relevans for uddannelsen.

Bestyrelsen godkendte bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab til videre udvikling og ansøgning om akkreditering og godkendelse.                        

Ad 9A og 9B
Rektor præsenterede planerne for byggeri af It-Parken, etape 3 (It Hjørnet) samt planerne for udvidelse af lejemål i Forskerparken Gustav Wieds Vej. Planerne var i overensstemmelse med universitetets Visionsplan 2008-2028 for den fysiske udbygning i Århus.

Byggeriet af It-parken, etape 3, ville blive opført med FEAS som bygherre, og ville komme til at indeholde en række fællesfaciliteter for Datalogi, Informationsvidenskab og Ingeniørhøjskolen i Århus (IHA) samt Alexandra Instituttet, herunder bibliotek, undervisningslokaler og studie- og almindelige arbejdspladser.  Den samlede årlige husleje ville udgøre ca. 11,8 mio. kr.  med en uopsigelighed på 10 år. Den samlede lejeforpligtelse hen over uopsigelighedsperioden ville være på 118 mio. kr., og skulle på grund af størrelsen godkendes af Folketingets Finansudvalg. Huslejen forventedes reduceret med et beløb, svarende til IHA’s og Alexandra Instituttets nuværende fremlejemål.

Bestyrelsen tilsluttede sig såvel indgåelsen af lejemålet It Parken, etape 3, samt udvidelsen af lejemålet i Forskerparken Gustav Wieds Vej med en 10 års uopsigelighed for den nye del af lejemålet.

Bestyrelsen efterlyste samtidig en bedre information i nye byggesager om sammenhængen med universitetets overordnede fysiske planlægning.

Ad 10
Kommunikationschef Jens Holbech, Det Naturvidenskabelige Fakultet, orienterede om og gav eksempler på Det Naturvidenskabelig Fakultets formidlings­aktiviteter, forskningsformidling og netværk til rekruttering og pr/branding.

Bestyrelsesformanden takkede for en meget interessant orientering og ønskede held og lykke med det fortsatte arbejde.

Ad 11
Formanden:

Formanden orienterede om:

 • Møde mellem videnskabsministeren og bestyrelsesformændenes formandskab med bl.a. en foreløbig orientering om McKinsey-rapporten.
 • Besøg af miljøministeren.
 • Besøg af klimaministeren.

Rektoratet:
Rektoratet orienterede om:

 • Rektorernes foreløbige orientering om McKinsey-rapporten.
 • Studenterbestanden, på i alt 37.047 inkl. ph.d.-studerende.
 • Tilskudsfinansieret forskning på danske universiteter, fordelt på kilderne: danske offentlige kilder, danske private kilder, EU samt øvrige udenlandske kilder.
 • Universitetets ansøgning om en læreruddannelse, der indtil videre var stillet i bero.
 • Årets profilkampagne, der var beskrevet i nyeste nummer af Campus.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning. 

Ad 12
Til mødet i september udarbejdes et forslag til tidligere placering af bestyrelsens møder, f.eks. fra klokken 13.00 – 17.00.

Mødet sluttede kl. 18.15 


Kommende møder
BM 4-2009 mandag – tirsdag den 21.-22. september 2009 kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
BM 5-2009 mandag den 9. november 2009 kl. 14.00, bestyrelsens mødesal
BM 6-2009, torsdag den 17. december 2009 kl. 14.00, bestyrelsens mødesal

BM 1-2010 mandag den 1. marts 2010, kl. 14.00, i bestyrelsens mødesal
BM 2-2010 onsdag den 28. april 2010 kl. 14.00, i bestyrelsens mødesal
BM 3-2010 mandag den 14. juni 2010, kl. 14.00 , i bestyrelsens mødesal
BM 4-2010 mandag – tirsdag den 20.- 21. september 2010, kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
BM 5-2010 mandag den 1. november 2010, kl. 14.00, i bestyrelsens mødesal
BM 6-2010 torsdag den 16. december 2010, kl. 14.00, i bestyrelsens mødesal

Andre arrangementer
Aarhus Universitets årsfest:
Fredag den 11. september 2009

Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris
samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser:
Fredag den 28. maj 2010, kl. 11.00