Referat

Referat af bestyrelsesmøde
Den 22. september 2009 (BM 4-2009) kl. 9.00 på Sandbjerg Gods

Til stede
Jens Bigum, bestyrelsesformand
Sys Rovsing, stedfortræder
Erik Højsholt
Arne Josefsen Rolighed
Johannes Riis
Martin Tang Sørensen
Erik Strange Petersen
Kirsten Jakobsen
Maja Viola Buskbjerg
Mikael Bomholt Nielsen
Svend Krarup, observatør
Kjeld Holm, observatør

Fraværende
Michael Christiansen

Rektorat
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen
Prorektor Søren E. Frandsen
Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen

Sekretariat
Vicedirektør Ole Olsen
Chefjurist Per Møller Madsen
Souschef Tove Bæk Jensen

Desuden deltog
Vicedirektør Søren Trangbæk under punkterne 1-4 samt international chef Kristian Thorn under punkt 6.

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden

 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 15. juni 2009 (BM 3-2009) ( bilag )
  samt ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag den 25. juni 2009 (BM E3-2009) ( bilag )

 3. Økonomi, status (lukket punkt)
  A. Økonomirapport 2 (bilag)
  B. Udsigterne for 2010 i lyset af FFL10 (bilag)

 4. Planlægning af byggesager og visionsplan for den fysiske udbygning af Aarhus Universitet ( bilag )

 5. Status for universitetets arbejde med strategi ( bilag )

 6. Etablering af et dansk-kinesisk forsknings- og uddannelsescenter i Kina ( bilag )

 7. Rektoratet fremadrettet (lukket punkt) (bilag)

 8. Meddelelser fra
  - Formanden
  - Rektoratet ( bilag )
 9. Eventuelt

Formanden rettede en særlig velkomst til Maja Viola Buskbjerg, der med virkning fra den 1. september 2009 havde afløst Christian Jølck i bestyrelsen.

Michael Christiansen havde meldt afbud til mødet.

Ad 1
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2
Referaterne blev godkendt.

Ad 3A
Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen præsenterede 2. kvartalsrapport.

Universitetet forventede at årets resultat ville ligge inden for intervallet 0 til

-50 mio. kr.  Forventningen efter andet kvartal var et lidt mindre underskud end budgetteret, hvilket i forecast 2 kom til udtryk ved et resultat på -22 mio. kr.

Der var aftalt med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet om, hvordan man tilpassede den interne økonomistyring til universitetets fælles regnskabsprincipper.

Der var fortsat væsentlige usikkerhedsfaktorer med hensyn til indtægter fra den nye færdiggørelsesbonus, som ud over forholdene på AU beror på de øvrige universiteters præstationer på området, fra producerede STÅ (studenterårsværk), størrelsen af årets frafald af nyoptagne, deltagerbetaling fra deltidsuddannelser samt succesrater for ansøgninger om eksterne midler.

Der blev efterlyst eventuelle årsager bag forskellene mellem hovedområdernes huslejeudgifter.

Bestyrelsen tog økonomirapporten til efterretning.

Ad 3B
Universitetsdirektøren orienterede om betydningen af finanslovsforslaget 2010 for universitetets budgetprocedure.  Orienteringen omfattede forventninger til universitetets basisforskningsmidler for perioden 2008-2012 samt forventningerne til de politiske forhandlinger og til fordelingen af globaliseringsmidlerne.

Konklusionen var at der ikke var grund til at ændre på de udmeldte forudsætninger efter finanslovsforslagets offentliggørelse.

Maja Viola Buskbjerg spurgte om årsagen til at dagsordenspunkter om økonomi blev behandlet som lukkede punkter. Formanden fandt at lukket behandling gav bestyrelsen bedre muligheder for en åben drøftelse om blandt andet politiske vurderinger og konsekvenser. Rektor orienterede også om eksempelvis budgetvedtagelsen ved et offentligt møde umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 4
Aarhus Universitets visionsplan 2008-2028 for den fysiske udbygning i Århus var godkendt af bestyrelsen lige før sommerferien 2008 og koncentrerede sig om aktiviteterne i Århus. Bestyrelsen ville blive præsenteret for et forslag til visionsplan for det samlede Aarhus Universitet på det sidste møde inden som­mer­ferien 2010. Alle kendte behov og satsningsområder ville indgå i planen. På bestyrelsens decembermøde i 2009 ville der være en drøftelse af strategiske overvejelser som skulle indarbejdes i den reviderede visionsplan.

Bestyrelsen godkendte de foreslåede krav til en byggesags indhold, når den skal forelægges for bestyrelsen til godkendelse, og godkendte procesplanen for den ny visionsplan.

Ad 5
Rektor præsenterede statusrapporten for universitetets strategi for perioden 2008-2012. Statusrapporten dækkede perioden 2008 og første halvdel af 2009, struktureret efter strategiens opbygning.

Bestyrelsen fandt notatet meget læseværdigt. Der blev efterlyst uddybende kommentarerer vedrørende faglige synergier og andre effekter af fusionen samt forklaringer på de områder, hvor der ikke var den fornødne fremdrift i realiseringen.

Bestyrelsen godkendte status for universitetets strategi for perioden 2008 og første halvdel af 2009.

Ad 6
Formanden bød velkommen til international chef Kristian Thorn.

Kristian Thorn orienterede om baggrund og status for det danske universitetscenter i Beijing, Sino-Danish Centre (SDC), og implikationerne heraf for Aarhus Universitet. Universitetscenteret var et partnerskab mellem de otte danske universiteter og Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS) og ville udgøre rammen om dansk-kinesiske forsk­ningsprojekter og ph.d.-uddannelser samt fælles kandidatuddannelser med grader fra både et dansk universitet og GUCAS.

Industriens Fond havde besluttet at finansiere udgiften på 80 mio. kr. til opførelsen af en bygning på GUCAS’ campus i det nordlige Beijing, som skulle huse universitetscenteret og fungere som samlingssted for forsknings- og uddannelsesmiljøerne omkring SDC.

De studerende foreslog at studerende blev repræsenteret i centrets ledende organer.

Bestyrelsen besluttede

 • At bemyndige rektor til at underskrive partnerskabsaftale mellem de otte danske universiteter og GUCAS om Det Danske Universitetscenter i Beijing (SDC).
 • At bemyndige rektor til at underskrive aftalen mellem de danske universiteter om samarbejdet vedrørende SDC.
 • At AU indbetaler sin andel af universiteternes samlede kontante bidrag til universitetscenteret.

Ad 7
Rektor redegjorde for overvejelserne i forlængelse af det ekstraordinære bestyrelsesmøde i juni måned i anledning af prorektor Nina Smiths opsigelse. Mercuri Urval havde efter anmodning fra rektor vurderet mulighederne for den fremtidige organisering af universitetets øverste ledelse. En enig universitetsledelse havde tilsluttet sig den indstilling, der var udsendt til bestyrelsen.

Det blev indstillet, at den ledige prorektorstilling ikke genbesættes, at opgaveporteføljen internt i rektoratet genovervejes, og at lederne af hovedområderne inddrages yderligere i den samlede universitetsledelse.

Ad 8
Formanden:

Formanden orienterede om:

 • At bestyrelsen dagen før i forlængelse af seminardagen havde holdt et lukket møde, hvor bestyrelsen havde besluttet at forlænge rektor Lauritz B. Holm-Nielsens nuværende ansættelsesperiode med 3 år, således som ansættelsesreglerne gav mulighed for.
 • At bestyrelsen havde besluttet at justere mødeplanen.

Rektoratet:
Rektor henviste til den skriftlige meddelelse om Internationaliseringsstrategien og Pressens Uddannelsescenter og orienterede desuden om:

 • Årsfesten, der forløb godt.
 • Kunstindvielsen fredag den 25. september 2009, blandt andet i bestyrelsens mødesal.

Erik Højsholt orienterede om møderne i Det Nationale Fødevareforum.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Ad 9

Martin Tang Sørensen havde fået henvendelser fra ansatte der fandt valget af Anders Fogh Rasmussen som årets æresalumne kontroversielt, blandt andet på grund af Anders Fogh Rasmussens nedgørelse af eksperter. Rektor henviste til at årets æresalumne var den eneste af universitetets kandidater, som havde opnået blandt andet landets mest betydningsfulde politiske post.

Mødet sluttede kl. 12.15.

Kommende møder
BM 5-2009 mandag den 9. november 2009 kl. 13.00, Frandsensalen
BM 6-2009, torsdag den 17. december 2009 kl. 13.00, Frandsensalen

BM 1-2010 mandag den 1. marts 2010, kl. 13.00, Frandsensalen
BM 2-2010 onsdag den 28. april 2010 kl. 13.00, Frandsensalen
BM 3-2010 torsdag den 17. juni 2010, kl. 13.00 , Frandsensalen
BM 4-2010 mandag – tirsdag den 20.- 21. september 2010, kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
BM 5-2010 mandag den 1. november 2010, kl. 13.00, Frandsensalen
BM 6-2010 torsdag den 16. december 2010, kl. 13.00, Frandsensalen

Andre arrangementer
Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris
samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser:
Fredag den 28. maj 2010, kl. 11.00

Aarhus Universitets årsfest:
Fredag den 10. september 2010