Referat

Referat af bestyrelsesmøde
Den 9. november 2009 (BM 5-2009) kl. 13.00 i Frandsensalen

Til stede
Jens Bigum, bestyrelsesformand
Michael Christiansen
Arne Josefsen Rolighed
Johannes Riis
Martin Tang Sørensen
Erik Strange Petersen
Kirsten Jakobsen
Maja Viola Buskbjerg
Mikael Bomholt Nielsen
Svend Krarup, observatør
Kjeld Holm, observatør

Fraværende
Sys Rovsing, stedfortræder for formanden
Erik Højsholt

Rektorat
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen
Prorektor Søren E. Frandsen
Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen

Sekretariat
Vicedirektør Ole Olsen
Chefjurist Per Møller Madsen
Souschef Tove Bæk Jensen

Desuden deltog
Vicedirektør Søren Trangbæk.

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2009 (BM 4-2009) ( bilag )
 3. Økonomi
       A. Forecast 2009
       B. Udsigterne for FFL 2010
 4. Vedtægt for Aarhus Universitetsforlag ( bilag )
 5. Aarhus Universitet fremadrettet (lukket punkt) (bilag)
 6. Bestyrelsen fremover (lukket punkt)
 7. Meddelelser fra
       - Formanden
       - Rektoratet ( bilag )
 8. Eventuelt

Sys Rovsing og Erik Højsholt havde meldt afbud til mødet.

Ad 1
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2
Referatet tilføjes under punktet eventuelt en bemærkning om udnævnelsen af årets æresalumne. Referatet godkendes derfor først endeligt på næste møde.

Ad 3A
Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen oplyste, at universitetet på baggrund af hovedområdernes foreløbige vurderinger fortsat forventede, at årets resultat ville ligge i intervallet mellem 0 og -50 mio. kr. Det forventedes, at indtægterne fra studiesiden samlet ville blive som budgetteret.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 3B
Universitetsdirektøren orienterede om det netop indgåede forlig om fordelingen af globaliseringsmidlerne og om betydningen for finanslovsforslaget 2010 på universitetsområdet.

Aftalen gav færre frie basismidler end AU havde forventet, da en del skulle anvendes til renovering af laboratorier, konkurrencemidler og puljer til bestemte formål samt til forhøjelse af den laveste taxametertakst. Internt havde universitetet forudsat, at en overvejende del af de ufordelte globaliseringsmidler til forskning og udvikling ville komme som basismidler til universiteterne. Der var derfor en række udfordringer i forhold til de interne forudsætninger. Universitetet sigtede på et budget med et budgetteret resultat på 0.

Rektor supplerede orienteringen med universitetets forventninger til den generelle udvikling og til universitetets andel af nationale og europæiske forskningsprogrammer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 4
Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen fra Aarhus Universitetsforlag om en ny formulering af forlagets vedtægt, så 5-9 medlemmer udpeges af forlagets bestyrelse blandt universitetets videnskabelige medarbejdere efter indstilling fra rektor på baggrund af forslag fra hovedområderne (vedtægtens § 5, stk. 2).

Repræsentanterne for de studerende foreslog at også studerende blev repræsenteret i bestyrelsen. Rektor henviste til fondens formål og fokus på det forskningsformidlende aspekt og fandt det derfor ikke hensigtsmæssigt at udvide bestyrelsen.

Bestyrelsen fandt, at lederne af hovedområderne burde forelægge udpegningerne for de akademiske råd før indstilling herom til rektor.

 

Ad 5
Rektor orienterede om den administrative forandringsproces, om hovedresultater og implementering heraf i driftsorganisationen.

Rektor præsenterede i forlængelse heraf bestyrelsen for en række strategiske spørgsmål med udgangspunkt i to overordnede processer: Den faglige reorganisering og den fysiske planlægning.

De særlige udfordringer omfattede konsolidering af universitetets forsknings- og uddannelsesaktiviteter, talentudvikling og rekruttering af videnskabeligt personale, organisering og understøttelse af den forskningsbaserede myndighedsbetjening, frihedsgrader på uddannelsesområdet samt ejerskabet til universitets bygninger og egenkapitalforholdet.

Rektoratet havde nu igangsat en proces der sigtede på at opnå faglige synergier af den gennemførte fusion og på at stille universitetet bedst muligt over for forventede udfordringer i lyset af ændringer globalt og nationalt. Rektoratet havde i forbindelse med det netop afholdte seminar for universitetsledelsen, samt administrative ledere på hovedområderne og i fællesadministrationen inddraget udenlandsk konsulentbistand.

Med udgangspunkt i drøftelserne ville rektoratet inddrage to af de udenlandske konsulenter, Quentin Thompson og Sachi Hatakenaka, i den fremadrettede proces. Konsulenterne ville eventuelt kunne præsentere en nærmere analyse for bestyrelsen på mødet i april måned.

Bestyrelsen roste initiativet og fandt oplægget og muligheden for at drøfte bredere strategiske emner meget nyttig og interessant.

Bestyrelsen bemyndigede rektoratet til at arbejde videre med initiativerne som skitseret, med det mål at skabe det bedste grundlag for universitetets fortsatte positive udvikling og vækst.

Bestyrelsen anbefalede at adskille processerne vedrørende henholdsvis faglig struktur og frihedsgrader og bygninger.

 

Ad 6
Bestyrelsen bemyndigede formanden til at igangsætte en proces med henblik på at sikre en løbende succession blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer, idet 4 af de 6 eksterne medlemmers funktionsperiode udløb med udgangen af januar 2011, uden mulighed for forlængelse.

Formanden ville indhente forslag til nye eksterne bestyrelsesmedlemmer fra blandt hovedområderne. Bestyrelsen forudsatte at de akademiske råd blev inddraget i processen. Forud for bestyrelsens behandling ville forslagene, jf. vedtægten, blive drøftet i en rådgivningsgruppe, bestående af formanden for Universitets-Samvirket og et yderligere medlem udpeget af Universitets-Samvirket, formanden for universitetets bestyrelse og et yderligere medlem udpeget af bestyrelsen samt to medlemmer udpeget blandt universitetets videnskabelige personale.

Bestyrelsen besluttede at bede Sys Rovsing indgå i rådgivningsgruppen.

Ad 7
Formanden:

Formanden orienterede om:

 • Vedtægtsudvalgets arbejde. Vedtægtsudvalget har afleveret et forslag til rektoratet og afventer derudover den kommende evalueringsrapport. Formanden orienterede desuden om udvalgets overvejelser om styrkelse af revisionsarbejdet, eventuelt via nedsættelse af en revisionskomité. Formanden ville udarbejde et oplæg til den øvrige bestyrelse herom.
 • Samarbejdet med Ingeniørhøjskolen og arbejdet i styregruppen for Aarhus School of Engineering (ASE).

Rektoratet:
Der var udsendt en skriftlig meddelelse om Rigsrevisionens revision af Aarhus Universitet 2009.

Prorektor orienterede om:

 • Gå-hjem møde med Dansk Industri.
 • Kontraktforhandlinger på myndighedsområdet. Der arbejdes på at kunne forelægge kontrakterne for 2010 for bestyrelsen på decembermødet.
 • Advokatbistand i forbindelse med konkurrenceudsættelse af myndighedsopgaver på miljøministeriets område.

Rektor orienterede om:

 • Årsfest 2009 og 2010.
 • Processen i forbindelse med uddelingen af Global Dialogue Prize. Uddrag af debat herom i pressen, herunder rektors svar af 3. november 2009, blev omdelt.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Ad 8
Formanden oplyste, at Mikael Bomholt Nielsen på grund sin uddannelse stoppede i bestyrelsen ved udløbet af valgperioden og i dag deltog i sit sidste møde i bestyrelsen. Formanden takkede Mikael Bomholt Nielsen for samarbejdet i bestyrelsen.

Mødet sluttede kl. 17.15.

 

Kommende møder
BM 6-2009, torsdag den 17. december 2009 kl. 13.00, Frandsensalen

BM 1-2010 mandag den 1. marts 2010, kl. 13.00, Frandsensalen
BM 2-2010 onsdag den 28. april 2010 kl. 13.00, Frandsensalen
BM 3-2010 torsdag den 17. juni 2010, kl. 13.00 , Frandsensalen
BM 4-2010 mandag – tirsdag den 20.- 21. september 2010, kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
BM 5-2010 mandag den 1. november 2010, kl. 13.00, Frandsensalen
BM 6-2010 torsdag den 16. december 2010, kl. 13.00, Frandsensalen

Andre arrangementer
Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris
samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser:
Fredag den 28. maj 2010, kl. 11.00

Aarhus Universitets årsfest:
Fredag den 10. september 2010