Referat

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde

den 20. april 2009 (BM E2-2009) kl. 10.15 via videolink
i bestyrelsens mødesal i Århus og på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) i København

Til stede
Jens Bigum, bestyrelsesformand
Michael Christiansen
Erik Højsholt
Martin Tang Sørensen
Erik Strange Petersen
Christian Jølck
Kirsten Jakobsen
Mikael Bomholt Nielsen
Svend Krarup, observatør
Kjeld Holm, observatør

Fraværende
Sys Rovsing, stedfortræder
Arne Josefsen Rolighed
Johannes Riis

Rektorat
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen
Prorektor Nina Smith
Prorektor Søren E. Frandsen
Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen

Sekretariat
Vicedirektør Ole Olsen
Chefjurist Per Møller Madsen
Souschef Tove Bæk Jensen
Personlig assistent for prorektor for det strategiske område, Loise Kjærsgaard
Studenterprogrammør Uffe Tønder, e-læringsenheden

Dagsorden
Evaluering af universitetsområdet i 2009

Formanden bød velkommen til universitetsdirektør Jørgen Jørgensen.

Ad 1

Rektor samt prorektor for det strategiske området redegjorde for baggrunden for den interne proces og tidsplanen i forbindelse med evalueringen på universitetsområdet i 2009, hvor Aarhus Universitet i lighed med landets øvrige universiteter var blevet bedt om at udarbejde en redegørelse til Universitets- og Bygningsstyrelsen.

Redegørelsen var struktureret efter de fem evalueringstemaer:

A. Opfyldelse af formålene med sammenlægningerne:

  1. Mere uddannelse
  2. Større international gennemslagskraft på forskningsområdet
  3. Mere innovation og erhvervssamarbejde
  4. Tiltrækning af flere EU-midler
  5. Fortsat kompetent myndighedsbetjening

B. Medbestemmelse for de ansatte og studerende

C. Den frie akademiske debat

D. Forskningsfrihed

E. Frihedsgrader.

Afsnittet om frihedsgrader var endnu ikke indarbejdet i universitetets redegørelse, da AU først i begyndelsen af april modtog et udkast fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til kommentering med frist 25. maj 2009. Bestyrelsen ville på mødet den 27. april 2009 (BM 2-2009) få lejlighed til at drøfte dette udkast.

Aarhus Universitets redegørelse var udarbejdet på basis af input fra en bred kreds af universitets ansatte og studerende. Rektoratet havde inviteret alle universitetets hovedområder ved akademiske råd, studienævn, studenterorganisationer, samarbejdsudvalg, institutledere m.fl. til at komme med bidrag til evalueringen. Der var herudover kommet yderligere kommentarer og an­befalinger fra fokusgrupper med studerende og ansatte på tværs af hovedområderne og gennem en digital høring.  Alle høringssvar ligger på universitetets hjemmeside.

Det var desuden besluttet at lade debatten om universitetsevalueringen fortsætte året ud på Aarhus Universitet.

Bestyrelsen roste tilrettelæggelsen, processen og rapportens udformning.

Bestyrelsen drøftede universitetslovens betydning for at sikre god ledelse og medarbejderindflydelse, -engagement, motivation og en god virksomhedskultur.  Et flertal i bestyrelsen fandt at dette især var en opgave for universitetets egen ledelse, dvs. bestyrelsen, rektoratet og den øvrige universitetsledelse, inden for rammerne af en stabil lovgivning, og at et eventuelt behov for øget formaliseret sikring af medarbejder- og studenterindflydelse mest hensigtsmæssigt kunne ske gennem justering af universitetets vedtægt.

Repræsentanterne for det videnskabelige personale, Martin Tang Sørensen og Erik Strange Petersen, argumenterede for en tydeliggørelse af de ansattes rettigheder og formelle muligheder for at udøve medind­flydelse og så gerne dette sikret ved en revision af universitetsloven. Repræsentanterne for det videnskabelige personale fandt at der var en ganske udbredt frustration blandt medarbejderne, og de kunne derfor have ønsket en klarere tilkendegivelse af nødvendigheden af at modvirke dette - også gennem en even­tuel revision af loven. 

Den samlede bestyrelsen godkendte efter en grundig debat og med enkelte justeringer af rapportens formuleringer udkastet til Aarhus Universitets redegørelse til evaluering på universitetsområdet 2009. Bestyrelsens medlemmer kunne samme dag aflevere yderligere redaktionelle rettelser til sekretariatet.

Mødet sluttede kl. 12.15


Kommende møde r

BM 2-2009 mandag den 27. april 2009, kl. 14.00, bestyrelsens mødesal
BM 3-2009 mandag den 15. juni 2009, kl. 14.00, bestyrelsens mødesal
BM 4-2009 mandag – tirsdag den 21.-22. september 2009 kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
BM 5-2009 mandag den 9. november 2009 kl. 14.00, bestyrelsens mødesal
BM 6-2009, torsdag den 17. december 2009 kl. 14.00, bestyrelsens mødesal

BM 1-2010 mandag den 1. marts 2010, kl. 14.00, i bestyrelsens mødesal
BM 2-2010 onsdag den 28. april 2010 kl. 14.00, i bestyrelsens mødesal
BM 3-2010 mandag den 14. juni 2010, kl. 14.00 , i bestyrelsens mødesal
BM 4-2010 mandag – tirsdag den 20.- 21. september 2010, kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
BM 5-2010 mandag den 1. november 2010, kl. 14.00, i bestyrelsens mødesal
BM 6-2010 torsdag den 16. december 2010, kl. 14.00, i bestyrelsens mødesal

Andre arrangementer

Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris
samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser:
Onsdag den 27. maj 2009, kl. 11.00

Aarhus Universitets årsfest:
Fredag den 11. september 2009