Referat

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 1. marts 2010 (BM 1-2010)

Til stede: Jens Bigum, bestyrelsesformand, Sys Rovsing, stedfortræder for formanden, Michael Christiansen, Erik Højsholt, Arne Josefsen Rolighed, Johannes Riis, Martin Tang Sørensen, Erik Strange Petersen, Kirsten Jakobsen, Maja Viola Buskbjerg og Anna Juul Bager

Fraværende: Ingen

Rektoratet: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, prorektor Søren E. Frandsen og universitetsdirektør Jørgen Jørgensen

Sekretariat: Vicedirektør Ole Olsen, chefjurist Per Møller Madsen og souschef Tove Bæk Jensen

Andre deltagere: Vicedirektør Søren Trangbæk under punkterne 1 - 4.  

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra  bestyrelsesmøde den 17. december 2009 (BM 6-2009)
 3. Fysisk planlægning og den faglige udviklingsproces (lukket punkt)
  A. Strategi for Aarhus Universitets fysiske planlægning 2028
  B. Status vedr. DJF’s faciliteter på Sjælland
 4. Status for Unilab (lukket punkt)
 5. Nye uddannelser
 6. Status vedrørende udbud og kontrakt mellem AU og Miljøministeriet for perioden 2010 – 2013
 7. Aarhus Universitets valgregler
 8. AU’s interne kommunikation
 9. Status for udpegning af nye eksterne medlemmer af bestyrelsen (lukket punkt)
 10. Meddelelser fra 
  - Formanden
  - Rektoratet
 11. Eventuelt

Formanden bød velkommen og rettede herunder en særlig velkomst til Anna Juul Bager, der deltog i sit første møde som formelt medlem af bestyrelsen.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. december 2009 (BM 6-2009)
Referatet blev godkendt.

3. Fysisk planlægning og den faglige udviklingsproces
Rektor gennemgik status for de to igangværende parallelle processer, fysisk planlægning og den faglige udviklingsproces, herunder rammerne i form af globale og nationale rammebetingelser. 

Rektor redegjorde for synergimuligheder, styrker, svagheder, strukturelle barrierer og mulige indsatser. Rektor orienterede desuden om de igangværende strategiske møder mellem institut- og centerledere, opdelt på vidensområder, opfølgningen herpå i universitetsledelsen og om de eksterne konsulenters arbejde.

Blandt de mulige indsatsområder var ændring af universitetets struktur, færre enheder og samling af discipliner, mere fleksibel organisation, fælles krav til struktur og en minimumsfleksibilitet i uddannelserne, opbygning af øgede finansieringsmuligheder via strategiske puljer, sikring af tværgående strategisk ledelse af kerneaktiviteterne og en større opdeling af ledelsen af uddannelser og forskning.

Bestyrelsen kommenterede rektors redegørelse og drøftede mulighederne for en langsigtet styrkelse af finansieringen af universitetets forskning og uddannelse.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den faglige udviklingsproces. Bestyrelsen fandt at arbejdet rummede gode muligheder for positive forenklinger. Rektoratet ville fremlægge et samlet udspil for bestyrelsen på mødet den 17. juni (BM 3-2010).

3.A. Strategi for Aarhus Universitets fysiske planlægning 2028
Rektor præsenterede status for arbejdet med et forslag til visionsplan for universitetets fysiske planlægning 2010 – 2028 og redegjorde for de strategiske valg, der var væsentlige forudsætninger for den videre proces og som havde nær sammenhæng med den faglige udviklingsproces. Rektor informerede desuden om et muligt bygningsscenarie for AU i 2028 og om udviklingsmuligheder i Århus og København.

Bestyrelsen drøftede mulige prioriteringer, organisatorisk, geografisk og strukturelt. Bestyrelsen pegede i den forbindelse på vigtigheden af at prioritere fleksibilitet, åbenhed, tværgående samarbejde, studiemiljø og sikring af indflydelse og oplevelse af medejerskab hos universitetets ansatte og studerende.

Bestyrelsen godkendte, at rektoratet på grundlag af bestyrelsens drøftelser arbejdede videre med udkastet til visionsplan. Formanden understregede at det var for tidligt at drøfte visionsplanen i en bredere kreds, men at dette vil ske efter bestyrelsens fastlæggelse af de overordnede rammer og med en omfattende medarbejderinddragelse i implementeringsfasen.

Visionsplanen ville blive forelagt bestyrelsen på mødet den 17. juni 2010 (BM 3-2010).

3.B. Status vedr. DJF’s faciliteter på Sjælland
Universitetsdirektøren informerede om tilpasninger af DJF’s aktiviteter på Sjælland, hvorved antallet af geografiske lokaliteter nedskæres fra 3 til 1, nemlig Forskningscenter Flakkebjerg. Den økonomiske effekt af tilpasningen på Sjælland forventes at beløbe sig til 22-26 mio. kr.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Status for Unilab
Rektor orienterede om status for Unilab-projektet, der indeholdt en omfattende renovering og fornyelse af universitetets laboratoriefaciliteter. Videnskabsministeren og bestyrelsesformanden havde i januar underskrevet en aftale på 1,4 mia. kr. Aktstykke forventedes forelagt for Finansudvalget i marts 2010.

Bestyrelsen tog status for projektet til efterretning.

5. Nye uddannelser
Rektor orienterede om tre ansøgninger om godkendelse af nye masteruddannelser hos akkrediteringsinstitutionen:

 • Masteruddannelsen i positiv psykologi fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
 • Masteruddannelsen i barndom, læring og didaktik fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
 • Masteruddannelsen i videnkommunikation fra Handelshøjskolen

Rektor orienterede desuden om yderligere ansøgninger som Det Naturvidenskabelige Fakultet arbejdede på, og som gav anledning til en række principielle overvejelser. Disse ansøgninger krævede derfor yderligere bearbejdning og ville eventuelt blive forelagt bestyrelsen på mødet den 28. april 2010 (BM 2-2010).

Bestyrelsen tog til efterretning, at de tre masteruddannelser færdiggøres og indsendes til ACE Denmark.

6. Status vedrørende udbud og kontrakt mellem AU og Miljøministeriet for perioden 2010 – 2013
Prorektor redegjorde for status vedrørende Miljøministeriets konkurrenceudsættelse og for kontrakten mellem universitetet og Miljøministeriet for perioden 2010 – 2013.

Universitetet havde budt på to af tre udbudte opgaver. Det var universitetets vurdering at der ikke kunne bydes på den sidste opgave uden baggrund i aktiv forskning på området. Heller ikke andre havde budt på denne opgave.

Der arbejdedes på at færdiggøre og indgå en ny kontrakt senest med udgangen af 1. kvartal 2010. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Aarhus Universitets valgregler
Universitetsdirektøren fremlagde Valgudvalgets forslag om ændringer og præciseringer i valgreglerne. Forslaget indebar blandt andet at kravet om stillere ved valg til akademisk råd, ph.d.-udvalg og studienævn afskaffes samt der i særlige tilfælde kan udpeges et VIP-medlem af et akademisk råd, ph.d.-udvalg eller studienævn ved vakance, og når der ikke er valgt suppleanter ved det ordinære valg.

Bestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer i Aarhus Universitets valgregler.

8. AU’s interne kommunikation
Maja Viola Buskbjerg, der på de studerendes vegne havde anmodet om at få emnet på dagsordenen, oplyste at de studerendes ønske om at behandle emnet i bestyrelsen var motiveret af en nylig sag, hvor de mente at universitetets ledelse med urette havde afvist et læserbrev fra universitetets blad Campus (efter relanceringen nu med navnet UNIvers), efter en beskrivelse af sagen i Forskerforum. Ifølge de studerende tydeliggør sagen det principielle behov for et udtrykkeligt frihedsbrev for avisens redaktion.

Rektor og prorektor oplyste, at bladet var finansieret af universitet men at ledelsen alene var involveret i diskussioner om bladets generelle linje og målgruppe. Rektoratet respekterede den redaktionelle frihed og konkrete beslutninger om indholdet i avisen blev truffet af avisens redaktør eller den kommende mediechef. Bladet var ikke tænkt som universitetsledelsens talerør og rektoratet så gerne en fri debat.

Bestyrelsen tog rektoratets oplysninger til efterretning.

9. Status for udpegning af nye eksterne medlemmer af bestyrelsen (lukket punkt)
Bestyrelsesformanden orienterede om proceduren for udpegning af nye eksterne medlemmer af bestyrelsen. Rådgivningsgruppen havde holdt sit første møde den 25. februar 2010 og havde modtaget en række forslag til bestyrelsesmedlemmer. Rådgivningsgruppen ville arbejde videre med forslagene og ville på et senere møde præsentere bestyrelsen for et mindre antal navne.

10. Meddelelser

Formanden:

Formanden orienterede om:

 • Et møde med miljøministeren den 25. januar 2010.
 • Et møde med videnskabsministeren den 28. januar 2010.

Rektoratet:

Rektor orienterede om:

 • Dialogforum, et årligt møde mellem videnskabsministeren og repræsentanter for universiteterne.
 • Regeringens arbejdsprogram – Danmark 2020 Viden>vækst>velstand>velfærd. Programmet blev omdelt.
 • Publikationen ”Bacheloruddannelser – Studieguide 2010”.

Prorektor orienterede om:

 • Et besøg af skatteministeren den 8. februar 2010.
 • Universitetets udvalg for forskningsbaseret myndighedsbetjening og kvalitetssikring af den forskningsbaserede myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet.      

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

11. Eventuelt
Maja Viola Buskbjerg spurgte om der var mulighed for, at en studerende holdt tale ved årsfestens eftermiddagsarrangement. Rektor lovede at tage forslaget med i overvejelserne. Han nævnte at faglige indlæg fra ph.d.-studerende fungerede godt om eftermiddagen.

Mødet sluttede kl.  17. 07.


Kommende møder

BM 2-2010 onsdag den 28. april 2010 kl. 13.00, Frandsensalen
BM 3-2010 torsdag den 17. juni 2010, kl. 13.00, Frandsensalen
BM 4-2010 mandag – tirsdag den 20.- 21. september 2010, kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
BM 5-2010 mandag den 1. november 2010, kl. 13.00, Frandsensalen
BM 6-2010 torsdag den 16. december 2010, kl. 13.00, Frandsensalen 

BM 1-2011 mandag den 28. februar 2011, kl. 13.00, Frandsensalen
BM 2-2011 onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00, Frandsensalen
BM 3-2011 torsdag den 16. juni 2011, kl. 13.00, Frandsensalen
BM 4-2011 mandag – tirsdag den 19.- 20. september 2011, kl. 12.00-12.00
(seminar), Sandbjerg Gods
BM 5-2011 mandag den 31. oktober 2011, kl. 13.00, Frandsensalen
BM 6-2011 torsdag den 15. december 2011, kl. 13.00, Frandsensalen  

Andre arrangementer

Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris
samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser:
Fredag den 28. maj 2010, kl. 11.00 

Aarhus Universitets årsfest:
Fredag den 10. september 2010