Referat

Referat af møde torsdag den 17. juni 2010 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 3-2010)

Deltagere:
Bestyrelsens medlemmer: Jens Bigum, bestyrelsesformand, Sys Rovsing, stedfortræder for formanden, Michael Christiansen, Johannes Riis, Arne Josefsen Rolighed, Erik Strange Petersen, Martin Tang Sørensen, Kirsten Jakobsen, Anna Juul Bager og Maja Viola Buskbjerg.

Fraværende: Mariann Fischer Boel

Rektoratet: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, prorektor Søren E. Frandsen og universitetsdirektør Jørgen Jørgensen.

Sekretariat: Vicedirektør Ole Olsen, chefjurist Per Møller Madsen og souschef Tove Bæk Jensen.

Desuden deltog: Margareta Wallin Peterson og vicedirektør Søren Trangbæk.

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra  bestyrelsesmøde den 7. juni 2010 (BM E1-2010)
 3. Økonomirapport 1 (bilag)
 4. Den faglige udviklingsproces (lukket punkt)
 5. Fysisk planlægning: Visionsplan 2010 - 2028 (lukket punkt)
 6. Byggesager (lukket punkt) 
       A. Nybyggeri til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (bilag)
       B. Nybyggeri til Det Naturvidenskabelige Fakultet (bilag)
       C. Byggeprojekt på Lille Barnow-grunden (bilag)
       D. Forberedelse af udbygning i Emdrup (bilag)
       E.  Forberedelse af udvidelser på Katrinebjerg til brug for DJF på baggrund af visionsplanen (bilag)
 7. Aarhus Universitet som Fairtrade Universitet
 8. Meddelelser fra 
       - Formanden
       - Rektoratet
 9. Eventuelt

Formanden bød indledningsvist velkommen til de mange fremmødte gæster under den åbne del af mødet. Formanden bemærkede at bestyrelsen fandt det positivt, at de studerende var aktivt og kritisk interesserede i universitetets fremtid.
De første tre punkter på dagsordenen ville blive behandlet som åbne.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7. juni 2010 (BM E1-2010)
Referatet blev godkendt.

3. Økonomirapport 1
Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen præsenterede økonomirapport 1 og det første forecast for 2010. Et forsigtigt skøn på nuværende tidspunkt var fortsat at universitetets resultat samlet ville blive på det budgetterede niveau. Huslejeudgiften blev lavere end budgetteret som følge af en ændret ejendomsvurdering og dermed lavere ejendomsskat.

Endnu ikke afklarede faktorer var årets studieaktivitet, færdiggørelsesbonus, studieoptag, yderligere omvurdering af ejendomsværdi, uddelinger fra forskningsråd og periodisering af omkostninger til blandt andet enkelte byggeprojekter. 

En egentlig sparerunde på hovedområderne vurderedes ikke at være nødvendig for at overholde budgettet. Det skyldtes at den ”uplacerede” besparelse, der var indlagt i budgettet for 2010, forventedes inddækket af blandt andet refusionen af ejendomsskat.

4. Den faglige udviklingsproces
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen præsenterede rektoratets oplæg til bestyrelsens beslutning. 
Rektoratet ønskede en fleksibel effektiv struktur med større fokus på tværgående samarbejde og med et strategisk og økonomisk ledelsesrum til faglige indsatser.  Hensigten var at skabe et universitet med en stærkere og mere sammenhængende ledelse, der var bedre rustet til både de globale og nationale udfordringer.

Fire hovedområder
Rektoratet foreslog følgende fire nye hovedområder:

 • Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab
 • Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi
 • Aarhus Faculty of Health Sciences, Sundhedsvidenskab
 • Aarhus School of Business and Social Sciences, Erhverv og Samfundsvidenskab 

Rektoratet lagde vægt på at de nye betegnelser var genkendelige for udenlandske samarbejdsparter og på modtagne indstillinger fra de nuværende hovedområder.

Bestyrelsen fandt at de nye betegnelser var gode og at de engelsksprogede betegnelser var en vigtig markering af universitetets stigende grad af internationalisering. 

Universitetsledelsen
Universitetsledelsen ville fremover bestå af rektor, prorektor, universitetsdirektør og fire dekaner. Hver dekan ville derudover lede et hovedområde og endvidere på tværs af universitetet få ansvaret for et eller flere strategiske områder eller initiativer. Der var planlagt 3 tværgående fora: Forum for topforskere, forum for AU studier og forum for videnudveks­ling. 

Bestyrelsen fandt denne model god og så også gerne at dekanerne, i højere grad end hidtil, deltog i bestyrelsens møder under relevante punkter.

Opslag af dekanstillinger
Rektor omdelte udkast til stillingsopslag af de 4 nye dekanstillinger og orienterede om ansættelsesproceduren og rådgivningsgruppernes opgaver og sammensætning. Der ville blive tilrettelagt en åben proces med internationale opslag. 

Bestyrelsen fandt det vigtigt at have særligt fokus på kvalifikationskrav til dekanerne og anså de nye stillinger og personprofiler som særdeles vigtige for implementeringen af den faglige udviklingsproces. Rektor ville løbende orientere formanden om ansættelsesprocessen.

Strategisk økonomisk ledelsesrum
Universitetet havde hidtil haft en budgetstruktur, der afspejlede hovedområdernes selvstændighed. Denne struktur gjorde det vanskeligt for topledelsen at skabe sammenhæng og udnytte universitetets strategiske muligheder. 

Rektoratet foreslog derfor etablering af et strategisk økonomisk ledelsesrum på 200 millioner pr. år, svarende til ca. 3,5% af universitetets omsætning. Puljen skulle benyttes både til langsigtede satsninger og løbende til nye aktiviteter. Puljen var blandt andet tænkt anvendt til interdisciplinær forskning, faglig integration og udvikling af Aarhus Universitets indre studiemarked.

Bestyrelsen fandt dette initiativ fornuftigt og nødvendigt og understregede samtidigt, at det var vigtigt også i høj grad at fokusere på udviklingen af excellente uddannelser og undervisning på højt internationalt niveau.

Indre reorganisering gennem grundig decentral proces
Rektoratet ville igangsætte et analysearbejde med henblik på at fastlægge en studienævnsstruktur, der sikrede fleksibilitet og samarbejde på tværs, samtidig med at studienævnsarbejdet, med udgangspunkt i kernefagligheden i uddannelserne, blev bevaret.

De studerende efterlyste en præcisering af, at studerende ville blive inddraget i analysearbejdet. De studerende lagde også vægt på at have indflydelse i et tilstrækkeligt antal studienævn til, at studienævnene er fagnære og kan kvalitetssikre og -udvikle. De studerende ønskede derudover repræsentation i alle tværgående fora.

Med hensyn til Aarhus School of Business and Social Sciences var de studerende enige i, at såvel de faglige miljøer i relation til Jura, Psykologi, Statskundskab og Økonomi skal bevares, samtidig med at de professionsrettede uddannelsers stærke bånd til erhvervslivet og business-miljøet styrkes. Det mente de studerende imidlertid ikke stemte overens med betegnelsen ”ny bred universitetsskole” (forslaget side 8), som de derfor foreslog skulle skrives ud af forslaget.

Med hensyn til Akademisk Råd bemærkede de studerende, at der bør være demokratiske organer på alle niveauer. Derfor skulle det præciseres, at i fald Akademisk Råd flyttes ned på institutniveau, vil der blive oprettet et nyt, demokratisk organ på fakultetsniveau, med beslutningskompetence.
Rektoratet understregede vigtigheden af at alle interessenter, både medarbejdere og studerende, engagerede sig i analysearbejdet.

Bestyrelsen roste rektoratets oplæg og takkede for det gode og omfattende arbejde der lå til grund for dette. Bestyrelsen fandt at der på betryggende måde var gennemført en krævende proces, hvor det var tilstræbt at inddrage brede kredse, og hvor det var tilstræbt at give gode muligheder for at blive hørt.

En enig bestyrelse godkendte rektoratets oplæg og bemyndigede rektoratet til at iværksætte planen, under hensyntagen til bestyrelsens bemærkninger. Også begge de to nye medlemmer af bestyrelsen fra den 1. juli 2010 var enige i beslutningen. Bestyrelsen så frem til rektoratets løbende tilbagemeldinger om processen.

Rektor ville samme eftermiddag i forbindelse med sin årlige sommertale orientere medarbejderne om bestyrelsens beslutning. 

Aftagerråd
Jens Bigum orienterede om sine drøftelser med aftagerrådene på Handelshøjskolen og på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole samt om et brev fra Det Rådgivende Udvalg ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. 

Vedtægtsudvalg
Bestyrelsen bemyndigede formanden til at nedsætte en arbejdsgruppe med samme struktur som det seneste vedtægtsudvalg, der på ny kunne vurdere behovet for en justering af universitetets vedtægt med henblik på drøftelse på bestyrelsens seminar i september måned.

Bestyrelsens sammensætning
Efter Erik Højsholts død i maj måned var der en ubesat bestyrelsespost blandt de udefra kommende medlemmer. På bestyrelsens opfordring accepterede Arne Rolighed at fortsætte i bestyrelsen indtil udløbet af den oprindelige udpegningsperiode, så bestyrelsen igen var fuldtallig. 

5. Fysisk planlægning: Visionsplan 2010 - 2028
Jørgen Jørgensen fremlagde udkastet til visionsplan for det samlede Aarhus Universitets fysiske udbygning frem mod 2028.  

Visionsplanen fastlagde en strategisk ramme for de fysiske muligheder for udbygning, der kunne imødekomme Aarhus Universitets forventede vækst i perioden. Visionsplanen var udarbejdet sideløbende med den faglige udviklingsproces og tilstræbt udformet, så den kunne rumme både kort- og langsigtede konsekvenser heraf, herunder behovet for samlokalisering af beslægtede fagområder. Visionsplanen rummede endvidere de kommende renoveringer af universitetets laboratorier.

Hovedtanken i visionsplanen var at universitetet bestod af en hovedcampus i Århus og en stærk campus i Emdrup, med opretholdelse af forskningsfaciliteter og forsøgsstationer på udvalgte lokaliteter.

Visionsplanen indeholdt to scenarier for universitetets forventninger til udviklingen i uddannelse, forskning og øvrige aktiviteter i løbet af de kommende knapt 20 år. Begge scenarier viste en kraftig vækst og behov for væsentlige udbygninger af de fysiske rammer.

Bestyrelsen fandt det afgørende at prioritere en samlokalisering af det nye hovedområde for erhverv og samfundsvidenskab samt at kommunikere denne prioritering tydeligt internt på universitetet. Bestyrelsen fandt det ligeledes vigtigt at sikre universitet de arealer der ville blive fraflyttet af Århus Sygehus.

Bestyrelsen godkendte med disse bemærkninger Visionsplan 2010 – 2028 for den fysiske udbygning af Aarhus Universitet som strategisk ramme for kommende forelæggelse af byggesager.
Visionsplanens konkrete forslag til byggeprojekter ville blive forelagt bestyrelsen til selvstændig behandling i takt med, at de aktualiseredes.

6. Byggesager 

6.A. Nybyggeri til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bestyrelsen godkendte at universitetet iværksætter planlægningen af nybyggeriet, der indebærer samling og modernisering af de biomedicinske institutter, laboratorier og undervisningslokaler med 7.500 m2, placeret omkring Victor Albeck Bygningen. Byggeudgiften var skønnet til 229 mio. kr. og huslejen budgetteret med 17,5 mio. kr. i 2014.

Når der forelå mere konkrete planer for projektet, men forinden underskrift af en procesaftale med Universitets- og Bygningsstyrelsen, ville projektet igen blive forelagt bestyrelsen til godkendelse.

6.B. Nybyggeri til Det Naturvidenskabelige Fakultet
Bestyrelsen godkendte at universitetet iværksætter planlægningen af et laboratoriebyggeri i Universitetsparken, til integration af faglige miljøer fra Danmarks Miljøundersøgelser, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet, med ca. 8.200 m2. Byggeudgiften var skønnet til 250 mio. kr. og huslejen budgetteret med 19,2 mio. kr. i 2014.

Når der forelå mere konkrete planer for projektet, men forinden underskrift af en procesaftale med Universitets- og Bygningsstyrelsen, ville projektet blive forelagt bestyrelsen til godkendelse.

6.C. Byggeprojekt på Lille Barnow-grunden
Bestyrelsen tog orienteringen om det planlagte højhus på Lille Barnow-grunden til efterretning og fandt det væsentligt at der med dette byggeri også ville blive muliggjort samlokalisering af hovedområdet for erhverv og samfundsvidenskab. Rektoratet bekræftede at dette byggeri ikke ville stå i vejen for universitetets planlægning vedrørende hospitalsgrunden.

6.D. Forberedelse af udbygning i Emdrup
Bestyrelsen tog til efterretning at universitetet går i gang med en bearbejdning af muligheder og behov med sigte på en samlet masterplan for udbygningen af Emdrup, som kunne forelægges for bestyrelsen primo 2011.

6.E. Forberedelse af udvidelser på Katrinebjerg til brug for DJF på baggrund af visionsplanen
Bestyrelsen tilsluttede sig at universitetet gik i gang med en grundigere bearbejdning af muligheder og behov med sigte på en samlet plan for udbygning på Katrinebjerg til Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.

Bestyrelsen tilsluttede sig endvidere, at arbejdet med realisering af fase 1 på Falckgrunden blev igangsat. Der var i fase 1 planlagt renovering af den eksisterende bygning på 2.400 m2. Huslejen herfor var budgetteret med 1,9 mio. kr. i 2013.
Når der forelå nærmere om det konkrete projekt, ville sagen igen blive forelagt for bestyrelsen.

7. Aarhus Universitet som Fairtrade Universitet
Maja Viola Buskbjerg henviste til det udsendte notat om Aarhus Universitet som Fairtrade Universitet.

De studerende så gerne at kantinerne blev opfordret til at bestræbe sig på at sælge fairtrade kaffe. Det var de studerendes opfattelse at der også var mulighed for via valg af leverandør at sikre samme prisniveau som nu. Studenterrådet selv serverede allerede nu kun fairtrade kaffe.

Rektoratet så gerne en understøttelse af bæredygtig anvendelse af ressourcer, selv om økonomiske konsekvenser heraf formentlig ikke kunne undgås og det kunne være svært at sikre aftaler herom på et område med mange forskellige aktører. Rektoratet ville dog gerne sikre at ledelsen selv indkøbte fairtrade kaffe.

Bestyrelsen så med stor sympati på forslaget og overlod den videre drøftelse af emnet til rektoratet. 

8. Meddelelser

Formanden:
Formanden orienterede om:

 • Ønsket om en fusion mellem universitetet og Ingeniørhøjskolen i Århus, herunder om dialog med statsministeren, videnskabsministeren m.fl.

Rektoratet:
Rektor orienterede om:

 • Danske Universiteters notat om regeringens genopretningsplan med beregning af konsekvenser for universiteterne.     

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

9. Eventuelt
Formanden takkede Sys Rovsing for arbejdet i bestyrelsen og ønskede hende held og lykke fremover. Sys Rovsing takkede for samarbejdet i bestyrelsen og ønskede held og lykke fremover til universitetet.

Mødet sluttede kl. 14. 20.

 
Kommende møder
BM 4-2010 mandag – tirsdag den 20.- 21. september 2010, kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
BM 5-2010 mandag den 1. november 2010, kl. 13.00, Frandsensalen
BM 6-2010 torsdag den 16. december 2010, kl. 10.30 – 14.30, Frandsensalen

BM 1-2011 mandag den 28. februar 2011, kl. 13.00, Frandsensalen
BM 2-2011 onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00, Frandsensalen
BM 3-2011 torsdag den 16. juni 2011, kl. 10.30, Frandsensalen
BM 4-2011 mandag – tirsdag den 19.- 20. september 2011, kl. 12.00-12.00
(seminar), Sandbjerg Gods
BM 5-2011 mandag den 31. oktober 2011, kl. 13.00, Frandsensalen
BM 6-2011 torsdag den 15. december 2011, kl. 10.30, Frandsensalen  

Andre arrangementer
Aarhus Universitets årsfest:
Fredag den 10. september 2010 

Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris
samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser:
Fredag den 27. maj 2011, kl. 11.00