Referat

Referat af møde mandag den 20. september 2010 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 4-2010)

Deltagere:
Bestyrelsens medlemmer: Jens Bigum, bestyrelsesformand, Mariann Fischer Boel, Michael Christiansen, Margareta Wallin Peterson , Johannes Riis, Arne Josefsen Rolighed (indtil punkt 7), Erik Strange Petersen, Martin Tang Sørensen, Kirsten Jakobsen (fra punkt 2), Anna Juul Bager og Maja Viola Buskbjerg.

Rektoratet: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, prorektor Søren E. Frandsen og universitetsdirektør Jørgen Jørgensen.

Sekretariat: Vicedirektør Ole Olsen, chefjurist Per Møller Madsen og souschef Tove Bæk Jensen.

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Bestyrelsens arbejde og sammensætning
  A. Konstituering af bestyrelsen - valg af stedfortræder for formanden (næstformand)
  B. Udpegning af nye eksterne medlemmer af bestyrelsen - proces
 3. Godkendelse af referat fra  bestyrelsesmøde den 17. juni 2010 (BM 3-2010)
 4. Økonomirapport 2 (lukket punkt)
 5. Udviklingskontrakt for 2011 (lukket punkt) 
 6. Aarhus Universitets Strategi (lukket punkt)
  A. Afrapportering af universitetets strategi for 2009 - 2010
  B. Proces for en ny strategi for universitetet
 7. Vedtægt for Aarhus Universitet
 8. Meddelelser fra 
  - Formanden
  - Rektoratet
 9. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Bestyrelsens arbejde og sammensætning

2.A. Konstituering af bestyrelsen - valg af stedfortræder for formanden (næstformand)
Michael Christiansen blev valgt som stedfortræder for formanden (næstformand).

2.B. Udpegning af nye eksterne medlemmer af bestyrelsen - proces 
Formanden orienterede om regler og proces for udpegning af nye eksterne medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen tilsluttede sig formandens forslag om at igangsætte processen og at nedsætte en rådgivningsgruppe, hvor formanden og Michael Christiansen deltog som bestyrelsens repræsentanter. Rådgivningsgruppen består desuden af to repræsentanter for Universitetssamvirket og to repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere.

Rådgivningsgruppen ville drøfte profilbeskrivelser for de nye eksterne bestyrelsesmedlemmer og overveje hvilke aspekter og sektorer nye medlemmer med fordel kunne have særlig indsigt i. 

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. juni 2010 (BM 3-2010)
På opfordring af de studerede besluttede bestyrelsen at præcisere formuleringen ”Bestyrelsen fandt det betryggende at der var gennemført en krævende proces med inddragelse af brede kredse, hvor der havde været gode muligheder for at blive hørt” til følgende: ”Bestyrelsen fandt at der på betryggende måde var gennemført en krævende proces, hvor det var tilstræbt at inddrage brede kredse, og hvor det var tilstræbt at give gode muligheder for at blive hørt”. 

Referatet blev godkendt med denne præcisering.

Erik Strange bemærkede at bestyrelsen også havde noteret sig, at der ville blive arbejdet videre med medarbejderindflydelsen.

4. Økonomirapport 2
Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen præsenterede økonomirapport 2 og forecast 2 for 2010. Universitetet forventede nu et underskud i 2010 på 3 mio. kr. Det forventede resultat var dermed 46 mio. kr. bedre end budgetteret blandt andet på baggrund af

 • at de faglige hovedområder generelt forventede bedre resultater end budgetteret, blandt andet som følge af en positiv udvikling på studieaktivitet,
 • at renteindtægterne var højere end budgetteret og
 • at universitetet i 2010 modtager væsentlige indtægter af engangskarakter.

Væsentlige usikkerhedsfaktorer for den resterende del af 2010 var størrelsen af indtægter fra studieaktivitet, der endnu ikke var fuldt ud kendte, hvorvidt universitetet kunne beholde returnerede energiafgifter for perioden 2007-2009, omvurdering af ejendomsværdi på visse af universitetets bygninger samt resultatet af uddelingsrunder fra forskningsråd ultimo 2010.

Rektoratet orienterede om universitetets foreløbige forventninger til budgettet for de tre overslagsår.

Rektoratet ville på et senere møde orientere nærmere om universitetets it-organisering og it-systemer i lyset af den fremtidige struktur. Bestyrelsen så frem til en sådan præsentation.

Bestyrelsen tog økonomirapport 2 til efterretning.

5. Udviklingskontrakt for 2011
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen orienterede om at Universitets- og Bygningsstyrelsen havde indkaldt udkast til udviklingskontrakt for 2011. Der var kontraktforhandlinger i oktober-december med henblik på underskrivelse senest 15. december 2010.

Blandt andet på grund af de politiske drøftelser om ny model for udviklingskontrakterne var det styrelsens sigte at indgå 1-årige interim-kontrakter med universiteterne for 2011. 

Den nye udviklingskontrakt skulle ses som en forlængelse af den eksisterende udviklingskontrakt for 2008-2010 (UK 4). Styrelsen havde derfor anmodet universitetet om at tage udgangspunkt i de anvendte mål i UK 4 samt at overveje, om det var relevant at se bort fra eller supplere med mål i forhold til UK 4.

Rektor orienterede desuden om universitetets forventning til en kommende revision af universitetsloven, herunder en eventuel sammenkædning af universiteternes udviklingskontrakter og bevillinger.

Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformanden til at godkende Aarhus Universitets udkast til udviklingskontrakt for 2011.

6. Aarhus Universitets strategi
Rektor orienterede om statusrapporten, der fulgte systematikken i universitetets strategi for 2008–2012, Kvalitet og Mangfoldighed, og angav bestræbelserne på Aarhus Universitet for at realisere universitetets overordnede strategi i perioden fra sommeren 2009 til sommeren 2010.

Statusrapporten var en blandt flere redegørelser, der dokumenterede den meget omfattende aktivitet, der udfoldes på hele Aarhus Universitet med henblik på at hæve universitetets placering i det globale vidensmarked og realisere strategiens vision om at tilhøre eliten af universiteter samt bidrage til udvikling af national og global velfærd.

Rektor orienterede om processen for en ny strategi og fremhævede at området fokuseret talentudvikling og ph.d.-uddannelser nu omfangsmæssigt lå på samme niveau som det ordinære uddannelsesområde. I forhold til den næste udviklingskontrakt var det væsentligt at fastlægge det fremtidige ambitionsniveau på dette område, der var et væsentligt internationalt konkurrenceparameter.

Rektor oplyste at universitetet i Leiden har udarbejdet en benchmarkinganalyse for Aarhus Universitet, der uddybende sammenligner en række europæiske universiteters indbyrdes placering opdelt på fagområder. Det kunne overvejes at invitere chefen for denne analyseenhed i forbindelse med bestyrelsens seminar i marts 2011.

Bestyrelsen så gerne at der på seminaret i marts 2011 blev mulighed for en nærmere drøftelse af rammerne for ph.d.-uddannelser mv., baseret på yderligere information om fordelingen på fag, aftagere, afledte bygningsmæssige behov, samfundsmæssige behov og perspektiver. Bestyrelsen så gerne en præsenta­tion i form af eksterne vurderinger af dels universitetets nuværende status, dels universitetets målsætninger på området.

Bestyrelsen fandt opfølgningen særdeles god og læsevenlig. Bestyrelsen tog rapporten til efterretning og tiltrådte i øvrigt processen for en ny strategi.

7. Vedtægt for Aarhus Universitet
Formanden orienterede om vedtægtsudvalgets arbejde. Udvalget havde holdt møde og udarbejdet et udkast til ny vedtægt. Udkastet var sendt til høring i aftagerrådet ved ASB.

Chefjurist Per Møller Madsen uddybede ændringsforslagets indhold. Forslaget var hovedsageligt at teknisk karakter med henblik på at gennemføre bestyrelsens beslutning om ændring af universitetets organisering.

Når der forelå reaktioner fra ASB’s aftagerråd og når rektoratet havde drøftet forslaget, ville dette blive forelagt bestyrelsen og endelig ministeren til godkendelse.

Bestyrelsesformanden orienterede desuden om drøftelser med ASB og repræsentanter for ASB’s aftagerråd om vedtægtsændringerne, forholdet til fusionsaftalen, sikring af ASB’s akkrediteringer samt aftagerrådets fremtidige placering mv.

Bestyrelsen fandt at nye aftagerpaneler mest hensigtsmæssigt kunne opdeles efter de nye hovedområder, eventuelt på nogle områder med en underopdeling. Rektoratet ville på et kommende møde forelægge bestyrelsen nærmere om organiseringen af aftagerpaneler.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Meddelelser

Formanden:
Formanden orienterede om: 

 • Status for universitetets henvendelse til statsministeren om fusion med Ingeniørhøjskolen i Århus
 • Møde med skatteministeren, arrangeret af de studerende.
 • Møde med videnskabsministeren.
 • Danske Universiteters møde med Dansk Industri.
 • Årsfesten, som formanden fandt meget vellykket.

Rektoratet:
Rektoratet orienterede om:

 • Årsfesten, evaluering og justeringer af programmet for kommende årsfester.
 • Rektors besøg på forskningsstation Zackenberg, sammen med blandt andre klimaministeren.
 • Emner fra Vækstforums møder. Vækstforum har identificeret ti udfordringer for dansk vækst og har herunder drøftet prioritering af uddannelsesområdet, integration af højt uddannede udlændinge, integration af forskning og innovation samt sikring af små og mellemstore virksomheders overlevelse. Rektor ville sende et notat fra det seneste møde til bestyrelsens medlemmer.
 • Optagelsen 2010. Universitetet havde optaget ca. 6.300 nye bachelorstuderende og 4.940 nye kandidatstuderende, heraf ca. 2.000 med en bacheloruddannelse fra andre institutioner.
 • Igangværende drøftelser såvel i fagministerier samt i Danske Universiteter om retningslinjer for konkurrenceudsættelse.
 • Konkurrenceudsættelse af opgaver hidtil varetaget på Kalø.
 • Fødevareministeriets hjemtagning af opgaver.
 • Nyt materiale fremlagt for bestyrelsen til orientering, herunder særligt pjecen om innovation og samarbejde – strategi for teknologioverførsel 2010 – 2013.
 • Den udsendte skriftlige status for byggeprojektet på Lille Barnow-grunden. Bestyrelsen bemærkede at byggeprojektet skulle være konkurrencedygtigt, men at det også skulle sikres, at byggeriets æstetik og arkitektur blev vægtet højt. Bestyrelsen bad i den sammenhæng rektoratet overveje om totalentreprise var den rigtige form.
 • Fredningsdebatten i pressen. Rektoratet inviterede gerne kritikere af universitetets vedligeholdelse på uddybet information og rundvisning på universitetet.                                     

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

9. Eventuelt
Mødet sluttede kl. 14. 30.

Kommende møder

BM 5-2010 mandag den 1. november 2010, kl. 13.00, Frandsensalen
BM 6-2010 torsdag den 16. december 2010, kl. 10.30, Frandsensalen

 

BM 1-2011 mandag den 7. – tirsdag den 8. marts 2011, kl. 12.00 – 12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
BM 2-2011 onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00, Frandsensalen
BM 3-2011 torsdag den 16. juni 2011, kl. 10.30, Frandsensalen
BM 4-2011 mandag – tirsdag den 19.- 20. september 2011, kl. 12.00-12.00
(seminar), Sandbjerg Gods
BM 5-2011 mandag den 31. oktober 2011, kl. 13.00, Frandsensalen
BM 6-2011 torsdag den 15. december 2011, kl. 10.30, Frandsensalen 

 

Andre arrangementer
Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris
samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser:
Fredag den 27. maj 2011, kl. 11.00

Aarhus Universitets årsfest:
Fredag den 9. september 2011