referat

Referat af møde mandag den 1. november 2010 kl. 13.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 5-2010)

Deltagere:
Bestyrelsens medlemmer: Jens Bigum, bestyrelsesformand, Mariann Fischer Boel, Michael Christiansen, stedfortræder for formanden, Margareta Wallin Peterson (fra punkt 3), Johannes Riis, Erik Strange Petersen, Martin Tang Sørensen, Kirsten Jakobsen, Anna Juul Bager og Maja Viola Buskbjerg.
Fraværende: Arne Josefsen Rolighed
Rektoratet: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, prorektor Søren E. Frandsen og universitetsdirektør Jørgen Jørgensen.
Sekretariat: Vicedirektør Ole Olsen, chefjurist Per Møller Madsen og souschef Tove Bæk Jensen.
Andre: Vicedirektør Flemming Bøge under punkt 5, og dekanerne for de fire nye hovedområder: Mette Thunø, Brian Bech Nielsen, Allan Flyvbjerg og Svend Hylleberg under punkterne 7-8.

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra  bestyrelsesmøde den 20. september  2010 (BM 4-2010)
 3. Orientering om den faglige udviklingsproces
 4. Vedtægt for Aarhus Universitet
  A. Drøftelse af struktur og organisering af aftagerpaneler     
  B. Forslag til ny vedtægt for Aarhus Universitet
 5. It på Aarhus Universitet v/vicedirektør Flemming Bøge
 6. Orientering om udviklingen i administrations­omkostninger mv. 2005-09
 7. Meddelelser fra 
  - Formanden
  - Rektoratet
 8. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt af bestyrelsens flertal.

Repræsentanterne for de studerende bemærkede at de ikke kunne godkende dagsordenen, da de havde ønsket emnet ”brugerbetaling” på dagsordenen. Deres ønske herom var begrundet i henvendelser fra andre studerende om dette emne. Fremstillingen af emnet i pressen havde givet nogle studerende det indtryk, at Aarhus Universitetet som institution havde taget stilling til spørgsmålet om brugerbetaling på universitetsuddannelserne. Formanden fandt at afklaring af de studerendes spørgsmål herom mest hensigtsmæssigt kunne ske under rektors meddelelser.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. september 2010 (BM 4-2010)
Referatet blev godkendt idet formuleringen under punkt 3, godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. juni 2010 (BM 3-2010), ”Bestyrelsen fandt at der på betryggende måde var gennemført en krævende proces, hvor det var tilstræbt at inddrage brede kredse og hvor der havde været gode muligheder for at blive hørt” efter ønske fra studenterrepræsentanterne blev præciseret yderligere til: ”Bestyrelsen fandt at der på betryggende måde var gennemført en krævende proces, hvor det var tilstræbt at inddrage brede kredse og hvor det var tilstræbt at give gode muligheder for at blive hørt”.

3. Orientering om den faglige udviklingsproces
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen orienterede om status for den faglige udviklingsproces, en ny økonomimodel og den igangværende faglige analyseproces. Dekanerne for de fire nye hovedområder var ansat samme dag. Der ville kunne tages stilling til institutstrukturen i starten af 2011 og herefter ville den administrative struktur kunne besluttes. Målet var en enkel og ubureaukratisk struktur, hvor sager så vidt muligt kun blev sagsbehandlet på ét niveau. 

Rektor oplyste på forespørgsel at Aarhus Universitet ikke havde planer om at reducere små sprogfag. Bestyrelsen fandt dette meget tilfredsstillende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Repræsentanterne for de studerende orienterede desuden om at Studenterrådet ved Aarhus Universitet i øjeblikket gennemførte en undersøgelse, der havde til formål at klarlægge studerende og ansattes oplevelse af den igangværende faglige udviklingsproces. Resultatet af denne undersøgelse ville foreligge før nytår.

4. Vedtægt for Aarhus Universitet
Formanden orienterede om høringen af ASB’s aftagerråd. Høringssvaret herfra ville indgå i overvejelserne. Behandlingen af vedtægten blev udsat til bestyrelsens møde i december.

Rektor orienterede om at vedtægten desuden på et tidspunkt skulle justeres på baggrund af finanslovsaftalen om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling. Det fremgik af aftalen at der skulle etableres et særligt ph.d.-råd med ansvar for udmøntning af en bevilling til uddannelsesforskning.

5. It på Aarhus Universitet v/vicedirektør Flemming Bøge
Formanden bød velkommen til vicedirektør Flemming Bøge. Flemming Bøge gav en orientering om it-området på Aarhus Universitet, it-strategien, status over aktuelle projekter, daglig drift og sikkerhed samt it og den faglige udviklingsproces.

Flemming Bøge orienterede desuden om økonomi- og projektstyring på it-området og på forespørgsel fra de studerende om tidsestimatet for digitalisering af studenterkommunikation.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

6. Orientering om udviklingen i administrations­omkostninger mv. 2005-09
Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen orienterede på baggrund af den senere tids drøftelse i medierne og efter ønske fra de studerendes repræsentanter i bestyrelsen om universiteternes omkostninger til administration. Universitetet havde foretaget en nærmere analyse af udviklingen i egne administrationsomkostninger i perioden 2005-09.

Der knyttede sig en række metodiske og afgrænsningsmæssige problemer til at foretage en sådan analyse, og resultaterne skulle derfor tages med forbehold. Analysen viste, at omkostningerne til generel ledelse og administration var steget på Aarhus Universitet, men dog langt fra i det voldsomme omfang, som havde været fremme i den offentlige debat.

Der var delvist tale om en tidsmæssigt afgrænset stigning, der knyttede sig til fusionerne, delvist stigninger som følge af strategiske valg. Universitetet ville inden næste bestyrelsesmøde udarbejde et supplerende notat om baggrunden for stigningen i administrative udgifter fra 2007 – 2009.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Meddelelser

Formanden:
Formanden bød velkommen til dekanerne for de fire nye hovedområder: Mette Thunø, Brian Bech Nielsen, Allan Flyvbjerg og Svend Hylleberg. Dekanerne var ansat fra 1. november 2010 og ville overtage det fulde ansvar for hovedområderne fra 1. januar 2011. Efter en introduktion præsenterede hver dekan sig selv og redegjorde kort for egne forventninger til stillingen og til samarbejdet i den nye universitetsledelse.

Beslutning om fordelingen af de tværgående opgaver afventede besættelse af stillingerne som prodekaner.

Formanden orienterede om:

 • Udkastet til udviklingskontrakt for 2011, der var underskrevet og indsendt til UBST.
 • Brev til ministeren om muligheden for overtagelse af bygninger.
 • Debat i pressen om Forskningscenter Årslev.
 • Status for universitetets og ingeniørhøjskolens ønske om fusion.

Rektoratet:
Rektoratet orienterede om:

 • Nobelprisen til professor Dale Mortensen, der gennem 30 år havde haft en tæt tilknytning til Aarhus Universitet.
 • Status for myndighedskontrakterne med henholdsvis Fødevareministeriet og Miljøministeriet.
 • Fødevareministeriets henvendelse vedrørende deltagelse i Agro Business Park.
 • Konkurrenceudsættelsen af aktiviteter hidtil varetaget af DMU på Kalø.
 • Fortsatte drøftelser om retningslinjer for konkurrenceudsættelse af opgaver inden for myndighedsbetjening.
 • Status for Lille Barnow-projektet.
 • Status for universitetets ansøgning om deltagelse i et nationalt projekt vedrørende digitale eksamener.
 • En intern arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan en styrkelse af educational IT på Aarhus Universitet skal gennemføres.
 • En proces vedrørende branding af Aarhus Universitet.
 • Gymnasiepraktikken – der er 3 dage på universitetet, særligt tilrettelagt for gymnasieelever.
 • Nyt materiale fremlagt for bestyrelsen til orientering, herunder særligt invitationen til EUA’s årlige konference som i 2011 afholdes på AU, AU i tal 2009 og studieguide 2011 om bacheloruddannelser.

I forlængelse af de studerendes ønske om at sætte emnet ”brugerbetaling” på dagsordenen, orienterede rektor om at han som medlem af Vækstforum havde deltaget i en debat om finansiering af uddannelser i fremtiden. Uddannelserne var på nuværende tidspunkt underfinansieret. Derudover kunne der forudses en række yderligere problemer i forbindelse med finansieringen af uddannelser i fremtiden. Rektor fandt det relevant at rejse en diskussion om dette emne.

De studerende oplyste at nogle studerende havde fået den opfattelse, at der var tale om at universitetet gik ind for brugerbetaling.

Bestyrelsens flertal fandt at spørgsmålet om finansieringen af uddannelser var et samfundspolitisk spørgsmål, som lå udenfor bestyrelsens opgaver, men at det var helt naturligt at rektor deltog i diskussioner af den beskrevne karakter. De studerende var ikke enige med bestyrelsens flertal.

Rektor redegjorde desuden for universitetets finansiering af stillinger til kvindelige forskere, med det formål at få alle forskningstalenter til at søge forskerstillinger. Der var tale om et enkelt blandt flere ligestillingsinitiativer foreslået af universitetets taskforce for ligestilling. Videnskabsministeriet havde givet universitetet tilladelse til ordningen.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning og besluttede at holde et ekstraordinært møde i januar måned. Mødet blev fastlagt til mandag den 17. januar 2011, kl. 13.00.

8. Eventuelt
De studerende var meget tilfredse med at dagsordenen til dette møde kun havde indeholdt åbne punkter. Formanden understregede at dette var tilfældigt, da universitetet fulgte de fastlagte retningslinjer for åbne og lukkede punkter på dagsordenen.

Mødet sluttede kl. 17. 00.

Kommende møder
BM 6-2010 torsdag den 16. december 2010, kl. 10.30, Frandsensalen

BM E1-2011 mandag den 17. januar 2011 kl. 13.00, Frandsensalen
BM 1-2011 mandag den 7. – tirsdag den 8. marts 2011, kl. 12.00 – 12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
BM 2-2011 onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00, Frandsensalen
BM 3-2011 torsdag den 16. juni 2011, kl. 10.30, Frandsensalen
BM 4-2011 mandag – tirsdag den 19.- 20. september 2011, kl. 12.00-12.00
(seminar), Sandbjerg Gods
BM 5-2011 mandag den 31. oktober 2011, kl. 13.00, Frandsensalen
BM 6-2011 torsdag den 15. december 2011, kl. 10.30, Frandsensalen 

Andre arrangementer
Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris
samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser:
Fredag den 27. maj 2011, kl. 11.00

Aarhus Universitets årsfest:
Fredag den 9. september 2011