Referat

Referat af møde tirsdag den 20. september 2011 kl. 9.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 4-2011)

 

Deltagere:

Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen, bestyrelsesformand, Peder Tuborgh, næstformand, Mariann Fischer Boel, Margareta Wallin Peterson, Lars Rohde, Erik Strange Petersen, Martin Tang Sørensen, Kirsten Jakobsen, Maria Juhler-Larsen, Christian Thyrrestrup.
Afbud: Gitte Ørskou 
Rektoratet: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen og universitetsdirektør Jørgen Jørgensen. Prorektor Søren E. Frandsen var fraværende på grund af dødsfald i familien.
Sekretariat: Vicedirektør Ole Olsen, chefjurist Per Møller Madsen og souschef Tove Bæk Jensen
Desuden deltog: Dekan Brian Bech Nielsen under punkt 3

 

Dagsorden 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder den 23. august 2011 (BM 3-2011)
 3. Fusion mellem Ingeniørhøjskolen i Århus og Aarhus Universitet (lukket punkt)
 4. Den faglige udviklingsproces
 5. Økonomirapport 2
 6. Aarhus Universitets udviklingskontrakt 2012 - 2014
 7. Aarhus Universitets Strategi (lukket punkt)
       A. Afrapportering af universitetets strategi for 2010-2011
       B. Proces for en ny strategi for universitetet   
 8. Meddelelser fra 
         - Formanden
         - Rektoratet
 9. Eventuelt

 

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 23. august 2011 (BM 3-2011)
Referatet blev godkendt.

 

3. Fusion mellem Ingeniørhøjskolen i Århus og Aarhus Universitet
Dekan Brian Bech Nielsen og rektor Lauritz B. Holm-Nielsen redegjorde for fusionsforhandlingerne. Der var nu mellem Ingeniørhøjskolen i Århus og Aarhus Universitet udarbejdet et enighedsdokument, der beskrev de faglige perspektiver samt de organisatoriske og økonomiske konsekvenser heraf.

 

Det var forudsat at fusionen er udgiftsneutral. Der udestod imidlertid forhandlinger med Universitets- og Bygningsstyrelsen samt Undervisningsministeriet om bygningsovertagelsen og vilkårene herfor og overførsel af puljetilskud til Ingeniørhøjskolen i Århus.

 

Bestyrelsen tilsluttede sig en fusion på grundlag af det udarbejdede enighedsdokument, der vil blive fremsendt til Videnskabsmini­ste­riet, når begge bestyrelser har truffet beslutning.

 

Bestyrelsen bemyndigede formanden til, på universitetets vegne, at forhandle de endelige vilkår for fusionen med Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet.

 

4. Den faglige udviklingsproces
Lauritz B. Holm-Nielsen orienterede om status for den faglige udviklingsproces. Den organisatoriske forandring er gennemført, og de nødvendige tilpasningsopgaver løses løbende. De nødvendige ansættelser og ændringer blandt lederne på universitetet er gennemført og den omfattende personalerokering i de administrative funktioner er afsluttet.

 

Den helt store indsats i implementeringsprocessen er nu vendt mod at få den faglige integration til at lykkes på institut- og centerniveau samt at få etableret de tværgående funktioner med et tæt samspil med institutter og universitetsledelse.

 

Et væsentligt indsatsområde er den fortsatte sikring af medarbejdernes og de studerendes engagement og indflydelse på universitetets udvikling.

 

Bestyrelsen fandt hele processen og planerne for implementeringen meget ambitiøs. Bestyrelsen tog i øvrigt statusbeskrivelsen og rektors redegørelse til efterretning.

 

5. Økonomirapport 2
Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen præsenterede økonomirapport 2 for 2011. Universitetet forventer med forecast 2 et overskud i 2011 på 15 mio. kr. mod et nul i såvel budgettet som forecast 1.

 

Den primære årsag er, at der er indlagt et forventet mindreforbrug på omkostningssiden på 15 mio. kr. i forecastet, idet igangsættelse af en række planlagte aktiviteter er forsinkede.

 

Væsentlige usikkerheder for den resterende del af 2011 er studieaktiviteten for sommeren 2011, færdiggørelsesbonus 2011, studieoptaget pr. 1. oktober 2011, uforbrugte midler vedr. 2010 overført til 2011, øget afskrivning grundet ændret vurdering af donationsgældsbrev samt forbrug på diverse puljer.

 

Universitetet forventer ultimo 2011 at have en egenkapital på 555 mio. kr. (ekskl. statsforskrivning på 240 mio. kr., der udløber i 2012) og en samlet likvi­ditet på 1.498 mio. kr.

 

Bestyrelsen tog økonomirapporten til efterretning.

 

 

6. Aarhus Universitets udviklingskontrakt 2012 - 2014
På grund af udskrivelsen af valg har det ikke været muligt for Universitets- og Bygningsstyrelsen at komme med en udmelding om pligtige mål som tidligere oplyst.

 

Bestyrelsen bemyndigede formanden til at gå videre med udviklingskontrakten, inden for rammerne af de eksisterende strategier. Bestyrelsen ville blive orienteret når der var nyt om udviklingskontrakten.

 

7.  Aarhus Universitets Strategi (lukket punkt)
7. A. Afrapportering af universitetets strategi for 2010-2011
Lauritz B. Holm-Nielsen orienterede om universitetets indsats fra sommeren 2010 til sommeren 2011 med henblik på at gennemføre universitetets overordnede strategi: Kvalitet og Mangfoldighed.

 

Strategiens mål skulle desuden ses i nær sammenhæng med målene i udviklingskontrakten. Hvis den kommende udviklingskontrakt fik færre målbare kriterier end tidligere, ville det blive overvejet om strategien tilsvarende skulle indeholde flere mere målbare kriterier. Afrapporteringen af målopfyldelsen for strategi og udviklingskontrakt ville fremover ske samlet.

 

De studerendes repræsentanter stillede spørgsmål til anvendelsen af farvemarkeringen for målopfyldelsen på visse administrative områder, hvor den faglige udviklingsproces først lige var igangsat. Lauritz B. Holm-Nielsen gjorde opmærksom på at den vurderede målopfyldelse skulle ses i forhold til hele strategiperioden.

 

Bestyrelsen tog rapporten til efterretning.

7. B. Proces for en ny strategi for universitetet 
Aarhus Universitets strategi, Kvalitet og Mangfoldighed, er vedtaget for perioden 2008 til og med 2012. I løbet af 2012 skal der derfor gennemføres en proces, som kan føre til en vedtagelse af en strategi, der kan være gældende for en periode fra og med 2013. 

 

Bestyrelsen godkendte universitetsledelsens forslag til overordnet plan for det kommende strategiarbejde.

 

8. Meddelelser
Ingen.

 

9. Eventuelt
Mødet sluttede kl. 11.20

 

 

 

 

Kommende møder

Bestyrelsesmøder i 2011

 • BM 5-2011 mandag den 14. november 2011, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 6-2011 torsdag den 15. december 2011, kl. 10.30, Frandsensalen

Bestyrelsesmøder i 2012

 • BM 1-2012 onsdag den 29. februar 2012, kl. 10.30, Frandsensalen
 • BM 2-2012 onsdag den 25. april 2012 kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 3-2012 onsdag den 13. juni 2012, kl. 10.30, Frandsensalen
 • BM 4-2012 tirsdag – onsdag den 18.- 19. september 2012, kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
 • BM 5-2012 onsdag den 31. oktober 2012, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 6-2012 onsdag den 19. december 2012, kl. 10.30, Frandsensalen 

Bestyrelsesmøder i 2013

 • BM 1-2013 onsdag den 27. februar 2013, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 2-2013 onsdag den 24. april 2013 kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 3-2013 onsdag den 12. juni 2013, kl. 10.30, Frandsensalen
 • BM 4-2013 tirsdag – onsdag den 17.- 18. september 2013, kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
 • BM 5-2013 onsdag den 6. november 2013, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 6-2013 onsdag den 18. december 2013, kl. 10.30, Frandsensalen 

Andre arrangementer

Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris
samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser:
Fredag den 25. maj 2012, kl. 11.00

Aarhus Universitets årsfest:
Fredag den 14. september 2012