Referat

Referat af møde mandag den 14. november 2011 kl. 15.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 5-2011)

Deltagere:

Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen, bestyrelsesformand, Peder Tuborgh, næstformand, Mariann Fischer Boel, Lars Rohde, Margareta Wallin Peterson, Gitte Ørskou, Erik Strange Petersen, Martin Tang Sørensen, Kirsten Jakobsen, Maria Juhler-Larsen og Christian Thyrrestrup.

Rektoratet: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, Prorektor Søren E. Frandsen og universitetsdirektør Jørgen Jørgensen.

Sekretariat: Vicedirektør Ole Olsen, chefjurist Per Møller Madsen og souschef Tove Bæk Jensen

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden                                                                 
 2. Godkendelse af referat fra  bestyrelsesmødet den 20. september 2011 (BM 4-2011)
 3. Fusion mellem Ingeniørhøjskolen i Århus og Aarhus Universitet
 4. Aarhus Universitets udviklingskontrakt 2012 - 2014
 5. Rådgivning og medarbejderinddragelse
 6. Meddelelser fra 
      - Formanden
      - Rektoratet
 7. Eventuelt

 

Bestyrelsen var forud for det formelle møde på besøg på hovedområdet Health og på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Der ville i løbet af de kommende to år blive tilrettelagt møder, hvor bestyrelsen besøger hvert af de fire hovedområder. Besøget på Health var det første af disse møder. Formanden takkede for dagens besøg.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20. september 2011 (BM 4-2011)
Formuleringen ”Bestyrelsen fandt hele processen meget ambitiøs og roste ledel­sens implementering af ændringerne” blev ændret til ”Bestyrelsen fandt hele processen og planerne for implementeringen meget ambitiøs."

Referatet blev godkendt med denne præcisering.

3. Fusion mellem Ingeniørhøjskolen i Århus og Aarhus Universitet
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen redegjorde for status for fusionsforhandlingerne og orienterede om et møde samme dag med Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Styrelsen havde oplyst at lovforslaget, der skal muliggøre fusionen, ventedes fremsat og vedtaget inden jul.

4. Aarhus Universitets udviklingskontrakt 2012 - 2014
Lauritz B. Holm-Nielsen oplyste at forhandlingerne om udviklingskontrakten forventedes at blive påbegyndt i første kvartal 2012. 

Repræsentanterne for de studerende efterlyste information om hvordan medinddragelse af medarbejdere og studerende ville ske. Bestyrelsesformanden svarede at reglerne om inddragelse selvfølgelig ville blive iagttaget. Bestyrelsens udgangspunkt ville være, at universitetets selvvalgte mål i udviklingskontrakten skulle ligge inden for rammerne af den allerede besluttede strategi.

Lauritz B. Holm-Nielsen oplyste at inddragelsen ville afhænge af karakteren af de pligtige mål, der endnu ikke var kendt. Universitetsledelsen ville, hvor det var relevant, inddrage hovedområderne. Hovedområderne ville inddrage akademiske råd og eventuelt institutter.

I forbindelse med orienteringen om status for udviklingskontrakten oplyste universitetsdirektør Jørgen Jørgensen at det nye FFL 2012 ikke giver anledning til at ændre budgetteringsgrundlaget, der blev meldt ud i juni måned. Regeringen foreslår en genopretning af forskningsmidlerne, men konsekvensen heraf er neutral i forhold til universitetets foreløbige budgetforventninger.

Ressortansvaret for universitetets byggesager var i forbindelse med den nye regering flyttet til Klimaministeriet og dermed er tre forskellige ministerier involveret i universitetets byggerier.

5.  Rådgivning og medarbejderinddragelse
Chefjurist Per Møller Madsen gennemgik det udsendte notat om rådgivning og medarbejderinddragelse. Notatet indeholdt et overblik over universitetets nuværende og kommende fora og forslag til ændringer, der foreslås indarbejdet i vedtægten. 

Bestyrelsens medlemmer fandt det afgørende at personer i advisory boards havde den rigtige profil med et stort engagement i hvervet.

Formanden understregede hensigten om at give medarbejdere og studerende øget indflydelse via inddragelse af akademisk råd i rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer til afløsning af den nuværende model, hvor Universitetssamvirket varetager denne rolle. Bestyrelsen tilsluttede sig denne ændring.

I fremtiden skal akademisk råd have en valgt formand. Repræsentanterne for det videnskabelige personale så gerne en tilsvarende ordning for fora på institutniveau. Formanden fandt dog at dette ikke var hensigtsmæssigt på institutniveau, hvor opgaverne havde en anden karakter. Drøftelsen heraf ville fortsætte på dagens møde i vedtægtsudvalget.

6. Meddelelser
Ingen.

7.  Eventuelt
De studerende bemærkede at de gerne så mere generelle temaer blev drøftet, når dagsordenen for mødet tillod det. Formanden tog dette til efterretning, men fandt det også vigtigt, at bestyrelsen fik mulighed for at besøge hovedområderne.

Mødet sluttede kl. 17.00.

 

Kommende møder

Bestyrelsesmøder i 2011

 • BM 6-2011 torsdag den 15. december 2011, kl. 10.30, Frandsensalen

Bestyrelsesmøder i 2012

 • BM 1-2012 onsdag den 29. februar 2012, kl. 10.30, Frandsensalen
 • BM 2-2012 onsdag den 25. april 2012 kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 3-2012 onsdag den 13. juni 2012, kl. 10.30, Frandsensalen
 • BM 4-2012 tirsdag – onsdag den 18.- 19. september 2012, kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
 • BM 5-2012 onsdag den 31. oktober 2012, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 6-2012 onsdag den 19. december 2012, kl. 10.30, Frandsensalen 

Bestyrelsesmøder i 2013

 • BM 1-2013 onsdag den 27. februar 2013, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 2-2013 onsdag den 24. april 2013 kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 3-2013 onsdag den 12. juni 2013, kl. 10.30, Frandsensalen
 • BM 4-2013 tirsdag – onsdag den 17.- 18. september 2013, kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
 • BM 5-2013 onsdag den 6. november 2013, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 6-2013 onsdag den 18. december 2013, kl. 10.30, Frandsensalen  

Andre arrangementer

Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris
samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser:
Fredag den 25. maj 2012, kl. 11.00

Aarhus Universitets årsfest:
Fredag den 14. september 2012