Referat

Referat af ekstraordinært møde mandag den 17. januar 2011 kl. 13.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM E1-2011)

 

Deltagere:

Bestyrelsens medlemmer: Jens Bigum, bestyrelsesformand, Mariann Fischer Boel, Michael Christiansen, stedfortræder for formanden, Johannes Riis, Erik Strange Petersen, Martin Tang Sørensen, Kirsten Jakobsen, Anna Juul Bager og Maja Viola Buskbjerg.

Afbud: Margareta Wallin Peterson, Arne Josefsen Rolighed

Rektoratet: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, prorektor Søren E. Frandsen og universitetsdirektør Jørgen Jørgensen (rektoratet deltog ikke under behandlingen af dagsordenens punkt 5).

Sekretariat: Vicedirektør Ole Olsen (undtagen under dagsordenens punkt 5), chefjurist Per Møller Madsen og souschef Tove Bæk Jensen (undtagen under dagsordenens punkt 5).

Andre: Studerende Maria Juhler-Larsen, studerende Christian Thyrrestrup, begge valgt til bestyrelsen pr. 1. februar 2011.

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra  bestyrelsesmøde den 16. december  2010 (BM 6-2010)
 3. Vedtægt for Aarhus Universitet, ph.d.-råd
 4. Høring om universitetsloven, del 3
 5. Bestyrelsens sammensætning (lukket punkt)
 6. Meddelelser fra  
       - Formanden
       - Rektoratet
 7. Eventuelt

 

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 

Bestyrelsen besluttede at behandle punkt 5, bestyrelsens sammensætning, til sidst.

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16. december 2010 (BM 6-2010)

Referatet blev godkendt.

 

De studerende havde noteret sig at betegnelsen ”Aarhus Arts and Business Building” var en midlertidig betegnelse, og at bygningens endelige navn ville blive et element i projektkonkurrencen.

 

De studerende havde desuden noteret sig at Erik Meineche Schmidt i forbindelse med dagsordenens punkt 5, vedrørende etableringen af Science City, på spørgsmål fra de studerende havde bekræftet, at der i planerne var taget hensyn til videreførelsen af den undervisning, der foregik i de nuværende bygninger.

 

3. Vedtægt for Aarhus Universitet, ph.d.-råd

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen orienterede om baggrunden for tillægget til vedtægten, der var udarbejdet af Videnskabsministeriet på baggrund af en aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordelingen af 28 mio. kr. fra globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011 – 2012, til styrket uddannelsesforskning. Rektor orienterede om planerne for ansvarsfordelingen og sammensætningen af det kommende ph.d.-råd. Rektor anbefalede bestyrelsen at godkende tillægget.

 

Bestyrelsen fandt at fremgangsmåden, administrationen og konstruktionen som helhed umiddelbart forekom at være et brud på universitetslovens ledelsesprincipper. Bestyrelsen fandt dog at formålet i øvrigt var godt. Bestyrelsen godkendte derfor allongen til universitetets vedtægt.

 

4. Høring om universitetsloven, del 3
Rektor omdelte et udkast til høringssvar vedrørende udkastet til ændring af universitetslovens bestemmelse om udviklingskontrakten og uddybede universitetets opfattelse af formuleringen om, at ministeren skulle kunne give universiteterne pålæg, i stedet for den hidtidige dialog. Tonen i høringssvaret var mere afvisende end sædvanligt.

 

Bestyrelsen tilsluttede sig udkastet, idet bestyrelsen fandt formuleringen af udkastet til lovændring helt uacceptabel.

 

5. Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen udpegede følgende nye eksterne medlemmer til bestyrelsen for perioden 1. februar 2011 – 31. januar 2015: museumsdirektør Gitte Ørskou, KUNSTEN i Aalborg, koncernchef Peder Tuborgh, Arla Foods, og direktør Lars Rohde, ATP.

 

6. Meddelelser

Formanden:

Formanden orienterede om: 

 • Velkomstreceptionen for de nye dekaner. Receptionen havde været et godt arrangement.
 • Besøg af videnskabsministeren på HIH.
 • At han anbefalede, at kontrakten med Price­­­­water­house­Coopers som institutionsrevisor forlænges to år uden udbud af opgaven, på grund af de nuværende store omlægninger. Herefter burde der foretages et udbud. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.


Rektoratet:

 

Rektoratet orienterede om:

 • Receptionen for Jens Bigum den 1. februar kl. 14.
 • Åbningen af Internationalt Center samme dag kl. 10. Bestyrelsen var også velkommen til at se de nye lokaler på et andet tidspunkt.
 • Universitetets værtskab den 13.-15. april for EUA’s årlige konference, denne gang med temaet ”Investing Today in Talent for Tomorrow”.
 • Værtskab for andre kommende konferencer, herunder en konference om resultaterne af projektet vedrørende åbningen af Tycho Brahes grav.
 • Status for forandringsprocessen og inddragelsen af interessenter. Beslutningerne ville blive udmeldt samlet efter bestyrelsens møde den 8. marts. Der ville umiddelbart før bestyrelsens seminar blive holdt møde i hovedsamarbejdsudvalget.
 • Planerne for branding af Aarhus Universitet.
 • Status for myndighedskontrakterne, der netop var underskrevet.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

 

7. Eventuelt

Mødet sluttede kl. 16.00.

 

Kommende møder

BM E2-2011 mandag den 31. januar 2011, kl. 16.00 (konstituerende møde)

BM 1-2011 mandag den 7. - tirsdag den 8. marts 2011, kl. 12.00 - 12.00 (seminar), Sandbjerg Gods

BM 2-2011 onsdag den 27. april 2011, kl. 13.00, Frandsensalen

BM 3-2011 torsdag den 16. juni 2011, kl. 10.30, Frandsensalen

BM 4-2011 mandag – tirsdag den 19.- 20. september 2011, kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods

BM 5-2011 mandag den 31. oktober 2011, kl. 13.00, Frandsensalen

BM 6-2011 torsdag den 15. december 2011, kl. 10.30, Frandsensalen

 

BM 1-2012 mandag den 27. februar 2012, kl. 13.00, Frandsensalen

BM 2-2012 mandag den 30. april 2012, kl. 13.00, Frandsensalen

BM 3-2012 torsdag den 14. juni 2012, kl. 10.30 , Frandsensalen

BM 4-2012 mandag – tirsdag den 17.- 18. september 2012, kl. 12.00-12.00
(seminar), Sandbjerg Gods

BM 5-2012 mandag den 29. oktober 2012, kl. 13.00, Frandsensalen

BM 6-2012 mandag den 17. december 2012, kl. 10.30, Frandsensalen 

 

Andre arrangementer

Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris
samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser:

Fredag den 27. maj 2011, kl. 11.00

 

Aarhus Universitets årsfest:
Fredag den 9. september 2011