Referat

Referat fra møde i Aarhus Universitets bestyrelse onsdag den 29. februar 2012, kl. 12.30 (BM 1-2012) i Frandsensalen

Deltagere

Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen, bestyrelsesformand, Peder Tuborgh, næstformand, Margareta Wallin Peterson, Lars Rohde, Gitte Ørskou, Peter Bugge, Susanne Bødker, Bertha P. Beck Mortensen, Benjamin Bilde Boelsmand og Karen Marie Kjeldsen.

Afbud: Mariann Fischer Boel. 

Rektoratet: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, prorektor Søren E. Frandsen og universitetsdirektør Jørgen Jørgensen.

Sekretariat: Vicedirektør Ole Olsen, chefjurist Per Møller Madsen og souschef Tove Bæk Jensen.

Desuden deltog: Dekan Mette Thunø under punkterne 1-4.

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra  bestyrelsesmødet den 15. december 2011 (BM 6-2011)
 3. Vedtægt for Aarhus Universitet
 4. Aarhus Universitets udviklingskontrakt 2012 - 2014  
 5. Aarhus Universitets strategi  
 6. AU Arts and Business Building (lukket punkt)
 7. Bestyrelsens mødeplan
 8. Meddelelser fra 
       - Formanden
       - Rektoratet
 9. Eventuelt

 

Forud for bestyrelsesmødet var der om formiddagen den traditionelle velkomst, præsentation og introduktion for nye bestyrelsesmedlemmer om universitetets juridiske, økonomiske og strategiske rammer efterfulgt af en lukket drøftelse af bestyrelsens forhold. Om eftermiddagen var der efter mødet besøg på hovedområdet School of Business and Social Sciences.

Indledende drøftelse
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen og dekan Mette Thunø redegjorde for en aktuel personalesag. Folketingets Ombudsmand overvejede om han skulle tage sagen op og havde derfor anmodet om sagens akter.

Omtalen af personalesagen havde udløst en bredere debat i pressen med en række kritiske bemærkninger om universitetsloven, universitetets omstrukturering og implementeringen af den administrative proces. Universitetsledelsen bestræbte sig på at besvare alle henvendelser i en saglig og god tone. Universitetet havde derudover åbnet et debatforum ”Aarhus Universitet til debat” på hjemmesiden. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen redegjorde for status på det administrative område. Der var på nuværende tidspunkt fortsat en række udfordringer, der skulle løses, før administrationen fungerer optimalt, og der blev arbejdet hårdt på at finde løsninger på disse udfordringer.

Sideløbende med den faglige udviklingsproces var der igangsat/gennemført implementeringer af store nye it-systemer, blandt andet et nyt studieadministrativt system. Der var helt overvejende tale om nye fælles infrastrukturelle systemer, der giver mulighed for mere rationelle arbejdsgange.

De studerendes repræsentanter i bestyrelsen gav udtryk for bekymring omkring universitetets inddragelses- og debatkultur, og henviste til et åbent brev fra den foregående dag til bestyrelsesformanden og rektor. De studerende medvirkede gerne med konstruktive bidrag til en bedre – og bedre faciliteret - debat på universitetet, og havde med baggrund i dette formål to konkrete indstillinger vedrørende universitetsavisen UNIvers og en årlig evaluering af medarbejder- og studenterinddragelsen.

Repræsentanterne for medarbejderne fandt det vigtigt at styrke medarbejdernes opfattelse af muligheden for og nytten af dialog med ledelsen, også om emner hvor man har en anden opfattelse end ledelsen. Det var derfor vigtigt at ledelsen kommunikerede klart om de rammer, der er givet på forhånd, og de dele af en beslutningsproces, der er mulighed for at påvirke. Medarbejderrepræsentanterne anbefalede så tæt dialog og nærhed mellem ledelse og medarbejdere som muligt.

Mette Thunø redegjorde for udviklingen af det humanistiske fagområde og debatten om dyb kontra bred faglighed og om samfundets behov for uddannelser. Emnet ville blive taget op igen i forbindelse med bestyrelsens seminar i september måned på Sandbjerg (BM 4-2012).

Bestyrelsen fandt det væsentligt at de strategiske overvejelser om uddannelsernes faglige indhold foregik i dialog med aftagerpanelerne og det omgivende samfund.

Rektor understregede at universitetsledelsen helt generelt fandt en konstruktiv debat både nyttig og meget velkommen. En debat om uddannelsernes faglige niveau og indhold skulle som udgangspunkt foregå på hovedområderne.

Rektor tog positivt imod forslagene i det åbne brev fra de studerende og ville invitere de tre underskrivende organisationer, Frit Forum, Studenterlauget og Studenterrådet til en nærmere diskussion om de rejste emner.

Bestyrelsens medlemmer fandt det vigtigt at fastholde de overordnede beslutninger i forlængelse af fusionerne og den faglige udviklingsproces, og fandt det ikke usædvanligt med vanskeligheder i en implementeringsfase. Bestyrelsen så derfor gerne at ledelsen analyserede om der var behov for tilpasninger af implementeringsprocessen.

Bestyrelsen anbefalede at universitetets ledere prioriterede dialogen mellem ledelse, medarbejdere og studerende samt en åben, synlig ledelse og kommunikation højt, og fortsat tilstræbte at styrke den fri og åbne debatkultur.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 15. december 2011 (BM 6-2011)
De studerendes repræsentanter i bestyrelsen efterlyste oplysninger om de samlede udgifter i forbindelse med den faglige udviklingsproces. Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen oplyste at dette ville være vanskeligt at svare præcist på, men at han gerne ville drøfte dette nærmere med de studerende.

Referatet blev med denne bemærkning godkendt.

3. Vedtægt for Aarhus Universitet
Chefjurist Per Møller Madsen omdelte et revideret udkast til ny vedtægt for Aarhus Universitet.  Han gennemgik nogle få ændringsforslag i forhold til det udsendte udkast.

Ændringerne i forhold til tidligere udkast og vedtægtsudvalgets indstilling var udarbejdet på baggrund af en mailkorrespondance udsendt sammen med dagsordenen og drøftelser med repræsentanterne for studerende og medarbejdere.

Bestyrelsen tilsluttede sig med en enkelt sproglig rettelse det reviderede udkast. Udkastet ville herefter blive sendt til ministeriet.

4. Aarhus Universitets udviklingskontrakt 2012 - 2014 
Rektor redegjorde for processen og oplyste at fristen for aflevering af kontraktudkast til ministeriet var udsat til primo maj. Bestyrelsen ville derfor på næste møde (BM 2-2012) kunne behandle et samlet udkast til udviklingskontrakt.

Der er lagt op til et begrænset antal målepunkter og således betydeligt færre end ved den foregående kontrakt.

Udkastet var udarbejdet på baggrund af en intern proces, hvor de akademiske råd, hovedsamarbejdsudvalget, studenterpolitiske organisationer, de tværgående bånd og dekanerne var blevet hørt.

Målepunkterne skal samlet set afspejle det samlede universitets aktivitet, men hvert enkelt målepunkt er ikke lige centralt for hvert enkelt fag eller aktivitet.

Bestyrelsen drøftede udkastet og målepunkterne. Rektoratet ville overveje mulige målepunkter for sammenhængen mellem akademisk uddannelse og akademisk beskæftigelse. Formanden så også gerne mere information om hvorvidt der var en sammenhæng mellem antallet af undervisningstimer og uddannelseskvaliteten.

Universitetsledelsen ville arbejde videre med udkastet til indhold, mål og målepunkter i den ny udviklingskontrakt, i henhold til den plan der er lagt. Udkastet ville blive behandlet igen på det næste bestyrelsesmøde i april (BM 2-2012).

5. Aarhus Universitets strategi
Prorektor Søren E. Frandsen orienterede om status for arbejdet med en ny strategi og gav en kort beskrivelse af udkast og eksempler inden for hver af de fire kerneaktiviteter: forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse.

I overensstemmelse med den af bestyrelsen godkendte overordnede plan kan et første udkast til en ny strategi drøftes på bestyrelsesseminaret den 18. og 19. september 2012 (BM 4-2012).

Bestyrelsen tog ovennævnte redegørelse til efterretning.

6. AU Arts and Business Building
Søren E. Frandsen orienterede om udviklingen af byggeprojektet AU Arts and Business Building og præsenterede bestyrelsen for det foreløbigt fortrolige konkurrenceprogram. En række forhold relateret til udmøntningen af Visionsplan 2010-2028 har haft betydning parallelt med udviklingen af byggeprojektet og peger på, at nogle for byggeprojektet afgørende rammevilkår bør afklares yderligere, inden der tages stilling til byggeprojektets videre planlægning og forløb.

Bestyrelsen tilsluttede sig på denne baggrund 

 • at universitetet – inden byggeprojektet planlægges og udvikles yderligere – afventer en afklaring af det formelle grundlag, hvorefter sagen på ny forelægges bestyrelsen.
 • at der udarbejdes en procesplan, som samler alt hidtidigt udarbejdet materiale og forundersøgelser og beskriver udestående processer og aktiviteter. Dette med henblik på at optimere ressource- og tidsforbruget, når det formelle grundlag er afklaret, og byggeprojektets videre forløb dermed skal planlægges og besluttes.
 • at universitetet udarbejder en helhedsplan for strategisk fysisk planlægning, som også omfatter AU Arts and Business Building på Lille Barnow-grunden.

7. Bestyrelsens mødeplan
Bestyrelsen godkendte den samlede mødeplan for 2012 - 2014. 

8.  Meddelelser
Rektor orienterede om:

 • Et strategimøde mellem universitetsledelsen og DI’s ledelse og medlemsvirksomheder på AU den 27. marts.
 • Arrangementer i forbindelse med Danmarks EU-formandskab, herunder den 18.-20. april, hvor AU afholder Excellence-konference og den 23.-25. april, hvor der afholdes en forelæsningsrække i relation til EPSCO-møde (sundhedsministre).
 • Uddelingen af World Cultural Council priser “The Albert Einstein World Award of Science” og “José Vasconcelos World Award of Education” i for­bin­del­se med Excellence-konferencen .
 • Finalearrangementet for Unge Forskere den 29.-30. april, hvor universitetet er vært. Prins Joachim er protektor for arrangementet og deltager derfor i arrangementet sammen med Børne- og Undervisningsministeren.
 • Universitetets årsfest.

Rektor orienterede derudover om at udløbet af globaliseringsforliget betyder, at den kommende budgetlægning for 2013 vil være vanskeligere end de foregående år. DKUNI vil henvende sig til ministeriet om dette.

9. Eventuelt
Intet.

Mødet sluttede kl. 16.00.

Kommende møder

Bestyrelsesmøder i 2012 

 • BM 2-2012 onsdag den 25. april 2012, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 3-2012 onsdag den 13. juni 2012, kl. 10.30, Frandsensalen
 • BM 4-2012 tirsdag – onsdag den 18.- 19. september 2012, kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
 • BM 5-2012 onsdag den 31. oktober 2012, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 6-2012 onsdag den 19. december 2012, kl. 10.30, Frandsensalen 

Bestyrelsesmøder i 2013

 • BM 1-2013 onsdag den 27. februar 2013, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 2-2013 onsdag den 24. april 2013, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 3-2013 onsdag den 12. juni 2013, kl. 10.30, Frandsensalen
 • BM 4-2013 tirsdag – onsdag den 17.- 18. september 2013, kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
 • BM 5-2013 onsdag den 6. november 2013, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 6-2013 onsdag den 18. december 2013, kl. 10.30, Frandsensalen   

Bestyrelsesmøder i 2014

 • BM 1-2014 onsdag den 26. februar, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 2-2014 onsdag den 30. april, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 3-2014 onsdag den 18. juni, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 4-2014 tirsdag – onsdag den 16.- 17. september (seminar), Sandbjerg Gods
 • BM 5-2014 onsdag den 5. november, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 6-2014 onsdag den 17. december, kl. 13.00, Frandsensalen

Andre arrangementer

Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris

samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser:
Fredag den 25. maj 2012, kl. 11.00

Aarhus Universitets årsfest:
Fredag den 14. september 2012