Referat

Referat af møde onsdag den 25. april 2012, kl. 13.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2012)

Deltagere:

Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen, bestyrelsesformand, Peder Tuborgh, næstformand, Mariann Fischer Boel, Margareta Wallin Peterson, Lars Rohde, Gitte Ørskou, Peter Bugge, Susanne Bødker, Bertha P. Beck Mortensen, Benjamin Bilde Boelsmand og Karen Marie Kjeldsen.

Rektoratet: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, prorektor Søren E. Frandsen og universitetsdirektør Jørgen Jørgensen.

Sekretariat: Vicedirektør Ole Olsen, chefjurist Per Møller Madsen og souschef Tove Bæk Jensen.

Desuden deltog: Kontorchef Lars Tang og souschef, chefkonsulent Charlotte Ivens de Carvalho, Rigsrevisionen, statsautoriseret revisor Claus Jacobsen og statsautoriseret revisor Henrik Kragh, PricewaterhouseCoopers, samt vicedirektør Søren Trangbæk under punkterne 1 – 4. Dekanerne og formændene for de akademiske råd under punkt 5. 

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra  bestyrelsesmødet den 29. februar 2012 (BM 1-2012)
 3. Årsrapporter 2011 (lukket punkt)
       A. Udkast til årsrapport 2011 og revisionsprotokollat for Aarhus Universitet  
       B. Udkast til årsrapport 2011 og revisionsprotokollat for Ingeniørhøjskolen i Århus
       C. Åbningsbalance for Aarhus Universitet inkl. Ingeniørhøjskolen i Århus pr. 1. januar 2012
 4. Økonomi (lukket punkt)
       A. Internt regnskab for 2011  
       B. Investeringspolitik for Aarhus Universitet
 5. Arbejdet i de akademiske råd  
 6. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond (lukket punkt)
 7. Aarhus Universitets udviklingskontrakt 2012 - 2014
 8. Meddelelser fra 
       - Formanden
       - Rektoratet
 9. Eventuelt

 

 

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 29. februar 2012 (BM 1-2012)
Referatet blev godkendt.

3. Årsrapporter 2011

3.A. Udkast til årsrapport 2011 og revisionsprotokollat for Aarhus Universitet
Dagsordenens punkt 3.A. og 4.A. blev behandlet samlet. Formanden bød velkommen til repræsentanterne for Rigsrevisionen og for universitetets revision, PricewaterhouseCoopers.

Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen præsenterede årsrapport 2011 og universitetets interne regnskab for 2011. Regnskab 2011 viser, at de tidligere års udvikling med vækst i aktiviteter og omsætning er fortsat i 2011. Udviklingskontrakten for 2011 var en ambitiøs kontrakt. I 2011 var 18 af udviklingskontraktens 36 mål opfyldt, 7 mål udviste en klar positiv udvikling og 11 mål var ikke opfyldt.

Årets omsætning var på 5,8 mia. kr. og årets resultat i 2011 var et overskud på 48 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 0 mio. kr. Overskuddet skyldes bl.a. at de finansielle nettoindtægter er 46 mio.kr. højere end budgetteret. Der er realiseret indtægter på 135 mio. kr. under det budgetterede, og på omkostningssiden har universitetet realiseret et mindreforbrug på 137 mio. kr. Årsagen hertil var primært mindre aktivitet på eksternt finansierede projekter end forventet ved budgetlægningen.

Universitet havde 2011 en større tilgang af bevillinger fra eksterne tilskudsgivere end forbrug af samme. Universitetet har fortsat som mål at skabe balance mellem tilgang og forbrug.

Jørgen Jørgensen uddybede den faktiske og den forventede udvikling i universitetets egenkapital ultimo i perioden 2007 – 2015. Ultimo 2011 udgjorde egenkapitalen 827 mio. kr. (inkl. statsforskrivning på 240 mio. kr., der udløber i 2012).

Jørgen Jørgensen oplyste at universitetet på baggrund af revisionens og Rigsrevisionens bemærkninger havde igangsat en kvalitetssikringsproces vedrørende løn- og tjenestemandsforhold.

På spørgsmål fra Peter Bugge uddybede Jørgen Jørgensen lønudgifternes udvikling og fordeling på hovedområder og på stillingstyper. Den samlede vækst i årsværk har i perioden 2009-2011 været på 9 procent, heraf udgør stigningen i videnskabeligt personale (VIP) 13 procent, eksterne timelærere, censorer m.fl. (DVIP) 17 procent, og endelig har der været en stigning i teknisk administrativt personale (TAP) på 5 procent. Universitetsdirektøren tilbød at uddybe regnskabet yderligere på et særskilt møde med repræsentanterne for de ansatte og de studerende.

Statsautoriseret revisor Claus Jacobsen gennemgik det udsendte revisionsprotokollat om årsrapporten. Revisionen havde noteret sig universitetets fortsatte arbejde med den nye økonomimodel og den ændrede organisering af økonomiområdet, hvor der nu var etableret et samlet regnskabsområde. Revisionen fandt at der også var etableret gode procedurer omkring det studieadministrative system, STADS. Revisionen havde ikke givet anledning til forbehold.

Kontorchef Lars Tang, Rigsrevisionen, redegjorde for Rigsrevisionens erklæring og beretning om revisionen af Aarhus Universitet i 2011. Rigsrevisionens revision havde heller ikke givet anledning til forbehold.

Repræsentanterne for de studerende nævnte at der var problemer med STADS, og at disse gav store studiemæssige og su-mæssige problemer for en række studerende. Bestyrelsen fandt det på baggrund af de studerendes bekymring væsentligt at følge STADS nøje. Jørgen Jørgensen ville tage initiativ til et møde med deltagere fra rektoratet, de studerende og studieadministrationen.

Bestyrelsen fandt i øvrigt årets resultat tilfredsstillende.

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen gav i forlængelse heraf en status for aktuelle spørgsmål, herunder om status for reorganiseringen af universitetet og arbejdet med at implementere nye fælles infrastrukturer og it-systemer for det samlede universitet.

Rektor orienterede desuden om status for strategiprocessen. Bestyrelsen ville få mulighed for at drøfte en ikke færdig version på bestyrelsesmødet i september. Universitetet afventede fortsat ministerens godkendelse af vedtægten.

Bestyrelsen ville få en ny status på mødet i juni. Hvis bestyrelsesmedlemmerne havde spørgsmål som de ønskede særligt uddybet, var de meget velkomne til at sende spørgsmålene til rektoratet forud for mødet.

Bestyrelsen godkendte regnskabet og underskrev Årsrapport 2011 og revisionsprotokollat. Bestyrelsen tog det interne regnskab for 2011 til efterretning.

3.B. Udkast til årsrapport 2011 og revisionsprotokollat for Ingeniørhøjskolen i Århus
Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport 2011 og revisionsprotokollat.

3.C. Åbningsbalance for Aarhus Universitet inkl. Ingeniørhøjskolen i Århus pr. 1. januar 2012
Bestyrelsen godkendte åbningsbalancen for Aarhus Universitet inkl. Ingeniørhøjskolen i Århus pr. 1. januar 2012 og underskrev åbningsbalancen samt revisionsprotokollat.

4. Økonomi

4. A. Internt regnskab for 2011 
Dagsordenspunktet blev behandlet sammen med dagsordenens punkt 3.A.

4.B. Investeringspolitik for Aarhus Universitet
Bestyrelsen godkendte at den eksisterende investeringspolitik fortsætter uændret.

Formanden takkede revisorerne for et godt samarbejde og for deltagelsen i mødet. 

Henvendelse til bestyrelsens medlemmer
Formanden orienterede om en mail, sendt efter mødets start til bestyrelsens medlemmer fra en gruppe studerende (”klassikerne”), der med en samarbejdserklæring fremførte et ønske om bedre studiemiljø, medbestemmelse og indflydelse på egen hverdag. Formanden påpegede at emnerne henhørte under universitetsledelsens kompetence.

5. Arbejdet i de akademiske råd
Formanden bød velkommen til formændene for de akademiske råd og til dekanerne. Baggrunden for formændenes deltagelse i mødet var den nye formulering i vedtægtsforslaget om at bestyrelsen hvert år i forbindelse med behandlingen af årsrapporten indbyder universitetsledelsen og formændene for de akademiske råd til at redegøre for arbejdet i de akademiske råd.

Formændene gav hver en redegørelse for status for arbejdet i de akademiske råd, arbejdsform og kommende opgaver. Formændene mødes med jævne mellemrum og vil på længere sigt mødes 3 gange årligt. Blandt rådenes fælles udfordringer var både at udvikle de akademiske råd til at være samarbejdspartner for universitetsledelsen og at sikre den gode inddragelse af kolleger på institutter og centre.

Formanden opfordrede formændene til sammen at bidrage til udviklingen af universitetets fælles værdibårne holdninger. Formanden opfordrede desuden til at alle akademiske råd drøftede et eller to fælles overordnede tværgående temaer årligt, med henblik på en tilsvarende tematisk drøftelse af et af disse temaer med universitetsledelsen og bestyrelsen.

Bestyrelsen takkede formændene for deres redegørelser.

 6. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond

Bestyrelsen

 • Genudpegede professor, dr.oecon. Ole Øhlenschlæger Madsen for perioden
  1. juni 2012 - 31. maj 2016.
 • Udpegede institutsekretariatsleder Kirsten Jakobsen, Juridisk Institut, som repræsentant for universitetets tekniske og administrative medarbejdere for perioden 1. juni 2012 – 31. maj 2014.
 • Udpegede stud.med. Agnes Hennebjerg Lunde som repræsentant for de studerende for perioden 1. juni 2012 – 31. maj 2016.

7. Aarhus Universitets Udviklingskontrakt 2012 - 2014
Lauritz B. Holm-Nielsen henviste til det udsendte baggrundsnotat vedrørende udviklingskontrakten. 

Bestyrelsen drøftede især målet for kandidatalder og fandt generelt at det sene tidspunkt for kandidatalderen i Danmark var bekymrende.

Bestyrelsen godkendte udkastet til Aarhus Universitets udviklingskontrakt for 2012 - 2014.  Formanden blev bemyndiget til at færdiggøre forhandlinger om indholdet.

8. Meddelelser

Rektor orienterede om:

 • En ny fælles akkrediteringsmodel.
 • Rigsrevisionens undersøgelse vedrørende forskningsbaseret undervisning.
 • Uddannelsesministeriets arbejde på en dansk innovationsstrategi.
 • Uddannelsesministerens redegørelse til folketinget om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem. Redegørelsen ville blive sendt til bestyrelsesmedlemmerne.
 • Et nyt initiativ fra Danmarks Lærerforening vedrørende læreruddannelsen.
 • En aktuel personalesag.
 • Aarhus deklarationen, vedtaget i forbindelse med Excellence-konference den 23.-25. april 2012: The Aarhus Declariation, Investing in Excellence – Preparing for Tomorrow. Deklarationen blev omdelt.

9. Eventuelt
Intet.

Mødet sluttede kl. 16.50.

 

Kommende møder

 

Bestyrelsesmøder i 2012

 • BM 3-2012 onsdag den 13. juni 2012, kl. 10.30, Frandsensalen
 • BM 4-2012 tirsdag – onsdag den 18.- 19. september 2012, kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
 • BM 5-2012 onsdag den 31. oktober 2012, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 6-2012 onsdag den 19. december 2012, kl. 10.30, Frandsensalen 

Bestyrelsesmøder i 2013

 • BM 1-2013 onsdag den 27. februar 2013, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 2-2013 onsdag den 24. april 2013, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 3-2013 onsdag den 12. juni 2013, kl. 10.30, Frandsensalen
 • BM 4-2013 tirsdag – onsdag den 17.- 18. september 2013, kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
 • BM 5-2013 onsdag den 6. november 2013, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 6-2013 onsdag den 18. december 2013, kl. 10.30, Frandsensalen   

Bestyrelsesmøder i 2014

 • BM 1-2014 onsdag den 26. februar, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 2-2014 onsdag den 30. april, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 3-2014 onsdag den 18. juni, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 4-2014 tirsdag – onsdag den 16.- 17. september (seminar), Sandbjerg Gods
 • BM 5-2014 onsdag den 5. november, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 6-2014 onsdag den 17. december, kl. 13.00, Frandsensalen

Andre arrangementer
Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris
samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser:
Fredag den 25. maj 2012, kl. 11.00

Aarhus Universitets årsfest:
Fredag den 14. september 2012