Referat

Referat af møde onsdag den 31. oktober 2012, kl. 13.00, i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 5-2012)

 

Deltagere:

Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen, bestyrelsesformand, Peder Tuborgh, næstformand, Mariann Fischer Boel, Margareta Wallin Peterson, Lars Rohde, Gitte Ørskou, Peter Bugge, Susanne Bødker, Bertha P. Beck Mortensen, Benjamin Bilde Boelsmand og Karen Marie Kjeldsen.

Rektoratet: RektorLauritz B. Holm-Nielsen, prorektor Søren E. Frandsen og universitetsdirektør Jørgen Jørgensen.

Sekretariat: Chefjurist Per Møller Madsen og chefkonsulent Tove Bæk Jensen.

Desuden deltog: Dekan Mette Thunø, dekan Brian Bech Nielsen, dekan Allan Flyvbjerg og dekan Svend Hylleberg under punkt 5.

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. september 2012 (BM 4-2012)
 3. Rektoransættelse (lukket punkt)
 4. Økonomirapport 3
 5. Fortsat strategidrøftelse
 6. Bestyrelsens mødeplan
 7. Meddelelser fra 
  Formanden
  Rektoratet
 8. Eventuelt

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. september 2012 (BM 4-2012)

Referatet blev godkendt med en præcisering under dagsordenens punkt 5, så det fremgår tydeligt, at bemærkningen om kvalitet og arbejdsmarkedsrelevans vedrører uddannelse.

 

3. Rektoransættelse (lukket punkt)

Rektoratet forlod mødet under dette punkt.

 

Michael Christiansen orienterede om sammensætningen af rådgivningsgruppen og om de møder, der var afholdt heri og i bestyrelsens ansættelsesudvalg. Begge udvalg var enige om formuleringen af et udkast til opslag af stillingen. Udkastet blev omdelt.

 

Bestyrelsen tilsluttede sig udkastet til opslag, der offentliggøres på universitetets hjemmeside den 9. november og i dagspressen den 11. november, med ansøgningsfrist den 8. januar 2013.

 

4. Økonomirapport 4

Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen præsenterede økonomirapport 3 og det tredje forecast for 2012. Aarhus Universitet forventer med forecast 3 et underskud på 19 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 41 mio. kr.

 

I forhold til budgettet er der sket en relativ større nedjustering af omkostningssiden end af indtægtssiden. På indtægtssiden er nedjusteringen foranlediget af den endelige indberetning af antallet af årsstuderende (STÅ) og færdiggjorte bachelorer og kandidater. Nedjusteringen af omkostningssiden vedrører primært forventet mindreforbrug på tværgående strategiske midler, hvor igangsættelsen af en række planlagte aktiviteter er forsinket.

 

I budgettet er der indregnet en budgetreguleringskonto, der reducerer omkostningssiden med knap 26 mio. kr. Budgetreguleringskontoen er indregnet for bl.a. at tage højde for engangsindtægter. Der er i forecastet indarbejdet forventning om engangsindtægter vedr. returnerede energiafgifter på ca. 20 mio. kr., og budgetreguleringskontoen er justeret i overensstemmelse hermed.

 

Blandt endnu ikke afklarede usikkerhedsfaktorer er studieaktiviteten for sommeren 2012, færdiggørelsesbonussens takster samt returnerede energiafgifter for 2010 – 2011.

 

Bestyrelsen ville blive orienteret om årsagerne til budgetafvigelsen vedrørende lønomkostninger på hovedområderne Health og School of Business and Social Sciences samt årsagerne til afvigelserne i aktivitetsforudsætningerne vedrørende antal akademiske grader.

 

Bestyrelsen tog økonomirapport 3 2012 til efterretning.

5. Fortsat strategidrøftelse

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen orienterede om universitetsledelsens arbejde med strategien i forlængelse af bestyrelsens drøftelser på seminaret den 18. – 19. september. En af udfordringerne er at imødekomme behovet for at uddanne et stigende antal studerende med fastholdelse af det højeste faglige niveau og samtidigt styrke universitetets position internationalt til gavn for både forskere og studerende.

 

Lauritz B. Holm-Nielsen præsenterede universitetets nuværende placering og prioriteringer samt fire internationale eksempler på differen­tiere­de uddannelsestilbud.

 

Bestyrelsen fandt et værdibaseret udgangspunkt og muligheden for udvikling af en ny differentieret uddannelsesmodel spændende. Bestyrelsen fandt det yderst vigtigt at fastholde det høje faglige niveau for alle studerende, og samtidig tiltrække og fastholde særligt talentfulde studerende. Bestyrelsen opfordrede derfor universitetsledelsen til at overveje mulighederne for konkrete pilotprojekter med henblik på en ny drøftelse heraf på bestyrelsesmødet i december.

 

Repræsentanterne for de studerende bemærkede, at de fandt overvejelserne om et differentieret uddannelsesudbud spændende, men måtte tage forbehold, indtil der forelå en mere præcis beskrivelse af rammerne.

 

Udkast til den endelige strategi fremlægges for bestyrelsen på mødet den 27. februar 2013 (BM 1-2013). På bestyrelsesmødet den 19. december 2012 (BM 6-2012) vil bestyrelsen få en status for strategiprocessen samt universitetsledelsens oplæg til eventuelle konkrete pilotprojekter, der kan indgå i den kommende strategi.

 

6. Bestyrelsens mødeplan

Bestyrelsen tog mødeplanen til efterretning.

7. Meddelelser

Rektor orienterede om: 

 • Behovet for uddannelser og ACE Denmarks vurdering heraf for eksisterende uddannelser.
 • Succesraten for nye uddannelser.
 • Høringen om udkast til lovforslag om akkreditering og forslagets hovedelementer. Lauritz B. Holm-Nielsen og Michael Christiansen uddybede universitetets synspunkter i sagen. Bestyrelsen bemyndigede formandskabet til at godkende universitetets høringssvar.
 • Åbningen af et nyt arktisk forskningscenter den 21. september og afholdelsen af polarforskerdag 2012 på Aarhus Universitet den 24. september.
 •  Stor interesse for den danske reform og for udviklingen på Aarhus Universitet fra en række udenlandske universiteter.
 • Oplysninger i pressen om mønsterbrydere.

 

8. Eventuelt

Mødet sluttede kl. 15.20. I forlængelse af mødet besøgte bestyrelsen hovedområdet Science and Technology.

 

 

Kommende møder

Bestyrelsesmøder i 2012 

 • BM 6-2012 onsdag den 19. december 2012, kl. 10.30, Frandsensalen 

Bestyrelsesmøder i 2013

 • BM 1-2013 onsdag den 27. februar 2013, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 2-2013 onsdag den 24. april 2013, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 3-2013 onsdag den 12. juni 2013, kl. 10.30, Frandsensalen
 • BM 4-2013 tirsdag – onsdag den 24.- 25. september 2013, kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
 • BM 5-2013 onsdag den 6. november 2013, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 6-2013 onsdag den 18. december 2013, kl. 10.30, Frandsensalen  

Bestyrelsesmøder i 2014

 • BM 1-2014 onsdag den 26. februar 2014, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 2-2014 onsdag den 30. april 2014, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 3-2014 onsdag den 18. juni 2014, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 4-2014 tirsdag – onsdag den 16.- 17. september 2014 (seminar),
  Sandbjerg Gods
 • BM 5-2014 onsdag den 5. november 2014, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 6-2014 onsdag den 17. december 2014, kl. 13.00, Frandsensalen 

Andre arrangementer

Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris

samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser:
Tirsdag den 28. maj 2013, kl. 11.00 

Aarhus Universitets årsfest:
Fredag den 13. september 2013