Referat

Referat af møde onsdag den 19. december 2012, kl. 10.30 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 6-2012)

 

Deltagere:

Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen, bestyrelsesformand, Peder Tuborgh, næstformand, Mariann Fischer Boel, Margareta Wallin Peterson, Gitte Ørskou, Peter Bugge, Susanne Bødker, Bertha P. Beck Mortensen, Benjamin Bilde Boelsmand og Karen Marie Kjeldsen.

Afbud: Lars Rohde.

Rektoratet:
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, prorektor Søren E. Frandsen og universitetsdirektør Jørgen Jørgensen.

Sekretariat: Chefjurist Per Møller Madsen og chefkonsulent Tove Bæk Jensen.

Desuden deltog:

Heidi Klokker Andersen, nyvalgt medlem til bestyrelsen per 1. februar 2012, under hele mødet som observatør. Vice­direktør Søren Trangbæk under punkt 5. 

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 31. oktober 2012 (BM 5-2012)  
 3. Rektoransættelse (lukket punkt)
 4. Udpegning af et nyt eksternt bestyrelsesmedlem (lukket punkt)
 5. Økonomi (lukket punkt)
  A. Budget for 2013
  B. Institutionsrevisors protokollat om forberedende
        revisionsarbejder 2012
  C. Afmelding af Rigsrevisionens besøg på Aarhus Universitet
 6. Status vedrørende AU’s strategi 2013 - 2020
 7. Aftaler om myndighedsbetjening 
  A. Aftale med Fødevareministeriet
  B. Aftale med Miljøministeriet
 8. Evaluering af bestyrelsens arbejde (lukket punkt)
 9. Bestyrelsens mødeplan
 10. Meddelelser fra 
  Formanden
  Rektoratet
 11. Eventuelt

Formanden bød velkommen til Heidi Klokker Andersen, nyvalgt medlem til bestyrelsen per 1. februar 2012, som deltog i hele mødet som observatør.

 

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 31. oktober 2012 (BM 5-2012) 
Referatet blev godkendt. Sammen med bestyrelsesmaterialet var udsendt et notat med svar på spørgsmål fra bestyrelsen i forbindelse med økonomirapport 3, 2012.

I forlængelse af svaret bad de studerendes repræsentanter om også at få belyst årsagerne til budgetafvigelsen vedrørende lønomkostninger på hovedområdet Arts.

 

3. Rektoransættelse (lukket punkt)
Rektoratet forlod mødet under dette punkt. Michael Christiansen orienterede om status for opslaget og om det forventede forløb. Opslagets ansøgningsfrist er den 8. januar 2013. 

 

4. Udpegning af et nyt eksternt bestyrelsesmedlem (lukket punkt)
Bestyrelsen udpegede administrerende direktør for Novozymes, Steen Riisgaard, som nyt eksternt bestyrelsesmedlem for perioden 1. februar 2013 – 31. januar 2017. 

5. Økonomi (lukket punkt)

A. Budget for 2013
Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen præsenterede Aarhus Universitets budget for 2013. Universitetet budgetterer med et underskud på 81 mio. kr. i 2013, et underskud på 60 mio. kr. i 2014 og et resultat i balance fra 2015. Egenkapitalen ventes fra 2015 stabiliseret på godt 500 mio. kr. 

Universitetet vil i de kommende år gå en strukturel og konkurrencemæssig udfordring i møde. Den strukturelle udfordring består i at få strukturændringerne i forlængelse af fusionerne og den faglige udvikling på plads, mens den konkurrencemæssige udfordring består i, at der skal produceres mere for hver krone universitetet tjener hjem, og at indtægterne i stigende grad skal hentes i konkurrence med andre indenlandske og udenlandske aktører.

AU investerer i 2013 og 2014 for at imødegå udfordringerne. Der arbejdes med tiltag på både det faglige og det administrative område.

De væsentligste usikkerheder i budgettet er effekten af en kommende taxameterreform og risikoen for, at et krav om større omkostningsdækning fra eksterne midler vil medføre færre eksterne bevillinger til AU.

Bestyrelsen drøftede budgetudkastet og fandt det velbegrundet at fastholde aktivitetsniveauet. Bestyrelsen fandt det også vigtigt at se på sammenhængen mellem bevillingsudvikling og strategi. Bestyrelsen bad om en øget rapportering i det kommende år vedrørende den eksterne finansiering, der er en væsentlig del af fundamentet for budgettet.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2013.

B. Institutionsrevisors protokollat om forberedende revisionsarbejder 2012
Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og underskrev protokollatet. 

C. Afmelding af Rigsrevisionens besøg på Aarhus Universitet
Bestyrelsen tog afmeldingen til efterretning. 

 

6. Status vedrørende AU’s strategi 2013 – 2020
Prorektor Søren E. Frandsen orienterede om status for strategiprocessen og præsenterede et forslag til pilotprojekt inden for talentområdet på Science and Technology.

Den interne høring var afsluttet den 14. december 2012 efter en god og grundig proces, hvor diskussionen havde været bredt ud til akademiske råd, de fire tværgående fora, studenterpolitiske organisationer, HSU og hovedområderne.   

Bestyrelsens medlemmer havde modtaget et notat om høringssvarene, og kunne rekvirere alle eller dele af høringssvarene, samt sende kommentarer eller forslag direkte til chefkonsulent Bo Bjerre Jakobsen, mail: bbj@adm.au.dk

Høringssvarene viste bred opbakning til den strategiske kurs, men indeholdt forslag til præciseringer i selve strategien. Der var blandt andet behov for en præcisering af, at satsningen på interdisciplinaritet sker på baggrund af stærke fagdiscipliner, at strategien omfatter alle medarbejdergrupper og de studerende, ikke kun ”topforskere”, og behov for en præcisering af, at både de særligt talentfulde studerende og den generelle uddannelseskvalitet prioriteres.

Bestyrelsen drøftede strategiudkastet på baggrund af notatet om høringssvarene, og fandt generelt udkastet meget velskrevet, men fandt også behov for en række præciseringer.

De studerendes repræsentanter var enige i de samfundsmæssige udfordringer, der lå til grund for forslaget om en strategisk satsning på tilbud til særligt talentfulde studerende, men udtrykte bekymring for at resultatet kunne blive en forskelsbehandling af de studerende og en opdeling i A- og B-studerende, herunder de eventuelle økonomiske konsekvenser for de øvrige uddannelser, hvis der blev etableret særlige talentforløb. De studerende fandt det også vigtigt at talentforløb baserede sig på frivillighed og lige muligheder for alle kvalificerede studerende.

Repræsentanterne for personalet understregede, at de gerne så, at alle medarbejdergrupper og den enkelte forskers betydning fremgik tydeligere af strategien.

Bestyrelsen fandt det væsentligt at fastholde talenterne og at understrege forsknings­baseringen som det helt grundlæggende fundament for alle universitetets aktiviteter, herunder undervisningen.

Bestyrelsen konkluderede, at strategien med fordel kunne præciseres på en række punkter samt tilføjes en præambel med en beskrivelse af de historiske forudsætninger, de nuværende og fremtidige udfordringer, internationalt og samfundsmæssigt, samt en klar strategisk retning, som universitetet ville følge for at håndtere disse udfordringer. Herunder hørte både en satsning på høj kvalitet for de mange studerende og tilbud til de særligt talentfulde.

Forslag til strategi for Aarhus Universitet 2013-2020 vil blive forelagt bestyrelsen til drøftelse på mødet den 5. marts 2013 (BM 1-2013) sammen med en præsentation af universitetsledelsens planer for implementering af strategien.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 

7. Aftaler om myndighedsbetjening 

A. Aftale med Fødevareministeriet
Søren E. Frandsen orienterede om status for aftalen mellem AU og Fødevareministeriet om forskningsbaseret myndighedsbetjening for 2013 -2016. 

Forhandlingerne er afsluttet og gennemført i god fælles forståelse mellem Fødevareministeriet og Aarhus Universitet.

Der er i 2013 afsat 286 mio. kr. mod 300 mio. kr. i 2012. Rammeaftalen er en 4-årig rullende kontrakt for 2013 - 2016 om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Rammeaftalen omhandler som noget nyt tre overordnede temaområder (mod tidligere seks områder): Udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv; ansvarlig forvaltning af naturressourcer; fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner. Under de tre hovedoverskrifter er der specificeret 13 forskningsfaglige temaområder, som er nærmere præciseret i et bilag til rammeaftalen. 

Rammeaftalen er reduceret som følge af veterinærforliget, som medfører, at der overføres 10 mio. kr. årligt af AU’s rammeaftalebevilling til KU og DTU i perioden 2013-2016. Dette medfører dog ikke behov for afskedigelser på Aarhus Universitet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemyndigede formanden til at underskrive den færdige kontrakt.

B. Aftale med Miljøministeriet
Søren E. Frandsen orienterede om status for aftalen mellem AU og Miljøministeriet for 2013-2016. Forhandlingerne er afsluttet i god fælles forståelse mellem Miljøministeriet og Aarhus Universitet. 

Rammeaftalen er en 4-årig rullende kontrakt for 2013 – 2016 om forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for de forskningsfaglige temaområder: luft, natur, vand, kemi og bioteknologi, samfund og tværgående opgaver samt som nyt område: klima og Grønland.  

I 2013 er der afsat 127 mio. kr. til kontrakten. Til sammenligning var der i 2012 afsat 130 mio. kr.

Miljøministeriet forudser et særligt behov for rådgivning i de kommende år på baggrund af udfordringer på blandt andet vand- og naturområdet. Nationalt Center for Miljø og Energi forventer, ud over de i rammeaftalen aftalte opgaver, flere separate kontrakter om forskning og udvikling samt rådgivningsopgaver med Miljøministeriet.

Bestyrelsen bemærkede, at universitetet med fordel kunne blive markant bedre til at formidle forskningens positive effekt på myndighedsaftalernes områder, og dermed dokumentere at disse ikke bør konkurrenceudsættes. Bestyrelsen så gerne på et senere tidspunkt en nærmere orientering om universitetets arbejde med dette.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemyndigede formanden til at underskrive den færdige kontrakt.

 

8. Evaluering af bestyrelsens arbejde (lukket punkt)
Bestyrelsen besluttede fremover at formalisere den årlige evaluering af bestyrelsens arbejde. Formandskabet og chefjurist Per Møller Madsen udarbejder et forslag herom. En model for evalueringen vil kunne drøftes på mødet i april (BM 2-2013), mens rapportering og drøftelse af evalueringen vil kunne ske på mødet i juni (BM 3-2013). 

9. Bestyrelsens mødeplan
Bestyrelsen besluttede at flytte mødet den 27. februar 2013 (BM 1-2013), til tirsdag den 5. marts, kl. 15.00 – 20.00. 

 

10. Meddelelser
Formanden orienterede om:

 • Valg af institutionsrevisor for årsregnskaberne 2013-2016. 

Rektor orienterede om:

 • Bombetruslen mod Campus Fuglesangs Allé i Aarhus mandag den 17. december og evakueringen af bygningerne.
 • Den igangværende psykiske arbejdspladsvurdering (APV).
 • Etableringen af tre nye innovationscentre i Seoul, São Paulo og Bangalore i 2013 i et samarbejde mellem Uddannelsesministeriet og Udenrigsministeriet.
 • Matchpoints seminar på Aarhus Universitet 23. – 25. maj 2013.
 • Høringsvar vedrørende udkast til lovforslaget om akkreditering.

 

11. Eventuelt
Bestyrelsen vil på næste møde (BM 1-2013) få præsenteret et årshjul for faste og planlagte dagsordenspunkter. 

Formanden takkede de to fratrædende bestyrelsesmedlemmer, Lars Rohde og Karen Marie Kjeldsen for indsatsen og for et godt samarbejde i bestyrelsen.

Formanden takkede også den øvrige bestyrelse, ledelsen og universitetets medarbejdere for et veludført arbejde i et spændende og udfordrende år, hvor visioner var blevet gennemført og fastholdt, og ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår.

Mødet sluttede kl. 14.50.

 

Kommende møder  

Bestyrelsesmøder i 2013

 • BM 1-2013 tirsdag den 5. marts 2013, kl. 15.00, Frandsensalen (bemærk: ændret dato)
 • BM 2-2013 onsdag den 24. april 2013, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 3-2013 onsdag den 12. juni 2013, kl. 10.30, Frandsensalen
 • BM 4-2013 tirsdag – onsdag den 24.- 25. september 2013, kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
 • BM 5-2013 onsdag den 6. november 2013, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 6-2013 onsdag den 18. december 2013, kl. 10.30, Frandsensalen 

Bestyrelsesmøder i 2014

 • BM 1-2014 onsdag den 26. februar 2014, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 2-2014 onsdag den 30. april 2014, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 3-2014 onsdag den 18. juni 2014, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 4-2014 tirsdag – onsdag den 16.- 17. september 2014 kl. 12.00-12.00
  (seminar), Sandbjerg Gods
 • BM 5-2014 onsdag den 5. november 2014, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 6-2014 onsdag den 17. december 2014, kl. 13.00, Frandsensalen

Andre arrangementer

Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris

samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser:
Tirsdag den 28. maj 2013, kl. 11.00

Aarhus Universitets årsfest:
Fredag den 13. september 2013