Referat

Referat af møde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 15.00, i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 1-2013)

 

 

Deltagere:

Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen, bestyrelsesformand, Peder Tuborgh, næstformand, Mariann Fischer Boel, Margareta Wallin Peterson, Gitte Ørskou, Peter Bugge, Susanne Bødker, Bertha P. Beck Mortensen, Heidi Klokker Andersen og Benjamin Bilde Boelsmand.

Afbud: Steen Riisgaard.

Rektoratet: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, prorektor Søren E. Frandsen og universitetsdirektør Jørgen Jørgensen.

Sekretariat: Chefjurist Per Møller Madsen og chefkonsulent Tove Bæk Jensen.

Desuden deltog:Dekan Brian Bech Nielsen under punkt 3 og lektor Torben K. Jensen under punkt 4.              

 

 

Dagsorden

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra  bestyrelsesmødet den 19. december 2012 (BM 6-2012)
 3. AU’s strategi 2013 - 2020
 4. Orientering om den psykiske APV v/Torben K. Jensen
 5. Årshjul for bestyrelsen
 6. Meddelelser fra 
  - Formanden
  - Rektoratet
 7. Rektoransættelse (lukket punkt)
 8. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 

Da to bestyrelsesmedlemmer var forsinkede, blev det besluttet at behandle dagsordenens punkt 5 om årshjul for bestyrelsen og dagsordenens punkt 6 vedrørende meddelelser i forlængelse af punkterne 1 og 2.

 

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. december 2012 (BM 6-2012) 

Referatet blev godkendt.

 

3. AU’s strategi 2013 – 2020

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen præsenterede forslaget til strategi og orienterede om processen indtil i dag.

 

Prorektor Søren E. Frandsen uddybede strategiens profil og redegjorde for ændringerne, som var et resultat af høringsproceduren, og for de tre strategiske sigtelinjer:

ŸGrundforskning og fagdiscipliner af højeste kvalitet, der skal skabe internationale forskningsmæssige nybrud og kombineres i ny interdisciplinær forskning.

ŸStærke forskningsbaserede uddannelser for alle studerende kombineret med ekstra studieaktiviteter og udfordringer for de mest talentfulde og motiverede studerende.

ŸInternationalisering af uddannelses- og forskningsmiljøerne, der skal bidrage til en høj koncentration og mobilitet af talent på alle niveauer. 

Søren E. Frandsen præsenterede desuden forslagets sammenhænge og tal, universitetets mål i 2020, prioriteringer i 2013 og 2014 samt den fremadrettede strategiproces.

 

Formuleringen på side 54 i forslaget, under overskriften ”udgangspunkt” ville blive udvidet til også at inkludere ”uddannelsesområdet” i den endelige version.

 

Dekan Brian Bech Nielsen præsenterede pilotprojektet vedrørende talentudvikling ved Science and Technology. Formålet var at give ekstra studieaktiviteter til de mest motiverede og talentfulde studerende, så de får mulighed for at udvikle deres faglige og personlige potentiale, at uddanne bachelorer, kandidater og ph.d.er med en særlig skarp forsknings- eller innovations- og entrepreneurprofil, at styrke studerendes kontakt til erhvervslivet ved at knytte talentprogrammer tæt til aftagere og at synliggøre andre karriereveje end forskning. Optag til talentsporet kan ske både ved KOT’en og senere i studieforløbet. Alle studerende kan søge om optagelse på talentsporet, men kun få vil kunne optages.

 

Talentsporet vil være et ekstra tilbud, der også vil give en værditilvækst til de ordinære uddannelser.

 

De studerende beklagede, at de ikke kunne godkende det samlede forslag til strategi, men understregede samtidig, at de ville indgå loyalt og konstruktivt i implementeringen af strategien.

 

Udslagsgivende for de studerendes holdning var, at de ikke mener, at det kan forsvares at starte talentforløb tidligt på bacheloruddannelsen, hvor det endnu ikke står klart, hvem der har evner, overskud og interesse for et talentforløb. De studerende fandt, at karakterer på gymnasiet og de første semestre ikke kan dokumentere, hvem der er de motiverede og talentfulde studerende.

 

De studerende var kritiske over for tankegangen om talentforløb med adgangsbegrænsning. De studerende anerkender universitetets behov for særlige forløb med et højt fagligt niveau, men er uenige i, at studerende sorteres fra på forhånd.

 

De studerende udtrykte endelig bekymring over adgangsbegrænsede forløb, og for at dette vil indebære en økonomisk prioritering, hvor man tager midler fra de mange, til fordel for en lille eksklusiv gruppe.

 

Bortset fra denne uenighed, var de studerende glade for den vægt, der i den nye strategi var tillagt faglighed og kvalitet i uddannelserne.

 

Den øvrige del af bestyrelsen fandt det ærgerligt, at de studerende ikke kunne tilslutte sig den samlede strategi. Det blev blandt andet fremført, at det er muligt tidligt i uddannelsesforløbet at identificere de motiverede og talentfulde, ligesom der naturligvis er gode muligheder for på- og afstigning. Der er ikke tale om et dræn af eksisterende resurser til uddannelser da forløbene i høj grad vil bygge på forskningsresurser. Der vil i pilotprojektet også være stor opmærksomhed på indgangene til talentforløbet.

 

Bestyrelsens flertal roste strategien og særligt pilotprojektet på Science and Technology og håbede på flere lignende projekter på de øvrige hovedområder, idet de fandt en satsning på talent på alle niveauer nødvendigt for at imødekomme omverdenens behov og for at sikre universitetets internationale profil.

 

Bestyrelsen drøftede i øvrigt strategiens visuelle fremtræden, idet enkelte af bestyrelsens medlemmer foretrak en form med færre farver og billeder. Sproglige præciseringer og rettelser kunne indsendes til Søren E. Frandsen senest onsdag formiddag. Søren E. Frandsen står for den endelige redigering af strategien.

 

Strategien ville blive evalueret årligt i forbindelse med bestyrelsens seminar i september måned.

 

Bestyrelsen takkede alle, der havde været involveret i arbejdet med strategien, for en god proces.

 

Et flertal i bestyrelsen godkendte Aarhus Universitets strategi 2013-2020. De studerende ønskede ikke at godkende denne. Strategien ville blive offentliggjort af rektor og bestyrelsesformand torsdag eller fredag i samme uge.

 

4. Orientering om den psykiske APV v/Torben K. Jensen

Lektor Torben K. Jensen, Center for Undervisning og Læring, præsenterede universitetets psykiske APV 2012 og redegjorde for analysens indhold, datasæt og hovedresultater. Undersøgelsen har en høj svarprocent, der muliggør, at tallene kan brydes ned på relevante organisatoriske niveauer.

 

Resultaterne viser overordnet set en høj trivsel, højt engagement og interesse i arbejdet, høj kompetencefølelse, imødekommende kollegaer, gode arbejdsfællesskaber, arbejdsomt personale, lave tale for mobning, chikane m.m. og en oplevelse af, at daglige ledelsesfunktioner varetages.

 

Samtidig viser resultaterne også, at mange er berørt af flytning i 2012, at andelen af medarbejdere med stærke stress-symptomer er steget markant og at der er lave tal for oplevet transparens og lydhørhed hos ledelsen på 1. og 2. niveau.

 

Kun et mindretal vurderer, at den faglige udviklingsproces vil forbedre vilkårene for forskningen, at den administrative udviklingsproces vil forbedre vilkårene for kvaliteten i forvaltningen og at it-systemerne kommer til at gøre hverdagen nemmere, mens et stort flertal endnu ikke har taget stilling.

 

Bestyrelsen takkede Torben K. Jensen for den omfattende undersøgelse og for præsentationen.

 

Lauritz B. Holm-Nielsen og universitetsdirektør Jørgen Jørgensen gav udtryk for, at ledelsen tog resultaterne alvorligt og redegjorde for opfølgningsarbejdet.

 

Universitetsledelsen har sammen med hovedsamarbejdsudvalget og hovedarbejdsmiljøudvalget igangsat en involverende proces for opfølgningen, med lokale APV-følgegrupper. APV-følgegrupperne består af medarbejdere og ledere fra universitetets samarbejdsudvalg og fra arbejdsmiljøorganisationen, som sammen håndterer APV-processen, herunder det lokale handlingsplanarbejde.

 

De studerende vil blive inddraget i opfølgningen via deres repræsentation i institutfora, akademiske råd m.v.

 

Bestyrelsen så med bekymring på undersøgelsens resultater, særligt vedrørende Arts og administrationen og på medarbejdernes manglende tro på de positive effekter af den faglige udviklingsproces.

 

Bestyrelsen så derfor frem til universitetsledelsens tiltag for at forbedre arbejdsmiljøet og for at sikre en større legitimering af den faglige udviklingsproces. Bestyrelsen opfordrede universitetsledelsen til at udfolde betydelige bestræbelser for at sikre en dybere forankring af den faglige udviklingsproces.

5. Årshjul for bestyrelsen

Til mødet var udsendt en oversigt over faste og tilbagevendende emner for bestyrelsens møder.

 

Bestyrelsen besluttede at flytte evalueringen af bestyrelsens arbejde fra decembermødet til junimødet og at tilføje et nyt punkt til junimødet: Organisationsgennemgang af AU.

 

Universitetsdirektøren ville på mødet i april (BM 2-2013) fremlægge en skabelon for en tilbagevendende organisationsgennemgang.

 

6. Meddelelser

Formanden orienterede om:

 • Det nye nationale center for partikelterapi til kræftpatienter, der placeres i Aarhus.

Rektor orienterede om:

 • Aarhus Universitets indspil til regeringens INNO+, i forbindelse med regeringens innovationsstrategi.
 • Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings tilsynsmøde med Aarhus Universitet.
 • Universitetsledelsens foreløbige forhandlinger med professor dr. Frank Ziegele, direktør for CHE (Centre for Higher Education), om en ekstern vurdering af omorganiseringen på Aarhus Universitet.
 • Indvielsen samme dag af et nyt eliteforskningscenter, DANDRITE, der vil udgøre rammen om international topforskning i neurovidenskab.
 • En kommende uddannelseskonference den 19. april 2013, hvor bestyrelsens medlemmer også er velkomne [denne konference er senere blevet udskudt på grund af tidspres /referent].

7. Rektoransættelse   

Rektoratet forlod mødet under dette punkt.

 

Michael Christiansen redegjorde for ansættelsesudvalgets indstilling, hvorefter bestyrelsen havde en samtale med den indstillede kandidat.

 

En enstemmig bestyrelse besluttede at ansætte dekan Brian Bech Nielsen som rektor for Aarhus Universitet for en periode på 6 år fra 6. august 2013.

 

8. Eventuelt

Mødet sluttede kl. 20.15.

 

Kommende møder

 

Bestyrelsesmøder i 2013

 • BM 2-2013 onsdag den 24. april 2013, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 3-2013 onsdag den 12. juni 2013, kl. 10.30, Frandsensalen
 • BM 4-2013 tirsdag – onsdag den 24.- 25. september 2013, kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
 • BM 5-2013 onsdag den 6. november 2013, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 6-2013 onsdag den 18. december 2013, kl. 10.30, Frandsensalen 

Bestyrelsesmøder i 2014

 • BM 1-2014 onsdag den 26. februar 2014, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 2-2014 onsdag den 30. april 2014, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 3-2014 onsdag den 18. juni 2014, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 4-2014 tirsdag – onsdag den 16.- 17. september 2014 kl. 12.00-12.00
  (seminar), Sandbjerg Gods
 • BM 5-2014 onsdag den 5. november 2014, kl. 13.00, Frandsensalen
 • BM 6-2014 onsdag den 17. december 2014, kl. 13.00, Frandsensalen

Andre arrangementer

Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris
samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser:
Tirsdag den 28. maj 2013, kl. 11.00

Aarhus Universitets årsfest:
Fredag den 13. september 2013