Almen Studieforberedelse efterår 2005

Formål

Kurset sigter mod at give deltagerne en forståelse af de muligheder og udfordringer der ligger i samarbejdet mellem fag og fagområder inden for Almen Studieforberedelse. Kurset behandler over-faglige problemstillinger hvor de vigtigste fokuspunkter er:

  • at skabe en fælles begrebslig og didaktisk ramme for samarbejde mellem fagene
  • progression fra 1.g til 3.g. ved undervisningsforløb i Almen Studieforberedelse med særligt fokus på forårssemesteret i 1.g
  • evalueringerne i Almen Studieforberedelse

På kurset bringes spørgsmålet hvorfor Almen Studieforberedelse i centrum - med en efterfølgende diskussion af hvordan . Hensigten er at fremme intentionerne om at de enkelte fag styrkes gennem samarbejde.

Indhold

I forelæsninger, gruppearbejde og praktisk orienteret hjemmearbejde tematiseres baggrund og principper for den nye form for systematisk samarbejde mellem fagene. Deltagerne bidrager selv ved i skolebaserede teams at formulere refleksioner over et samlet 3-årigt AST-forløb på egen skole med særligt fokus på undervisningen i 1.g i foråret 2006 og på evaluering efter grundforløbet og senere.

Kursusforløb

Kurset afvikles med to kursusdage adskilt af en periode med hjemmearbejde i teams.

Der skal påregnes en arbejdsindsats svarende til 5 arbejdsdage.

Mødetid første kursusdag: kl. 9.00 til ca. 17.00. Anden kursusdag: 9.00 – ca. 15.15.

Tidspunkter

Der er planlagt følgende kurser i foråret 2005:

 

Kursusdage

Kursusform

Kursus 1

Tirsdag den 30. august og fredag den 7. oktober

Rekvireret kursus. Tilmelding via rekvirenten og undervisning lokalt/regionalt.

Se nærmere om rekvireret undervisning nedenfor.

Kursus 2

Onsdag den 14. september og fredag den 28. oktober

Direkte tilmelding til Aarhus Universitet og undervisning på Aarhus Universitet.

Tilrettelæggelse

Kurset er tilrettelagt i tre faser:

Første fase består af deltagernes forudgående forberedelse og første kursusdag. Kursusdagen omfatter diskussionsoplæg og gruppearbejde om fag og fagligt samarbejde samt hovedområdernes profil og samarbejdsmuligheder. Denne første fase fungerer som oplæg til anden fase.

Anden fase består af hjemmearbejde i de teams som den enkelte skole nedsatte som led i forberedelsen af kurset. De enkelte teams udarbejder og fremsender en skitse over et samlet 3-årigt AST-forløb der forholder sig kritisk-konstruktivt til den vedtagne ramme for AST på egen skole, og som har særligt fokus på indholdet af AST i forårssemestret i 1.g samt på evalueringerne i slutningen af grundforløbet og senere. Skitsen skal også indeholde didaktiske refleksioner over de enkelte projekter og overvejelser vedrørende sammenhængen og progressionen mellem dem.

Tredje fase består af anden kursusdag primært med gruppearbejde om og fælles vurdering af de fremsendte forløbsskitser.

Se kursusprogram.

Pris

Rekvireret kursus med undervisningsdage den 30. august og 7. oktober

Det første kursus er et tilbud til skoler der kan gå sammen om at rekvirere et kursus og i den forbindelse påtage sig en række af de kursusadministrative opgaver. Kort sagt leverer Aarhus Universitet en undervisningspakke mens rekvirenten tager sig af de praktiske opgaver før og under kurset. Kurset gennemføres lokalt. Der kan maksimalt deltage 84 kursister. Kontakt Kirsten Andersen i Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse på telefonnr.: 8942 1102 for yderligere oplysninger.

Pris i alt 145.000,- kr.

Der betales samlet for alle deltagere, og samtidig med betaling fremsender rekvirenten en liste svarende til tilmeldingsskemaet for kurset der afholdes på Aarhus Universitet med oplysninger om de enkelte kursister grupperet i skolebaserede teams. Universitetet sørger for kursusmappe med deltagerliste samt kursusbevis.

Kurset på Aarhus Universitet den 14. september og 28. oktober.

Der kan tilmeldes skolebaserede teams, se tilmeldingsskema.

Pris pr. deltager: 3.000,- kr.

Igangsættelse af kurset til førnævnte pris forudsætter minimum 63 tilmeldte kursister.

Kursusprisen dækker undervisning og kursusadministration samt kursisternes forplejning. Aarhus Universitet forestår al kursusadministration.

Om deltagernes forberedelse og hjemmearbejde forud for kurset og i perioden mellem første og anden kursusdag

Det anbefales at det enkelte team mødes inden første kursusdag med henblik på at drøfte planerne for AST på egen skole set i lyset af læreplan og undervisningsvejledning.

Forberedelse forud for første kursusdag

Forberedelsen består i læsning af:

  • Gymnasiebekendtgørelsen
  • Læreplanen for Almen Studieforberedelse
  • Undervisningsvejledningen for Almen Studieforberedelse

Hjemmearbejdet i mellemperioden.

Det forudsættes at deltagerne arbejder i teams i perioden mellem første og anden kursusdag. Forud for anden kursusdag skal hvert team aflevere en kort rapport (ca. 5 - 10 sider) der indeholder en begrundet skitse til et samlet 3-årigt undervisningsforløb i Almen studieforberedelse. Skitsen skal forholde sig reflekterende og kritisk konstruktivt til den vedtagne ramme for det samlede forløb på egen skole, og skal have særligt fokus på en detailplanlægning af undervisningen i Almen Studieforberedelse i 1. g i foråret 2006, samt på evalueringerne ved slutningen af grundforløbet og senere. Inden anden kursusdag skal deltagerne også have forberedt deres kommentarer til forløbsskitserne fra de tre andre teams som de er på hold med.

Tilmelding

Tilmelding til det første kursus sker til rekvirenten. For det andet kursus med undervisning på Aarhus Universitet sker tilmelding via skolen og på særligt skema. For begge kurser gælder at der alene kan tilmeldes teams på hver 3 personer, hvor fagområderne naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora er repræsenteret i hvert team.

Den faglige og pædagogiske tilrettelæggelse af kurset samt krav til forberedelse og hjemmearbejde er ens for begge kursustyper.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om kurset i Almen Studieforberedelse fås hos:

Sekretariatschef Kirsten Andersen
Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse
Aarhus Universitet
Frederik Nielsens Vej 5, 2. sal
8000 Århus C

Tlf.: 8942 1102
Fax: 8942 1110

E-mail: evu@au.dk