Kursusprogram - Almen Studieforberedelse forår 2005


Kurset er tilrettelagt i tre faser: 

Første fase består af to dage med forelæsninger og gruppearbejde om fag, fagligt samarbejde samt hovedområdernes profil og samarbejdsmuligheder. Denne første fase fungerer som oplæg til anden fase.

Anden fase består af hjemmearbejde blandt deltagerne i grupper med lærere fra alle tre hovedområder: Humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. De enkelte grupper udarbejder og fremsender en skitse over et 3-årigt forløb, og skitsen indeholder også gruppens didaktiske refleksioner over de enkelte projekter og overvejelser vedrørende sammenhængen og progressionen mellem dem.

Tredje fase består primært af gruppearbejde om og fælles vurdering af de fremsendte forløbsskitser.

FØRSTE FASE: Første kursusdag

     

9.00 -

  9.15

Velkomst ved Aarhus Universitet og lokal koordinator

9.15 -

10.15

Almen Studieforberedelse og almen dannelse i uddannelsesteoretisk og uddannelsespolitisk sammenhæng. Oplæg ved lektor Jens Erik Kristensen, Aarhus Universitet. Diskussion i plenum

10.15 -

10.35

Kaffepause

10.35 -

12.15

Faglighed og saglighed i gymnasiet. Oplæg ved docent Hans Fink fra Aarhus Universitet. Diskussion i plenum

12.15 -

13.15

Frokost

13.15 -

15.15

Refleksioner over 3-årige forløb i Almen Studieforberedelse. Oplæg ved lærere fra to grupper fra tidligere kurser - afsluttet med optakt til gruppearbejde

15.15 -

15.45

Kaffepause

15.45 -

17.30

Gruppediskussioner på baggrund af dagens oplæg og spørgsmål udarbejdet af oplægsholderne. Grupperne inddrager deres forberedende hjemmediskussion i forhold til spørgsmålene

18.30 -

 

Fællesmiddag

FØRSTE FASE: Anden kursusdag

     

9.00 -

10.30 Samarbejde mellem hovedområder. Oplæg fra professor Svend E. Larsen, lektor Jørn Loftager og lektor Henry Nielsen fra Aarhus Universitet, repræsenterende de tre hovedområder. Oplæggene belyser metodiske, erkendelsesmæssige samt videnskabsteoretiske forudsætninger ved de enkelte hovedområder i forhold til Almen Studieforberedelse. De tre oplæg forholder sig til et fælles emne ud fra spørgsmålet: Hvad kan hovedområderne bidrage med, hvor går deres grænser, og hvad kan de bruge samarbejdet til?
10.30 - 10.50 Kaffepause
10.50 - 12.00 Fortsættelse af formiddagens oplæg og diskussioner

12.00 -

13.00 Frokost
13.00 - 13.45

Didaktiske spørgsmål - eleverne og Almen Studieforberedelse. Oplæg ved lektor Poul V. Thomsen, Aarhus Universitet

13.45  - 15.15 Gruppearbejde ud fra formiddagens oplæg på basis af spørgsmål udarbejdet af oplægsholderne. Grupperne fordeler sig efter hovedområder
15.15 - 15.40 Kaffepause
15.40 - 16.10

Almen Studieforberedelse som samlet skoleprojekt - læreplan, organisation, fagudvikling. Oplæg ved gymnasierektor/ledende inspektor

16.00  - 16.30 Oplæg til anden fase og arbejdet frem mod tredje kursusdag. Oplæg ved lektor Keld Nielsen, Aarhus Universitet

ANDEN FASE


På baggrund af de to første kursusdage arbejder de enkelte grupper med at opstille et muligt forløb for en 3-årig periode. Grupperne arbejder i den forbindelse med:

  • Didaktiske overvejelser, dvs. begrundelser, for hvordan gruppen vil undervise i Almen Studieforberedelse, og hvorfor gruppen vælger netop disse emner og måder
  • Spørgsmålet om, hvad eleverne skal lære, når netop gruppens fag bringes i samspil om en vigtig sag
  • Hvilke vigtige emner gruppen kan forestille sig som udgangspunkt for samarbejdet mellem netop de fag, som gruppen repræsenterer
  • Hvordan det enkelte fag kan realisere sin faglighed og sine metoder i samarbejdet med de øvrige fag om en konkret, vigtig sag
  • Overvejelser vedrørende progressionen i Almen Studieforberedelse, herunder hvordan man undgår, at forløbet bliver sammensat af 10 enkeltstående forløb, og hvorledes der kan sikres en spredning på faglige hovedområder henover det samlede 3-årige forløb
  • Forholdet til kravene i læreplanen for Almen Studieforberedelse
  • Placeringen i skolens samlede arbejde

Grupperne udarbejder en skitse (5-10 sider) over det samlede forløb og deres overvejelser, og de nævnte punkter. Skitserne gøres tilgængelige, således at deltagerne forventes at læse oplæg fra fire grupper som baggrund for gruppediskussionerne på kursusdagen, der udgør tredje fase.

TREDJE FASE: Tredje kursusdag

     

9.00 -

  9.05 Velkomst ved koordinator
9.05 - 10.15 Gruppearbejde om de fremsendte projektskitser i grupper a ca. 12 personer. Hver gruppe fremlægger sit projekt og deltager i fællesdiskussion af det med respons fra underviserne
10.15 - 10.35 Kaffepause
10.35 - 12.00 Fortsat gruppearbejde

12.00 -

13.00 Frokost

13.00 -

14.00 Opsamlende og tværgående kritisk gennemgang af de fremsendte skitser/udvalgte eksempler blandt de fremsendte skitser ved lektor Keld Nielsen, Aarhus Universitet

14.00 -

14.30

Kaffepause

14.30 -

15.30

Gruppearbejde i formiddagens grupper på baggrund af den opsamlende gennemgang af formiddagens diskussion

15.30 -

16.00 Oplæg til evaluering og afslutning ved Aarhus Universitet: Hvor står vi nu med Almen Studieforberedelse?

Der tages forbehold for, at der i tilfælde af sygdom o.l. vil kunne blive inddraget andre undervisere fra den gruppe af lærere, der på Aarhus Universitet samarbejder om at gennemføre kurserne i Almen Studieforberedelse.

Se kursusbeskrivelse