Videreuddannelsen
i odontologisk praksis 

Uddannelsen henvender sig til klinikassistenter på private og offentlige tandklinikker og giver de teoretiske og praktiske kompetencer, der efterlyses i tandplejen.

Beskrivelse af uddannelsen

Mange tandklinikassistenter vil fremover varetage flere selvstændige arbejdsopgaver inden for både patientbehandling og administration. En mere central plads i tandplejeteamet giver øget fokus på faglighed, teamsamarbejde, kommunikation og personlig udvikling. I uddannelsen bygger du videre på dine erfaringer fra det daglige arbejde på tandklinikken og får de teoretiske og praktiske kompetencer, der efterspørges i fremtidens tandpleje. Uddannelsen henvender sig til klinikassistenter på private og offentlige tandklinikker.  

Fagområderne omfatter kommunikation i tandplejen, service- og kvalitetsudvikling på tandklinikker, protetik, ortodonti, administration og drift af tandklinikker, tandpleje for borgere med særlige behov, kirurgi og implantologi  samt oral sundhedsvurdering og non-operativ behandling.

Modulerne kan kombineres med moduler fra andre uddannelser på akademi-niveau.
Uddannelsen udbydes som enkeltmoduler.

Moduler i foråret 2016

I foråret 2016 udbyder Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere (SKT) på Aarhus Universitet følgende fagmoduler:

Tandpleje for borgere med særlige behov - AFLYST

Temaerne inden for omsorgs- og specialtandpleje omfatter bl.a. lovgivning, karakteristika hos målgrupperne, etik og patientsikkerhed, lægemidlers betydning for oral helse, sygdomsmønstre og prognoser samt behandlingsprincipper og strategier for tandbehandling af målgrupperne og planlægning og gennemførelse af tandbehandling på og uden for tandklinikken, Varighed: September 2014 – januar 2015. Sted: Århus, deltid, 12-14 uger, 8-9 undervisningsdage (teori) samt selvstudium og løsning af opgaver på klinikken. Pris: 9.600 kr. Ansøgningsfrist: 1. maj 2014 Læs mere: www.au.dk/evu

Varighed: Februar 2016 – august 2016
Sted: Aarhus, deltid, 12-14 uger, 8-9 undervisningsdage (teori) samt selvstudium og løsning af opgaver på klinikken.
Pris: 9.800 kr.

Kirurgi og implantologi

Temaer omfatter bl.a. kirurgiske procedurer, implantatbehandlinger, medicinske risikopatienter, planlægning og gennemførelse af klinisk hygiejne, opdækning og assistance, præ- og postoperativ medicinering, komplikationer, patientinformation samt ledelse, uddannelse og supervision af andre klinikassistenter.

Varighed: Februar 2016 - august 2016
Sted: Aarhus, deltid, 12-14 uger, 7-9 undervisningsdage (teori og praksis) samt selvstudium og løsning af opgaver på klinikken.
Pris: 11.200 kr.

Kommunikation i tandplejen

Temaer omfatter bl.a. kommunikationsformer, positiv psykologi, pædagogik og læring, menneskesyn, kulturforståelse og etik, sundhedsfremmebegrebet, skriftlig kommunikation og markedsføring, forebyggelse og håndtering af konflikter og professionel kontakt med patienter og samarbejdspartnere.

Varighed: Februar 2016 - august 2016
Sted: Aarhus, deltid, 12-14 uger, 8 undervisningsdage (teori og øvelser) samt selvstudium og løsning af opgaver på klinikken.
Pris: 8.600 kr.  

Afgangsprojekt

Det skriftlige afgangsprojekt danner afslutningen på uddannelsen. Projektet baseres på praksisnære problemstillinger og udviklingsbaserede løsninger i forhold til brugere af tandplejen samt mono- og tværfaglige samarbejdspartnere.

Varighed: Februar 2016 - august 2016
Sted: Aarhus, deltid, 12-14 uger, enkelte undervisningsdage samt selvstudium og udarbejdelse af skriftligt afgangsprojekt.
Pris: 6.700 kr.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen pr. modul varierer og kan findes i oversigten over fagmoduler.

  • Flere oplysninger om deltagerbetaling, herunder reglerne for afmelding og refundering af deltagerbetaling.

Adgangskrav

Adgang til optagelse på Videreuddannelsen i odontologisk praksis eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med

  • en relevant erhvervsuddannelse
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse eller
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre før nævnte.

Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

Forudsætningen for at blive optage på de kliniske moduler (Ortodonti, Protetik, Oral sundhedsvurdering og non-operativ behandling, Implantologi og kirurgi samt Tandpleje for borgere med særlige behov) er, at ansøgeren har mulighed for at arbejde inden for fagområdet.

Ansøgere alene med en adgangsgivende uddannelse, eller alene med mindst 2 års erhvervserfaring kan optages på et fagmodul, men skal have opfyldt ovennævnte adgangskrav for at gennemføre afgangsprojekt.

I tilfælde af, at der er flere ansøgere end studiepladser til et fagmodul, vægtes i prioriteret rækkefølge følgende kriterier:

  1. Dokumenteret erhvervserfaring inden for modulets fagområde
  2. Dokumenteret uddannelse/efteruddannelse inden for modulets fagområde
  3. Tidspunkt for modtagelse af ansøgning (først-til-mølle princippet).

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen til moduler i efteråret 2016 bliver 15. maj 2016.  

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Studieordning

For nærmere oplysninger om uddannelsen, prøvetyper mv. henvises til studieordningen for Videreuddannelsen i odontologisk praksis (2013 - med senere ændringer).

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af efter- og videreuddannelse se Regler og bekendtgørelser.