AU Update: Engelsk

Tværfaglighed, didaktisk metode og nye temaer i engelskfaget

Der arbejdes lige nu på en beskrivelse af et AU Update Engelsk-forløb, som snart bliver tilgængeligt på denne side.

Få indblik i nyeste udviklinger inden for engelskfaget i dette forløb, hvor fokus er på tværfaglighed i forskning og undervisning og nye, spændende didaktiske metoder. Forløbet spænder over engelskfagets centrale områder – historie/samfund, lingvistik og litteratur – og kan strække sig over fire dage.

Inden AU Update-forløbet sættes i gang, inviterer forskergruppen fra Aarhus Universitet 1-2 deltagerrepræsentanter til at være med i et planlægningsmøde hvor mulige temaer og udviklingsbehov diskuteres. På den måde målrettes indholdet deltagernes behov. Herefter laves et program for hele forløbet. 

Dag 1: Introdag

 • Seminardeltagere bydes velkommen og arbejder i workshops med læringsgrupper, hvor deres behov for input til mono- og tværfaglige engelskforløb afdækkes, herunder AT- og SRP-forløb.
 • Introduktion til didaktisk og videnskabelig metode på tværs af de tre ”ben” på Engelsk (historie/samfund/kultur, lingvistik, litteratur/medier).
 • Introduktion til peer-feedback i undervisningen, brug af digitale medier samt faglig handlen.
 • Dialog om brobygning mellem gymnasium og universitet i forhold til metoder, emner og didaktiske udfordringer.

 Dag 2: Historiedag

 • Introduktion til historie-, samfunds- og kulturundervisning og -forskning på Engelsk, herunder nyeste forskning om forholdet mellem kollektiv erindring og historie i kombination med konfliktforskning.
 • Case-study: Erindringskonflikter i Irland, Nord og Syd
 • Case-study: Dark Heritage i Sydstaterne

 Dag 3: Lingvistikdag

 • Introduktion til engelsk lingvistik: fra lyd, til ord, fraser og sætninger.
 • Introduktion til sprog- og kognitionsforskning og forholdet mellem sprog, hjerne og bevidsthed.
 • Case-study om struktur i sprog, kognition og den fysiske verden
 • Case-study om andetsprogstilegnelse (primært de udfordringer som danskere der skal lære engelsk, har)

 Dag 4: Litteratur- og mediedag

 • Introduktion til nyeste litteratur- og medieforskning, herunder neuro-, kognitions- og bio-inspirerede tilgange
 • Case-study om genrer (primært horrorfiktion på tværs af medier og genrens didaktiske potentiale i gymnasieundervisningen)
 • Case-study om film, tv-serier og computerspil i undervisningen

Tilmelding og interessetilkendegivelse

Spørgsmål og/eller interessetilkendegivelse? Skriv til gymnasiekoordinator@au.dk 

Målgruppe

Oplagte deltagere i dette forløb er engelsklærere i gymnasieskolen samt historielærere og lærere i andre sprogfag.

Tid og sted

AU Update Engelsk varer 3 dage tilrettelagt over en periode på ½ år.

Hvis du og dine fagkolleger er interesseret i at deltage i et AU Update-forløb, er I velkomne til at kontakte AUs gymnasiekoordinator Birgitte Højland (birh@au.dk eller 87 15 35 05).

Når et gymnasium udtrykker interesse for et AU Update-forløb, vil Aarhus Universitet kontakte gymnasier i samme geografiske område mhb. på at finde ud af, om flere gymnasier vil være med. Når antallet af deltagere er passende i fht. gennemførelse af forløbet, laves en bindende tilmelding, hvorefter forløbet sættes i gang.

Forskere du kommer til at møde

På AU Update Engelsk kommer du til at møde forskellige forskere fra Institut for Engelsk på Aarhus Universitet, blandt andre:

 • Sara Dybris McQuaid, som er specialist i irske studier og konfliktforskning
 • Ken Ramshøj Christensen, som er specialist i neurolingvistik
 • Mathias Clasen, som er specialist i horrorgenren og kognitiv/evolutionær forskning

Roller og ansvar på AU Update-forløb

Aarhus Universitet:

 • Er forpligtende initiativtager ift. det faglige indhold på AU Update-forløbet.
 • Tilbyder mødefaciliteter og forplejning til på første workshopdag
 • Afholder et indledende planlægningsmøde med 1-3 af de deltagende gymnasielærere mhp. at planlægge forløbets indhold i nærmere detaljer
 • Påtager sig ansvaret for praktisk organisering af forløbet, herunder planlægning af afholdelsesdatoer, koordinering af aftaler ift. afholdelse af seminardage på de deltagende gymnasier, fremsendelse af mødemateriale mm.

Deltagende gymnasier:

 • Forpligter sig til at tilbyde mødefaciliteter til mindst én workshopdag (bemærk: ikke alle gymnasier vil blive bedt om at stille mødefaciliteter til rådighed. Gymnasier til værtsfunktionen biver udvalgt ift. geografisk tilgængelighed for de øvrige deltagende gymnasier).
 • Melder om de vil tilbyde forplejning på den seminardag, som afholdes hos dem selv

Deltagende gymnasielærere:

 • Bidrager aktivt i workshopdagene med afsæt i egne erfaringer (fx om almen og fag-didaktiske emner)
 • Har mulighed for at deltage i et indledende planlægningsmøde sammen med de deltagende forskere