AU Update: Engelsk

Tværfaglighed, didaktisk metode og nye temaer i engelskfaget

Der arbejdes lige nu på en beskrivelse af et AU Update Engelsk-forløb, som snart bliver tilgængeligt på denne side.

Få indblik i nyeste udviklinger inden for engelskfaget i dette forløb, hvor fokus er på tværfaglighed i forskning og undervisning og nye, spændende didaktiske metoder. Forløbet spænder over engelskfagets centrale områder – historie/samfund, lingvistik og litteratur – og kan strække sig over fire dage.

Inden AU Update-forløbet sættes i gang, inviterer forskergruppen fra Aarhus Universitet 1-2 deltagerrepræsentanter til at være med i et planlægningsmøde hvor mulige temaer og udviklingsbehov diskuteres. På den måde målrettes indholdet deltagernes behov. Herefter laves et program for hele forløbet. 

Dag 1: Introdag

 • Seminardeltagere bydes velkommen og arbejder i workshops med læringsgrupper, hvor deres behov for input til mono- og tværfaglige engelskforløb afdækkes, herunder AT- og SRP-forløb.
 • Introduktion til didaktisk og videnskabelig metode på tværs af de tre ”ben” på Engelsk (historie/samfund/kultur, lingvistik, litteratur/medier).
 • Introduktion til peer-feedback i undervisningen, brug af digitale medier samt faglig handlen.
 • Dialog om brobygning mellem gymnasium og universitet i forhold til metoder, emner og didaktiske udfordringer.

 Dag 2: Historiedag

 • Introduktion til historie-, samfunds- og kulturundervisning og -forskning på Engelsk, herunder nyeste forskning om forholdet mellem kollektiv erindring og historie i kombination med konfliktforskning.
 • Case-study: Erindringskonflikter i Irland, Nord og Syd
 • Case-study: Dark Heritage i Sydstaterne

 Dag 3: Lingvistikdag

 • Introduktion til engelsk lingvistik: fra lyd, til ord, fraser og sætninger.
 • Introduktion til sprog- og kognitionsforskning og forholdet mellem sprog, hjerne og bevidsthed.
 • Case-study om struktur i sprog, kognition og den fysiske verden
 • Case-study om andetsprogstilegnelse (primært de udfordringer som danskere der skal lære engelsk, har)

 Dag 4: Litteratur- og mediedag

 • Introduktion til nyeste litteratur- og medieforskning, herunder neuro-, kognitions- og bio-inspirerede tilgange
 • Case-study om genrer (primært horrorfiktion på tværs af medier og genrens didaktiske potentiale i gymnasieundervisningen)
 • Case-study om film, tv-serier og computerspil i undervisningen

Tilmelding og interessetilkendegivelse

Spørgsmål og/eller interessetilkendegivelse? Skriv til gymnasiekoordinator@au.dk 


AU Update er

 • 2-3 dages læringsforløb udviklet i tæt samspil mellem Aarhus Universitet og gymnasieskolen
 • Tilrettelagt for faggrupper fra klynger af gymnasier
 • Praktisk tilgængelig med undervisning på gymnasieskolen og på Aarhus Universitet
 • Mulighed for medindflydelse på indhold ved deltagelse i formøde
 • Fokus på at holde udgifter til deltagerbetaling og transport lave     

Målgruppe

Oplagte deltagere i dette forløb er engelsklærere i gymnasieskolen samt historielærere og lærere i andre sprogfag.


Deltagerbetaling

Udgiftsniveauet på AU Update holdes så lavt som muligt på to måder:

 • Forløbene udbydes først, når et passende antal gymnasier er klar og går sammen om et forløb
 • Undervisningen organiseres så tæt som muligt på de deltagende gymnasier mhp. at holde transportsudgifterne lave.

Samarbejdsorganisationen mellem Gymnasieskolen og Aarhus Universitet har aftalt nedenstående betalingsmodel:

Antal deltagerePris pr. deltager for 2 dage (DKK)Pris pr. deltager for 3 dage (DKK)
6-1250006000
13-2530004000
26-4020003000

 

Deltagerafgiften pr. person afhænger af forløbets længde (2 eller 3 dage) og af antallet af deltagere på det enkelte kursus. Jo flere deltagere, jo lavere pris pr. deltager.
 
De deltagende gymnasierne skal desuden påregne udgifter til forplejning (efter aftale) og kørsel for underviserne fra AU.


Tid og sted

AU Update Engelsk varer 3 dage tilrettelagt over en periode på ½ år.

Hvis du og dine fagkolleger er interesseret i at deltage i et AU Update-forløb, er I velkomne til at kontakte AUs gymnasiekoordinator Birgitte Højland (birh@au.dk eller 87 15 35 05).

Når et gymnasium udtrykker interesse for et AU Update-forløb, vil Aarhus Universitet kontakte gymnasier i samme geografiske område mhb. på at finde ud af, om flere gymnasier vil være med. Når antallet af deltagere er passende i fht. gennemførelse af forløbet, laves en bindende tilmelding, hvorefter forløbet sættes i gang.


Forskere du kommer til at møde

På AU Update Engelsk kommer du til at møde forskellige forskere fra Institut for Engelsk på Aarhus Universitet, blandt andre:

 • Sara Dybris McQuaid, som er specialist i irske studier og konfliktforskning
 • Ken Ramshøj Christensen, som er specialist i neurolingvistik
 • Mathias Clasen, som er specialist i horrorgenren og kognitiv/evolutionær forskning

Roller og ansvar på AU Update-forløb

Aarhus Universitet:

 • Er forpligtende initiativtager ift. det faglige indhold på AU Update-forløbet.
 • Tilbyder mødefaciliteter og forplejning til på første workshopdag
 • Afholder et indledende planlægningsmøde med 1-3 af de deltagende gymnasielærere mhp. at planlægge forløbets indhold i nærmere detaljer
 • Påtager sig ansvaret for praktisk organisering af forløbet, herunder planlægning af afholdelsesdatoer, koordinering af aftaler ift. afholdelse af seminardage på de deltagende gymnasier, fremsendelse af mødemateriale mm.

Deltagende gymnasier:

 • Forpligter sig til at tilbyde mødefaciliteter til mindst én workshopdag (bemærk: ikke alle gymnasier vil blive bedt om at stille mødefaciliteter til rådighed. Gymnasier til værtsfunktionen biver udvalgt ift. geografisk tilgængelighed for de øvrige deltagende gymnasier).
 • Melder om de vil tilbyde forplejning på den seminardag, som afholdes hos dem selv

Deltagende gymnasielærere:

 • Bidrager aktivt i workshopdagene med afsæt i egne erfaringer (fx om almen og fag-didaktiske emner)
 • Har mulighed for at deltage i et indledende planlægningsmøde sammen med de deltagende forskere