AU Update: Matematik

Gymnasieskolens matematikundervisning efter reformen: nye udfordringer, nye muligheder?

Der arbejdes lige nu på udvikling af et AU Update Matematik-forløb, som snart bliver tilgængeligt på denne side.

Hold dig orienteret her eller skriv dig på vores mailingliste og få tilsendt materiale direkte. Du kommer på mailingliste ved at sende en mail til Birgitte Højland på birh@au.dk. 

Fagligt indhold på AU Update Matematik 

Indholdet på AU Update Matematik kommer til at tage afsæt i gymnasiereformens nye læreplaner for matematikfaget. Det er bl.a. på tale at inkludere følgende temaer: statistik (hypotesetest), diskret matematik, programmerings integration i matematik-faget, didaktik samt mere klassiske SRP emner.

Oplæg til indholdet på AU Update Matematik udarbejdes i tæt samarbejde mellem Matematiklærerforeningen (www.lmfk.dk/Foreningerne-Matematiklaererforeningen), fagkonsulenter fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og forskere på Institut for Matematik, Aarhus Universitet. I den forbindelse er der nedsat et dialogforum bestående af følgende medlemmer:

Fra AU:

 • Studieleder Niels Lauritzen
 • Professor Bjørk Hammer

Fra LMFK:

 • Medlem af styrelsen, Hans Damm-Jakobsen
 • Regionalleder i Østjylland, Jan Agentoft Nielsen

Fra Ministeriet:

 • Fagkonsulent i matematik, Bodil Bruun.

Udover udvikling af AU Update Matematik kommer medlemmerne i dialogforummet i øvrigt også til at afdække andre former for efteruddannelsesbehov og talenttræning samt diskutere fælles faglighed i matematik ved overgangen til de videregående uddannelser. 

Tilmelding og interessetilkendegivelse

Spørgsmål og/eller interessetilkendegivelse? Skriv til gymnasiekoordinator@au.dk 

Målgruppe

Målgruppen for AU Update Matematik er matematiklærere i gymnasieskolen.

Pris

2017

Deltagende gymnasier deltager i pilotforløbet i 2017 uden deltagerafgift. Dog må gymnasierne påregne udgifter til egen transport og forplejning på mødedage, som foregår på gymnasierne.

Aarhus Universitet bidrager med udviklingsmidler i 2017, og dækker i den forbindelse udgifter til egne medarbejdere samt forplejning til alle mødedeltagere på mødedage, som afholdes på universitetet.

2018

Deltagende gymnasier må påregne en deltagerafgift, som aftales nærmere, når pilotforløbet er gennemført. 

Udgiftsniveauet på AU Update holdes så lavt som muligt på to måder:

 • Forløbene udbydes først, når et passende antal gymnasier er klar
 • Undervisingen organiseres så tæt som muligt på deltagerne mhp. at holde transportudgifterne små

Tid og sted

AU Update Matematik varer 2 dage.

2017

Workshopdatoer:

Pilotforløbet på AU Update Matematik gangsættes i sensommer/efterår 2017. Mere information om datoer følger. Interesserede gymnasier er velkomne til at kontakte os med forslag til datoer eller gode perioder til afholdelse. 

Afholdelsessteder:

AU Update Matematik afholdes på skift hos de deltagende institutioner. Den første dag afholdes hos Institut for Matematik på Aarhus Universitet. Den anden dag afholdes hos et af de deltagende gymnasier efter nærmere aftale.

Mødesteder og andre praktiske spørgsmål aftales inden igangsættelse med de deltagende gymnasier. 

2018

I 2018 gennemføres AU Update Matematik på datoer, som aftales nærmere med de deltagende gymnasier. Forløbet igangsættes og datoer fastsættes, når et passende antal gymnasier her meldt interesse for forløbet. 

His du og dine fagkolleger er interesserede i at deltage i et AU Update Matematik-forløb, er I velkomne til at kontakte AUs gymnasiekoordinator Birgitte Højland (email birh@au.dk eller telefon 87 15 35 05).

Når et gymnasium udtrykker interesse for et AU update forløb, vil Aarhus Universitet kontakte gymnasier i samme geografiske område mhp. at finde ud af, om flere gymnasier vil være med. Når antallet er passende ift. gennemførelse af forløbet, laves en bindende tilmelding hvorefter forløbet sættes i gang. 

Forskere du kommer til at møde

På AU Update Matematik kommer du til at møde forskere fra Institut for Matematik på Aarhus Universitet.

Hold dig orienteret her på siden.

Roller og ansvar på AU Update-forløb

Aarhus Universitet:

 • Er forpligtende initiativtager ift. det faglige indhold på AU Update forløbet.
 • Tilbyder mødefaciliteter og forplejning til på første workshopdag
 • Tilbyder at afholder et indledende planlægningsmøde med 1-2 af de deltagende gymnasielærere mhp. at planlægge forløbets indhold i nærmere detaljer
 • Påtager sig ansvaret for praktisk organisering af forløbet, herunder planlægning af afholdelsesdatoer, koordinering af aftaler i fht. afholdelse af seminardage på de deltagende gymnasier, fremsendelse af mødemateriale mm.

Deltagende gymnasier:

 • Forpligter sig til at tilbyde mødefaciliteter til mindst én workshopdag (bemærk: ikke alle gymnasier vil blive bedt om at stille mødefaciliteter til rådighed. Gymnasier til værtsfunktion bliver udvalgt ift. geografisk tilgængelighed for de øvrige deltagende gymnasier).
 • Melder om de vil tilbyde forplejning på den seminardag, som afholdes hos dem selv

Deltagende gymnasielærere:

 • Bidrager aktivt i workshopdagene med afsæt i egne erfaringer (fx om almen og fag-didaktiske emner)
 • Har mulighed for at deltage i et indledende planlægningsmøde sammen med de deltagende forskere