Du er her: AU » Videnudveksling » Efter- og videreuddannelse » Masteruddannelser » Sundhedsantropologi

Master i Sundhedsantropologi (MSA)

Formålet med uddannelsen

Formålet med Masteruddannelsen i sundhedsantropologi er at give især personale fra sundhedssektoren en kompetencegivende videregående uddannelse inden for et veletableret tværfagligt forskningsfelt, der belyser de sociale, kulturelle, organisatoriske, strukturelle og etiske dimensioner af sygdom og sundhed i en global verden. Uddannelsen kvalificerer de studerende til at varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v. 

Baggrund for uddannelsen

Sundhedsantropologi – eller medicinsk antropologi – er et veletableret antropologisk fagområde, der beskæftiger sig med sociale, kulturelle, organisatoriske, strukturelle og etiske dimensioner af sygdom og sundhed i en global verden.

I forbindelse med den samfundsmæssige udvikling sker der store ændringer i sundhedssektoren og befolkningens forhold til sygdom og sundhed – ændringer, som rækker ud over den almindelige medicinske forståelsesramme.

Mange mennesker handler ikke i overensstemmelse med sundhedsfremmeoplysning udviklet med deres trivsel og sundhed for øje. Dette kan skabe misforståelser og vække undren. Mange patienter opsøger alternative behandlingsformer, og patienter med anden etnisk baggrund end dansk møder sundhedsvæsenet med andre forventninger og behov.

Sundhedsantropologi har med et humanistisk-samfundsvidenskabeligt udgangspunkt udviklet teorier og metoder, der kaster lys over disse og andre problemstillinger. Samtidig gør fagets kvalitative metoder og empiriske basis, at uddannelsen er meget anvendelig i konkrete undersøgelser og udredningsopgaver i sundhedssektoren. De særlige sundhedsantropologiske teorier og begreber og fagets komparative tilgang åbner for nye perspektiver på sundhedsfaglige problemstillinger, både i relation til den enkelte patient og i forhold til organiseringen af sundhedssektoren og de fagligheder, den repræsenterer.

Med en master i sundhedsantropologi bliver du bl.a. klogere på, hvordan folk tænker og handler i forhold til sundhed og sygdom, på de samfundsmæssige strukturers betydning for organisering af sundhedssektoren, og på grundlæggende diskussioner af, hvad sygdom og sundhed er, og hvad det vil sige at være patient og behandler.

Du opnår redskaber til på egen hånd at udvikle sundhedsantropologisk viden og bringe den i spil i relevante erhvervsmæssige sammenhænge. Samtidig giver uddannelsen dig et solidt teoretisk og metodisk grundlag for at udvikle egen faglighed.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med omsorg for den enkelte, såvel som til ledere, planlæggere, koordinatorer, undervisere og andre, der arbejder med emner i relation til sundhed.

Af centrale målgrupper kan nævnes:

 • Faggrupper med mellemlange videregående uddannelser og lange videregående uddannelser inden for sundhedsfagene.
 • Personale, som er undervisere og ledere ved sundhedsfaglige uddannelser og personale med ledelses-, koordinations- og konsulentopgaver i sundhedsvæsenet.
 • Personer ansat i organisationer, som arbejder internationalt med sundhed og udvikling eller i Danmark med personer med anden etnisk baggrund end dansk.
 • Andre faggrupper med interesse for sundhedsområdet, fx sagsbehandlere, informationsmedarbejdere, journalister, biologer, historikere.

Kompetenceprofil

Masteruddannelsen giver følgende kvalifikationer og kompetencer:

Kvalifikationer

Gennem masteruddannelsen i sundhedsantropologi opnår du kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

 • Forståelse af udvalgte antropologiske kernebegreber, emner og debatter, samt evnen til at anvende dem i studiet af sundhed, sygdom og helbredelse
 • Dyberegående forståelse af sundhedsantropologiske begreber, emner og debatter
 • Teoretisk og praktisk forståelse af etnografisk metode med henblik på udarbejdelse af mindre empiriske undersøgelser
 • Forståelse for at anvende antropologisk viden og etnografisk metode til at udvikle egen faglighed
 • Færdigheder i formidling af forskningsresultater ved anvendelse af henholdsvis skriftlige og mundtlige kommunikationsformer.

Kompetencer

Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende kompetencer:

 • Være i stand til at forstå, diskutere og reflektere over sundhedsantropologiske analyser, teorier og begreber og sætte dem ind i en større antropologisk sammenhæng
 • Være i stand til at danne sig et overblik over- og indblik i informationer, analyser og debatter for derigennem at udvælge og tilegne sig relevant viden.
 • Være i stand til selvstændigt, systematisk og kildekritisk at indsamle og anvende materiale i forhold til en given problemstilling
 • Kritisk at kunne forholde sig til valg af metode og teoretisk grundlag
 • Kunne sammensætte og fremstille et selvstændigt argument baseret på antropologisk indsigt og egen faglighed
 • Kunne arbejde målrettet, det være sig selvstændigt eller i samarbejde med andre studerende
 • Klart at kunne formidle antropologisk viden og skriftligt og mundtligt

De generelle kompetencer, som du opnår ved gennemførelsen af Master i sundhedsantropologi, udvikles i samspillet mellem din egen teoretiske og praktiske ballast og undervisningens indhold. Du vil få mulighed for at blive i stand til at se din egen sundhedsfaglige praksis “udefra” gennem et teoretisk og komparativt perspektiv. Du vil kunne udvikle kompetencer til at fungere som kulturformidler i sammenhænge, hvor der er behov for at “oversætte” fra en verden til en anden (fx mellem forskellige fagtraditioner eller mellem behandlere og patienter). Igennem undervisningens udformning vil du kunne tilegne dig analytiske kompetencer til at undersøge, etablere og forstå relationer mellem teori og konkrete forhold. Du vil blive i stand til at designe og udføre mindre etnografiske undersøgelser, og du vil desuden få erfaring med at formulere dig skriftligt og mundtligt inden for en samfundsvidenskabelig fagtradition. 

Tilrettelæggelse

Uddannelsen bliver udbudt hvert år med skiftevis optag på Institut for Kultur og Samfund – Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet, og på Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

Aarhus Universitet udbyder i efteråret 2014 modul 3, Udvalgte temaer i sundhedsantropologien og i foråret 2015, modul 4, Masterprojekt.

Uddannelsen er tilrettelagt på deltid over to år (fire semestre) svarende til 1 årsværk
(60 ECTS-point fordelt med 15 ECTS-point pr. semester). Du kan vælge at gennemføre afgangsprojektet (modul 4) som heltidsuddannelse.

Den forventede arbejdsindsats fra dig ligger på 15-20 timer pr. uge, svarende til et halvtidsstudie.

60 ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. en heltidsstuderendes arbejdsbelastning i et år.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen forudsætter, at du har bestået: 

 • En relevant, mellemlang videregående uddannelse, som fx sygeplejerske, ergo-, fysioterapeut eller jordemoder
 • En relevant professionsbachelor inden for sundhedsområdet
 • En relevant diplomuddannelse, eller
 • En relevant bachelor eller kandidateksamen fra et universitet eller en højere læreanstalt.

Derudover skal alle ansøgere have relevant erhvervserfaring svarende til mindst 2 års fuldtidsarbejde efter adgangsgivende eksamen.

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der kan ikke dispenseres fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og Videreuddannelse for nærmere vejledning.

I forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen er det en forudsætning, at du har god læsefærdighed i engelsk, og at du har adgang til computer og internet.

Du er velkommen til at begrunde din ansøgning.

Uddannelsens opbygning og indhold

Masteruddannelsen består af fire moduler:

Uddannelsen er bygget op således, at der er en progression igennem uddannelsesforløbet. Modul 1, 2 og 3 kan dog gennemføres uafhængigt af hinanden, idet hvert modul fungerer som en selvstændig opkvalificering af forudgående uddannelse og erhvervserfaring.

Det tredje og fjerde modul giver mulighed for at specialisere sig. På tredje modul fastlægges specifikke emneområder i samråd med deltagerne, mens det fjerde modul rummer et masterprojekt, der udføres under individuel vejledning. Modul 1-3 (eller tilsvarende) skal være bestået, før prøven i modul 4 kan aflægges. Specialiseringen vil ske på baggrund af dine ønsker og din uddannelses- og arbejdsmæssige baggrund og erfaringsgrundlag. 

Bestemmelser for prøve

For nærmere oplysninger om prøvetype mv. henvises til studieordningen for
masteruddannelsen i sundhedsantropologi (2010).

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser

Tid og sted for undervisning

Undervisningen vil hovedsagelig foregå på todagesseminarer, som i reglen ligger fredag-lørdag.

I september 2014 udbyder vi modul 3 Udvalgte temaer i sundhedsantropologien i Aarhus. Undervisningen forventes at blive afholdt på Institut for Kultur og Samfund - Antropologi og Etnografi beliggende på Moesgård.

Modul og indskrivningsperiodeTidspunkt for undervisning

Modul 1: Introduktion til etnografisk metode

1. september 2013 – 31. januar 2014

Er afholdtModul 2: Grundbegreber i sundhedsantropologi

1. februar 2014 – 31. august 2014

Er afholdt

Modul 3: Udvalgte temaer i sundhedsantropologien

1. september 2014 - 31. januar 2015

29.-30. august 2014

26.-27. september 2014

31. oktober - 1. november 2014

28.-29. november 2014

Modul 4: Masterprojekt

1. februar 2015 - 31. august 2015

Vejledning aftales med vejleder.

Der tages forbehold for ændringer af datoer og tidspunkter for undervisningen. 

Ansøgning

Ansøgning om optagelse på modul 3 Udvalgte temaer i sundhedsantropologien med studiestart i september 2014, skal ske senest 1. maj 2014.

Ansøgning om optagelse på modul 4: Masterprojekt, med studiestart i februar 2014, skal ske senest 15. november 2014.

Sammen med ansøgningsskemaet skal du vedlægge kopi af relevante eksamensbeviser. Har du en anden uddannelse end de adgangsgivende skal du vedlægge eksamensbeviser samt en beskrivelse af det faglige indhold på uddannelse. Du er også velkommen til at redegøre for din interesse for at søge ind på uddannelsen.

Du skal også vedlægge dokumentation for to års relevant erhvervserfaring for så vidt angår længden og indholdet (fx arbejdsgivers erklæring eller kopi af ansættelsesbevis eller lønseddel).

Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer.

Ansøgningsskemaet skal du sende til:
Efter- og Videreuddannelse
Aarhus Universitet
Fredrik Nielsens Vej 5
8000 Aarhus C 

4 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. Der kan i visse situationer, som fx stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, gå mere end 4 uger, før du får svar.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er 72.000 kr. for hele Masteruddannelsen i sundhedsantropologi, fordelt med 18.000 kr. pr. modul.

Bog - og materialeudgifter
Der må påregnes udgifter på 1.000 til 1.500 kr. pr. modul til indkøb af bøger. 

Deltagerbetalingen opkræves i rater forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registreret i vores system.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i den periode, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen.

Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms og omfatter ikke udgifter til undervisningsmaterialer.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager derfor forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Forbehold

Aarhus Universitet forbeholder sig retten til at afvise kvalificerede ansøgere ved manglende kapacitet eller manglende lærerressourcer, samt til at aflyse et modul eller hele uddannelsen, hvis der er for få kvalificerede ansøgere, utilstrækkelige lærerressourcer, eller hvis der opstår andre særlige omstændigheder.

Afmelding

Hvis du ønsker at afmelde dig, skal du gøre det skriftligt til Efter- og Videreuddannelse. Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis Efter- og Videreuddannelse har modtaget din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og 1. februar ved undervisning i forårssemestre.

Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet sin deltagerbetaling.

Merit

Hvis du ønsker at meritoverføre beståede prøver eller eksaminer fra andre uddannelser, bedes du kontakte studienævnet for uddannelsen. Eventuel meritansøgning vedlægges ansøgning om optagelse.

Prøve

Aflæggelse af prøve forudsætter, at deltagerbetalingen er betalt. Deltagerbetalingen omfatter 3 eksamensforsøg.

Du kan højst indstille dig 3 gange til den samme prøve eller anden form for bedømmelse, også selv om forsøgene anvendes under forskellige indskrivninger.

Hvis du ved en tidligere indskrivning har opbrugt alle eksamensforsøg, kan du ikke optages på uddannelsen/modulet, medmindre du får en dispensation fra studienævnet.

Du kan ikke tilmelde dig prøver i et modul på et tidligere tidspunkt, end studienævnet har planlagt.

Hvis du er indskrevet til en hel uddannelse, kan du udskyde prøver efter undervisningens ophør i de enkelte discipliner inden for de rammer, som studieordningen fastsætter, med hensyn til rækkefølgekrav og maksimal uddannelsestid. For master- og diplomuddannelser er der en maksimal studietid på 6 år.

Hvis du er indskrevet til enkeltfag/moduler, kan du vente med at aflægge prøve i 2 år, efter det udbudte enkeltfags/moduls undervisningsperiode er udløbet.

Hovedområde og Studienævn

Masteruddannelsen i sundhedsantropologi hører hjemme under Arts, Aarhus Universitet.

Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og prøver.

Uddannelsen giver ret til at anvende titlen Master i sundhedsantropologi (MSA), på engelsk Master in the Anthropology of Health.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 15.08.2014

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk