Diplomuddannelsen i informationsteknologi

Formålet med uddannelsen

Diplomuddannelsen i informationsteknologi har til formål at forbedre voksnes erhvervskompetence og personlige kompetence inden for informationsteknologi. Den samlede uddannelse giver dig en teoretisk, analytisk og praktisk indsigt i informationsteknologi. 

Målgruppe

Målgruppen for enkeltfagene under diplomuddannelsen i informationsteknologi har en uddannelse som datamatiker, datanom eller en akademiuddannelse i informations-teknologi og minimum to års relevant erhvervserfaring indenfor it-området efter afsluttet adgangsgivende uddannelse.

Kompetenceprofil

Uddannelsen skal herudover sætte dig i stand til at medvirke ved udvikling og implementering af ny informationsteknologi i virksomheder, institutioner mv., herunder:

  1. at forstå og anvende teorier og metoder inden for de informationsteknologiske discipliner
  2. at kunne indgå aktivt i forbindelse med planlægning, udvikling og ibrugtagning af informationsteknologiske systemer samt tilrettelæggelse af arbejdsgange i forbindelse med anvendelse af disse systemer
  3. at kunne deltage kritisk i vurdering af hvilke muligheder og begrænsninger der er for anvendelsen af informationsteknologien.

Tilrettelæggelse

Diplomuddannelsen i informationsteknologi består af discipliner svarende til i alt 45 ECTS-point og et afgangsprojekt svarende til 15 ECTS-point.

Uddannelsens samlede omfang er 60 ECTS-point. 1 årsværk eller 60 ECTS-point svarer til en heltidsstuderendes arbejdsbelastning på ét år.

Uddannelsen er tilrettelagt med et normalforløb svarende til 12 kvarterer (6 semestre) med en belastning på 5 ECTS-point på hvert kvarter (10 ECTS-point hvert semester).

De første seks kvarterer består af to obligatoriske fagpakker (i alt 30 ECTS-point). Programmering af store objektorienterede systemer og Formelle modeller for programmering.

En fagpakke er på 15 ECTS-point og dækker et overordnet tema, men er inddelt i mindre enkeltfag med en belastning på 5 ECTS-point.

De seks sidste kvarterer består af tre valgfag (i alt 15 ECTS-point) og Afgangsprojektet (15 ECTS-point).

 

 

Adgangskrav

Adgang til fagpakker og enkeltfag under diplomuddannelsen i informationsteknologi er betinget af, at du har:

 
  • en datamatikeruddannelse
  • en datanomuddannelse
  • en akademiuddannelse i informationsteknologi.

 

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der kan ikke dispenseres fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse. 

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og Videreuddannelse for nærmere vejledning.

Øvrige forudsætninger
Under hvert enkeltfag er det angivet, om der er øvrige forudsætninger udover de formelle adgangskrav.

I forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen er det en forudsætning, at du har god læsefærdighed i engelsk, og at du har adgang til computer og internet.

Hvis der er flere rettidigt tilmeldte, kvalificerede ansøgere end der er pladser, vil prioritering ske ud fra følgende kriterium:

  • dokumenteret erfaring med produktion af softwaresystemer.

Ansøgninger vurderes udelukkende på baggrund af den fremsendte dokumentation.

Tid og sted for undervisning

På nuværende tidspunkt udbydes der ikke fagpakker og enkeltfag på Diplomuddannelsen i informationsteknologi, da uddannelsen er sat i bero.

Bestemmelser for prøve

For nærmere oplysninger om prøvetype mv. henvises til studieordningen for
Diplomuddannelsen i informationsteknologi (2011 - med senere ændringer).

Generelle regler og bekendgørelser, der knytter sig til udbuddet af diplomuddannelser finder du nederst på denne hjemmeside.

Ansøgning

På nuværende tidspunkt udbydes der ikke fagpakker og enkeltfag på Diplomuddannelsen i informationsteknologi, derfor er det ikke muligt at sende en ansøgning.

Se kontaktoplysninger i højre margen hvis du har brug for vejledning.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen for den samlede uddannelse er 72.000 kr. fordelt med 6.000 kr. pr. enkeltfag og 18.000 kr. for Afgangsprojektet.

Hovedområde og Studienævn

Fagpakker og enkeltfag under Diplomuddannelsen i informationsteknologi, softwarekonstruktion, hører hjemme under Science and Technology, Aarhus Universitet og udbydes under it-vest-samarbejdet.

Studienævnet for Aarhus School of Science har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og prøver.