ÅRSBERETNING 2006

UNIVERSITETSHISTORISK UDVALG

 

Universitetshistorisk Udvalg blev oprettet i 1987 og arbejder på baggrund af følgende kommissorium: ”Udvalget har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for en fortsættelse af arbejdet med indsamling og registrering af universitetshistorisk materiale, herunder fastlæggelse af retningslinjer og planer for arbejdets fremtidige gennemførelse og en eventuel permanent eller ad hoc-præsentation af relevante dele af materialet.”  

Udvalget består af lektor, mag.art. André Wang Hansen (formand), professor, dr.scient. Helge Kragh, lektor, ph.d. Claus Møller Jørgensen samt direktør i Statsbiblioteket, cand.mag. Svend Larsen. Som udvalgets sekretær fungerer akademisk medarbejder, cand.mag. Palle Lykke.

Udvalgets i 2005 etablerede hjemmeside er i 2006 blevet stærkt udvidet. Blandt attraktionerne kan nævnes billederne, et stort antal lydklip fra udvalgets omfattende stemmearkiv og nu også et antal webudstillinger; desuden er der de faste rubrikker ”Nyt fra universitetshistorien” og ”Månedens billede”. Se hjemmesiden på http://www.au.dk/uhu/velkommen .

Der gennemførtes en række erindringsinterviews – et par af disse ved volontør, stud.mag. Anne Sofie Vemmelund - og der indsamledes erindringsmateriale, personarkiver samt fotografisk materiale og andre arkivalier og effekter fra fhv. studerende og ansatte samt foreninger/organisationer, og man fortsatte digitaliseringen af udvalgets samling af fotografier og lydoptagelser på bånd (mundtlige erindringer) med henblik på materialets sikring for eftertiden.

Palle Lykke publicerede et antal dagbladsartikler og afholdt foredrag om universitetshistoriske emner, og han gav interview til universitets- og studenterblade om sider af universitetets historie. Desuden bidrog han med billeder og tekster fra studenterlivets historie til en lokalhistorisk udstilling.

En række personer aflagde studiebesøg i sekretariatet, og fra dette udgik et større antal besvarelser af forespørgsler mv.

Universitetets udklipssamling beroede i sekretariatet, der foretog daglige udklip og arkivering heraf.

Udvalgets sekretariat og hovedarkiv flyttede i november ud fra Forskerparken, hvorefter sekretariatet placeredes i Fredrikshus, mens arkivet indrettedes i en bygning i Nobelparken. Desuden har udvalget et fjernarkiv i Helsingforsgade.

En detaljeret årsberetning for 2006 kan rekvireres i udvalgets sekretariat eller ses på http://www.au.dk/uhu/aarsberetninger-detaljerede/2006.