ÅRSBERETNING 2006

Institut for Statskundskab

Ledelse

Fungerende institutleder: Jens Blom‑Hansen (indtil 31.05.2006)

Institutleder: Jens Blom‑Hansen (fra 01.06.2006)

Studieleder: Thomas Pallesen

Ph.d.‑koordinator: Lise Togeby

Institutråd: Jens Blom‑Hansen, Tonny Brems Knudsen (formand), Thomas Pallesen, Anne Mette Kjeldsen, Helle Bundgaard

Medarbejdere

Videnskabeligt personale: 46,6 årsværk

Professorer:

Jens Blom‑Hansen, Peter Nannestad, Jørgen Grønnegaard Christensen, Erik Damgaard, Jørgen Elklit, Ole Nørgaard, Gert Tinggaard Svendsen, Palle Svensson, Georg Sørensen, Søren Risbjerg Thomsen, Lise Togeby.

Lektorer:

Derek Beach, Finn Bruun, Viola Burau, Carsten Daugbjerg, Ana Devic, Gorm Harste, Lars Johannsen, Knud Erik Jørgensen, Anne Mette Kjær, Tonny Brems Knudsen, Carsten Bagge Laustsen, Jørn Loftager, Søren Flinch Midtgaard, Nils Mortensen, Per Mouritsen, Vibeke Lehmann Nielsen, Liselotte Odgaard, Thomas Pallesen, Jørgen Dige Pedersen, Karin H Pedersen, Thomas Pedersen, Jørgen Johannes Poulsen, Niels Christian Sidenius, Mette Skak, Asbjørn Skjæveland, Jens Peter Frølund Thomsen, Clemens Stubbe Østergaard.

Adjunkter:

Lotte Bøgh Andersen, Simon Calmar Andersen, Anne Binderkrantz, Lars Thorup Larsen, Peter Bjerre Mortensen, Thomas Olesen, Søren Serritzlew.

Professor med særlige opgaver:

Christoffer Green‑Pedersen, Mehdi Mozaffari.

Amanuenser:

Thomas Olesen, Rune Stubager.

Gæsteprofessorer:

Donley Trent Studlar, Hildegard Angela Theobald.

Gæstelektorer: Darren Richard Halpin.

Forskningsassistenter:

Mads Leth Felsager Jakobsen, Tina Magaard, Svend‑Erik Vrede Skaaning, Ulla Veronica Willner.

Adjunkter med særlige opgaver:

 Carsten Bagge Laustsen.

Eksterne lektorer:

Mikael Skou Andersen, Jan Børsen Bentzen, Christian Bjørnskov, Stefan Brendstrup, Ina Risom Bøge, Anne Heeager Christensen, Jens Bejer Damgaard, Frands Otto Carstensen Dolberg, Henrik Philip Basse Fønss Gjørup, Peter Harritsø, Steen Strandbygaard Jørgensen, Kristian Kindtler, Adam Volquartz Lebech, Peter Stensgaard Mørch, Helle Ørsted Nielsen, Thomas Olesen, Yvan Pedersen.

Teknisk‑administrativt personale: 18,8 årsværk

Kontorpersonale:

Solveig Andsbjerg, Tina Aronro, Helle Bundgaard, Hanne Eilertsen, Anne‑Grethe Gammelgaard, Marianne Hoffmeister, Birgit Jensen, Gorm Willemoes Jensen, Else Jespersen, Birgit Kanstrup, Jonna Kjær, Mette Ahlers Marino, Vivi Mikkelsen, Berit Møller, Else Løvdal Nielsen, Stig Petersen, Karen Prehn, Inge Rasmussen, Grete Sønderskov, Line Radha Holst Thomsen, Lone Winther.

Håndværkere:

Flemming Sørensen.

Betjente mv.:

Helle Bang, Hannemette Prins.

Ph.d.‑studerende

Jesper Wittrup, Morten Valbjørn, Steen Juul Hansen, Lene Mosegaard Søbjerg, Simon Calmar Andersen, Peter Bjerre Mortensen, Mads Leth Felsager Jakobsen, Marie Østergaard Møller, Svend‑Erik Vrede Skaaning, Morten Brænder, Mette Jørgensen, Kim Mannemar Sønderskov, Rasmus Brun Pedersen, Rune Slothuus, Michael Bang Petersen, Helene Helboe Pedersen, Thomas Frank, Carsten Jensen, Martin Ejnar Hansen, Sandra Pertoldi‑Bianchi, Stian Skår Ludvigsen, Nino Dadalauri.

Undervisning og øvrige aktiviteter

Undervisning og formidling                

Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag har i 2006 afholdt i alt 12 ordinære møder.

Studienævnets sammensætning:

Lektor Thomas Pallesen (formand), lektor Knud Erik Jørgensen (til 13.09.06), lektor Jens Peter Frølund Thomsen, Professor Gert Tinggaard Svendsen (fra 14.09.06), lektor Mette Skak, stud.scient.pol. Mads Skødt Andersen, stud.scient.pol. Peter Løhmann, stud.scient.pol. Anne Mette Kjeldsen (næstformand), stud.scient.pol. Bjarke Refslund

Til studienævnet har været knyttet følgende medarbejdere:

Faglige vejledere : Stud.scient.pol. Rasmus Byskov‑Nielsen (til 31.08.06), stud.scient.pol. Sidsel B. Daubjerg (til 31.08.06), stud.scient.pol. Martin Hestbech, stud.scient.pol. (til 31.08.06) og stud.scient.pol. Anne Svanholm (til 31.08.06). Stud.scient.pol. Thomas Vestergaard (fra 01.08.06), stud.scient.pol. Maria Gravesen (fra 01.05.06), stud.scient.pol. Helle Berg Arvesen (fra 01.08.06) og stud.scient.pol. Inge Molt Ipsen (fra 01.05.06)

Sekretariat : Afdelingsleder Solveig Andsbjerg, kontorfuldmægtig Hanne Eilertsen, overassistent Tina Aronro (barsel fra 25.03.06), overassistent Line Thomsen (fra 15.03‑31.08 og fra 16.10.06), Overassistent Birgit Jensen (fra 15.08‑17.10.06), overassistent Grete Sønderskov og overassistent Else Jespersen.

Undervisningen er gennemført i henhold til Studienævnets undervisningsplaner, der udgives forud for hvert semester. Der har som sædvanlig i begge semestre været udbudt et antal kandidatuddannelsesseminarer på engelsk. To af de engelsksprogede seminarer er specielt tilrettelagt og forbeholdt instituttets udenlandske gæstestuderende.

I sommeren 2006 gennemførtes undervisning i 4 seminarer, der afvikledes i juni, juli og august måned som intensive forløb med afsluttende eksamen i august/september.

Studienævnet har over foråret fortsat arbejdet med at implementere nye studieordninger. Pr. 1. september 2006 trådte 3 nye studieordninger i kraft. 2006‑ordningen for Kandidatuddannelsen i Statskundskab, 2006‑ordningen for Kandidatuddannelsen i Samfundsfag og 2006‑ordningen for Sidefag i Samfundsfag.

Studienævnet har samtidig arbejdet med at implementere en Cand.soc‑uddannelse. Det forventes at studieordningen træder i kraft pr. 01.09.2007.

Der har i januar 2006 været afholdt et økonomisk matematikkursus for studerende, der følger økonomiundervisningen på 2. semester af Bacheloruddannelsen som har Matematik på C‑niveau fra Gymnasiet.

Studievejledningen har deltaget i afviklingen af Åbent‑hus‑arrangement for gymnasieelever og andre interesserede i marts 2006.

De faglige vejledere har både i forårs‑ og efterårssemestret 2006 afholdt specialearrangementer og orienteringsmøder angående udlands‑ og praktikophold for instituttets egne studerende. For udenlandske studerende er der afholdt særlige informationsmøder.

De faglige vejledere har også stået for arrangementet ”studiepraktik” som blev afholdt på hele Aarhus Universitet i november 2006.

Forskeruddannelse

Der er i løbet af 2006 blevet vedtaget en ny studieordning for ph.d.‑uddannelsen i Statskundskab (www.ps.au.dk/showpage.asp?lPageID=466). De vigtigste ændringer har været, at der er blevet oprettet en egentlig 4+4 ordning med start 1. januar 2007, og at der er blevet indført en række semiobligatoriske metodekurser.

Som led i instituttets Ph.d.‑program har ph.d.‑stipendiaterne deltaget i ‑ den løbende række af projektfremlæggelsesseminarer‑ forskerkurser i Danmark og udlandet‑ faglige konferencer i Danmark og udlandet‑ instituttets undervisning (som lærere).

Instituttet har herudover deltaget i formidlingen af information om kursusaktiviteter i Danmark og udlandet, ligesom instituttets medarbejdere har afholdt flere ph.d.‑kurser.

Instituttet deltager i Politologisk Forskerskole (se nærmere: www.polforsk.dk), der fungerer som et ph.d.‑netværk. Lise Togeby er medlem af bestyrelsen.

Institut for Statskundskab havde ultimo 2006 23 indskrevne ph.d.‑stipendiater. I løbet af 2006 blev 4 tildelt ph.d.‑graden i statskundskab.

Gæsteforelæsere

Søren Asp Sørensen, Udenrigsministeriets kontor for Mellemøsten og Latinamerika. Mogens Blom, Udenrigsministeriets bistandsfaglige tjeneste. Jesper Vahr, NATO HQ, Bruxelles. James H. Svara, Syddansk Universitet. Forskningsbibliotekar Edith Clausen, Århus Sygehus. Afdelingsleder, cand.scient.pol. Peter Markussen, Elsam. Lektor Anders Wivel, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Lektor Jacob Magnussen, Handelshøjskolen i København. Professor Martin Paldam, Økonomisk Institut, Aarhus Universitet. Hugh Kerr, free‑lance journalist og foredragsholder. Professor emeritus Bent Rold Andersen. Konsulent Henrik Seiding, Rambøll Management. Personalechef Jacob Haldrup Jakobsen, Nordjyllands Amt. Professor Stig Hjarvard, Københavns Universitet. Helmut Wilke, Bielefeld Universität, Tyskland. Kasper Møller Hansen, Københavns Universitet. Ph.d. Tina Magaard, Sorbonne Universitet, Paris. Sekretariatschef Berit Faber, Etisk Råd. Postdoc. Sniff Andersen‑Nexø, Københavns Universitet. Kontorchef Kim Jørgensen, Udenrigsministeriet. Cand.scient.pol. Anne Svanholm. Bjørn Lomborg. Ministersekretær Arne Eggert, Udenrigsministeriet. Adjunkt Robert Klemmensen, Syddansk Universitet. Morten Messerschmidt, MF. Ambassadør Bent Wigotski, Pakistan. Ali Alfoneh, Forsvarsakademiet. Seniorforsker Ole Therkildsen, DIIS. Professor emeritus Nikolaj Petersen. Professor Peter Munk Christiansen, Syddansk Universitet Odense.

Gæsteforskere

Darren Richard Halpin, Robert Gordon University, Aberdeen.

 Yang Li‑hua, Shandong University, Kina.

Erik Lundsgaarde, University of Washington, Seattle, USA.

Quinton Mayne, Princeton University, USA.

Donley Trent Studlar, West Virginia University.

Hildegard Theobald, WZB, Berlin.