Større forskningscentre

For komplette oversigter over centre ved universitetet - se fakulteternes hjemmesider

Ved universitetet er der desuden en række grundforskningscentre, støttet af Danmarks Grundforskningsfond - se en oversigt

Baltic Nest Institute - BNI

Baltic Nest Institute er et institut, der er etableret i et samarbejde mellem Stockholms Universitet og Aarhus Universitet. BNI’s opgaver er at udvikle, anvende og formidle forvaltningsmodeller i området mellem miljøforskning, fiskeriforskning og anvendt økonomi. Målet er at etablere et åbent, tilgængeligt modelsystem ("Baltic Nest") til at understøtte forvaltningen af miljøet i Østersøområdet.

Center for Bioinformatik - BIRC

Bioinformatik handler om at udvikle datalogiske metoder til indsamling, håndtering og analyse af biologiske data. Forskningen omfatter formulering af modeller og teorier om biologiske systemer såvel som konstruktion af algoritmer og udvikling af computerprogrammer og kræver ekspertise inden for mange traditionelle discipliner.

The Lundbeck Foundation Centre for Membrane-receptors in Neuronal Disease - MIND

MIND fokuserer på en ny type af proteiner i nervesystemet, der spiller en afgørende rolle for psykiatriske lidelser, Alzheimers sygdom og nervecelledød som følge af læsioner på nervebanerne. Med en tværfaglig indfaldsvinkel ønsker MIND at karakterisere proteinernes funktion på molekylært og cellulært plan, i genetisk manipulerede dyremodeller samt hos patienter.

Center for Avanceret Visualisering og Interaktion - CAVI

Center for Avanceret Visualisering og Interaktion, CAVI, har aktiviteter inden for områderne arkitektur, design, videnskabelig visualisering, kunst og kultur. CAVI´s faciliteter anvendes til undervisning og forskning og til projekter i samarbejde med virksomheder og institutioner uden for universitetet.

Center for Sociologiske Studier - CESAU

Center for Sociologiske Studier, Aarhus Universitet (CESAU) har til formål at understøtte og udvikle sociologisk undervisning og forskning ved Aarhus Universitet. Det sker gennem en række initiativer rettet mod forskere, studerende, erhvervsliv og den offentlige sektor.

Center for stokastisk geometri og avanceret bioimaging - CSGB

De nye avancerede mikroskopiteknikker, der giver adgang til det molekylære niveau (herunder laserscanning og cryo-elektron mikroskopi), stiller helt nye krav til udviklingen af computerbaserede matematiske og statistiske analysemetoder. Centret vil udvikle nye analysemetoder baseret bl.a. på stokastisk geometri, en disciplin på grænsefladen mellem matematik og statistik.

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM) er et forsknings-, udviklings- og videnscenter, der bl.a. beskæftiger sig med pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling, anvendelse af digitale medier i læreprocesser og udvikling af studiekompetencer. Centret hører under fakultetet Arts.

Dansk Center for Byhistorie

Dansk Center for Byhistorie har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse og formidling i urbanitet og urbane områders historie og kultur. Arbejdsområdet er fortrinsvis Danmark i tidsrummet fra vikingetiden til nutiden. Centret er oprettet af Historisk Institut ved AU og Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum.

Koordineringsenhed for Forskning i Klimatilpasning - KFT

KFT undersøger inden for lang række sektorer, hvordan samfundet bedst tilpasser sig klimaændringerne. KFT udspringer af regeringens klimatilpasningsstrateg og skal sikre en bedre koordinering og deling af såvel eksisterende som ny viden mellem de forskningsmiljøer, der arbejder med klimatilpasning.

Lundbeckfondcentret for fast-track hofte- og knæalloplastik - FTHK

Forskningen kombinerer den ortopædkirurgiske ekspertise med viden inden for smertebehandling, postoperativ kognitiv dysfunktion, fysioterapi, tromboemboli og blodtransfusion. Perspektiverne rækker ud over de to kirurgiske indgreb, da resultaterne både kan overføres til andre ortopædkirurgiske specialer og andre kirurgiske og medicinske områder.

Center for Translational Molecular Diagnostics and Bioinformatic Risk Assignment in Common Cancer Disease - CETAME

Centrets formål er at udvikle og teste nye markører af molekylær karakter, der kan forudsige, hvordan det vil gå kræftpatienter i fremtiden: Vil sygdommen blive aggressiv eller gå i stå?

TrygFondens Børneforskningscenter

Centret huser et tværfagligt forskningsnetværk som med lodtrækningsforsøg og andre eksperimentelle metoder har til formål at opbygge en solid viden om effekten af sociale, uddannelses- og kriminalpræventive programmer for danske børn og unges trivsel. Centret er også engageret i vidensdeling og tilbyder et Executive Education program. 

Centre for Interventional Research in Radiation Oncology - CIRRO

Centrets formål er at forbedre den individuelt tilpassede strålebehandling af kræftpatienter og bygger på forskningssamarbejde mellem alle strålebehandlende kræftafdelinger i Danmark. Forskningsprojekterne involverer biologisk viden, billeddiagnostik og strålebehandlingsteknik og i kombination vil de føre til en bedre patienttilpasset, skånsom og præcis behandling.

AURA: Forskning på Aarhus Universitet om den Antropocene tidsalder

AURA, der ledes af Niels Bohr professor og antropolog Anna Tsing, har til formål at åbne op for et nyt og tværfagligt forskningsfelt om den antropocene epoke - en ny geologisk epoke, defineret ved en hidtil uset menneskelig forstyrrelse af jordens økosystemer. Ved at anvende indsigt og metoder fra antropologi, biologi og filosofi, vil AURA fokusere på ”de mellem-artslige landskaber”, som mennesker og andre arter bebor sammen i den antropocene tidsalder. Projekterne viser, at en beskrivende og tværfaglig tilgang er nødvendig for at forstå det opståede liv, og de mulige fremtidsscenarier i de ødelagte og utilsigtede landskaber i den antropocene tidsalder.

Nordic Strategic Adaption Research (NORDSTAR)

Centret er en fælles nordisk forskningssatsning, der skal skabe et bedre grundlag for at udvikle strategier og træffe beslutninger, som kan bidrage til at de nordiske lande kan opnå konkurrencefordele og rentable, bæredygtige klimatiltag og ikke mindst modvirke effekterne af de uundgåelige klimaforandringer. NORD-STAR skal levere forskningsresultater, der bygger videre på den stærke position, som Norden og Aarhus Universitet har på klimaområdet.

The Lundbeck Foundation Initiative for Integrative Psychiatric Research, iPSYCH

i PSYCH er et nationalt konsortium af ledende danske forskere indenfor psykiatri, genetik og register-baseret forskning med omfattende internationale samarbejder. Forskningsgrupperne er forankret på Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, Region Hovedstadens Psykiatri og Statens Serum Institut.

Det Lundbeckfond-støttede initiativ omfatter forskning i genetiske faktorer, miljøfaktorer og samspillet mellem disse ved fem psykiske sygdomme: skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse, autisme, ADHD og depression. Derudover gennemføres store kliniske projekter.