Typer af personoplysninger

Hvad er personoplysninger/persondata?

Persondata/personoplysninger skal forstås meget bredt og dækker enhver oplysning, der kan henføres til en person, også selv om dette forudsætter kendskab til et CPR nr., registreringsnummer eller lignende. Også oplysninger i form af fx et billede, et fingeraftryk og matrikeloplysninger er personoplysninger.

Databeskyttelsesforordningen sondrer mellem følsomme og almindelige personoplysninger. 

Særligt til videnskabelige medarbejdere: Indsamling af alle typer personoplysninger i forbindelse med et forskningsprojekt, skal registreres internt på AU. Du skal anmelde din indsamling af personoplysninger, inden du påbegynder dataindsamlingen.


Følsomme personoplysninger (også kaldet særlige personoplysninger)

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. Det er kun de oplysninger, der er nævnt her, der anses for følsomme oplysninger i databeskyttelsesforordningen. 

Kilde: Datatilsynet

Almindelige personoplysninger

De personoplysninger, der ikke falder inde under kategorien "Følsomme personoplysninger", kan kaldes "almindelige personoplysninger". Almindelige personoplysninger kan fx være identifikationsoplysninger som fx navn og adresse, oplysninger om økonomiske forhold kundeforhold eller andre lignende ikke-følsomme oplysninger. 

Kilde: Datatilsynet

Almindelige personoplysninger omfatter fx økonomi, skat, gæld, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato, stilling, arbejdsområde, arbejdstelefon, stamoplysninger: navn, adresse, fødselsdato, IP-adresse. 

Oplysninger om strafbare forhold

Oplysninger om strafbare forhold kan være en oplysning om, at en person har begået en bestemt lovovertrædelse, men det kan også fx være en oplysning om, at en person har adresse i et fængsel. Med andre ord er der tale om en oplysning om strafbare forhold, hvis det ud fra oplysningen kan udledes, at en person har begået noget strafbart. Regler om behandling af oplysninger om strafbare forhold fremgår ikke af forordningen, men vil blive fastsat i de enkelte lande. 

Kilde: Datatilsynet 

Oplysninger om CPR nr.

Regler for behandling af nationalt identifikationsnummer (i Danmark CPR. nr.) fremgår ikke af databeskyttelsesforordningen. Forordningen giver de enkelte lande mulighed for selv at fastsætte regler herom. 

Kilde: Datatilsynet

CPR nr. er en fortrolig personoplysning. 


Hvad er behandling af personoplysninger?

Begrebet "behandling" omfatter enhver form for håndtering af personoplysninger. De er først og fremmest elektronisk behandling af oplysninger, der er omfattet af reglerne. Det kan fx være indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, søgning, brug, videregivelse eller sletning af personoplysninger.  

Kilde: Datatilsynet