Fakta i Helmuth Nyborg-sagen

Professor Helmuth Nyborg fremfører i en kronik i Jyllands-Posten den 23. august en række beskyldninger mod blandt andre Aarhus Universitets ledelse.

23.08.2012

Aarhus Universitet. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

Aarhus Universitet. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

Kronikken nødvendiggør en præcisering af sagsforløbet:

Det er Aarhus Universitets ansvar at sikre kvaliteten af de resultater, som universitetets forskere præsenterer.

Da der var opstået debat om resultaterne af Helmuth Nyborgs såkaldte Skanderborg-projekt om intelligensforskelle mellem kønnene, nedsatte Aarhus Universitet i 2006 efter indstilling fra daværende institutleder Jens Mammen et sagkyndigt udvalg, som skulle gennemgå dokumentationen i Helmuth Nyborgs undersøgelse.

Det sagkyndige udvalg, hvis sammensætning blev godkendt af Nyborg, bestod af professorer fra universiteter i Aarhus, København og Göteborg, og de udtalte i deres rapport fra marts 2006 kritik af Helmuth Nyborg for ikke at have udvist tilstrækkelig omhu (due diligence) i gennemførelsen af det såkaldte Skanderborg-projekt.

Udvalget påtalte eksempler på mangelfuld videnskabelig praksis i projektet:

  • undersøgelsens tilrettelæggelse var mangelfuld og utilstrækkeligt dokumenteret,
  • væsentlige baggrundsoplysninger fra undersøgelsen var udeladt eller mangelfuldt belyst,
  • den anvendte statistiske teknik led af alvorlige mangler, og
  • alvorlige mangler ved undersøgelsen blev aldrig rapporteret, ligesom andre forskere blev nægtet adgang til data og dokumentation for resultaterne.

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen afgjorde i september 2006 på baggrund af udvalgsrapporten, at Nyborg havde begået en klar tjenstlig forseelse i sin tilrettelæggelse af undersøgelsen og i anvendelsen af dens resultater.

Derfor gav Aarhus Universitet i 2006 Helmuth Nyborg en irettesættelse for grov uagtsomhed i forbindelse med Skanderborg-undersøgelsen, men konstaterede samtidig, at Helmuth Nyborg ikke forsætligt havde begået videnskabelig uredelighed.

Helmuth Nyborg indbragte derfor sagen for Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU). Udvalgene måtte – og må –  ikke tage stilling til spørgsmålet om fejlene i den videnskabelige metode, men afgjorde, at der ikke var tilstrækkelig dokumentation for grov uagtsomhed. Aarhus Universitet accepterede denne afgørelse, men fastholdt, at kvaliteten af Skanderborg-undersøgelsen var uacceptabel og ikke i overensstemmelse med god videnskabelig skik.

Helmuth Nyborg gik på pension i 2007.

 

Nyt fra ledelsen, Forside au.dk lille