Kysterne mister vilde dyr og planter

Langs de danske kyster er det blevet sværere at spotte fugle, sommerfugle, padder, biller, larver og planter. Det kom frem på et symposium for biodiversitet afholdt af Aarhus Universitet.

20.01.2011 | Gunver Lystbæk Vestergård

Miljøminister Karen Ellemann var en af talerne ved Biodiversitetssymposiet 2011.

Danmarks 7.000 km lange kystlinje er det mest uberørte økosystem, vi har. Det er også det mest dynamiske, fordi havet og vinden konstant flår i strandene med blandt andet sandflugt og oversvømmelser til følge.

Kysternes største fjende er dog ikke naturens kræfter, men mennesket. Rapporten Danmarks biodiversitet 2010 – status, udvikling og trusler, som blev præsenteret ved et symposium for biodiversitet på Aarhus Universitet den 20. januar, konkluderer, at kystens biologiske mangfoldighed fortsat går tilbage.

Rynket rose og mennesker truer mangfoldigheden

Rapporten viser, at biodiversiteten, det vil sige den biologiske mangfoldighed, i kystens økosystem trues af flere menneskelige faktorer, blandt andet afvanding, ophørt græsning, overgødskning og mangel på fri dynamik som følge af kystsikring.

Hertil kommer det direkte tab af naturarealer og opsplitning, som skyldes bebyggelse, omlægning til plantage eller kornproduktion.

En anden trussel er invasive arter som for eksempel rynket rose, der fortrænger den naturligt hjemmehørende flora.

Godt nyt fra sælen

Samlet set er syv ud af ni artsgrupper ved kysterne i tilbagegang.

På positivsiden konstaterer rapporten dog, at sælerne er i fremgang, og at udbredelsen af dværgbuske som lyng og revling formentlig er stabil eller i fremgang.

Ifølge rapporten kræver det en målrettet indsats for at stoppe tabet af biodiversiteten i de unikke kystlandskaber. Det handler først og fremmest om at beskytte naturen mod konkurrerende aktiviteter som bebyggelse og tilplantning, at opretholde eller genskabe græsning og stoppe belastningen med næringsstoffer.

Læs mere om rapporten i dette nummer af DMUNyt.

Danmarks biodiversitet 2010 – status, udvikling og trusler. Ejrnæs, R. m.fl. Faglig rapport fra DMU nr. 815, 2011 kr. 150,-. | Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (5,6 MB). Rapporten kan bestilles via Aarhus Universitetsforlag. Ved køb af klassesæt á min. 10 stk. ydes 25 % rabat.

Forskning, Nyheder, Miljø, klima og energi, Natur og teknologi