Nyheder for censorer

Juli 2017: NYE TILTAG TIL CENSORSYSTEM

Uddannelseministeriet har annonceret nye tiltag til censorsystemet.


Marts 2017: HØRINGSSVAR VEDR. CENSORUDVALGET

Censorformandskabet har afgivet dette høringssvar til Styrelsen for Forskning og Uddannelse
vedr. Censorudvalgets rapport. 


Januar 2017: RAPPORT FRA CENSORUDVALGET

Uddannelsesministeriets censorudvalg har udsendt sin endelige rapport


December 2016: CENSORINFORMATION FRA AU

Institut for Erhvervskommunikation ved Aarhus Universitet har åbnet en hjemmeside med nyttige informationer for censorer. 


Oktober 2016: NU OGSÅ CENSOROPGAVER PÅ KU

Den nye uddannelse Interkulturelle markedsstudier er et samarbejde mellem Københavns Universitet og
CBS og skal have censorer fra vores censorkorps. Så censorer i erhvervskommunikation og -sprog vil
fremover kunne opleve også at blive allokeret til opgaver på Københavns Universitet.


Juni 2016: PLAGIATKONTROL PÅ AU

Læs her om, hvordan plagiatkontrollen Urkund bruges på Aarhus Universitet.


Juni 2016: CENSORINFORMATION FRA CBS

CBS har åbnet en hjemmeside med nyttige informationer for censorer.


April 2016: DIGITAL EKSAMEN PÅ AAU

Aalborg Universitet indfører digital eksamen. Læs mere her.  


Marts 2016: SVAR TIL FOLKETINGET

Uddannelsesminister Ulla Tørnæs har svaret Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg
på fem spørgsmål, der var stillet på baggrund af censorformandskabets henvendelse til
uddannelsesministeren om kvaliteten på de videregående uddannelser. Se svarene.

­


Februar 2016: ÅRSBERETNING

Censorformandskabets årsberetning 2014-15 er udkommet.


Februar 2016: KVALITETSUDVIKLINGEN PÅ DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

En artikel i Berlingske beskæftiger sig med censorformandskabets henvendelse til uddannelsesministeren
om kvalitetsudviklingen på de videregående uddannelser.


November 2015: HOVEDPUNKTER FRA CENSORSEMINARER

Se et sammendrag af hovedpunkterne fra censorseminarerne i november 2015 her.


November 2015: RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

Censorformandskabet har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt censorerne.
193 censorer deltog. Se svarene og de uddybende kommentarer her


Oktober 2015: DIGITAL EKSAMEN PÅ CBS

CBS indfører nu digital eksamen. Læs mere. I første omgang er specialer ikke omfattet. 


Oktober 2015: PARKERING PÅ CBS

Fremover skal man have parkeringstilladelse for at parkere sin bil på CBS. Hvis du skal være censor på
CBS, kan du bestille en parkeringstilladelse hos eksamenssekretæren.


Maj 2015: CENSORUDVALG INDLEDER SIT ARBEJDE

Regeringen har nedsat det udvalg, der skal gå censorordningen efter i sømmene. Det skal afslutte
sit arbejde i august 2016. Læs mere


April 2015: UDVALG OM FREMTIDENS CENSORORDNING

Publikationen "Fælles om god uddannelse" er udtryk for en fælles forståelse mellem
rektorerne og ministeren om kvalitet og relevans. Om censorordningen hedder det:

Censorordningen har i det danske uddannelsessystem en meget væsentlig funktion i forhold til
at sikre kvaliteten i uddannelserne, men det er også en meget ressourcekrævende funktion.
Der er løbende diskussioner om indretningen af og kvaliteten i censorordningerne,
og hidtidige analyser viser, at der er udfordringer forbundet med de
nuværende censorsystemer.

Kvalitetsudvalget har stillet forslag om en omfattende omlægning af censorinstitutionen,
hvor institutionerne i høj grad selv bør kunne bestemme, hvornår de vil anvende ekstern censur.
Dette forslag er blevet mødt af bred kritik, bl.a. fra aftagere, institutioner og studenterorganisationer.

Det vurderes, at der er behov for et solidt grundlag for at vurdere betydningen af ekstern censur
og behovet for en modernisering af de eksisterende censorordninger.

Initiativ:
Uddannelses- og forskningsministeren nedsætter et udvalg om en ny censorordning.
Formålet med udvalgsarbejdet er en systematisk gennemgang af censorområdet set i forhold
til prøve- og eksamenssystemet med henblik på en modernisering, hvor behov og
ressourceforbrug modsvarer hinanden, og under hensyntagen til de studerendes retssikkerhed.


Marts 2015: FLERE UDEBLIVER FRA EKSAMEN  

CBS har bedt os viderebringe denne orientering til censorerne:

 
Fremdriftsreformens regler betyder øget usikkerhed om, hvor mange der møder op til eksamen. 

Som bekendt betyder fremdriftsreformen, at de studerende automatisk tilmeldes både eksamen og den
efterfølgende  syge/omeksamen – og de kan ikke melde fra. Uanset om de studerende møder op eller
ej så koster det dem et eksamensforsøg. Det er en generel regel, som er pålagt os
fra Folketinget. 

Denne regel giver udfordringer i eksamensplanlægningen. Da alle studerende jo er tilmeldt, må vi 
planlægge ud fra at de møder op og give dem en plads – men i praksis vil antallet af tilmeldte,
der alligevel ikke møder op til eksamen eller omprøve, stige. Reformen er trådt i kraft for
de nye bachelorstuderende, men træder først i gang for alle i 
studieåret  2015/16. Vi får altså lige nu nogle erfaringer fra en lidt mindre population, inden
alle omfattes fra efteråret. Desværre er de første erfaringer ikke opløftende. Især til enkelte
omprøver har der været et stort antal studerende, der ikke møder op. Hvilket også har betydet
unødvendige lokalebookninger, ventetid for bedømmere og dage nærmest uden at nogen mødte op. 

Det har i enkelte tilfælde haft et omfang, der ikke er acceptabelt, og vi er nu ved at undersøge 
hvilke legale muligheder, der er for at sikre større forudsigelighed for deltagelse. Den politiske
vilje til at lempe reglerne er nok ikke stor, så vi må forsøge at finde veje indenfor de nye regler.

Vi er derfor i gang med at afprøve forskellige administrative løsninger. Fx afprøver muligheder for
at flytte de studerendes mødetid, så bedømmerne kan gå, når der ikke venter flere uden for lokalet.
Samtidig er vi ved at gennemse de (dog pt. sparsomme) data på området, hvor vi håber at se
særlige mønstre i de studerendes adfærd, der kan hjælpe på vej ift. at finde de bedste løsninger for
alle parter.

Vi vil naturligvis orientere om nye procedurer når de er fastlagt, men vi må desværre i den 
kommende tid forvente en større usikkerhed om antallet af reelle eksaminander end vi er vant til.
Det beklager vi og vi arbejder som nævnt på hurtigst muligt at begrænse problemet.

Venlig hilsen
Rene Skaaning Jacobsen og Wilbert van der Meer  
 
 
 

November 2014: ARBEJDSMARKEDSORGANISATIONER IMOD AFSKAFFELSE AF
OBLIGATORISK EKSTERN CENSUR

Dansk Industri (DI), FTF, Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Akademikerne tager
afstand fra Kvalitetsudvalgets forslag om at afskaffe den obligatoriske brug af eksterne censorer
på de videregående uddannelser:

 

 


November 2014: UDVALG FORESLÅR DEN OBLIGATORISKE EKSTERNE CENSUR AFSKAFFET 

Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser argumenterer i sin 2. rapport
for, at den obligatoriske eksterne censur på universitetsuddannelserne afskaffes. Se rapporten og faktaark.


Juni 2014: TIMEMAKSIMUM SKAL OVERHOLDES

Rigsrevisionen har indskærpet reglen om, at censorer højst må have 125 løntimer som censor
pr. semester. Der er ingen eksempler på, at reglen er blevet overtrådt i vores censorkorps.


Maj 2014: ÅRSBERETNING UDKOMMET

Censorformandskabets årsberetning 2011-13 foreligger nu. Den kan ses her.


Maj 2014: FÆLLES LØSNING FOR DIGITAL EKSAMEN PÅ FEM UNIVERSITETER PÅ VEJ

AU, AAU og CBS har (sammen med KU og RUC) efter et EU-udbud valgt en løsning fra den
danske virksomhed Arcanic til digitalisering af skriftlige eksamener. Løsningen
ventes i klar i 2015. Læs mere. 2014-15 vil Business and Social Sciences på AU
benytte Wiseflow.


April 2014:  CENSORFORMANDSKABET GENVALGT

Ved fristens udløb var der ikke indkommet andre ønsker om opstilling. Dermed er det tidligere
censorformandskab ved fredsvalg genvalgt for perioden indtil 31. marts 2018.
Censorformandskabet udgøres af censorformand Ivan Sørensen og næstformændene Anders Bundgaard,
Elizabeth Pratt, Henning Nølke og Henrik Gedde Moos.


April 2014:  CENSORKORPS BESKIKKET

Uddannelses- og Forskningsministeriet har beskikket et nyt censorkorps, som skal fungere
indtil 31. marts 2018. Korpset består af 372 censorer. 80 pct. er aftagercensorer,
resten universitetsansatte. 52 procent af censorerne er kvinder, 48 pct. mænd.

Samtidig med, at det nye censorkorps tiltræder, tages et nyt bestillingssystem, Censor-it,
i brug. Her kan universiteterne indlægge deres censorbestillinger. Hver opgave
tilbydes et antal relevante censorer, som inden for 24 timer kan tilkendegive, om de er interesseret
i opgaven. Censoropgaven tildeles den af de interesserede censorer, som har haft
færrest eksaminander inden for det seneste år.


Marts 2014:  DIGITAL EKSAMEN PÅ AU FRA MAJ

Fra 1. maj 2014 går Aarhus Universitet over til digitale, skriftlige eksamener. Det sker ved hjælp
af løsningen Wiseflow, som du kan afprøve her.


November 2013: CENSORORDNINGEN EVALUERET

Danmarks Evalueringsinstitut har offentliggjort en evaluering af censorordningen på
universiteterne. Den kan hentes her


Juli 2013: MAKULERING AF EKSAMENSOPGAVER

Ekstrabladet har i artikler her og her omtalt uhensigtsmæssig bortskaffelse af eksamensopgaver
fra CBS. Ingen censorer var involveret, men sagen understreger betydningen
af at makulere skriftligt materiale med cpr-numre forsvarligt efter den etårige
opbevaringsperiode, Hvis en censor ikke selv har adgang til en makulator, er der mulighed for
at få makuleret på mange genbrugspladser, eller materialet kan afleveres til universiteternes
eksamensadministration, som kan sørge for at destruere det.


November 2012: ADVARSEL MOD LYDOPTAGELSER VED EKSAMEN

Studerende optog voteringen. Læs mere.


November 2012: SKRIV I PDF-FILER

Hvis du som censor modtager opgaver i pdf-format, kan det være nyttigt at kunne skrive
og markere i filerne. Pdf-XChange Viewer er et gratis program til pdf-redigering og kan hentes her


Oktober 2012: CBS-NOTAT OM SNYD

CBS har revideret et notat om, hvordan bedømmere skal forholde sig, hvis de
støder på tilfælde af snyd eller plagiat. Se notatet.


 

 

 
 

 

 


Censorsekretariatet for Erhvervskommunikation og -sprog
Aarhus Universitet
Fuglesangs alle 4, S 529
8210 Aarhus V

Tlf.: 8715 2492
Mail: pers@au.dk