41-12: Regler om studieaktivitetskravet

Aarhus Universitets regler af 1. september 2017 om krav til studieaktivitet på Aarhus Universitet  

I medfør af Lovbekendtgørelse nr. 261af 18. marts 2015 om universiteter med senere ændringer samt dertilhørende bekendtgørelser fastsættes: 

Krav til studieaktivitet for studerende på bachelor- og kandidatuddannelser samt diplomingeniøruddannelser på heltid:

§ 1. Studerende på bachelor- og kandidatuddannelser samt studerende på diplomingeniøruddannelser på Aarhus Universitet skal bestå mindst 45 ECTS pr. studieår, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. På bacheloruddannelsernes første studieår kan kravet om, at den studerende skal bestå mindst 45 ECTS pr. studieår, hvis førsteårsprøven har et omfang på 45 ECTS eller mere, bortfalde. På diplomingeniøruddannelsernes gælder førsteårsprøven som studieaktivitetskrav på første studieår.

Stk. 3. Universitetet kan ved usædvanlige forhold, eller hvis den studerende er elitesportsudøver, iværksætter eller formand i en frivillig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd, dispensere fra stk. 1 og 2.

§ 2. Studieaktivitetskravet fastsættes som et akkumuleret studieaktivitetskrav, hvormed den studerende efter første studieår (1. og 2. semester) skal have bestået mindst 45 ECTS-point, efter andet studieår (3. og 4. semester) skal have bestået mindst 90 ECTS-point og efter tredje studieår (5. og 6. semester) mindst 135 ECTS-point.

Stk. 2 Der kan ikke stilles krav om, at bestemte aktiviteter skal indgå i

studieaktivitetskravet. Beståede ECTS skal altid anvendes til at opfylde et eventuelt ikke

-opfyldt studieaktivitetskrav fra tidligere studieår. Dette gælder uanset, at faget og/eller prøven henhører på et tidligere eller senere studieår.

 

§ 3. Studerende, der ikke lever op til studieaktivitetskravet jf. §§ 1 og 2, er afskåret fra at fortsætte på uddannelsen. Universitetet bringer herefter den studerendes indskrivning til ophør.  

Stk. 2. Udskrivning kan kun finde sted, såfremt universitetet har sikret, at den studerende har haft mulighed for at aflægge 3 prøveforsøg i de prøver, der hører til 1. studieår ved et studieaktivitetskrav på 45 ECTS, 3 prøveforsøg i de prøver, der hører til 2. studieår ved et studieaktivitetskrav på 90 ECTS og 3 prøveforsøg i de prøver, der hører til 3. studieår ved et studieaktivitetskrav på 135 ECTS. Studieaktivitetskontrol med henblik på udskrivning gennemføres første gang efter 2. studieår.

§ 4. Ansøgning om dispensation fra dette regelsæt og regler fastsat i medfør af dette regelsæt skal indgives skriftligt og være begrundet. Ansøgning stiles til studienævnet.  

Ikrafttræden:

§ 17. Dette regelsæt træder i kraft d.1. september 2017. Samtidig ophæves Aarhus Universitets regler af 1. september 2016 om krav til studieaktivitet på Aarhus Universitet.

Aarhus Universitetet, den 1. september 2017.

Berit Eika

Prorektor