56-06 Regler om tilsynsprøver

Aarhus Universitets regler af 1. september 2017 om tilsynsprøver – skriftlige, mundtlige eller praktiske prøver, der afholdes under tilsyn på et bestemt sted i et bestemt tidsrum:

 

I medfør af Lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter med senere ændringer og Lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23. oktober 2014 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser med senere ændringer samt dertilhørende bekendtgørelser fastsættes:

 

§ 1. Dette regelsæt finder anvendelse ved tilsynsprøver. Tilsynsprøver er skriftlige, mundtlige eller praktiske prøver, der afholdes under tilsyn på et bestemt sted i et bestemt tidsrum.

Stk. 2. Tilsynsprøver er omfattet af Aarhus Universitets regler om placering af, tilmelding til, deltagelse i og afmelding af fag og prøver.

 

§ 2. Til tilsynsprøver må kun medbringes tilladte hjælpemidler. Tilladte hjælpemidler fremgår af det enkelte fagelements beskrivelse i studieordningen eller i kursuskataloget. Eksaminanden skal selv medbringe påkrævede skrive- og arbejdsredskaber samt tilladte hjælpemidler.

 

Stk.2. Musikafspillere, mobiltelefoner og lignende digitalt eller audioudstyr må ikke tilgås under tilsynsprøven, med mindre det er et tilladt hjælpemiddel. Musikafspillere, mobiltelefoner og lignende digitalt eller audioudstyr skal opbevares slukket i egen aflukket taske under prøven, med mindre det er et tilladt hjælpemiddel.

 

Stk. 3. Det er ikke tilladt at låne noget – herunder hjælpemidler – fra andre eksaminander under tilsynsprøven.

 

Stk. 4. Eksaminanden bærer selv risikoen for medbragte hjælpemidler og andre genstande under tilsynsprøven, og for tilladte og medbragte hjælpemidlers driftssikkerhed.

 

§ 3. Eksaminanden skal medbringe gyldig billedlegitimation (studiekort) ved fremmøde til tilsynsprøve. Undladelse heraf kan medføre afvisning fra deltagelse i prøven. Afvisningen registreres som et brugt prøveforsøg. Ved skriftlige tilsynsprøver skal studiekortet placeres i højre hjørne af bordet, så det er synligt under hele prøven.

 

Stk. 2. Eksaminanden skal være på plads i prøvelokalet i god tid inden tilsynsprøven går i gang. Fremmøde efter det tidspunkt, hvor prøven er angivet at skulle gå i gang, kan medføre afvisning fra deltagelse i prøven. Afvisningen registreres som et brugt prøveforsøg.

 

Stk. 3. Kommunikation eller forsøg på kommunikation med andre eksaminander i eksamenslokalet eller med personer uden for eksamenslokalet er forbudt. Al kommunikation under tilsynsprøver sker gennem vagter ved tilsynsprøven og foregår ved håndsoprækning.

 

Stk. 4. Ingen eksaminand må uden tilladelse fra vagten forlade prøvelokalet tidligere end én time efter tilsynsprøven er gået i gang.

 

§ 4. Når tilsynsprøven er slut, skal eksaminanden være klar til at aflevere besvarelsen. Ved digital eksamen skal besvarelsen være afleveret, når tilsynsprøven er slut.

 

Stk. 2. Afleveres besvarelsen ved digitale tilsynsprøver tidligere end 15 minutter før tilsynsprøven er slut, skal eksaminanden kontakte vagten, der noterer, at der er afleveret.

 

Stk. 3. Universitetet opbevarer glemte hjælpemidler og andre genstande fra prøvelokalet i ét år.

 

 

Klage og dispensation

§ 5. Behandling af sager om overtrædelse af regler i dette regelsæt, sker efter Aarhus Universitets regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende.

 

§ 6. Ansøgning om dispensation fra dette regelsæt og regler fastsat i medfør af dette regelsæt skal indgives skriftligt og være begrundet. Ansøgning stiles til studienævnet.  

 

Stk. 2. Ansøgning om dispensation skal indgives ved semesterstart. Ansøgning indgivet senere kan ikke forventes færdigbehandlet inden prøvedagen.

 

Stk. 3. Universitetet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 2.

 

 

Delegation:

§ 7. Dekanen for et fakultet, kan som supplement til dette regelsæt, og inden for dette regelsæts rammer samt inden for rammerne af Aarhus Universitets regler om placering af, tilmelding til, deltagelse i og afmelding af fag og prøver fastsætte regler om:

-             brug af IT ved stedprøver, herunder krav til afleveringsformater og skabelonkrav

-             brug af up- og download i forbindelse med opgaveudlevering og -aflevering

 

Stk. 2. Er der ikke fastsat regler efter stk. 1, anvendes universitetets regler af 1. september 2017 om brug af computer ved tilsynsprøver.

 

Stk. 3. Supplement til reglerne efter stk. 1 vil fremgå som en henvisning i den relevante studieordning, og skal være offentliggjort senest ved tilmeldingen til det/de fagelement(-er), der ligger forud for prøven.

 

 

Ikrafttræden:

§ 17. Dette regelsæt træder i kraft den 1. september 2017.

 

 

Aarhus Universitetet, den 1. september 2017.

 

Berit Eika

Prorektor