Institutter og centre ved Aarhus Universitet

Retningslinjer af 1. oktober 2010 for institutter og centre ved Aarhus Universitet

 

 

Institutter

 

Ifølge universitetslovens § 17 foregår undervisning og forskning normalt ved institutter.

 

Det fremgår af bemærkningerne til loven, at ”et institut er en enhed, der ledes af en institutleder, og hvor forskning og undervisning normalt finder sted. Instituttet er det sted, hvor universitetets aktiviteter samles og udfoldes inden for rammerne af universitetets overordnede forsknings- og uddannelsesstrategier i henhold til udviklingskontrakten.”

 

Hvert hovedområde har et varierende antal institutter (DMU afdelinger), i alt ca. 70. Et institut ledes af en institutleder, der er ansat af dekanen. Institutlederen har det daglige personaleansvar, fordeler arbejdsopgaver mellem medarbejderne, og er ansvarlig for instituttets forskning og undervisning. Institutterne har i forskellig grad ansat administrativt personale, idet hovedområderne har forskellig praksis med hensyn til den administrative opgavefordeling mellem institut- og hovedområdeniveau.

 

 

Centre

 

En betydelig del af især forskningsopgaverne udføres inden for centre, som er midlertidige ledelsesstrukturer, der skal skabe særligt gode forhold for tværdisciplinær forskning. Ofte vil medarbejdere være ansat på et institut og lånt ud til centeret. En centerleder refererer til en institutleder, eller i særlige tilfælde direkte til en dekan. Universitetet har i alt ca. 90 forskningscentre.

 

Definition

 

Ved et center forstås en formaliseret ramme om et samarbejde, der har til formål at styrke et bestemt forsknings-, undervisnings-, myndighedsbetjenings- eller formidlingsområde. Samarbejdet vil normalt gå på tværs af eller ligge uden for eksisterende institutgrænser. Herunder kan høre samarbejde med eksterne parter. Et center kan have egne lokaler eller være et ”center uden mure”. Et center kan være ansættelsessted for eget personale og/eller være arbejdsplads for medarbejdere, som efter aftale med deres institut helt eller delvis udfører deres arbejde ved centeret. Et center kan og vil ofte have egne bevillinger i et vist omfang og eget brugernummer.

 

Begrundelse for at fastsætte retningslinjer for centre

 

- Ifølge universitetslovenslovens § 17 foregår forskning og undervisning normalt ved institutter. Der er således som hidtil en adgang til at organisere forskning og undervisning uden for institutstrukturen.

- Universitetets økonomi- og øvrige systemer forudsætter, at alle enheder med økonomisk og administrativ dispositionsret kan indplaceres på rette niveau i organisationen.

- Som hidtil er det ønskeligt, at der er orden, overskuelighed og gennemsigtighed i oplysningerne om universitetets struktur – både over for omverdenen og til internt brug, herunder på hjemmesiden

 

 

Fælles regler for alle centre

 

- Alle eksisterende og kommende centre ved Aarhus Universitet skal godkendes.

 

- Et center skal administrativt høre under ét af universitetets fakulteter og skal have en leder, der er ansvarlig over for en dekan eller en institutleder.

 

- Hvor et center hører direkte under et fakultet, og centerlederen ikke har ledelsesansvar svarende til en institutleders, varetages institutlederens opgaver af dekanen, jf. universitetslovens § 17, stk. 5.

 

- For hvert center skal der være udarbejdet en vedtægt, eller findes et andet grundlagsdokument med et sådant indhold, at det kan træde i stedet herfor, f.eks. kontrakt med Danmarks Grundforskningsfond.

 

- Grundlagsdokumentet skal beskrive følgende områder: 1) navn, 2) organisatorisk kategori og tilknytning, 3) oprettelsesgrundlag, deltagende parter, formål og opgaver, 4) medarbejdergrupper ved centeret, 5) organisation og ledelse, 6) økonomi, 7) vedtægtsgodkendelse og –ændringer og 8) ikrafttræden.

 

Organisatorisk kategori og tilknytning

 

Der kan oprettes centre med følgende organisatoriske kategori og tilknytning:

 

 

 

Fakultets-tilknyttet

Institut-tilknyttet

a

Institutlignende centre, dvs. centre der i praksis svarer til ad hoc-institutter eller tidsbegrænsede institutter, og hvor centerlederen har ledelsesansvar stort set svarende til en institutleders. Vil oftest høre direkte under et fakultet, men kan også høre under et institut. Der stilles ikke bestemte størrelseskrav, men normalt skal et center have en betydelig størrelse for at kunne godkendes som et a-center.

x

x

b

Centre med ledelsesmæssig status som afdelinger under et institut

 

x

c

Centre med ledelsesmæssig status som et projekt. Vil oftest høre under et institut, men kan også være oprettet direkte under et fakultet.

x

x

d

Centre, der er samarbejdsfora uden eller med meget begrænset egen økonomi

x

x

i

Instrumentcentre

x

x

 

 

Godkendelseskompetence

 

- Institutlignende centre (a-centre) godkendes af rektor (tidligere bestyrelsen efter indstilling fra rektor), på grundlag af en indstilling fra fakultetet.

- Andre centre (dvs. b-, c-, d-, og i-centre), der omfatter aktiviteter ved flere fakulteter eller som omfatter parter uden for universitetet, skal godkendes af rektor efter indstilling fra det eller de berørte fakulteter.

- Alle øvrige centre (b-, c-, d-, og i-centre med aktiviteter ved ét fakultet) godkendes af dekanen.

 

Registrering af centre

 

- Dekanen, henholdsvis rektor, er ansvarlig for, at der i forbindelse med hver centergodkendelse oprettes en journalsag (gruppe 082). Et ajourført grundlagsdokument skal findes i sagen.

- Der etableres en database med oplysninger om godkendte centre. Ledelsessekretariatet er ansvarlig for oprettelse og ajourføring af databasen. Det skal her igennem sikres, at det er de samme oplysninger om centre, der anvendes til alle administrative formål (ledelsesinformation, web-information, årsberetning, adressering m.v.) Inddatering af oplysninger sker det sted, hvor godkendelse eller godkendelse af ændringer sker.

- Rektor skal have meddelelse om godkendelse af nye centre.